a4:3Kol 2:20
b4:4Yoh 1:14; Rom 1:3
c4:6Rom 8:15-17
d4:9-10Rom 14:5; Kol 2:16
f4:22Fike 16:15; 21:2
g4:23Rom 9:7-9
h4:26Hib 12:22; Miye 21:2,10
i(Yesaiya 54:1)
j4:28Rom 9:7
k4:29Yoh 8:35
m(Fike-fike 21:10)

Galatians 4

Wapong adu-madecfocine

Na yanguc ngagelu migabac, madec monicti mamacine homawecte mole-damocine yeicne ainale ngagelu madec hakic ailu yogolec wangec gagac, ye wacine mikac galu kwelec kwekwe ingucne gadaicte. Ye yeicne damongte bagewa ailu monengte damongte bagewa gaemewa mamacinedi dameng miwec, dameng yogo kwesime mafaine bame yeicne aidaicte. Nongileng ingucbac inguc gaibeng. Adu-madec gaebengka himongte aleng yengi kwelec kwekwe bacnubabong yengele bagewa gaibeng. a  Gaebengka dameng miicne, yogo kwesime Wapongti yeicne Madecine saleme wawec. Ye yefe-yowale bagewa ngigacta fikewec. b  Fikelu ngic-ngigac yefe-yowale bagewa gagabeleng, nongileng iwacni fuli bacnuba ofelu yeicne madecine ingucne hole-gumec ainolenale lowec.

Ngenge adu-madecfocine aigaing, yogolec ailu Wapongti Madecinele Asu saleme kwelenonggang galu nongeholec yanguc aukwelu hiyalu gagac, “O Mamacne.” c  Yogolec ailu, ga hatacmac kwelec kwekwe mi aidamecte. Ga Wapongte madecte mac ngiye-ngiye baengka yedi mimipangine miwec, yogo geledaicte.

Poldi Galata yengele ngageboc aiwec

Aime ngenge esecne Wapong mi ngageebongka siduc-gbong nga aleng yengi kwelec kwekwe bacngebaibong. Aime yogo yenge Wapongte silic ingucne miyac. Ngenge yangucteyac ngage-motolu Wapong ngagegaing me yanguc nalic mibe, Wapongti ngenge biyachac ngagecngebawec gagaing. Ailu ngenge hadeng gocne nga tamacne gocne ailu gungka dameng nganilu hifale dameng silicine fungine funginele ngagebong noine aime yogo balaibelu gacaigaing. d  Inguc ailu ngenge omale hatacmac hefaliyelu himongte aleng waweweine nga kucngineng mikac, yengela hatacmac hikelu yengele kwelec kwekwe aling ainingte ngagegaing? Aibabangineng yogodi kpungke-kpungkeine aigac. 11 Na boletowa ngengela baiba, yogo noine mikac aidaickale ailu ngageboc aigabac.

Wiyac fikeyeledaicte

12 Agofocne, na ngenge ingucne gaiba, yogolec ngenge na ingucnehac ainingte dogbac ailu edocngebagabac.
4:12Galata ngic-ngigac yenge Israel yengele alingkacni miyac. Ilec ailu esecne Yuda yengele yefe-yowa mi balaibeibong. Pol ye ingucneyac Yuda yengele yefe-yowa mi balaibewec.
Na ngengi monic mi basowalecnuibong.
13 Socnedi huckolec aiwecte dameng iwa molickelu siduc madicne mibe yegengkengelewec, yogobac ngagegaing. 14 Ailu socne huckolecte ailu ngenge umac ngeleiba, aime ngenge mi ngage-sowalenelelu hegilecnuibong, miyac. Ngenge Wapongte angelo monic me Kristo Yesudi kwesime, damongkeningtesoc na ekongnulu damongnuibong. 15 Aime yakumacbac kwele-angacngineng yogo wenuwa fagac? Ngenge molickelu angac homacne ngagelu donge-hucngineng bamoctolu nelenogale silic aiibong, ngengele aibaba madicne yogo mibasanang ailu mibe yegengkegac. 16 Na ung-yowa noine edocngebagabacte ngenge ngaba aigaing, me? Na yogolec ngagebe kpungke-kpungkeine aigac.

