a11:12Kor 5:7
b11:3Fike 1:1; Mige 33:6; Yoh 1:3
c11:4Fike 4:3-10
d11:5Fike 5:21-24
e11:7Fike 6:13-22; 7:1
f11:8Fike 12:1-5
h11:9Fike 35:12
j11:11Fike 18:11-14; 21:2; Rom 4:19
k11:12Fike 15:5; 22:17
l(Fike-fike 23:4; 1 Ngictau siduc 29:15)
m11:13Mige 39:12; 1Pi 2:11
n(Fike-fike 21:12)
o11:17-18Fike 22:1-14
p11:19Rom 4:17
q11:20Fike 27:27-29,39-40
r11:21Fike 47:31-48:20
s11:22Fike 50:24-25; Wah 13:19
t11:23Wah 1:22; 2:2
u11:28Wah 12:21-30
v11:29Wah 14:21-31
w11:30Yos 6:12-21
x11:31Yos 2:1-21; 6:21-25; Yak 2:25
y11:32Mimo 6:11-8:32; 4:6-5:31; 13:2-16:31; 11:1-12:7; 1Sm 16:1-1Ngt 2:11
z11:33Dan 6:1-2
aa11:34Dan 3:23-27
ab11:351Ngt 17:17-24; 2Ngt 4:25-37
ac11:361Ngt 22:26-27; 2Ngsi 18:25-26; Yer 20:2; 37:15; 38:6
ad11:372Ngsi 24:21

Hebrews 11

Ngage-ngagesingte fungine

Wiyac monic fikenolenale sanangnehac ngagesilu gagabeleng, yogo dongedi mi nganilu sifu ngagebeng noine aigac, aibabanonggeng yogolec wacine ngage-ngagesing. a  Ngic-ngigac esecne gaibong, yenge ngage-ngagesingkolec gaibongte ailu Wapongti mibasanang aiyelelu madicne wacebawec.

Wiyac dongedi nganicaigabeleng, yogo wiyac dongedi mi ngani-nganiinacni fikeibong. Wapong ye yowa mime honocmeng nga himongtowa yago fagaic, yogo fikeiboc, i ngagesingkeibengte ngage-motogabeleng. b 

Ngage-ngagesingkolec ngic-ngigac

Abel ye ngagesingkewecte Wapongte depec lobewec, yogodi Kainte ibu ewaliwec. Ewalime Wapongti yele depec nganilu ngageme madickeme ngic dondonne wackewec. Abel ye biyachac homawec, ailu sifu yele ngage-ngagesingte yowaine miwec i fagachac. c 

Enok ye ngagesingkewecte monic mi homawec. Aime Wapongti ye moc sugu baickeme fewec. Ye mi feemewa Wapongti yele yanguc micnowec, “Na gale ngagebe madickegac.” Inguc milu Wapongti ye baickeme ngic-ngigac yenge ye basackeibong ailu monic mi bafuwaibong. d 

Aime ngic monic ye Wapongte emewa hikenogale ngagegacka, ye yanguc ngagesingkelu hikedaic, Wapong ye gagac hocne aime ngic-ngigac ye wackelu basackecaigaing, yenge ameine madicne yeledaicte. Nga monic ye ngage-ngagesingngine mikac gacaigacka, Wapongti yele ngageme mi madickedaicte, miyacbenang.

Ngic-ngigac yenge misa sugucne kwesinale umacine fikewec i mi ngani-motoibong, Wapongti Noa sawang-yowa inguc edowec. Edome Noa ye yowaine ngagesingkewecte alang bacnolu wagetowa monic bawec. Inguc bame yeicne nga alingfocine umackacni olocebawec. Ye ngagesingkewecte himongte aibaba sowacne bame yegengkeme Wapongti ngic-ngigac yowawa locebawec. Ye ngagesingkewecte ngic dondonne yengele mole-damoc bawec. e 

Wapongti Abraham wackeme yele yowa ngagesingkewecte ye balaibelu yeicne himongngine hegilelu himong monicka hikenogale ngageme mi kpungkewec. Himong Wapongti lacnonale miwec, yogodi mole-damocine aiwec. f  Wapongti himong lacnonale yowa milu hefewec, ye Wapongte yowa ngagesingkewecte hikelu kwilic-ngic ingucne gawec. Galu kpoluc-faleine bame domawec. Aime Aisak nga Yakobo yeke aibaba yogohac ailu gaiboc. Yeke Abrahamkolec dodoficte himong i balu gabong yogodi mole-damocngineng aiwec.
11:9Ilec fungine Fike-fike 15:1-21 iwa fagac.
,
h 
10 Wapong yeuctihac taon sanangne esecne molickelu bafuwawec, i fafeginowagac. Aime Abraham ye kwilic galu taon yogolec wangec gawec.

