a(Fike-fike 15:6)
b3:6Fike 12:3; Rom 4:3,16
c(Fike-fike 12:3; 18:18; 22:18)
d(Yefe-yowa27:26)
e(Habakuc 2:4)
g(Depec-babale bole 18:5)
h(Yefe-yowa21:23)
i3:13Rom 8:3
j(Fike-fike 12:7; 13:15; 24:7)
k3:16Fike 12:9
l3:17Wah 12:40
m3:18Rom 4:14
n3:19Rom 5:20; Sale 7:38
p3:21Rom 8:2-4
r3:24Rom 10:4
s3:26Yoh 1:12
t3:27Rom 6:3
u3:28Rom 10:12
v3:29Rom 4:13

Galatians 3

Ngagesingkelu noine bafuwanoga

Galata ngic, ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac benang. Yesu Kristo malicpongka webong domawec, ngenge yogo ngage-motoningte haicnginang yowa andoine wedungeleibeng. Aime ma ngicti kwesacngebalu ngage-ngagengineng basifuweme ngenge inguchac gagaing? Wiyac moniyang sugu uwangelebe bafaliyening, ngenge oma yefewa Asu baibong? Yefe-yowa balaibeibongka, me siduc madicne ngagelu ngagesingkeibongte ailu Asu baibong? Ngagegaing, ngenge ngage-ngagesingka Asu baibong. Ngenge Asuholec gaganginengti molickeweckacni yakumacbac socnginengte gagawa hatacmac gagaing, me? Ngenge aibaba kapaine benang ailu gagainghac, me? Ngenge esecne Yesule ailu doic moc ngageibong, me? Aime yakumacbac yogolec noine akikic hegilegaing. Wapongti Asuine ngelelu kuc-pasi hewacnginang balu gagac. Aime yefe-yowa balu gabong, me siduc madicne ngagelu ngagesingkebong pasi yogo fikegac? Ngagegaing, ngenge ngagesingkegaingte kuc-pasi balu gagac.

Ngage-ngagesingte yowa

Yogo yanguc fikewec,

“Abraham ye Wapong ngagesingkeme Wapongti ye ngic dondonne wackewec.” a, b 
Yogolec ailu ngic-ngigac Wapong ngagesingkelu gagabeleng, nongileng Abraham gbolifocine aigabeleng, ngenge yogo ngage-motodaing. Ailu Wapongti Israel yengele alingkacni miyac, yenge ngage-ngagesingnginengte ailu ngic-ngigac dondonne wacebadaicte. Ye siduc madicne yogo lobewa fikenale esecnehac Abraham edowec, aime yogo Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Himongka ngic-ngigac habutowa gagaing, yenge sasawa gale madicte aimadickeyeledacte.” c 
Abraham ye Wapongte yowa ngagesingkewec, ingucnehac ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngagesingkedaingte, yenge Abrahamkolec momoc aimadickeyeledaicte.

10 Ngic-ngigac yenge yefe-yowa balaibecaigaing, yenge sasawadi sawec sowacneholec aigaing. Wapongte hibiwa yogolec yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

“Ngic-ngigac yenge yefe-yowawa yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa balaibelu yogowacni monic hegiledaingte, yenge sawec sowacneholec aigaing.” d 
11 Wapongte hibidi inguchac yanguc migac,

“Ngic monic ye ngage-ngagesingte alingka gadaicte, Wapongti ye ngic dondonne wackedaicte.” e 
Aime wackedaicte iwacni ngic monic ye yefe-yowa balaibecaigac, Wapongti yele dondonne mi wackedaicte, miyac. f 
12 Yefe-yowadi ngage-ngagesingte yowa mi bayegengkedaicte. Aime yowa monic yanguc sugu mimiine fagac,

“Ngic monic ye yefe-yowa yogo balaibelu gagacka, ye yogolec kwelina gadaicte.” g 
13 Yesudi amenonggeng balu yefe-yowale sawec sowacnewacni fuli bacnubawec. Ailu yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Ngic sasawa yocka gbedicebabong domacaigaing, yenge sawec sowacneholec aigaing.” h 
Kristodi malicpongka sawec sowacneholec ingucne domawecte yefe-yowale saweckacni bacnubawec. i 
14 Wapongti Abraham yambung lacnowec, yogodi Yesule ailu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikeyackenale Kristo Yesudi fuli bacnubawec. Inguc aime Wapongti yowa mipangkewec, yogo balaibelu nongileng Yesu ngagesingkebeng Asu nolewec.

