Luke 12

Wiyac sangkeicne yegengkenale yowa

Mat 10:26-27

Aime ngic-ngigac homacne benang, ten tausen ngama ingucnedi kpaduckelu yengungtiyac feine feine domaibong. Inguc aibong Yesudi mic-tengtengfocine, yengele sugu ngagelu molickelu yanguc miwec, “Ngenge Farisaio yengele kwesac-aibabangineng yogolec ngani-homalu gadabiyeng, yogo yis ingucne bretka sawecaigac. Aime wiyac monic ebecineholec fagac, yogo gacgu yegena fikedaicte, nga sangke-sangkeine fagac, yogo ngageyackedaingte. a  Ilec ailu ngenge kundungka yowa sasawa micaigaing, yogo angocina ngagedaingte, nga kweline kpisicne hedecnginang sangic-sangic migaing, yogo mac witina domalu mibong yegengkedaicte.

Ngic yengele hangoc mi aidaing

Mat 10:28-31

“Ailu agofocne, ngagegaing, ngic gocne yengi socngineng wehomalu hatacmac basowalecngebanale kuc basackecaigaing, ngenge yengele mi hangocngebadaic! Yogo edocngebagabac. Nga ngic monictebac hangocngebadaic! Yedi wehomangebalu dac-sanangka wikecngebame hauningte bole-yowa nga kuc balu gagac, oc, yelebac hangocngebadaic! Yogo migabac. Ailu nango hakic 5 maketka lobong siling yaeckangti fuli bacaigaing, Wapongti nango yogo yengelacni monic nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngengele hodoc-docngineng edomeng, yogo ingucne wawafeine. Ngenge sawawale nango aling sugucne yenge ewalicebagaing, ilec ngenge mi hangocngebadaic. b 

Yesule mibong yegengkedaic

Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20

“Ngic monicti ngic-ngigac yengele dongewa nale midaicte, ‘Na yele aling aigabac.’ Ngicte Madecti yele inguchac Wapongte angelofocine yengele dongewa, ‘ye nale ngic’ midaicte. Nga ngic monic ye ngic-ngigac yengele dongewa nale mi mime yegengkedaictewa, nani ye inguchac Wapongte angelofocine yengele dongewa mi mibe yegengkedaicte. 10 Ailu ngic monic ye Ngicte Madecte yowa sowacne mime, yele bikic hegiledaicte, nga monicti Tili Asule bole misowaledaicte, yele bikic hegile-hegilelesoc mi fagac. 11 Ailu ngic yenge bacngebalu kpakpaduc macka nga gamangte ngic micne nga ngic sugucne gocne, yengele dongewa locngebadaingte, ngenge dameng iwahac, ‘ameine wenuc bafaliyenoga, me oma yowa minoga,’ milu yogolec ngageboc mi aidabiyeng! c  12 Yogo yanguc: Tili Asudi dameng iwahac yowa midaingte, yogo micnginang lodaicte.”

Moneng-mafaholec ngic yengele yowa

13 Aime ngic-ngigac habu yengele hewackacni ngic monicti Yesu micnowec, “Wewedu, haene ye mamacte mole-damoc yeicnac balu gagac, ilec ming nebocine botoc balu nelena.”

14 Mime Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Ngic, ngekele woc-wiyac botoc banogale damong me ngage-wosaecte ngic monicti mi locnuwec.” 15 Inguc milu taockelu yengele yanguc miwec, “Ngagelu gadaing! Monic moneng-mafatowa idi yeicne gagale silicine yogo mi bafuwadaicte. Ilec ngenge moneng-mafatowale wac sowacneholec aidaingkale damongngineng badabiyeng!” d 

16 Milu nangeng yowa monic yanguc edocebawec, “Ngic monic moneng-mafatowaholecti boleina nosing noine homacne aime 17 nosingngine mac wenuwa lonogale ngage-bibiyelu 18 yanguc ainale ngagewec, ‘Nosing-macne kpisicne gocne domagac, yogo hembalackelu sugucnehac basugulelu balu nosing nga wiyacne madicne sasawa kpaduckelu iwahac kpatulecebadacte.’ 19 Kpatulebe motome neicne kwelena yanguc ngagedacte, ‘Hifa homacnelesoc wiyac madicne kpaduckegabac, ilec gagane baefeckelu bagabac ailu belic-belicka gadacte.’

20 “Mime Wapongti yele yanguc miwec, ‘Ga ngic-kapa, deboc yagowahac ga ilucgone ewalicgube homadamecte. Nga wiyacgone bakpaduc ailu gagi yogo hegiledamecte, yogo gocne yengi badaingte.’”

