a18:1Kol 4:2; 1Tim 5:17
b18:12Yes 58:2-3; Mat 23:23
d18:13Mige 51:1
g(Wahikeicne 20:12-16; Yefe-yowa 5:16-20)
j18:34Mrk 9:32

Luke 18

Ngigac monic ngage-wosaec ngicti bafickenogale miwec

Mic-tengteng yenge damengsoc tatakic mikac mimiloc bole balu ganingte Yesudi nangeng yowa monic yanguc holelu edocebawec, a  “Yowa ngage-wosaec ngic monic ye taon monicka gawec. Ye Wapongte hangoc mi ailu gawec, nga ngic-ngigac yengele alang-baba monic mi ailu gawec. Aime taon yogowahac ngigac-hosec monic gawec, ye damengsoc yela kwesilu yanguc milu gawec, ‘Ngabafocne yenge basowalecnunogale ailu gagaingte, nale yowa dondonne milu baficnudamec.’

“Ngigac ye inguc milu game ngage-wosaecti bafickenale yowaine mi ngagelu gawec. Aime lobeina ngigac yele takickeme ngage-wosaec ngic yeuctiyac yanguc ngagewec, ‘Na Wapongte hangoc mi ailu gagabac, nga ngic yengele alang-baba monic mi ngagegabac. Aime ngigac-hosec yago ye damengsoc nala kwesilu hataenelelu gagac, ilec ailu yowaine bamadickebe. Inguc mi aidactewa, ye damengsoc kwesime takicnu-benangkedaicte.’”

Aime Sugucnedi yanguc miwec, “Ngenge yowa ngage-wosaecti aibaba dondonne mi balaibewec, yedi yowa miwec, yogo ngagesidaing. Wapongti ngic-ngigacfocine bawosaecngebawec, ngengele ailu ngage-yaec mi aigac. Ngenge deboc hadeng ye baficngebanale hinginengti yela hikeme ye ngengele ailu aibaba dondonna hocne baficngebadaicte. Ailu damengngineng mi daliweme aibaba dondonne fikengelenale bole biyac badaicte, yogo edocngebagabac. Aime Ngicte Madecti kwesidaicte, iwa ngic-ngigac ye ngagesingkegaing, ngic-ngigac yogo bafuwacebadacte, homacne gagaing me miyac.”

Takes-baba nga Farisaio yekele siduc

Ngic gocne yenge yengileng ngagebong dondonne aime gocne lobeebalu gagaing, yengele ngagelu Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc miwec, 10 “Ngic yaeckang, Farisaio monic nga takes-baba monic, yeke Wapong milockenogale Ibu-kulucka feiboc. 11 Felu Farisaiodi domalu yeicnele kweleina ngagelu yanguc milu milockewec, ‘Wapong, na ngic gocne, hise ngic nga aibaba sowacne me kaiselo aicaigaing, yenge ingucne miyac. Ailu takes-baba ngic edi, na ye ingucne miyac, ilec kwele-madic edocgugabac. 12 Ailu Sondasoc hadeng yaeckang nosing-sawe gacaigabac, ailu wiyac sasawa balu gagabac, yogo 10kacni botoc balu moniyang gelecaigabac.’ b 

13 “Aime takes-baba ngic yedi Farisaiole nebecina dadalicne domalu honocmengka hilame fenale ngage-bibiyelubac, ngosockelu mondacina welu yanguc sugu milu milockewec,
18:13Ngic ye kwele-sowac ailu mondacina wewec.
‘Wapong, na bikic-baba, ga nale kwelegone sowalena.’ d 

14 “Aime takes-babadi aibabaine inguc miwecte Wapongte dongewa ngic dondonne ailu macina hikewec, yogo edocngebagabac. Nga Farisaio yebac miyac. Ngic monic ye yeicne soc bafedaicte, yedi ye bawadaicte, nga monic ye yeicne soc bawadaicte, yedi bafedaicte.”

Yesudi adu-madec yengele miwec

Mat 19:13-15; Mrk 10:13-16

15 Ngic-ngigac gocne yengi Yesudi sabacfocngineng moledi oiyacebanale yela bacebalu kwesiibong. Kwesibong mic-tengteng yengi nganicebalubac kpatalayeleibong. 16 Kpatalayelebong Yesudibac wacebalu miwec, “Yenge nala nalic kwesining, ngenge aka mi holeyelening. Wapongte ngani-damong yogo adu-madec-gogoc ingucne yengele. 17 Foinac, monic ye adu-madec kpisicne wiyac bacaigaing, yogo ingucne Wapongte ngani-damong mi badaicte, ye Wapongte ngani-damongka nalic mi fedaicte, i miyac benang, yogo edocngebagabac.” e 

Ngic mafaholecti Yesuholec yowa miwec

Mat 19:16-30; Mrk 10:17-31

18 Ngic micne monicti Yesu uwacnowec, “Wewedu madicne, na aibaba wenuc ailu gaga-sanang badacte?” f 

19 Inguc mime Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Ga omale madicne wacnugic? Wapong moniyangti sugu madicne gagac. 20 Ga Mosesle yefe-yowa yago biyac ngageing,

‘Ga kaiselo mi aidamec, ngic-ngigac mi wehomacebadamec, hise mi badamec, micka lolo mi aidamec, ailu nenggac-mamacfocgone alang bayeledamec.’” g 
21 Inguc mime ngic yedi yanguc bafaliyewec, “Ga migic, yogo sasawa soc-gboliyac galu aiibadi aicaigabac.”