17 Ngic mudocngebanogale aicaigaing, yengi ngenge yengeholec taockelu domaningte dacineholec benang micaigaing. Ailu yenge ngengele madicne monic mi ngagesicaigaing, miyac. Ngengi yengele yowale angac ngagelu hegilecnubalu yengela taockeningte, yenge yogolec sugu aiyelegac. 18 Ngenge aibaba madicne balaibeningte bole bagaing, yogo madicne. Aime nani ngengeholec sugu gabe miyac. Aibaba madicne balaibeningte, bole yogo damengsoc sanangkelu balu gadaing. 19 Adu-madecfocne, na ngengele ailu hatacmac doic gado ingucne hicnulu gagac, inguc ailu gabe Kristole aibabadi ngengele kwelewa fike-benangkedaic. 20 Na ngengele ngagelu wenuc aidacte, yogo kpungke-benangkelu ngage-ngage bole balu gagabac. Ailu ngengeholec yangucteyac gadaba midec sawang-yowane sanangne nalic hegilelu yowa ulucne mibe ngenge yogo balaibedabong.

Dodofic yaeckang

21 Aime yefe-yowale bagewa ganogale angacngebacaigacte, ailu ngenge hedec lolu yefe-yowa ngagecaigaing, me? 22 Abraham ye madeckecine yaeckang, yowa inguc yefe-yowawa kwelengkeicne fagac. Aime madec monicti ngigacine benang, yelacni nga monicbac kwelec kwekwe ngigac yelacni. f  23 Aime kwelec kwekwe ngigac yelacni madecine ye socte gagale alingkacni fikewec nga ngigac benangngine yelacni fikewec, ye Wapongti Abraham nga Sara mipangkewec, yogowacni fikewec. g 

24 Na nangeng yowa monic yanguc holelu migabac. Ngigac yaeckang yeke dodofic yaeckangte sosocine aigaic. Dodofic monic yogo Arebia himong iwa Sinai kupicka yefe-yowa milu hefeicne yogolec adu-madecfocine yenge kwelec kwekwe gagale bagewa fikelu gacaigaing, yogo Hagadi aigac. 25 Ailu Haga ye Sinai kupic ingucne aigac, nga Yerusalem yakumac gagac, yogo Hagale sosoc aigac. Yerusalem ye yakumac yeicne adu-madecfocineholec yenge kwelec kwekwe mucineholec ailu gagabiyeng. 26 Aime Yerusalem monic honocmengka wilini mucine mikac, Sara yogo nongileng nenggacnonggeng benang. Ailu Sara nongilengkolec mucine mikac. h  27 Aime yele yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Ngigac hufing kogocgone mikac, ga belic-belicka ganong. Nga ngigac gado monic mi hicguwec, ga kuckolec beliyelu aukwenong. Ngigac hufing gale adu-madecfocine yenge homacnehac sawedaingte ailu ngigac ngaweineholec yele adu-madecfocine ewalicebagaing.” i 
28 Agofocne, Wapongti Abrahamkolec yowa mipangkeme Aisak fikewec, ingucneyac Wapongti Yesule ailu yowa mipangkeme yeicne adu-madecfocine fikeibeng. j  29 Madec socte aibabale alingkacni fikewec, yedi dameng iwa madec Asule aibabale alingkacni fikewec, ye weyebic aicnowec, silic ingucnedi yakumac fagac. k,
4:29Dameng iwa Yuda-ngicti yefe-yowa balaibelu gaibong, yenge yanguc miibong, “Ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yenge inguchac yefe-yowa balaibedabiyeng.”
30 Aime Wapongte hibidi yogolec ngagesilu yanguc migac,

“Ga kwelec kwekwe ngigac madecineholec welu yebicepang hikedabiyec, omale kwelec kwekwe ngigac yele madecti ngigac benangngine yele madeckolec mole-damoc nalic mi badabiyecte, miyac.” m 
31 Agofocne, yogolec nongileng kwelec kwekwe ngigac yelacni miyac, nongileng ngigac benangine yelacni.

Copyright information for `MPP