a12:11Kor 9:24-25
b12:5-6Yop 5:17; Ynn 3:11-12; Miye 3:19
c(Yowa ngage-ngage 3:11-12)
d12:7Yef 8:5
e12:11Yak 3:17-18
f12:12Yes 35:3
g(Yowa ngage-ngage 4:26)
h12:16Fike 25:29-34
i12:17Fike 27:30-40
j12:18Wah 19:16-20; Yef 4:11-12
k12:19Wah 20:18-21; Yef 5:22-27
l(Wahikeicne 19:12-13)
m(Yefe-yowa 9:19)
p(Hagiai 2:6)
q12:29Yef 9:3
r(Yefe-yowa 4:24)

Hebrews 12

Yesule gasackedabeleng

Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec siducngineng alingkelu inguc kwelengkegabac, yenge homacne lolicke domalu nganicnubalu ngage-ngagesingngineng wideckegaing. Ilec ailu wiyac sasawa baumalecnubagac, i baickeyackenoga. Aime bikicti bacnubalu witicnubalu gagac, i helockeyackelu baickeyackenoga, yefe edalicnubalu fagac, i sanangnehac balaibelu gasackelu hikedabeleng. a  Hikelu dongenonggeng Yesula hiladabeleng. Yedi ngage-ngagesingnonggeng filesoc filesoc bamadickelu gadaicte, ailu ye hocne ngage-ngagesing yogolec fungine. Ye belic-belic lobewa kwesidaicte, i ngagesilu malicpongte doicka felu wiyac gameineholec i balaibelu ngageme efecne aiwec. Inguc ailu Wapongte ngictau ngiye-ngiye yogo foleinapec fewec yakumac ngiyegac hocne. Aime Yesudi molickelu doic ngageme bikic-baba ngic yenge ye yowa kwekwe aicnoibong. Aime ngenge tapili-wawa ailu kwelengineng wadaickale Yesu ngagesilu gadabiyeng.

Mamac ye pasi alingka ainoledaicte

Aime ngenge bikic edesockeningte hudu wecaigaing, ailu sacngineng wanale gagawa mi felu gagaing. Aime Wapongti madecfocine basanangngebanale yanguc edocngebagac, ngenge yogo mi ngigecngebadaic.

“Madecne, Sugucnedi webating aigeleme ga ngageengka wiyac omane mi aidaic, nga yedi yowa sanangne mime kwelegone mi wadaic. b 
Sugucne ye ngic-ngigac monicte angackedaictewa, ye gagaine batingkecaigac. Ailu madecine ingucne ailu angac ngagecnodaictewa, yogo ye webating aicnocaigac.” c 
Ngenge Wapong madecfocine. Aime mamac sasawadi madecfocngineng webating aiyelecaigaing, silicine ingucnehac Wapongti doicka locngebalu bamadicngebadaicte. d  Ailu yedi madecfocine sasawa aibabanginengte ba-bating bole badaicte, aime ngenge inguc mi aingeledaictewa yele adu-madecfocinebenang mi aidaingte, ngenge kosa galu kweficebaibong yenge ingucne aidaingte. Ailu himongka mamacfocnonggeng yengi batingnubabong nongileng yengele aibaba i ngagesilu alang bacebacaigabeleng. Aime asu yengele Mamacti batingnubame yele yowa balaibelu gaga-sanang badabeleng. 10 Mamacfocnonggeng yenge ngage-ngagengineng fagac, yogolec silicina dameng bangkacnemac sugu batingnubacaigaing, nga Wapongti batingnubacaigac, yogodibac babaficineholecbenang aigac. Nongileng yele gaga gbagbacne iwa taockelu ganangte inguc aicaigac. 11 Aime ba-bating i yanguctiyac kwele-sowac doicineholec bafuwanolecaigac, yogodi kwele-madic mi aidaicte, miyac. Aime ngic-ngigac yenge ba-batingka sugule-sanang ailu gagaing, yengela aibaba yogodi lobewa nganime aibaba dondonne nga kwele-mogungka gaga ilec noine bafuwadaicte. e 

Sanangkelu ganoga

12 Ilec ailu ngenge molengineng tapiliine wadaicte, me higengineng sowacne i basanangkedabiyeng. f  13 Ailu ngic-ngigac hige-sowac higengineng patickedaickale

“Ngenge yefengineng holelu someckedaing.” g 
Ngenge inguc aibong higengineng madickedaic.

