b6:8Fike 3:17-18
d(Fike-fike 22:16-17)
g6:18Him 23:19
h6:19Dep 16:2-3

Hebrews 6

Nongileng sugulelu sanangkedabeleng

Ngenge molickelu Kristole yowa fungke-fungkeine yanguc wedungeleibeng, kwele-hefaliyec ailu homacte aibaba hegilenoga ailu Wapong ngagesingkenoga, ailu misa-lowacte wewedu fungine fungine, nga moledi ngic feina lolole bole, ailu homackacni gboliyelu fangke-fangke nga dac-sanangka doic moto-motoine mikac ngagenoga. Yowa fungke-fungkeine yogo hatacmac mi minoga. Yowa yogo macte bosing ingucne hatacmac wikebeng haume i mi madickedaicte. Ilec feina gbolicne kpatulelu minoga. Ilec Wapongti ngageme nalic aidaictewa inguc aidabelengte.

I yangucte, ngic-ngigac gocne yenge angoc biyachac yeleicne, aime honocmengte kwele-madicte nosing nganilu Tili Asuholec biyachac aiibong. Ailu yenge Wapongte yowa esoickebong angacine aiyemewa lobewa Wapongte tapili fikedaicte, dameng yogo inguchac nganiibong. Aime ngic-ngigac i nganilu wawelu lobeedaingtewa, yenge hatacmac kwele-hefaliyec nalic mi bacebadaicte. Ibac yenge Wapongte Madec yegena misulec aicnolu malicpongka hatacmac wecaigaing. a 

Himong monicka macti dameng bocyac kweme bolewa misa fikeme ngic-ngigac yenge iwa nosing duwebong noine fikeyeleme yanguc midaingte, himong yogo Wapongte danggunucka fagac. Aime himong monicka muc somangineholec nga tembang-haseng fikedaictewa, himong i boleine mikac aime hole-duwec mi ainoga, aime dameng bangkaleme dacti lobeme miyac aidaicte. b 

Ngenge mole-damocngineng badabiyeng

Alingfocne angacine, ngenge ngic-ngigac ingucnedi wasecne aigaing, wiyac madicne iholec aigaing, yogo hocne ngagesilu gagabeleng. Inguc ngagesilu sifu uung-yowa migabeleng. 10 Wapongti yefe dondonna yowa nga aibabangineng wosaedaicte. Ngenge bole bacaigaing ailu yele wacte angacngebacaigac, ye i nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec yogo ngengi ngani-bafic aiyelecaigaing ailu taockelu aiyelelu gagainghac, ye yogo ingucneyac nalic mi ngigeckedaicte. c  11 Aime ngenge ngageboc mikac galu wiyac fikengelenale ngagesingkelu wangec gagaing, ngenge i filesoc filesoc banogale mamang-hidulu bole balu gabong dameng moto-motoine kwesidaicte. Ngenge inguc ganingte ainolegac. 12 Ilec ngenge oyong mi aidabiyeng. Ngic-ngigac ngage-ngagesing sanangnehac tatakic mikac balu gacaigaing, yenge mole-damocngineng Wapongti molickelu baningte miwec, i badaingte, ngenge inguc ailu yengele silic ingucnehac balaibedabiyeng.

Noine fikedaicte

13 Wapongti Abrahamkolec yowa milu hefewec. Ailu wiyac lobewa lacnonale mipangkewec, ailu yele Sugucne monic mi gawecte ye yeicne wacine wackelu yanguc milu mipangkewec,

14 “Foinacbenang, na yambunggudacte, aime fikesawecgone sawedaic.” d,
6:14Wapongti Abrahamkolec dodofic bawec, yogo yagowa kwelengkeicne fagac, Fike-fike 12:1-3; 13:14-18; 15:1-21; 17:1-27; 18:1-15; 22:1-18.

15 Aime Abraham ye dameng dalicnehac wangec gawec. Ailu kweleinele tapili mi wame galu Wapongti wiyac lacnonale miwec, ilec noine fikeme nganiwec.

16 Aime ngic-ngigac yenge yowangineng mibong sanangkenale sugucnengineng wackelu yowangineng mibong sanangkecaigac. Yenge inguc aidaingtewa, yowa mife-miwa aibabangineng i motoyackedaicte. 17 Aime Wapongti inguchac yowaine mipangkewec. Ailu Abraham ngambofocine yengela yowaine monic-mi monic-mi mi aiwec, yenge i ngagelu dodofic tapiliine momochac ngage-motoyackeningte inguc miwec. 18 Ye inguc milu yowa sanangnehac yaeckang bafuwanolewec. Wapong ye yowaine kwesac nalic mi aidaicte. Aime yowa yaeckang yogo mimipang nga yeicne wacine wackeme inguc fawec.
6:18Fike-fike 12:7; 13:15; 15:1-21, iwa Wapongti Abrahamkolec yowa milu hefewec. Ailu Fike-fike 22:16-17 iwa ye yowaine mipangkewec. Ilec yowa sanangne yaeckang kwelengkeicne fagac.
Aibabaine ingucne ngagebeng yogodi umacnehac basanangnubame himongte wiyac nalic hegilelu mimipang lobewa banangte miwec, i sanangnehac balu wangec gagabeleng. g 
19 Aime Wapongti mimipang banangte minolewec, yowa yogodi kwelenonggengte angga ingucne aigac. Mimipang yogodi yele mac gbagbacne iwa felu kpoluctowa falockelu kweline gbagbacnebenang iwa sanangnehac fagac. h  20 Aime Yesu ye nongilengte ailu ilec kweline molickenolelu fewec. Ye depec-baba ngic yengele damong sugucne moto-motoine mikac felu Melikisidek gawec, ingucnehac gagidaicte.

Copyright information for `MPP