Luke 14

Sabat damengka Yesudi ngic soc bokungkolec bamadickewec

Yesu ye Sabat dameng monicka Farisaio yengele micne-baba monicte macka nosing nonale feme Farisaio yengi ye aibabaine ngani-ngagec ailu ngiyeibong. Iwahac ngic monic socine bokungkolec ailu siwineicne, ye welelu Yesule haicka domawec. Aime Yesudi Wapongte yefele ngage-ngage ngic nga Farisaio uwayelewec, “Sabatka ngic bamadicebanogale yefe monic fagac me miyac?” a  Mime yenge ameine monic mi bafaliyebong, Yesudi ngic yogo moledi balu bamadickelu saleme hikeme yanguc edocebawec, “Ngengelacni monicte madec me bulumaka monic misa long monicka ede-tantangkelu haume, Sabat dameng aime ye sifu biyac hike fuluckeme ofedaicte.” b  Mime yenge yowa ilec ameine bafaliyenogale aibibiyeibong.

Ngic monic ye bawacnagudaic

Aime iwayac ngic gocne wacebame, yenge ngiye-ngiye molic-molicka wosaelu iwa ngiyebong, Yesudi nganicebalu yowa nangengngine yanguc milu edocebawec, “Hatacmac baba-tumangte nosingka wacgume, iwa ga nosingte ngiye-ngiye molic-molicka biyac mi ngiyedamec. Gacgu wacngebayec, ngengelacni ngic sugucne monic wackeyecka weleme, c  ye nga ga ngeke momoc wacngepagac, yedi welelu yanguc edocgudaicte, ‘Ga baicke-waengka ngic yagodi ngiyena.’ Inguc mime gamegume ngiye-ngiye moto-motoina benang hike ngiyedamecte. 10 Wacgume ga hikelubac, ngiye-ngiye moto-motoina ngiyedamec. Aime ye wele nganicgulu yanguc midaicte, ‘Agone, ga ngiye-ngiye molic-molicka felu ngiyec!’ Inguc mime ngic-ngigac biyac ngiyegaing yengele dongewa yedi wac feicne geledaicte. 11 I yangucte, monic ye yeicne soc bafeemewa, yedi bawadaicte, nga monic ye socine bawaemewa, yedi bafedaicte.” d 

12 Aime Yesu ye ngic wackewec, yele inguchac yowa monic yanguc miwec, “Ga wenacka me aweleme nosing nonole aling gocne wacebanogale, iwahac agofocgone, me ngic hae-gba, me alingfocgone me moneng-mafanginengkolec gale emewa gagaing, yenge mi wacebadamec. Omale yenge gacgu ameine ngama hatacmac badugelebong, i mi madickedaicte. 13 Ga wacebanogale noba-nosing bamockedamecte, dameng iwa ngic waweweine nga pulingngine nga hige-sowac ailu donge-pisic wacebadamec! 14 Yenge ameine nalic mi badugeledaingte ilec ailu ga kwele-angackolec gadamecte. Ailu nosing yogolec ameine, ngic-ngigac dondonne homaibong, yenge gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa hocne ameine badamecte.” e 

Yesudi nosingte tutumangka hike-hikele nangeng yowa miwec

Mat 22:1-10

15 Inguc mime yenge nosing nongiyelu yowaine ngagelu yengelacni ngic monicti Yesu edowec, “Monic ye Wapongte ngani-damongka felu nosing nongiyedaicte, ye kwele-angackolec.” f 

16 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngic monicti noba-nosing sugucne bamockenale ngagelu ngic-ngigac homacne yengele yowa lolu wacebawec. 17 Wacebame nosing nonole dameng weleme ye kwelec kwekweine saleme yedi ngic wacebawec, yenge edocebanale hikelu miwec, ‘Ngenge kwesining, wiyac sasawa biyac bamockeicne ngiyegac.’

