b6:2Rom 15:1
c6:5Rom 14:12
d6:61Kor 9:11,14
e6:7Rom 8:13
h6:172Kor 4:10

Galatians 6

Sanangne domalu baficebanoga

Agofocne, ngengelacni ngic monicti bikic bafuwame ngic Asuholec gagaing, ngengi ngic yogo ingucne kwele-ulucka bafickelu edo-bamadic aicnodaing. Ailu ngengileng ingucnehac lokwesacka wawedaingkale damongnagulu gadabiyeng. a  Ngenge hewacnginang umacnginengkolec ngani-bafic aiyelelu gadabiyeng. Inguc ailu Kristole yefe-yowa balaibedaingte. b  Ngic monic ye feicne mi ailu yeicnele ngageme feicne aidaicte, yebac yeuctiyac kwesac ainagudaicte. Ngenge filesoc filesoc aibabangineng ngani-wosaec aidaing. Aime monic ye nganime yeicne aibabaine nalic aime, yogolec kwele-madic yeicna fadaic. Inguc facnodaictewa gocne yengele aibaba yogo nganilu mi wosaedaicte. Ngic yenge bolengineng filesoc filesoc badaingte. c 

Wewedufocngineng Wapongte yowa wedungelecaigaing, ngenge yengele ngagesilu wiyacngineng madicne heuckelu wewedufocngineng nebocine yeledaing. d 

Aime gageuctiyac mi kwesacnagulu yanguc ngagedamec, “Na Wapong kwesackegabac.” Ga Wapong nalic mi kwesackedamecte. Yogolec ngic monic ye nosing monic duwedaicte, ye nosing noine silicine ingucnehac fuluckedaicte. e  Ngic monic ye socte gagawa wiyac duwecaigac, ye socte gagawacni noine fuluckeme sowaledaicte. Nga ngic monic ye Asule gagawa wiyac duwecaigac, ye yogolec noine, gaga-sanang badaicte. Yogolec ailu aibaba madicnele kuc wawa mi aidabeleng. Nongileng tatakic mikac galu aibaba madicne ailu gaebengka damengtowa kwesime nosing noine madicne badabelengte. 10 Nongileng damengnonggeng fagachac, iwa ngic-ngigac sasawa aibaba madicne aiyeledabeleng ailu agofocngineng yenge Sugucnenonggeng ngagesingkelu gagabiyeng, yenge madicne homacnehac aiyeledabeleng.

Kwele-efec nga yambung-yowa

11 Nganining, naneuc molenedi kweleng sugucne benang kwelengkegabac.
6:11Yenge aibabaine yanguc aiibong, ngic monicti hibi kwelengkenogale yeuctiyac mime ngic monicti ngagelu kwelengkecaigac. Ilec ailu Galata hibi yago 1-6:10 Poldi mime ngic monicti ngagelu kwelengkeme motowec. Motome 6:11wacni 18 ibac Pol yeuctiyac kwelengkewec. Ilec ailu Galata ngic-ngigac nganilu yanguc ngageibong, ngic monicti hibi yogo mi saleme baibong, Poldi sugu kwelengkelu saleme baibong.
12 Ngic sasawa yengi soc tofangineng helockeningte kpafengngebalu micaigaing, yenge socnginengte gagale silicka feicne ainingte ailu inguc micaigaing. Ailu yenge Kristole malicpongte ailu weyebic aiyeledaingkale, inguc aingelecaigaing. 13 Ngic soc tofangineng biyac helockeibong, yenge yengileng yefe-yowa mi balaibecaigaingka. Yengebac ngengele ngagelu yengung wac sugucne baningte ailu ngengele soc tofangineng helockeningte homacnehac aiyeledaicte. 14 Aime nani wiyac monicte ngagelu wacne mi bafangkedacte, miyac benang. Sugucnenonggeng Yesu Kristole malicpongte wac sugu bafangkedacte. Yogolec ailu himongte gaga yogo webong nala homame naneicne himongte gagawa wecnubong homaiba, ingucne ngagegabac.

15 Ngic soc tofangineng helockeicne me mi helockeicne yogodi wiyac feicne mi aigac. Wapongti mime ngic-ngigac gbolicne fikeibong, yogodi sugu feicne aigac. g  16 Aime ngic-ngigac yefe yogo gaganginang balaibecaigaing, yenge Wapongti yengela kwele-efec nga kwele-sowac lodaicte, yogo yengi Wapongte aling gbolicne aigaing.

17 Ailu yanguc mimoctogabac, ngic monicti na kwele-umac hatacmac mi neledaic, omale Yesule bole babe wecnubong yele lofoc socna balu gagabac. h 

18 Agofocne, Sugucnenonggeng Yesu Kristole baba-madicti ngengele kwele-ngage-ngagenginang fadaic, i foinac.

Copyright information for `MPP