21 Milu Yesudi hatacmac taockelu yanguc miwec, “Monic ye yeicnele ailu himongte wiyac madicne bakpaduc aidaicte, ye Wapongte dongewabac wiyac madicne mikac gagac, yele gagaine yogolecsoc aidaicte.” e 

Mimedec mi ainingte yowa

Mat 6:25-34

22 Yogolec ailu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Oma nosing nonoga nga socnonggeng oma ngakpi-kpolucti holelu ganoga milu, ngenge gaganginengte mimedec mi aidaing! 23 Gagadi nosing ewaligac, nga socti ngakpi-kpoluc ewaligac, yogo edocngebagabac. 24 Ngenge aoc-aoc nganicebaning! Yenge hole-duwenoc me noluwang mi fayelegacte, Wapongti sifu nosing moc yelecaigac. Aime Wapongte dongewa ngenge nango yengele feicne aigaing. 25 Nga ngengelacni monicti mimedec ailu gacgu yogolec gaga-damengngine kpisicnemac hatacmac nalic mi badaliwedaicte. 26 Ngenge wiyac kpisicne ingucnele aibibiyelu tofaine gocnele ingucneyac ngageboc mi aigadaing!

27 “Ngenge daling moc siyeckecaigaing nganicebaning! Yenge muc mi yumulu boletowa mi bacaigaing, ailu sifu sugulecaigaing. Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi sifu daling yengele hibi keleng-keleng mi ewaliwec, yogo edocngebagabac. 28 Aime daling mac-sobengka moc siyeckegaing yenge yakumacte sugu fikegaing nga saeme helockelu dacka wikedaingte. Nga daling benang ingucne Wapongti wambac holeyelecaigac, ngenge daling ewalicebabong yedi ingucneyac ngengele ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac aime sifu ngakpi-kpolucngineng taockelu ngeledaicte.

29 “Ilec ngenge, ‘oma nosing nonoga nga misa wenuwacni fila nolu ganogale’ micaigaing, ngenge mimedec yogo hegiledaing! 30 Nga himongka ngic-ngigac yenge yogo baningte mihiyac homacne aiyebongka Mamacnginengti ngenge wiyac yogo kpungkecaigaing, yogobac biyac ngagecaigac. 31 Ngenge Wapongte ngani-damong bafuwaningte bole badaing, ailu wiyac yogo hocne inguchac taockelu ngeledaicte.

Wiyac madicne honocmengka balu ganoga

Mat 6:19-21

32 “Habu-hakic, Mamacngineng ye ngani-damongngine ngelenale ngageme madickecaigacte ngenge mi hangocngebadaic! 33 Ngenge mafangineng salebong ngic-ngigac yengi fuli bayackebong moneng yogo balu waweweine gagaing kwele-madicka wiyac yeledaing. Ilec ailu ngenge moneng-ebec nalic mi lokenale bafuwadaing, ilec wiyacngineng madicne kucine mi wadaicte yogo honocmengka kpaduckebong, iwa hise ngicti mi weledaingte, nga unedi mi basowaledaingte. f  34 Omale wiyacngineng madicne fagac, iwahac kwele-angacngineng fadaicte.

Ngicte Madec kwesidaicte

Mat 24:42-44

35 “Ngenge kpolucngineng sanangne kwelu hifangineng kwendangkelu efeckelu gadaing. g  36 Ngic sugucne ye baba-tumang mackacni welelu nuwa holeme kwelec kwekwefocinedi yele wangec gacgu nu biyac laliyedaingte, ngenge efeckelu ingucneyac gadaing. 37 Aime sugucnenginengti welelu kwelec kwekwefocine yenge gung-gboli gaibong, inguc bafuwacebadaicte, yenge kwele-angackolec. Na noine edocngebagabac, ye yengele kwelec kwenale yeuctiyac kpolucine bangkacne kwelu ‘ngiyeebongka’ mime ngiyebong nosing bawele yeleme nodaingte. 38 Ye deboc hewac-hewac me mac sae-saele gung-gboli gabong wele nganicebadaicte, kwelec kwekwe yogo yenge kwele-angackolec.

39 “Aime hise-baba ngic ye mac heuckelu fecaigac. Mac fileine monic ye hise ngic ma damengka kwesidaicte, inguc ngagelu ye hise ngicte aka holecnodaicte. h  40 Ilec ailu Ngicte Madecte dameng mi ngageebongka kwesinale ngenge ingucneyac efeckelu gadabiyeng.”

