a20:9Yes 5:1
b(Miti Gee 118:22)
c20:18Yes 8:14-15
f(Yefe-yowa25:5-10)
g(Wahikeicne 3:6)
i(Miti Gee 110: 1)

Luke 20

Madi Yesu bole-yowa lacnowec

Mat 21:23-27; Mrk 11:27-33

Yesu ye dameng monicka Ibu-kulucka ngic-ngigac edocebalu weduyelelu siduc madicne edocebame, depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu Yuda-ngic micnefocngineng yenge yengileng bucnac wele haicina domalu uwacnolu miibong, “Edocnubac, ga ma kucka bole yogo bagamec, me madi bole-yowa yogo gelewec?”

Mibong yanguc milu bafaliyeyelewec, “Aime na inguchac uwangelebe edocnuning: Yohanedi misa-lowac bole balu gawec, bole yogo honocmengkacni me ngickacni?”

Mime yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “‘Yogo honocmengkacni,’ inguc midabelengtewa, aime ye yanguc uwanoledaicte, ‘Aime ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’ Me ‘ngickacni’ inguc midabelengtewa, ngic-ngigac yenge Yohane ye Wapongte sinaic mimi, inguc kwelenginengti ngagesingkegaingte ailu, posadi wickelu hole-homacnubadaingte.”

Inguc milu yanguc bafaliyecnoibong, “Nonge bole yogo wenuwacni welegac, i mi ngagegabeleng.”

Mibong Yesudi yanguc bafaliyewec, “Inguc migaingte, na inguchac ma kucka bole bacaigabac, yogo mi edocngebadacte.”

Waing bolele damong sowacne

Mat 21:33-46; Mrk 12:1-12

Inguc milu Yesudi yowa nangengngine ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Ngic monicti waing boleina waing duwewec. Duweme motome ye waing bole damongkeningte ngic gocne bafuwacebalu yengeholec yowa hefeibong, ailu yeicnebac dameng dalicne himong monicka ganale hikewec. a 

10 “Hikegacgume waing noine babale dameng weleme kwelec kwekweine monic saleme waing bolele damong yengela hikeme yengi waing noine, nebocine ye lacnoningte hikewec. Hikeme waing bolele damong yengi kwelec kwekwe yogo welu moc benang salebong hikewec. 11 Hikeme bole fileinedi inguc nganilu hatacmac monic salewec. Saleme hikeme waing bolele damong yengi ye inguchac welu aibaba sowacne benang aicnolu moc benang salebong hikewec. 12 Aime hatacmac kwelec kwekweine monic saleme hikeme alecine habackang aime ye inguchac webong sacine wame yebiyebong hikewec.

13 “Inguc aime bole fileinedi miwec, ‘Na wenuc aidacte? O, madec benangne angac ngagecnocaigabac, ye salebe hikeme ye alang bacnodaingte mecne.’

14 “Milu saleme waing bolele damong yengi ye nganilu yengilangkac mingagec ailu miibong, ‘Yedi gacgu bole yago edeme feme yeicne aidaicte, nongileng ye wehomalu yele himong nga mole-damocine nongileng aidaic.’ 15 Inguc milu madec yogo balu fuluckebong bole lobina haume wehomaibong.”

Milu Yesudi uwayelewec, “Bole fileine yogodi waing bolele damong yengele wenuc aiyeledaicte?
16 Ye kwesilu waing bolele damong wehomacebame homayackebong, waing bole yogo bole damong gocne yengele molewa lodaicte.”

Mime yenge i ngagelu yanguc miibong, “Inguc benang mi fikedaic.”

17 Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc miwec, “Fungine omale yanguc kwelengkeicne fagac, yogo ngagedaing,

‘Mac-baba ngic yenge posa yogo hegilelu wikeibong, posa idi mac unggulucinele posa-bosing sanangne aiwec domagac.’ b 
18 Ngic-ngigac sasawa yenge posa idi witiwa wawecebadaicte, yenge socngineng lokeyackedaicte. Nga posa yogodi yengele feiwa wawecebadaicte, posa idi hepelecebame kapuc kwedaingte.” c 

19 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, nga depec-baba ngic micne, yenge Yesudi yengele yowa nangengngine miwec, yogo biyac ngage-motoibongte ailu iwayac banogale aiibong, ailu ngic-ngigac yengele hangocebamebac hegileibong.

Yesu takesle uwacnoibong

Mat 22:15-22; Mrk 12:13-17

20 Ilec yenge Yesu nganibiyelu ngicfocngineng salecebaibong, yenge yowaine ngagegaing silic yela hikeibong. Hikelu oma yowa wenuc mime ngagelubac prowinsle ngic micne yele molewa loningte ngageibong. d  21 Ailu ngic yogo yenge Yesule miibong, “Wewedu, yowa migic nga wiyac wedunolegic, yogo noine sasawa ailu Wapongte yefe, yogo sugu ngic-ngigac edocebalu weduyelelu yowa monic-mi monic-mi mi aicaigic, gale inguc ngagecaigabeleng. 22 Ilec edocnubac: Nonge takes ngictau Sisa nalic lacnodabelengte me miyac?”

