g2:29-30Yes 52:10; Luk 3:6; Tit 2:11
h2:32Yes 42:6; 49:6; 52:10
i2:34Yes 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8
l2:41Wah 12:24-27; 23:14-17; Yef 16:1-8
n2:521Sm 2:26; Ynn 3:4

Luke 2

Yesu madec fikewec

Mat 1:18-25

Aime Roma himongte ngictau monic, wacine Sisa Agustus, yedi himongne himongne wac-alingngineng bamadickeningte yowa lome hikeyackewec.
2:1-2Dameng iwa Yohane ye kogochac gawec.
Dameng iwa ngic monic, wacine Kwirinius, yedi Siria himongte gawana galu molic-molic boleine wac-aling bawec.
Aime ngic-ngigac sasawadi wac-alingngineng bamadickeningte macngineng fawecsoc hikeyackeibong.

Aime Yosefe ye Nasaret taon Galili prowins iwa gawec. Ye Dawidile fikesaweckacni, ilec ailu hegilelu Yudeya prowins Dawidile taon kpisicne, wacine Betelehem, iwa hikewec. Aime ngigac-bingecine Maria ye gobeholec aiwec. Aime yeke momoc wacnginec wac-alingka kwelengkeningte hikeiboc. Yeke iwa hike sulumeboc kogoc fike-fike-dameng kwesiwec. Aime yeke mac ngiye-ngiye sawaine monic mi fawecte, yeke lobeina ngiyeboc, molic-molic madecnginec fikewec. Fikeme Mariadi kpolucti ebeckelu lama-bulumaka duwacka iwa lome haulu fawec.

Angelodi lama-damong siduc edocebawec

Aime deboleme lama-damong gocne yenge Betelehem kpanggewa lamafocngineng damongebalu gaibong. Inguc gacgubong Sugucnele angelo monicti iwa fikeyelewec. Fikelu Sugucnele hulili-kwelengtowadi baangolecebame yenge hangoc sugucne aiibong. 10 Aime yedi yanguc edocebawec, “Ngenge hangoc mi aining! Yakumac benang ngengele ailu Dawidile taon kpisicna Mesia Sugucne fikegac, ye umacnginangkocni bamoctocngebadaicte.
2:10-11Mesia ye yanguc, Wapongti ngic-ngigac hatac bacnubanale ngic bawosaewec.
Ngic-ngigac sasawadi yele ailu beliyeyackedaingte, na siduc madicne yogo mibe yegengkengelegac.
12 Gboli yogo ngenge wenuc bafuwaningte ma yago ngelegabac, ngenge hikelu lama-bulumaka yengele duwacka kogoc monic kpolucti ebeckeicne fame bafuwadaingte.”

13 Ye inguc miyemewa iwahac honocmengte angelo habu sugucne, yenge fikelu yeholec domalu Wapong mimadickelu yanguc miibong, 14 “Wapong, wac feicne, wileng honocmengka fadaic, nga himongka yengela bengong badaic. Wapongti ngic kwele-efec aiyelegac.” c 

15 Aime angelo yenge honocmengka hefaliye febong, lama-damong yenge yengilangkac mingagec ailu miibong, “Betelehem taonka aibaba yogo fikeme Sugucnedi edocnubagac, ilec biyac hikelu yogo nganinang.”

16 Inguc milu yenge biyac hikelu Maria nga Yosefe ailu gbolinginec duwac kwelina fawec, yogo yenge biyac bafuwacebalu nganicebaibong. 17 Nganicebalu angelodi gboli yele yowa miwec, yogo edocebabong ngageyackeibong. 18 Aime lama-damong yenge siduc aiibong, yogo ngic-ngigac sasawadi ngagelu mimedec aiyackeibong. 19 Mariadibac aibaba fike-welewec yogo kweleina lolu ngagesilu gawec. d  20 Aime angelodi lama-damong edocebawec, yogo sasawa noine nganilu ngageibongte ailu, yenge hefaliyelu Wapong wacine bafelu mitengkelu hikeibong.

Yesu madec wac lacnoibong

21 Aime hadeng 8 motome yenge kogoc soc tofaine helockeningte damengngine kwesime ye wacine Yesu wackeibong. Wac yogo ye nenggacine mi gobeemewa angelodi biyachac wackewec. e 

Simeon nga Anna yeke Yesu madec Ibu-kulucka nganiiboc

22 Gacgu Mosesle yefe-yowa yogo balaibelu suwe-suwe damengngineng yogo motome yenge kogockahac Sugucnele dongewa fikenale Yerusalem bafeiboc. 23 Yogolec Sugucnele yefe-yowawa yanguc kwelengkeicne fagac, “Molic-molic madec fikedaingtesoc, yenge Sugucne yeicne sugu aidaingte.” 24 Aime yeke suwe-suwe dameng iwa depecte sic alingkacni, tudiling yaeckang, me gomoc-gomoc madecine yaeckang locepanoga, yogo Sugucnele yefe-yowawa fagac, yeke yogo balaibelu bahikeiboc.
2:24Wahikeicne 13:1-2 nga Depec-babale bole 12:1-8 aibaba yogo fungine fagac.