Bole-madec madicne ingucne gadabiyeng

Mat 24:45-51

41 Aime Pitadi miwec, “Sugucne, nangeng yowa migamec yogo nongele me sasawa yengele migic?”

42 Inguc mime Sugucnedi yowaine yanguc bafaliyecnowec, “Mac-damong madicne monic ngage-ngage-motockolec gacgu sugucneinele yowa mimiine balaibecaigac, sugucneinedi mac-damong ingucne bole-yowa lacnome ye bole-madecfocine yengele micnengineng ailu nosing damengka miwecka heuckelu noningte yeledaicte. 43 Yeleme sugucneinedi hefaliye kwesilu nganime, kwelec kwekweinedi bole yogo bayackedaictewa ye kwele-angackolec. 44 Inguc aime sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte, yogo noine benang. i  45 Ailu kwelec kwekwe ye yeuctiyac yanguc ngagesidaicte, ‘Na sugucnene dameng dalicne gacguhac kwesidaicte.’ Inguc milu ye kwelec kwekwe ngic-ngigac gocne wecebalu sugucneinele wiyac nowackelu misa sanangne nolu kapaine aidaicte. 46 Inguc aigalu ye wangec mi gacgu kwelec kwekwe sugucneinele hadeng nga kwesi-kwesi dameng mi ngageemewa sugucne ye weledaicte. Kwesime kwelec kwekwe yogo welockelu baickeme haulu ngage-ngagesingngineng mikac yengeholec gadaicte. 47 Aime kwelec kwekwe monic ye sugucneinele yowa ngagelu mi efeckeme gadaicte, ye hudu sugucneyac wedaicte. j  48 Nga kwelec kwekwe monic ye sugucneinele bole-yowa mi ngagelu hudu hihile aibaba gocne aidaictewa, ye hudu efecnemac wedaicte. Ilec monic ye wiyac sugucne lacnome balu game fikedaicte, ye micnome sugucneyac lacnodaicte. Nga wiyac homacne damongkenale bole-yowa lacnome badaicte, ye uwacnome wiyac sugucneyac benang lacnodaicte.

Kwele moniyang mi fikedaicte

Mat 10:34-36

49 “Na himongka dac habune habune fitobe lobenale waiba. Aime dac yogo biyac lobeme kwelene madickedaicte. 50 Aime kpanang doicti somecnudaicte. Ailu yogo ngagebe kwelenedi umaleme gacgu bolene yogo motome kwelene madickedaicte. k  51 Na himongka kwele-mogung bafuwanogale waiba, ngenge inguc ngagegaing, me? I miyac benang, na heucebanogalebac waiba, yogo edocngebagabac. 52 Yogo yanguc: Yakumac nga galu fedaicte, iwa mac kwelina ngic-ngigac 5 yenge siyeckelu gadaingte. Habackang yengi yaeckang yekeholec ngaba aidabiyengte, nga yaeckang yeki habackang yengeholec ngaba-ngaba ainagudaingte. 53 Aime fouckelu mamacti madeckolec ngaba aidaicte, nga madecti yedi mamackolec ngaba aidaicte. Ailu nenggac ye aduineholec ngaba aidaicte, nga adudi nenggacineholec ngaba ainagudabiyecte. Nga yengau yeke fouckelu ngaba ainagudabiyecte.” l 

Dameng ngani-wosaecte miwec

Mat 16:2-3

54 Aime Yesudi inguchac habu sugucne yengele yanguc miwec, “Ngenge wenac hau-hauina kaguwa monic nganilu yanguc biyac micaigaing, ‘Mac sugucne kwedaicte.’ Inguc mibong mac kwecaigac. 55 Nga gbelong laiwapec weme nganilu yanguc micaigaing, ‘Himong dacine aidaicte.’ Mibong inguc aicaigac. 56 Kwesac ngic, ngenge himongka nga sawawa wiyac fikecaigac, yogo nganilu wosaecaigaing. Omale yakumac dameng gagabeleng, yogolec aibaba mi nganilu wosaecaigaing?

Yowa wosaenoga

Mat 5:25-26

57 “Omale ngenge aibaba wenidi dondonne aigac yogo ngengung mi wosaecaigaing? 58 Ngabagone monicti yowawa locgunale bacgume ngeke momoc yefewa hikelu, ga iwahac ngabagoneholec yowanginec miboc madickenale bole badamec! Inguc mi aidamectewa ye ngage-wosaec ngic yela locgume ngage-wosaec ngicti lebe-ngicta locgume lebe-ngicti muc-macka locgudaicte. 59 Locgume ga iwa ngiyecgu ngabagonele moneng ameine bucbuc benang badulu sugu muc-mackacni wadamecte, yogolec edocgugabac.”

Copyright information for `MPP