b3:5Him 12:7
c3:8Wah 17:7; Him 20:2-5
d3:11Him 14:21-23
e(Miti gee 95:7-11)
g(Miti gee 95:7-8)
h3:16Him 14:1-35
i3:171Kor 10:10

Hebrews 3

Madecti Moses ewaligac

Ngic-ngigac Wapongte bingec, ngenge ngic hae-gbafocne, ngenge honocmengte wawacti ngengela inguchac kwesiwec. Ilec ngenge ngage-ngagengineng Yesula lodabiyeng. Yedi hocne salecebaicne nga depec-baba ngic yengele damong sugucne aigac. Aime nongileng yele wac mifickelu gagabeleng. a  Moses ye Wapongte bole-yowa balaibelu Wapongte macka yowaine ngagelu gawec. Aime Wapongti Yesu bole-yowa lacnome yedi Mosesle silic ingucne ailu bole-yowa yogo balaibelu gawec. Mac-baba ngicti mac sugucnehac bacaigac. Ailu yeicne wacti mac wacine ewaligac. Silicine ingucnehac ailu Yesudi Moses ewalime nongileng yele wac afeegabeleng. Macbenang sasawa i ngicti baicne nga Wapongtibac wiyac sasawa bafuwayackewec. Moses ye Wapongte macka kwelec kwekwe gawec. Inguc gawecte ailu yowa lobewa fikenale aiwec, i yegengkewec. b  Moses ye kwelec kwekwe galu Wapongte bole-yowa balaibelu gawec, aime Kristo ye Wapongte Madec galu bole-yowa balaibelu yele mac-damong gagac. Aime nongileng hangoc mikac honocmengte wiyac badabelengte, yogo wiyac feicne inguc ngagelu sanangnehac balu gadabelengtewa Wapongte mac hocne aigabeleng.

Ngage-ngagesing mi wikenoga

Ilec ailu Tili Asudi yanguc migac,

“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka,
kwelengineng mi hefedaing. Ngesa-ngambofocnonggeng yenge molickelu himong kisiwa yowa kwekwe ainelelu kwesacnuibong, yogo ingucnehac hatacmac mi aidabiyeng. c  Yenge nani hifa 40le kwelina bole balu gaiba, i nganilu na kwesacnulu gaibong. 10 Aime ngic-ngigac dameng iwa gaibong, yengele aalic ngagelu yanguc miiba, ‘Yenge kwelenginengti damengsoc yefe lilolu gacaigaing ailu nale yefe fagac, i balaibeningte mi aiyelecaigac.’ 11 Ilec na aalic ngagelu mipangkelu yanguc miiba, ‘Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.’” d, e 
12 Ngic hae-gbafocne, ngengelacni monicti kwele ngage-ngageina ngage-ngage sowacne ofeme ngage-ngagesing hegilelu Wapong gaga fileine lobe-holecnodaingkale ngenge ngani-motolu gadabiyeng. 13 Wapongte hibidi “yakumac” inguc migacte ngenge hadengsoc kwelenginang yeucnagudabiyeng. Bikicti ngengelacni gocne kwesac aiyeleme kwelengineng hefedaingkale ngenge inguc aidabiyeng. 14 Nongileng molic-molic momoc galu Kristo sanangnehac ngagesingkelu gaibeng, ngage-ngagesingnonggeng silicine yogo balu gabeng dameng moto-motoine fikeme sanangnehac domadabelengtewa Kristoholec wetackelu domadabelengte. 15 Aime hatacmac yowa yanguc miicne fagac,

“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka, kwelengineng mi hefedaing. Ngesa-ngambofocnonggeng yenge molickelu yowa kwekwe aineleibong, ingucnehac hatacmac mi aidabiyeng.” f, g 
16 Ngagegaing, Mosesdi Aigita himongkacni ngic-ngigac mengocebame hikelu yenge sasawadi Wapongte yowa ngagelu aibaba fungine fungine aigacgu yowaine hegileibong. h  17 Ailu yenge yowaine kwelu bikic bafuwaibongte, yedi hifa 40le kwelina ngaba aiyeleme himong kisiwa homayackeibong fagaing. i  18 Ailu ye ngic-ngigac yele yowa hegileibong, yenge sugu ngiye-ngagecte gagawa mi feningte mipangkewec. 19 Aime yanguc ngani-motogabeleng, yenge mi ngagesingkeibong, ilec ailu yenge himong miwec, iwa mi fedaingte.

Copyright information for `MPP