b(Wahikeicne 25:40)
c8:5Kol 2:17; Hib 9:23
e(Yeremaya 31:31-34)

Hebrews 8

Depec-baba ngic yengele damong sugucne bole balu gagac

Ilec ailu yanguc fagac, depec-baba ngic yengele damong sugucne honocmengte Ngictau ngiye-ngiye, yogolec foleinapec mac ngiye-ngiyeine balu ngiyegac, ye nongileng. Ailu ye mac gbagbacne, yogo kpoluc-fale
8:2Esecne himongka Mosesdi kpoluc-fale bafangkewec. Lobeina Solomonti ibu-kuluc kpoluc-fale ingucneyac bawec.
noine honocmengka domagac, iwa bole balu gagac. Kpoluc-fale i ngicti mi baicne, miyac. Sugucne yeuctihac yogo balu lowec.

Wapongti depec-baba ngic yengele damong sugucne yenge bole-yowale wacebame kwele-madicte ibu nga bikicte hasocte depec locaigaing. Ilec ailu Yesu Kristodi inguchac depec monic lodaicte. Depec-baba ngic yenge Mosesle yefe-yowa balaibelu Wapong ibu lacnoningte bole yogo biyachac balu gaibong, ilec ye himong yawa gadecka depec-baba ngic nalic mi aidec. Mosesdi kpoluc-fale balu bafangkenogale aime, Wapongti sawang-yowa yanguc milu edowec,

“Na kupicka sosocine edalicguiba, ga silicine yogobenang balaibelu wiyac sasawa banogale ngani-motolu badamec.” b 
Aime ngic yakumac mac gbagbacna bole bacaigaing, yenge Moses ingucne ailu honocmengte sosocine balaibelu bolengineng bacaigaing. c 

Dodofic gbolicne

Yesu ye dodofic gbolicnele ngic kebangngine, dodofic i yowa milu hefeicne tapiliineholec balu gagac, yangucte dodofic gbolicnedi dodofic esecne ewaligac. Ailu yele depec-babale bole, yogodi himongte depec-babale bole inguchac ewalidaicte. d  Dodofic esecne umacine mikac aidecka midec dodofic gbolicne monicti yele mac nalic mi badec. Aime Sugucne Wapongti ngic-ngigacfocine nganicebame bikicnginengkolec aiibongte ailu yanguc miwec,

“Gacgu dameng monic kwesidaicte, iwa na Israel nga Yuda aling yengeholec dodofic gbolicne monic badacte.
Dodofic i molickelu ngambofocngineng yengeholec baiba, ingucnehac miyac. Dameng iwa nani molenginang balu Aigita himongkacni mengocebalu kwesiiba. Yenge dodofic baiba, i hegilelu gaibongte na inguchac yenge hegilecebalu lobe holeyeleiba.”
Ye hatacmac inguc taockelu miwec,

10 “Na lobewa dodofic gbolicne Israel aling yengeholec badacte, yogolec silicine yanguc, yefe-yowane ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa lolu hibine i kwelenginangbenang kwelengkedacte. Ailu nani Wapongngineng gabe yenge ngic-ngigacfocne gadaingte. 11 Aime dameng iwa ngic-ngigac kpisicnacni ofecgu sugucna motodaicte, yenge sasawadi ngagecnudaingte. Ilec ailu monicti agoine me gbaine monic ‘ga Sugucne ngagesinong’ inguc mi edolu weducnodaicte. 12 Na kwele-efec aiyeledacte aime yenge yefe lilolu me bikic bafuwadaingtewa, i sasawa hegilelu hatacmac mi ngagesidacte.” e 
13 Ye dodofic gbolicne monicte miwec, iwa dodofic molickelu bawec, yogo esecne aigac, inguc mime yegengkewec. Aime wiyac monic biyachac hegileicne i esecne aigac, yogo dameng kpisicnemac falu miyac aidaicte.

Copyright information for `MPP