18 “Inguc mime ngic sasawadi migbedic ailu ngic molic-molic yedi yanguc miwec, ‘Na himong monic fuli babac, yogo hikelu nganinogale ngagegabac, ilec ailu ngageng mi sowalena.’

19 “Aime monicti miwec ‘Na bafalo 10 bolele ailu fuli bacebabac, ilec hikelu boleina esoicebanogale ngagegabac, ilec ailu ngageng mi sowalena.’

20 “Inguc mime monicti miwec, ‘Na ngigac babac, ilec ailu nalic mi fudacte.’ g 

21 “Aime kwelec kwekwe ye hikelu yowa yogo sasawa sugucneine edome sugucneinedi aalic ngagelu kwelec kwekwe yanguc edowec, ‘Ga taon yefeina nga yefe-gogocka biyac hikelu ngic-ngigac waweweine nga pulingngine ailu donge-pisic nga hige-sowac, yenge mengocebalu kwesinong.’

22 “Inguc mime kwelec kwekwedi hikelu miwec, ingucneyac ailu hefaliyelu yanguc edowec, ‘Sugucnene, ga migic, yogo biyac aiyackegabac, aime mac kwelinabac ngiye-ngiye fagachac.’

23 “Inguc mime sugucneinedi miwec, ‘Ga yefe sugucna nga macte yefe gogoc fayackegac, iwa hikelu ngic-ngigac nganicebaengka kwesiningte sanangneyac milu mengocebang kwesilu, yengi macne kweline yago wakening. 24 Ngic esecne wacebabe hegileibong, yengelacni monicti nosingne lobeicne, yogo nalic mi nolu ngagedaicte, yogo edocngebagabac.’”

Yesu balaibenogale yowa

Mat 10:37-38

25 Yesu hikeme ngic-ngigac habutowadi ye balaibelu hikebong, hefaliye nganicebalu yanguc miwec, 26 “Ngic monic ye wele balaibecnunoga ngagesigac, ye yeicne nenggac-mamac, ailu ngigac adu-madecfocine, ailu ngic hae-gba nga yeme-kwa ailu yeicne gagaine inguchac mi lobeedaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte. h  27 Ailu monic ye yeicne malicpongine mi tengkelu balaibecnudaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.

28 “Ngengelacni ngic monicti donge hila-hilale mac-dale monic banogale ngagegac, ye mac nalic bayackedaicte me miyac, ilec ye waicke ngiyelu molickelu woc-wiyac fuliine wafelu alingkedaictewa madickedaicte. 29 Aime ye molickelu inguc mi ailu moc fungine sugu fungkelu balu mac tofaine mi badickedaictewa, ngic-ngigac yenge yogo nganilu kucine bawalu 30 yanguc midaingte, ‘Ngic yogo ye mac banogale ailu kucine monic mi fawecte, mac bole mi bamoctowec.’

31 “Me ngictau monicti ngicfocine 10 tausen moc bacebame hikelu ngictau monic ye ngicfocine 20 tausen welebong, yengeholec wenagudaingte, yogo mi madickedaicte. Ye wangiyelu yanguc ngage-wosaec aidaicte, nale ngicfocne 10 tausen, yenge ngabafocne kwesidaingte nalic wecebadaingte me miyac. 32 Yogo nalic mi aidaictewa, yenge dalickayac gaebongka yedi kwelec ngic kwele moniyang wenuc fikenale saleme hikedaicte. 33 Ilec ngengelacni monicti yeicne wiyac sasawa mi lobedaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.

34 “Kiwec yogo wiyac madicne. Ailu kiwecti hiyalu angacine mikac aidaictewa, ye angacine hatacmac nalic mi bafuwadaicte. 35 Kiwec ingucnedi nosing witina wikebeng angacine mi aidaicte, ailu himong helocine nosing bolewa fadaicte, yogodi kpatuleebengka silicine ingucneyac mi aidaicte. Yogo moc wikecaigaing. Hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Copyright information for `MPP