22 Inguc mime Yesudi yogo ngagelu yanguc edowec, “Ga wiyac monicte sugu aibibiyegic, yogo yanguc aidamec. Mafagone sasawa fagac, yogo saleengka moneng hilockeme yogodi ngic-ngigac waweweine baficebadamec. Inguc aiyengka wiyac madicne honocmengka fikegeledaicte. Aime wele balaibecnudamec.”

23 Inguc mime ngic ye yowa yogo ngagelu ye moneng-mafatowaine homacne facnowecte ailu kwele-umac sugucne bafuwawec.

24 Yesudi ngic ye nganime kwele-umac bame yanguc miwec, “Ngic moneng-mafatowaholec yenge Wapongte ngani-damong kwelina feningte boletowa benang badaingte. 25 Kameldi bungic yefina nalic mi fedaicte, nga ngic moneng-mafatowaholec ye ingucnedi Wapongte ngani-damongka mi fedaicte.”

26 Inguc mime ngic-ngigac yenge yowa yogo ngagelu uwacnoibong, “Inguc aime madi nalic wasecne aidaicte?”

27 Inguc mibong Yesudi miwec, “Ngic ngenge aibaba gocne baningte kpungkecaigaing, yogo Wapongti nalic badaicte.”

28 Inguc mime Pitadi miwec, “Ngagegic, nonge sasawa hegilelu ga balaibecgulu gagabeleng.”

29 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Na foinac edocngebagabac, ngic monic ye Wapongte ngani-damongte ailu macine me ngigacine me adu-madecfocine nga ngic hae-gbafocine ailu nenggac-mamac hegilecebalu gagac, yele yanguc fikedaicte, ye molic-molic mac, nga ngic hae-gbafocine yengeholec gawec, yogo ewalilu himongka gaga damengngina hatacmac homacne badaicte. Ailu motome himong silicine monic kwesidaicte, iwa gaga-sanang ingucneyac badaicte.”

Yesu yeicne homalu fangkenale miwec

Mat 20:17-19; Mrk 10:32-34

31 Aime Yesudi mic-tengtengfocine 12 lobina baceba lelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nongileng Yerusalem fedabelengte. Fenoga iwa Wapongte sinaic mimi yengi molic-molic Ngicte Madecte yowa, hibinginang kwelengkeibong, yogolecte noine fikedaicte. h  32 Aime ngic yengi ye balu lobong Israel yengele alingkacni miyac, gocne yengele molewa feme yengi midelec nga mife-miwa aicnolu misofoc aicnodaingte. i  33 Ailu hududi ye wegacgu wehomadaingte. Aime ye hadeng habackang aiyemewabac, hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”

34 Inguc mime mic-tengteng yenge yowa yogo ngagelu monic mi ngage-motoibong. Yowa ilec fungine yogo yengela sangke-sangke fame Yesudi yowa miwec, yogo monic mi ngage-motoibong. j 

Yesudi donge-kpisic ngic monic bamadickewec

Mat 20:29-34; Mrk 10:46-52

35 Yesu Yeriko taon bangkaleme ngic donge-pisic monicti yefe mendengngina ngiyelu woc-wiyacte milocebalu gawec. 36 Ailu ngageme ngic-ngigac habutowadi ewalilu lec-welec aibong uwawec, “Yogo wenuc aigaing?”

37 Uwame edoibong, “Yesu Nasaret-hocni, yedi welelu hikegac.”

38 Inguc mibong yedi sugucneyac wackelu miwec, “Yesu Dawidile gboli, nale kwelegone sowalena.”

39 Wackeme ngic-ngigac haicina hikeibong, yengi kpatalacnobong waickelu ngiyenale edobong yedibac hatacmac wackewec, “Dawidile gboli, nale kwelegone sowalena.”

40 Wackeme Yesudi domalu donge-pisic yela baleningte edocebame yenge emeina balebong Yesudi yanguc uwacnowec, 41 “Na oma wiyac aigelenogale ngagegic?”

Mime yanguc bafaliyecnowec, “Sugucne, dongene yakuc hilanogale ngagegabac.”

42 Inguc mime Yesudi edowec, “Ngage-ngagesinggonedi bamadicgunale, ga yakuc dongegone hilanong.” 43 Inguc mime ngic ye yogowahac dongeine hilalu Yesu nganilu balaibelu Wapong mimadickeme ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu Wapong mitengkeibong.

Copyright information for `MPP