11 Ailu ye ngic dandangine aiwecte gboli nalic mi bafuwadaicte. Aime Sara ye inguchac ata dandang kogoc-baba damengngine biyachac miyac aiwec. Abraham ye Wapongte yowa ngagesingkelu gawecte madec monic kwefickewec.
11:11Hibru yowawa fungine yegena mi aigac. Ilec ailu gocne yanguc bafaliyecaigaing, Sara ye Wapongte yowa ngagesingkelu gawec.
Wapong ye yowaine mipangkelu i balaibedaicte hocne, ye inguc ngagesiwec. j 
12 Ilec ailu ngic ye homanogale aiwec, aime sifu kogoc babafuwalesoc miyac, yelacni ngambofocine bocyac fikelu saweibong, i sawawale asocmeng nga kiwecka dingong ingucne aiibong, yogo ngicti dzalengineng nalic mi wafenoga. k 

13 Ngage-ngagesingkolec ngic molickelu gaibong, yenge hocne Wapongte yowa ngagesingkelu homaibong. Aime Wapongti himong yagohac yengele himong mipangkewec, i monic mi bafuwayelewec. Yenge wiyac dalickahac fame fulucke nganibong angacineholec aime yanguc mifickeibong,

“Nonge himongka yawa dameng kpisicnemac kwilic gagabeleng.” l, m 
14 Aime ngic-ngigac yowa silicine ingucne micaigaing, yenge yengung himongnginengbenang bafuwanogale babasac bole bagalu mifickecaigaing. 15 Ailu yenge himongngineng esecne molickelu gaibong ailu hegileibong, i ngagesidabongka midec, yenge nalic hatacmac hefaliyelu hikedabong. 16 Aime himong monicti himong esecne ewaligac, wacine honocmeng, yenge himong yogolec aiyelewec. Ilec ailu “Wapong ye Wapongnonggeng,” yenge inguc mibong, ye mi gameewec, i yangucte, yedi yengele ngagelu taon monic biyachac bamadickewec.

17 Wapongti Abraham lokwesacka lome, ye yowaine ngagesingkelu madecine depec ingucne lobenogale aiwec. Aime Wapongti madec yele esecne molickelu yanguc miwec,

“Aisakta yefe ngesa-ngambofocgone fikesawec aidaingte.” n 
Madecine moniyang i hocne ye dodoficte aling gawec, aime sifu ye balu depecine ainale miwec. o 
19 Aime ye yanguc ngagesilu gawec, “Wapongti ye homackacni inguchac nalic bagboliyedaicte.” Ilec nangeng yowa yanguc holelu migabeleng, “Wapongti Aisak homackacni bawec.” p 

20 Aisak ye dodoficte yowa ngagesingkelu wiyac lobewa fikedaicte, i ngagesilu Yakobo nga Esau yambungepawec. q 

21 Aime Yakobo ye Wapong ngagesingkelu gawecte homanogale ailu yele wacka Yosefe madeckecine filesoc yambungepawec. Yambungepalu yasuine susucine mole babaina badicke domalu ngosockelu Wapong milockelu mitengkewec. r 

22 Yosefe ye Wapongte tapili ngagesilu dodoficte yowaine ngagesingkelu Israel aling Aigita himongkacni hefaliye hikeningte yowa miwec. Ilec ailu yeicne luwe balu hikeningte ngagesilu milockelu edocebawec. s 

Mosesle siduc

23 Moses fikewec, dameng iwa madec fikebong wehomacebanogale, ngictaudi inguc mime fawec. Aime nenggac-mamackecine yeki ye silicine madicne nganilu ngictaule mi hangocepame mimipang yowaine hegilelu Wapong ngagesingkelu tamacne habackang madecnginec balu sangkeboc fawec. t  24 Aime Moses ye sugulelu ngagesingkewecte Farao aduinele madec, yele inguc miningte takickewec. 25 Ye bikicte kwele-madic ngagelu dameng bangkacnemac ganale mi aicnowec. Ye Wapongte ngic-ngigac yengeholec umac balu ganale ngageme madickewec. 26 Ailu ye Aigita himongte moneng-mafa yogolec ngageme wiyac omane aiwec. Kristole ailu game banogale ngageme wiyac feicne aiwec, yogodi Aigita himongte moneng-mafa ewaligac. Ye i ngagesilu Wapongtacni fuliine madicne banogale donge hilawec. 27 Ye Wapongte yowa ngagesingkewecte Aigita himongte ngictaule hangoc monic mi aiwec, ailu Aigita himong hegilewec. Ye Wapong mi nganiicne yogo, ye dongedi mi nganiwec ailu nganilu gagac ingucne doic ngagecgu kweleine mi wawec. 28 Ngic-wewe angelodi Israel aling yengele molic-molic madecfocngineng wehomacebadaickale, ye Wapong ngagesingkelu Ewalicebaicnele Hombangte lama madecine welu sacinedi nunginangsoc hosoyackewec. u 