25 Dameng iwa ngic monic Yerusalem gawec, wacine Simeon. Ye ngic dondonne, ailu ye Wapong alang bacnolu Tili Asuholec gawec. Ye Israel-ngic yengela mibakoloc aiyelenale wangec aiwec. 26 Ailu ye mi homanale Sugucnele Mesia fikeme nganinogale Tili Asudi esecne biyachac mifikecnowec. 27 Aime Yesule nenggac-mamac yekele yefe-yowa fawec, yogo balaibelu gbolinginec Ibu-kulucka bafeiboc. Bafeboc Asudi Simeon biyachac kweleina wakeme Ibu-kuluc kwelina felu 28 kogoc moleina hoba-domalu yedi Wapong mimadickelu yanguc miwec,

29 “Sugucnene, na kwelec ngicgone, dongenedi Asa-baba ngicgone nganidactele miing, yogo biyac nganigabac, kwele-bengongkolec gagane babangkale neleng hikedacte. g  31 Aime ngic-ngigac sasawadi ye nganiebongka ga yefe yogo biyac bamadickemec. 32 Gboli yago yedi Israel yengele alingkacni miyac, yenge bayegengngebame yogodi angocngineng aidaicte, ailu Israel ngic-ngigacfocgone yenge wac feicne yeledamecte.” h 
33 Mime gboli yogo nenggac-mamacine yeke yele yowa yogo ngagelu mimedec aiiboc. 34 Inguc aime Simeonti yambungebalu gboli yogo nenggacine Maria yowa yanguc edowec, “Ngagegic, Israel-ngic homacnedi madec yago yele ailu wawedaingte, nga homacnedibac yele ailu fangkelu domadaingte, aibaba inguc fikenale Wapongti mimoctowec. Nga bocyac yengi ye nganilu ngaba ailu yowa kwekwe aidaingte. i  35 Aibong Maria ga, doicti kwelegona hudule fitec ingucnedi helockedaingte. Inguc aime ngic-ngigac bocyac yengele ngage-ngage sangkelu fawec, yogo yegengke fikedaicte.”

36 Aime Wapongte sinaic mimi ngigac monic gawec, wacine Anna, ye inguchac Ibu-kulucka gawec. Ye Fanuelle adu, ye Asere fikesaweckacni. Ye ngic balu yeholec hifa 7 gacgume ngaweine homawec. 37 Homame ye hosec gacgume hifaine 84 aiwec. Ailu ye Ibu-kuluc mi hegilelu deboc hadeng nosing-sawe ailu Wapong milockelu gawec. 38 Gacgu dameng yogowahac Annadi Maria ngama yengele emewa wele domalu Wapong mimadickewec. Yerusalem ngic-ngigac yenge fuli bacebanale wangec gaibong, gboli yogolec siduc yenge mime yegengkeyelewec.

Nasaret hefaliye hikeibong

39 Aime Yosefe nga Maria yeke Sugucnele yefe-yowadi migac, yogo sasawa balaibelu aiyackeboc motome, yenge Galili prowinswa hefaliyelu Nasaret taonnginang hikelu gaibong. j  40 Gacgu madec yogo suguleme Wapongte baba-madicti yela fame ye kuc nga ngage-ngage motoc wakeicne fikecnowec.

Yesu ye madec hakicti Ibu-kulucka fewec

41 Aime Yesule nenggac-mamac yeke Ewalicebaicnele hombang ngagesilu hifasoc Yerusalem iwa hikelu gaiboc.
2:41Wapongti Aigita wecebalu Israel olocebawec, yogolec Ewalicebaicnele hombang ngiyelu gaibong. Siducine Wahikeicne 12:1-27 fagac.
,
l 
42 Ailu yenge hombangte aibaba balaibelu, Yesu ye hifaine 12 aiyemewa yenge momoc hombangte hikeibong. 43 Hikelu iwa gacgubong hombang dameng yogo motome yeke hefaliye weleebocka, Yesu ye Yerusalem iwa ngiyewec. Nga nenggac-mamacine yeke mi ngagelu wele 44 yanguc ngageiboc, “Ye ngic-ngigac habu yengeholec yefewa gagac.” Inguc ngagelu yeke hadeng moniyang yefewa hikelu Yesu monic mi bafuwaiboc. Inguc aime yeki ye basackelu agofocngineng nga alingfocngineng yengela lolicke hikelu 45 basackelu monic mi bafuwaibocte yeke hatacmac hefaliyelu Yerusalem taonka basackenicte hatac hikeiboc. 46 Hike basackeboc hadeng habackang motome Ibu-kuluc kwelina felu Yesu bafuwaiboc. Bafuwaboc ye Ibu-kuluc kwelina wewedu yengele kebangka ngiye ngageyelelu mi-uwac aiyelewec. 47 Aime Yesudi ngage-ngageholec ngic sasawa yowangineng ameine bafaliyewecte yenge mimedec ailu yanguc ngageibong, yogo wiyac feicne aigac. 48 Aime nenggac-mamac yeke ye nganilu kwatackelu nenggacinedi yanguc edowec, “Madec, ga omale aibaba ingucne ainotegic? Aime mamacgoneholec noke gale ngageboc ailu ga basacgulu gagabelec.”

49 Inguc mime yedi yanguc edocepawec, “Ngeke omale basacnugabiyec? Na mamacnele macka gagabac, yogo mi ngagegabiyec, me?” 50 Inguc mime yeke yowa yogolec dabiyeiboc.

51 Aime ye nenggac-mamacine yekeholec hatac hefaliyelu Nasaret macka hikelu micnginec balaibelu gawec. Game nenggacinedi aibaba sasawa fikewec, yogo ngage-ngageina lolu gawec. m  52 Aime Yesule ngage-ngage nga socine sugule-sanangkeme, Wapong nga ngic-ngigac yenge momoc ngani-lingkeibong. n 

Copyright information for `MPP