b2:3-4Mrk 16:20; 1Kor 12:4,11; Hib 10:29; 12:25
c(Miti gee 8:4-6)
f(Miti gee 22:22)
g(Yesaiya 8:17-18)
h2:141Yoh 3:8; Miye 12:10

Hebrews 2

Wapongte yowa mi lobeenoga

Ilec ailu yefe lilolu gadabelengtewa, yowa sasawa i ngage-motolu balu gadabeleng. Mosesle damengka angelodi ye yowa edoibong, i sanangnehac loicne fawec. Inguc fame Israel ngic-ngigac yenge yowa i hegileibong ailu mi balaibebong, yenge bikicnginengte silicina ameine baibong. a  Aime Sugucnedi hatacmac bikickacni baicnubanale tapiliine feicnebenang edocebawec. Yedi molickeme yowaine ngageibong, yengi ilec yowa mibasanang ailu edocnubaibong. Aime Wapong yeuctihac yowaine basanangkeme ngagesingkeningte pasi kucineholec nga pasi mi ngani-nganiine ailu pasi bibiineholec balu angacine balaibelu Tili Asule kwele-efecte tapili nolelu gawec. Ye inguc aiwecte nongileng bikickacni baicnubanale yowa hegiledabelengtewa, wiyac ilec ameinele hangoc nalic mi hikedabelengte. b 

Yesu ye feicnetowanonggeng

Himongtowa himong gbolicne fikenale yowaine micaigabeleng, i angelo yengele bagewa mi loicne. Aime hibiwa yowa monic yanguc biyachac miwec,

“Gagi himongka ngic-ngigacfocmacgone gabong ngagesingebacaigic. Aime yenge waweweine gabong sifu madicne damongebacaigic.
Dameng bangkacnemac angelo yengele wamicne ainogale gagi locebaengka gaibong. Ailu yenge tapili nga wac feicneholec gagale duu ingucne holeyeleing. Aime Wapongti wiyac sasawa yengele bagewa lowec.” c 
Yedi wiyac sasawa yengele bagewa bucbuchac lome damongebaibong. Aime yanguctiyac wiyac ngani-damongte pasi yogo mi fikeme nganigabeleng.
Aime nongileng Yesule yanguc nganigabeleng, Wapongti pasi bame Yesu ye dameng bangkacnemac angelo yengele wamicne gawec. Game Wapongti moc bamadicnubawecte Yesu ye ngic-ngigac sasawa nongileng amenonggeng balu doic ngagelu homawec. Ilec ye tapili nga wac feicne ailu alang balu gacaigac. d  10 Wapongti wiyac sasawa bafuwayackewec aime ye yogolec fileine. Ailu ye madecfocine bocyac mengocebame wac feicnenginengkolec ainingte bikickacni bacnubanale molic-molic ngic doicka lowec. Lome ye yeicne socti doic ngagelu boleine bamoctome gagaine bucbuchac madicne aiwec. Yedi inguc aiwecte Wapong adu-madecfocine yenge wac feicne iwa nalic fedaingte. 11 Yesudi gbagbacne gagale suwe-suwe bole balu gagac, aime ngic-ngigac gbagbacne gagale suwecebame gagaing, ye nga yengileng gbagbacne ailu alingngineng moniyang gagaing. Ilec ailu ye yeicne kwa-gbafocine minogale mi gameedaicte. e  12 Ye yanguc migac,

“Na gale wac sugucne kwa-gbafocne edocebalu mibe yegengkeyeledaicte, ailu habu hewacnginang domalu mitenggudacte.” f 
13 Ailu hatacmac yanguc migac,

“Na ye ngagesingkedacte.”
Ailu hatacmac migac,

“Wapongti na nga adu-madec nelewec, nonge yagowa gagabeleng. Galu na yowagone balaibedacte.” g 
14 Aleng Sugucnengineng ye homacte tapili bacaigac. Aime Yesudi ye nga homac basowalecepanale homawec. Wapong adu-madecfocine nongileng soc-biucnonggengkolec, aime ye silic ingucnehac soc-biuckolec aiwec, inguc aiwecte ailu Aleng Sugucnengineng nalic basowalewec. h  15 Aime soc-biuckolec aiwecte ailu ye alingfocine nongileng gaganonggeng bucbuchac homacte hangocnubacaigac, nongileng hangocte witickacni nalic lukecnubawec. 16 Foinacbenang, ye Abraham ngambofocine nongileng baficnubalu gagac. Ye angelo yenge inguc mi baficebacaigac, miyac. 17 Ye bikicte amenonggeng banogale ailu wiyac sasawa ngageme gbafocine nongilengte silicbenang ailu monic mi lilowec. Ye inguc ailu ngic-ngigac nongileng kwele-efec ailu bole-yowa balaibelu Wapongte dongewa ngic-ngigac nongileng depec-baba ngic yengele damong sugucne aiwec domagac. 18 Ye yeicne lokwesacka felu doic ngagewec, ilec ye ngic-ngigac lokwesacka fecaigaing, yenge baficebanogale aicaigac.

Copyright information for `MPP