Wiyac moc noledaicte

15 Agofocne, na ngic aibabanonggeng fagac yogolec silicina edocngebabe ngagegaing. Ngic monicti dodoficte yowa mime ngic monicti yogo nalic mi hegiledaicte me yowa monic yogolec witina mi taockedaicte. 16 Wapongti Abraham nga ngamboine yeke wiyac gocne yetenale yowa mipangkewec, yogo ye ngambofocine homacne yengele mi miwec. Ye ngic moniyangte sugu yanguc miwec, “Ngambogone.” Ngic ye hocne Kristo. j, k 

17 Na yogolec ailu yanguc migabac, Wapongti Abrahamkolec dodofic balu mipangkewec yogo gacgu hifa 430 motome, hatacmac Moses-holec yefe-yowa miwec, yogodi mimipang esecne nalic mi ewalidaicte me baickedaicte. l  18 Aime yefe-yowa balaibegacte Wapongti gagale wiyac nalic mi lacnodaicte, Wapongte mimipangka sugu gagale wiyac nalic badaicte. Aime Wapongti Abraham moc bamadickelu mipangkelu gagale wiyac lacnowec, yogodi mimipang mipangkeicnele gagale wiyac bawec aigac. Ye yefe-yowawa nalic mi badaicte. m 

19 Inguc fikedec ingucne, omalebac yefe-yowa loicne fagac? Yogo aibaba sowacne aibong yefe-yowadi edalicebadaicte. Mosesle yefe-yowa famehac gacgu Abrahamte gbolile mipangkewec, ye fikewec.

Aime kwele moniyang fikenale angelo yengi yefe-yowa balu umac-baba ngicngineng Moses lacnoibong. n 
20 Umac-baba ngic yedi aling moniyangte yowa mi midaicte. Aime Wapong ye moniyang ailu yeicne mimipang yowa sugu midaicte.
3:20Ilec ailu Wapongti Abrahamta mipangkewec, yogodi Mosesle yowa ewaligac.


21 Wapongti Abrahamta yowa mipangkewec, yogo yefe-yowadi welockegac, me? Yogo miyac benang. Wapongti yefe-yowa nolewec, yogodi gaga-sanang nalic mi noledaicte, miyac. Ilec ailu ye yefe-yowale ailu ngic-ngigac dondonne nalic mi wacnubadaicte, miyac. p  22 Ngic-ngigac Yesu Kristo ngagesingkebong Abrahamte yowa mipangkewec yogo yeledaicte. Inguc fikenale Wapongte yefe-yowale hibidi yanguc edalicnubawec, ngic-ngigac sasawa nongileng bikicti witicnubame bageina gaibeng.

23 Ngage-ngagesing mi fikeemewa nongileng muc-macka ngiyebeng yefe-yowadi damongnubawec. Aime ngage-ngagesing fikeme umac yogo miyac aiwec. q  24 Aime yefe-yowadi damongnubalu wedunoleme gacgu Wapongti ngage-ngagesingte ailu dondonne wacnubanale Kristo lome fikewec. r  25 Aime dameng yagowa ngage-ngagesingte yefe dondonna gaga yogo biyac fikewec. Yogolec ailu yefe-yowale bagewa hatacmac mi wedunoleme gagabeleng.

26 Ngenge sasawadi ngage-ngagesingka Kristo Yesuholec wetackelu Wapongte adu-madecfocine aigaing. s  27 Nga ngic-ngigac Kristola misa-lowac aiibong, ngenge sasawa silicngineng yanguc, Kristodi wambacngineng ingucne aime ngenge ye socnginang holebong hauwec. t  28 Yogo Yuda-ngic me Grik-ngic, me kwele kwekwe me damongine, me ngic me ngigac, ngenge aling monic-monic mi aigaing, ngenge sasawadi Kristo Yesula wetackelu aling moniyang aigaing. u  29 Aime Kristoholec wetackedaingte, Abraham ngambofocine galu Wapongte mimipang badaingte. v 

Copyright information for `MPP