Wapongte kwele-mogung mi wikenoga

14 Ngenge gaga gbagbacne mi gadaingtewa, Sugucne nalic mi nganidaingte, ilec ngenge ngic-ngigac sasawa yengeholec kwele-mogung nga gbagbacne ganingte boletowa badabiyeng. 15 Ngengelacni monicti Wapongte baba-madickacni wawedaickale ngani-motolu gadabiyeng. Aime ngengele kebangkacni wiyac aalic nga kwele-umac yogodi aingeledaickale ngani-motolu gadabiyeng. Ailu yogodi umac bafuwangeleme kwele-sowacti bocyac basowalecngebadaicte. 16 Ailu ngengele hewackacni monicti selo-boic aibaba aidaickale, me Esau ingucne Wapongte kpaoma aidaickale ngenge ngani-motolu gadabiyeng. Esau ye dameng moniyangte nosingti molic-molic madecte yambung gbaineholec lanac-ganac aiiboc. h  17 Ailu ngagegaing, ye lobewa mamacinelacni yambung i banogale milockelu hiyame mamacinedi hegilewec. Aime baba-madicte yefe monic mi fikecnowec. i 

Honocmengte Yerusalem

18 Israel ngic-ngigac yenge Mosesholec Sinai kupic bangkalelu nganibong dac-ubilang lobeme hasocine kundung kwelu badicke-benangkewec. Aime gbelong weme j  19 kpeng monic sugucnedi aukweme yowa-malac monicti yowa mime hangocebame mi ngageningte miwasic aiibong. k  20 Yowa yanguc mimiine, yogodi umac sugucnehac bafuwayelewec,

“Ngic me sic monicti kupic iwa feme ngenge yogo posadi holebong homadaic.” l 
21 Aime wiyac nganiibong yogolec bocyacbenang hangocebame, Mosesdi inguchac yanguc miwec,

“Na hangocnume dengdengnugac.” m 
22 Ngenge Sinai kupic ingucne iwa monic mi kwesiibong, miyac. Ngenge Sion kupic, yogo Wapong gagaineholec yele taon ailu honocmengte Yerusalem, iwa belic-belicte tutumangka kwesiibong. Aime angelo habu taosenkacni fegac, ilecsoc tutumang iwa tumaneibong. 23 Aime ngic-ngigac sasawale Wapong, ye mimocto-mimocto ngicngineng, ailu ngic-ngigac Wapongti filesoc filesoc bamadicebalu yenge dondonne wacebawec, yengele asungineng. Aime honocmengte hibiwa wacngineng kwelengkeicne fagac, i yenge molic-molic adu-madec ingucne gagaing, yenge honocmengte habu aigaing. Yenge sasawadi momoc kpatulelu iwa gagaing. 24 Aime ngenge Yesula kwesibong yedi dodofic gbolicnele ngic hewacine aigac hocne. Aime ye sacine wikewec, yogodi Abelle sacti yowa miwec, i ewalilu tapiliineholecbenang midaicte. n 

25 Ilec Wapongti ngenge yowa edocngebalu gagac, ye lobe-holecnodaingkale damongngineng balu ganingte migac. I yangucte, Mosesdi himongka galu ngic-ngigac uung-yowa sanangne edocebame yenge yele yowa ngagenogale takicebame hegile galu bikicte ameine baibong. Aime Wapongti honocmeng iwacni uung-yowa edocnubame yowaine lobeedabelengtewabac bikicte ameine iwacni inguchac nalic mi hikedabelengte. o  26 Mosesle damengka Wapongte yowa-malacti himong igockeme uc aiwec, nga yanguctiyacbac yanguc mipangkelu edocnubalu gagac,

“Dameng monicka hatacmac himong igockebe uc aidaicte, iwabac himong sugu miyac, honocmeng momochac igockebe uc aidaicte.” p 
27 Aime “dameng monicka hatacmac” yowa yogodi yanguc mime yegengkeme edocnubagac, wiyac molic-molicina mime fikeyackewec, ye yogo igockeme miyac aiyackedaicte. Aime wiyac sasawa mi fikeemewa fawec, ye yogo momoc igockeme sanangnehac domalu fafa-sanang fadaicte.

28 Aime ngani-damong monic noleme balu gagabeleng, yogo igockedaicte dameng iwa nalic mi sowaledaicte. Ilec ailu nongileng Wapong kwele-madic ngagecnobeng ye ngageme madickedaicte, yefe iwa yele bagewa galu alang bacnodabeleng.

29 Foinac, Wapongnonggeng ye dac-ubilang ailu wiyac sasawa lobeme miyac aiyackedaicte. q, r 
Copyright information for `MPP