b(Miti gee 40:6-8 Grik yowawa bafaliyeicne)
d10:11Wah 29:38
e10:13Mige 110:1
g(Yeremaya 31:33-34)
i10:22Dep 8:30; Esek 36:25; Efs 5:26
l10:27Yes 26:11
m10:28Yef 17:6; 19:15
n10:29Wah 24:8
o(Yefe-yowa 32:35)
p(Yefe-yowa 32:36; Miti gee 135:14)
q10:30Yef 32:25-36
s(Habakuc 2:3-4)

Hebrews 10

Tapiliine faginowagac

Wiyac madicne lobewa kwesidaicte, Mosesle yefe-yowa yogo wiyac yogolec sosocine aigac, yogodi wiyac noine mi aigac. Inguc aime ngic yenge hifane hifane Wapong afeeningte yele emewa kwesilu depecngineng silicine moniyang sugu lolu gaibong, aime yogodi yefe-yowale tapiliwa yenge sasawa nalic mi bamadicebadaicte. Yefe-yowadi yenge sasawa bamadicebadecka midec, yengele depec lolo yogo biyachac miyac aidecka. Ailu bikicngineng biyachac miyac aime yenge kwele-ngage-ngagengineng gbagbacne galu bikicnginengte ailu hatacmac mi gameebadec. I yangucte, bulumaka ngicne nga noning ngicnele sacti bikic baic-baictesoc mi aigac, miyacbenang. Yogolec ailu depecte hasoc hole-holele aibaba yogodi hifasoc bikicngineng hole-gboliyeme ngagesilu gaibong. a 

Ilec ailu Kristodi himongka walu yogolec ngagesilu Wapong yanguc edowec,

“Ga kwele-madicte ibu nga bikicte depec fungine fungine, yogolec mi aigelelu gawec. Gabac himong soc monic bamockelu noleing.
Aime ngic-ngigac yenge lama-bulumaka bucbuchac bikicnginengte depec balu dacka lobong lobecaigac, depec yogo yekele mi angacgudaicte. Inguc aime yanguc miiba, ‘Wapong, ngagegic, na gale angac balaibenogale kwesiiba ailu hibi kpadidiweicnele kwelina nale aibabale kwelengkeicne fagac.’” b 
Hasocte depec sasawa yogo Mosesle yefe-yowa balaibelu locaigaing, aime Sugucnedibac yowa yanguc miwec, “Kwele-madicte ibu nga bikicte depec fungine fungine nga lama-bulumaka bucbuchac bikicnginengte ailu dacka lobecaigac, yogolec mi aigeledaicte ailu yogolec mi angacgudaicte.” Inguc milu yanguc miwec, “Ngagegic, na gale angac balaibenogale kwesiiba.” Inguc milu yedi yefe gbolicne basanangkenogale yefe esecne yogo baickeme moc fawec. 10 Yesu Kristodi nongilengte ngagelu angac yogo balaibelu socine bahikelu dameng moniyang sugu depec lome yefe iwa gbagbacne aiibeng gagabeleng. c  11 Depec-baba ngic yenge hadengsoc domalu depec-babale bolengineng bacaigaing ailu yenge depecte silicine yogohac damengsoc damengsoc bacaigaing, yogodi ngic-ngigac bikicngineng baic-baictesoc mi aigac. d  12 Aime depec-baba ngicnonggeng Kristodi bikic baickenale depec moniyang sugu tapiliine moto-motoine mikac, yogo Wapongte foleinapec lome ngiyegac. 13 Aime Wapongti ngabafocine yele higeinele bagewa locebadaicte, ye yogolec wangec ngiyegac. e  14 Yedi depec moniyang sugu lome ngic-ngigac sasawa bamadicebame yenge gaga gbagbacne moto-motoine mikac bame gaginowagaing.

15 Aime Tili Asudi inguchac mibasanang ailu yanguc edocnubawec,

16 “Sugucnedi yanguc migac, ‘Na lobewa dodofic gbolicne ngic-ngigacfocne yengeholec badacte, yogolec silicine yanguc, yefe-yowane ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa lolu, hibine yogo kwelenginang kwelengkedacte. f  17 Ailu bikicngineng nga yefe-yowa wewengineng yogo sasawa hegiledacte, ailu hatacmac mi ngagesidacte.’” g 
18 Aime Sugucnedi bikicnonggeng hegileme miyac aiwecte, bikic baic-baicte depecte bole yogo hatacmac mi banoga.

