Luke 15

Lama sangkeicnele nangeng yowa

Mat 18:12-14

Takes-baba ngic ailu bikic-baba sasawa yenge Yesule yowa ngagenogale yele emewa hikeyackeibong. Ailu Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge yowa kwelu damengsoc yanguc milu gaibong, “Ngic yago ye bikic-baba sebicebalu yengeholec nosing nocaigac.” a 

Inguc mibong Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Ngengelacni ngic monic ye lamafocine 100 facnodaicte. Inguc facnome lama habu iwacni monic sangkeme fileinedi wenuc aidaicte? Ye lama 99 hegilecebame himong kisiwa domabong, hikelu lama moniyang yogo basackegacgu bafuwadaicte. b  Bafuwalu beliyelu aticina lolu atickelu hikedaicte. Balu macina hike sulumelu ngic agofocine ailu soc-tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na lamane sangkewec, yogo bafuwagabacte, ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ Pasi ingucne ngic bikickolec moniyangti sugu kwele-hefaliyec aime belic-belic silicine ingucneyac honocmengka fikedaicte, yogo edocngebagabac. Nga ngic-ngigac 99 yenge kwele-hefaliyecte yefe mi kpungkelu dondonne biyachac gagaing, yengele ailu belic-belic ingucne mi fikedaicte.

Moneng sangkeicnele nangeng yowa

“Me ngigac monic ye siliwa monengngine 10 bagacgu monic wikeme sangkedaictewa ye wenuc aidaicte? Ye hifaine kwendangkelu mac pelengkelu sanangneyac basackegacgu bafuwadaicte. Bafuwalu ngigac agofocine ailu soc-tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na monengne wikebe sangkewec, yogo bafuwagabacte, ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ 10 Aime ngic bikickolec monicti kweleine hefaliyeme Wapongte angelo yenge yengungtiyac ingucneyac beliyedaingte, yogo edocngebagabac.”

Madec sangkeicnele nangeng yowa

11 Yesudi yowa taockelu yanguc miwec, “Ngic monic ye madeckecine yaeckang gaiboc. 12 Aime madecine kpisicnedi mamacine edowec, ‘Mamac, ga moneng-mafa gocne heuckelu nale nebocine neleng naneuc balu gadacte.’ Inguc mime mamacnginecti woc-wiyacine heuckelu madeckecine yetewec.

13 “Yeteme dameng mi daliweme madec dicine ye moneng-mafaine kpaduckeyackelu balu himong dalicna hikewec. Hikelu iwa himongte gagawa moneng-mafatowaine balu gawec, yogo wikeyackewec. 14 Wikeyackeme miyac aime himong iwa loloc fikeme ye nosing nga wiyac sasawale kpungkewec. 15 Kpungkelu himong yogolec fileine monic yela hikeme bole-madec bame yedi becine damongkenale bec-odawa saleme lewec.
15:15Israel aling yenge ngagebong bec ye wonongkolec. Ilec ailu bec mi damongkelu nocaigabiyeng.
16 Lelu bec yengi nosing socine noibong, yogo nonale aicnowec, aime monicti nosing monic mi gumelu gaibong.

17 “Inguc aime ye yeuctiyac gagaine ngani-motolu miwec, ‘Mamacte bole-madecfocine yenge nosing nogebec aicaigaing. Aime nanibac yawa nosingte homalu homanogale aigabac. 18 Ilec na fangkelu mamacnela hikelu yanguc edodacte, “Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale dongewa momoc bikic bafuwaiba, d  19 ilec hatacmac madecgone wacnudaingte, idi mi madickedaicte. Ga sifu bacnung bole-madecfocgone yengelacni monic ingucne ailu gadac,” ’ inguc ngagelu hikewec.

20 “Aime madec ye dalickayac leemewa mamacinedi biyac ngani-motolu yele kweleine sowaleme yela gasacke hike hobalu mimuduc aicnome 21 madecinedi miwec, ‘Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale dongewa momoc bikic bafuwaiba, ilec madecgone hatacmac wacnudaingte, idi mi madickedaicte.’

22 “Aimebac mamacti kwelec kwekwefocine yanguc biyac edocebawec, ‘Ngenge biyac-biyac hikelu ngakpi dale madicne benang balu kwesi holecnobong haume gbongte ling holecnolu hige-ebec higeina holecnobong hauna. 23 Ngenge hikelu bulumaka madecine buweicneyac, yogo bawelebong welu nongileng momoc no-angac ainang. 24 Madecne yago ye biyac homawec, inguc ngageibeng, aiyemewa ye gagaine hatacmac bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabeleng.’ Inguc mime yenge no-angactowa aiibong. e 

25 “Inguc aibong madecine sugucnedi nosing bolewa gacgu kwesilu mac bangkalelu kwesilubac gee holelu webong fawecte ucine ngagelu 26 kwelec kwekwe monic wackeme weleme uwacnowec, ‘Yogo omale inguc fikegac?’

27 “Inguc mime kwelec kwekwedi ameine yanguc bafaliyewec, ‘Gbagone wesipilic mikac gacgu madicne macka hatacmac hefaliyegacte ailu, mamacgonedi mime bulumaka madecine buweicneyac wegabeleng.’

28 “Inguc mime haeine ye aalic ngagelu lobina domalu macka fenale mi aicnome mamacinedi walu macka fenale mibakoloc aicnome, 29 haeinedi mamacine yanguc edowec, ‘Ngagegic, na hifa edomeng gale kwelec bole bagalu yowagone monic mi hegileiba. Inguc balu gabe agofocne yengeholec noning madecine monic nonogale monic mi noleing, miyac. 30 Aime madecgone yogo ye woc-wiyacgone yefe ngigackolec galu wickeyackelu kwesime gagibac yele ailu bulumaka madecine buweicne sugucneyac wegic.’

31 “Inguc mime mamacinedi miwec, ‘Madecne, ga damengsoc naholec gacaigic, nga nale wiyac sasawa yogo gale hocne. 32 Aime nongileng yakumac beliyelu no-angac aidabeleng. Gbagone yogo ye biyac homawec, inguc ngageibeng, aiyemewa ye gaga hatacmac bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabelengte, inguc ainang.’”

Copyright information for `MPP