a13:2Rom 12:13; Fike 18:1-8; 19:1-3
c(Yefe-yowa 31:6)
d13:5Yef 31:6,8; Yos 1:5
e(Miti gee 118:6-7)
f13:71Kor 4:16
g13:9Rom 14:17
h13:11Dep 16:27
i13:12Yoh 19:17
l13:15Mige 50:14,23
n13:171Tim 5:12
p13:20Yer 32:40; Esek 37:26; 1Pi 2:25

Hebrews 13

Mac holeyeledabeleng

Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengungtihac kwelenginengti angac ngagenagulu ago ainagulu gadabiyeng. Ngic-ngigac haic fulune ngengela kwesibong ngenge yenge macnginang locebanogale mi hegiledaing. Ngic-ngigac gocne yenge inguc aiibong, yenge ngicbenang macka locebagabeleng milu angelo gocne macka locebaibong. a  Aime ngic-ngigac muc-macka ngiyebong ngenge yengeholec momochac ngiyegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng. Nga ngic-ngigac gocne wecebacaigaing, yogo ngengele soc momochac wegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng.

Aime ngawe-ngigac banagucaigaing aibaba i alang bacnodabiyeng. Aime ngawe-ngigac yeke momochac mac fafanginec alang bacnolu selo aibaba mi aiboc wonong mikac fadaic. I yangucte, Wapongti kaiselo ngic-ngigac funginengineng wosaelu ameine yeledaicte hocne. b  Aime ngenge hiye-monengte angac sugucnehac mi ngagedabiyeng, ngenge wiyac biyac fangelegac, i sugu andoine aigac, ngenge inguc ngagelu gadabiyeng. Wapong yeuctihac yanguc biyachac miwec,

“Na ngenge mi hegilecngebadacte, ailu wiyacngineng lilolu nalic mi lobe-holengeledacte, i miyacbenang.” c, d 
Ilec sanangkelu hangoc mikac galu yanguc nalic midabelengte,

“Sugucne ye nongileng babaficnonggeng, aime ngic monicti wiyac monic ainoleme ilec nalic mi hangocnubadaicte.” e 

Ngage-ngagesingnonggeng balaibenoga

Ngenge micnefocngineng Wapongte yowa edocngebalu wedungelelu gaibong ailu noine wenuc bafuwaibong, i ngagesilu gadabiyeng. Ngenge domalu ngage-ngagesingngineng ngani-motolu yengele silic balaibedabiyeng. f  Yesu Kristo ye awecnahac nga yakumac ailu damengsoc silicine moniyang gaginowagac.

Wapongte baba-madicti kwele-ngage-ngagengineng basanangkeme sanangne domadaingte, yogodi wiyac madicne. Aime noba-nosingte yefe-yowa fungine fungine yogodi kwelengineng nalic mi basanangkedaicte. Ilec ngenge yowa kwesacine gbolicne fungine fungine wedungelebong yowa ingucnedi mi mudocngebadaic. g  10 Aime nongileng Yesudi alatanonggeng ingucne aime gabeng depec-baba ngic yengi kpoluc-falewa bole balu gagaing, yenge alata iwacni nosing monic nalic mi balu nodaingte. 11 Depec-baba ngic yengele damong sugucnedi sic yengele sac balu ibu-kuluc kweline Gbagbacnebenang, iwa bafelu bikic baic-baicte ibu lolu gaibong. Ailu sic noinebac ngiye-domac aicaigaing mac yogolec lobeina lobong lobelu defeine sugu ailu gawec. h  12 Ilec Yesudi inguchac yeicne sacti ngic-ngigac gbagbacne bacebanale taon nuinele lobeina doic ngagewec. i  13 Ilec ngiye-domac aicaigabeleng, yogolec lobeina yela hikelu yeholec momochac ye game bawec ingucnehac badabeleng. j  14 Himong yagowa nongileng taon sanangne monic mi fagac. Ilec nongileng taonnonggeng lobewa kwesinale donge hilalu gagabeleng. k 

Mimi-madicte ibu

15 Ilec nongileng Yesule wacka Wapong damengsoc mitengkedabeleng, yogodi ibu noine aidaic. Micnonggengti wacine mibeng yegengkeme noine bafuwadabeleng. l  16 Aime ngic-ngigac gocne ngani-bafic aiyeledabiyeng, ailu wiyacngineng fagac, i heuckelu yeledabiyeng, aibaba i mi hegiledaing. Wapongti ibu ingucnele hocne ngageme madickedaicte. m 

Yowangineng balaibenoga

17 Ngenge micnefocngineng yenge alang bacebalu yowangineng balaibedabiyeng. I yangucte, yenge gung-gboli galu kwele-asungineng damongkelu bolenginengte yowa-siduc Wapongta minogale damengngineng loicne fagac. Iwa yengele bole i kwele-madicineholec aidaic. Ngenge kwele-umacka bole i badaingtewa, na ngagebe ngenge nalic mi baficngebadaicte. n 

Wenac-madic

18 Ngenge nongele milockedaing. Nonge kwele-ngage-ngagenonggeng gbagbacne, inguc ngagepangkelu gagabeleng. Aime aibabanonggeng sasawa madicne fanale ainolegac. o  19 Ngenge hatacmac mimilockabenang baficnubaebongka, na dameng mi wikedacte ailu ngengela biyacbenang hefaliye funogale ngagesigabac.

20 Sugucnenonggeng Yesu ye lama-damongtowa ingucne damongnubagac. Aime Kwele-mogungte Wapongti Yesu homackacni bagboliyeme fangkewecte Yesule sacka dodofic sanangne fafeginowagac. p  21 Wapongti hocne Yesule ailu bole madicne sasawa banogale tapili bame wakengeleme yeicne angac nga ngage-ngage balaibedaingte. Ye inguc ainolelu ngageme madickedaicte, aibaba yogodi nongela fikedaic. Aime wac feicnedi yela mimiteng fafeginowagac, i noine.

22 Ngic hae-gbafocne, na hibi yago kwelengkegabac, i dalicne miyac, ilec ngenge yowa yago tatakic mikac galu ngageningte kpafengngebalu migabac. 23 Ailu monic yanguc edocngebabe ngagening, yenge agononggeng Timoti muc-mackacni lukecnoibong. Ilec ye nala biyac kwesidaictewa, noke momochac ngengela biyac fulu nganicngebadabelecte.

24 Nongele wenac-madicti micnefocngineng ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengela fugac. Ailu alingfocnonggeng Itali himongkacni yenge inguchac wenac-madicngineng ngengela logaing.

25 Wapongte baba-madicti ngic-ngigac sasawa ngengela fadaic.

I foinac.

Copyright information for `MPP