29 Aime Israel ngic-ngigac yenge ngagesingkeibongte Kiwec Sasacnedi siyeckelu yefe ingucne kelengkelu fame falockeibong. Aigita ngic yenge inguchac falockenang milu lebong kiwec hatacmac fafaina fanale ailu banagume yenge kiwec nolu homayackeibong. v 

Ngagesingkelu gabong wiyac fikewec

30 Israel yenge Wapongte yowa ngagesingkeibongte Yeriko taonte odatowa posadi baicne, i lolickebong hadeng 7 aiyemewa heliyelu wayackewec. w  31 Oda mi heliyewec, dameng iwa ngic yaeckang yeke sangkelu Yeriko taon ngani-ngagec ainogale hikeboc yefe-ngigac Rahap ye Wapong ngagesingkewecte ailu kwele-mogungka hefolecepawec. Ilec ailu Yeriko ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng mikac yenge sowaleibong inguc ye mi sowalewec. x 

32 Aime na Gideon nga Barak ailu Samson nga Yefata ailu Dawidi nga Samuel ailu siduc mimi sasawa, yengele siduc inguchac nalic midacka, aime nale dameng monic mi fagac. y  33 Yenge ngagesingkeibongte ailu ngictau bocyac yengele hudu-baba ngicfocngineng tapilingineng bawalu ngictaufocngineng aiibong, ailu laion micngineng badickeibong. Aime yefe-yowa fawec i damongkelu Wapongti wiyac mipangkewec i baibong. z  34 Yenge dac sugucne babong pisickewec. Aime ngabafocngineng yenge hudu-baba fitecti wehomacebanogale aibong hikeibong. Yenge tapili-wawa gabong Wapongti tapili yelewec. Yenge hudu tapiliineholec welu kwilic-ngic yengele hudu-baba ngic bocyac yebicebaibong. aa  35 Ngigac gocne yenge ngagesingkelu gabong Wapongti alingfocngineng homackacni bagboliyecebalu yengela hatacmac locebawec.

Ngictau gocne yenge ngage-ngagesingkolec hududi weba-doic aiyelelu Wapongte yowa hegileningte milu edocebaibong. Aime ngage-ngagesingkolec yenge homackacni fangke-fangke, yogolec gaga madicne ngagesilu muc-mackacni ngictau yengele yowa hegilelu mi hikeibong. ab 
36 Aime gocne yenge ngic haicka mife-miwa aiibong, nga gocne yenge midelec aiyelelu hududi wecebaibong. Ailu gocne yenge senti witicebalu muc-macka locebaibong. ac  37 Aime gocne yenge posadi holecebaibong, nga gocne segedi socngineng balockeibong, nga gocne hudu-babale fitecti wehomacebaibong. Nga gocne yenge ngakpi-kpolucnginengti miyac aime lama nga noning socine holelu gaibong, ailu socte wiyacte kpungkelu gaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yengi wecebabong umac feina gaibong. ad  38 Galu yenge himong kisiwa nga himong sifecina, ailu henebewa nga himong yefina lolickelu gaibong. Yenge madicnengineng bakwesilu ngic-ngigac sowacne mac-himongnginengkolec yengele hewacka gaibong, aime ngic-ngigac i yenge himongte ngic-ngigac yengeholec gagalesoc mi aiwec.

39 Aime ngic-ngigac yogo yenge ngage-ngagesingkolec gaibongte Wapongti nganicebame madickewec. Ailu yenge dodoficte wiyac baningte yowa miicne, i himongka galu monic mi baibong. 40 Wapongti nongileng wiyac feicne lonogale ngagewec. Ailu yenge nongilengkolec momochac bamadicnubanale ngagesiwec.

Copyright information for `MPP