Ngage-ngagesingkolec nalic fenoga

19 Ngic hae-gbafocnonggeng, Yesu yeicne sacte tapiliwa nongileng hangoc mikac galu kpoluc nu falockelu kweline Gbagbacnebenang iwa nalic fedabelengte. Yedi yefe gbolicne nga gagaineholec witiyenolewec. Ilec ailu kpoluc nuwa yefe hikegabeleng, yogo yeicne socti yefe yogo hocne nolewec. h  21 Depec-baba ngic feicnetowanginengti Wapongte alingfocine damongnubalu gagac. 22 Aime nongileng molickelu kwele ngage-ngagenonggeng gameineholec ailu mi madickecaigac, aime yedi yogo wikeme kpaluwacnubame gbagbacne fagac, aime socnonggeng misa gbagbacnedi suweme gbagbacne aiibeng. Ilec ailu nongileng ube-kwelenonggeng noine yogodi gaganonggeng wosae-benangkeme ye bucbuchac ngagesingkelu Wapongte emewa hikedabeleng. i  23 Sugucne mole-damoc nolenale yowa mipangkewec, ye yowaine yogo balaibedaicte. Aime yogo nongilang fikenale ngagelu sanangne balu mifickelu gadabeleng. 24 Aime angac nga aibaba madicne ainangte nongileng ngani-damong aiyelelu basanangebalu gadabeleng. 25 Ngic-ngigac gocne yenge kpaduckeningte hegilecaigaing, yogo mi aidaing. Damengtowa bangkalegac, ngenge yogo biyac ngagegaingte basanangebalu gadabeleng. j 

Sugucne hegiledaingkale

26 Nongileng yowa noinele ngage-ngage balu ngage-motolubac bikicte aibaba hatacmac angacnubame balu gadabelengtewabac, nongileng bikicte ailu depec monic hatacmac nalic mi lodaicte. k  27 Umactowanonggeng hangocineholec yogo Wapongte ngaba wowosae damengka dactowa monicti lobelu basowalenale wangecnonggeng fagac. l 

28 Ngic monicti Mosesle yefe-yowa weme, ngic yaeckang me habackang yenge yogo nganilu yowawa lobong, ye kwele-sowac mikac wehomaibong. m  29 Aime dodoficte sacti ngic monic biyachac suwewec, ye lobewa sac yogo ngageme wiyac omane aime Wapongte Madecte feiwa nolac edelu baba-madicte Asu misowaledaictewa, yela ameine efecne mi fikecnodaicte, yogo ngagegaing. n  30 Aime

“Bikicte ameine badu-badu yogo nale bole, aime na ngic-ngigac bikicnginengte ameine baduyeledacte.” o 
Sugucnedi yowa inguc miwec, i ngagegabeleng. Ailu ye hatacmac yanguc miwec,

“Sugucnedi ngic-ngigacfocine wosaecebalu yowangineng midaicte.” p, q 
31 Wapong gagaineholecte molewa fenoga, yogo umacineholec nga doickolecbenang.

Sanangkelu gadabeleng

32 Ngenge molickelu Yesule angoc baibong, dameng iwa Siduc Madicnele ailu boletowa balu doic ngageibong, yogo mi ngigecngebadaic. 33 Ailu ngic yengi dameng gocna ngic-ngigac yengele haicka locngebalu midelec nga yowa gameineholec ailu weyebic aingeleibong. Aime dameng gocna ngaba yengi ngengele agofocngineng inguc aiyelebong, ngengi ago aiyelelu yengeholec domaibong. 34 Ngenge muc-macka ngic yengeholec momochac doic ngageibong, aime ngic yengi gocne ngengelacni muc-macka locebaibong, ailu ngaba yengi gocne ngengelacni moneng-mafangineng hise baibong. Inguc aibong ngenge beliyelu yanguc ngageibong, moneng-mafanonggeng faginowagac yogodi himongtowa yagolec moneng-mafa ewaliyackegac. r  35 Ilec ngenge hangoc mikac gadabiyeng. Gacgu aibaba yogolec fuline sugucnehac bafuwadaingte. 36 Ngenge tatakic mikac gadaingtewabac, madickedaicte. Yogodi baficngebame ngenge Wapongte yowa balaibelu mole-damocngineng miwec, yogo badaingte.

37 Aime dameng bangkacnemac fagac, yogo motome,

“Ngic kwesinale miwec, ye dameng monic mi wikedaicte, miyac. Ye biyacbenang kwesidaicte.
38 Ngic-ngigacfocne dondonne gagaing, ngenge ngage-ngagesingkolec gaginowagaing. Aime ngengelacni monicti lobe holecnudaictewa, nani yele ngagebe mi madickedaicte.” s 
39 Nongileng ye lobe holecnolu sowalenangte aling miyac. Ngage-ngagesingkolec galu gbelong ailu asunonggengkolec gaga-sanangka fedabelengte.

Copyright information for `MPP