23 Inguc mibong Yesudi kwesacngineng ngani-motolu yanguc edocebawec, 24 “Ngenge moneng yogo monic edalicnubong nganibe! Iluc nga hibi ya male?”

Mime miibong, “Yogo Sisale.”

25 Mibong Yesudi miwec, “Ilec ngenge Sisale wiyac yogo Sisa lacnodaing, nga Wapongte wiyac yogo Wapong lacnodaing!”

26 Inguc mime yenge kwatackelu ngic-ngigac yengele dongewa micka lolo aicnolu ye banogale yogo aibibiyebong yowangineng ameine inguc bafaliyewec, ilec ngage-bibiyelu yowa monic mi miibong.

Homackacni fangke-fangke ilec uwacnoibong

Mat 22:23-33; Mrk 12:18-27

27 Aime Sadyusi
20:27Sadyusi yenge Israel alingkacni habu monic. Sadyusi bocyac yenge depec-baba ngic.
yenge homackacni fangke-fangke monic mi fagac, inguc micaigaing, yengelacni gocnedi Yesula wele uwacnolu miibong,
28 “Wewedu, Mosesdi yowa yanguc kwelengkenolewec,

‘Ngic monic ye ngigac balu gboliine mikac gacgu homame ngic yele gbainedi haeinele hosec balu gboliholec ailu haeinele wac bafangkelu gadaicte.’ f 
29 Dameng monicka hae-gba 7 gaibong. Galu haengineng molic-molicti ngigac balu gboli mikac moc gacgu homadaicte. 30 Homame gbainedi haeinele hosec balu 31 moc gacgu homadaicte. Aime gbanginecti hosec, yogo balu inguchac gboliine mikac gacgu homame hae-gba 7 yenge ngigac yogoyac balu gbolifocngineng mikac gacgu homayackebong 32 ngigac ye inguchac homadaicte. 33 Ngigac ye ngic 7 yengele ngigacngineng ailu gacgu homackacni fangke-fangke damengka hae-gba 7 yengelacni male ngigac aidaicte?”

34 Inguc mibong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Himong yagolec gaga damengka ngicti ngigac bagaing, nga mamac yenge migaing ‘Na adune ngic lacnodacte.’ 35 Aime ngic-ngigac yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke, nga gaga-sanang banogale aidaingte, yenge iwa ngawe-ngigac mi aidaingte. 36 Yenge homackacni fangke-fangke, yogolec fungine aigaing. Nga Wapongte adu-madecfocine ailu angelo ingucne galu hatacmac nalic mi homadaingte. 37 Aime homackacni fangke-fangke fagac, yogo Mosesdi inguchac kwelengkelu mime yegengkeyelewec. I yanguc, yoc-kpisicka dac lobeme ye nganiemewa yowa yanguc fikewec,

‘Na Abraham nga Aisak nga Yakobo yengele Wapongyac gagabac.’ g 
38 Gbolicne gagale Wapong, nga homaicne yengele Wapong miyac. Yele ngani-nganiwa sasawadi gaganginengkolec aigaing.”

39 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yenge yanguc miibong, “Wewedu, yowa madicne benang migic.” 40 Aime ilec lobeina yenge hangocebame monicti uuwa hatacmac mi uwacnoibong.

Yesu Dawidile gboli miibong

Mat 22:41-46; Mrk 12:35-37

41 Inguc aime Yesudi miwec, “Ngenge yowa yanguc ngagesidaing: Ailu yowa yanguc fagac, ‘Mesia ye Dawidile gboli.’ 42 Nga Dawidi ye yeuctiyac Miti geewa yanguc miwec fagac,

‘Sugucnedi nale Sugucne edowec,
20:42Miti Gee Hibru yowawa Sugucnele yowa yaeckang fagac. Molic-molic ye ‘Anutu’ ingucne nga lobeina ye ‘Sugucne’ ingucne. Grik yowawa bafaliyeicne Lukawa Sugucnele yowa moniyang sugu fagac.
“Ga folenapec ngiyeengka
43 gacgu ngabafocgone locebabe higegone bageina muki ingucne aidaingte.” ’ i 
44 Ilec Dawidi ye ‘nale Sugucne’ wackewecti wenucka yele gboli aigabac?”
20:44Mesia ye Dawidile gboli ailu ye Sugucneine aigacyac.


Yesudi Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele sawang-yowa miwec

Mat 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 11:37-54

45 Aime Yesu ye ngic-ngigac sasawa yengele dongewa mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, 46 “Ngenge Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng! Yenge ngakpi dale madicne holelu mac-boneng ganogale angac ngagedaingte, nga maketka hikebong ngic-ngigac yengi yengele wenac madic miyeleningte angacngineng sugucne fagac. Ailu kpakpaduc macka nga nosing hodocine hole-holele damengngina ngiye-ngiye molic-molicka ngiyenogale angacebacaigac. 47 Ailu yenge ngigac-hosec yengele mac ewalicebacaigaing. Ailu ngage-madickeyeleningte mimiloc dalicneyac milockecaigaing. Kwesac ingucne aicaigabiyengte yenge ameine umacneyac badaingte.”

Copyright information for `MPP