a21:32Kor 8:12
f21:22Hos 9:7; Yer 5:29; 46:10
g21:24Mige 79:1; Miye 11:2
h21:25Yes 13:10; Esek 32:7; Yol 2:31; Miye 6:12-13
i21:27Dan 7:13; Mat 26:64; Miye 1:7

Luke 21

Ngigac-hosec monicti ibu lowec

Mrk 12:41-44

Aime Yesu ye donge hilalu nganime moneng-mafaholec yenge ibungineng Ibu-kulucte katapawa lobong haume, ngigac-hosec waweweine monicti toya-hakic yaeckang, sugu lome haume nganilu yanguc miwec, “Ngigac-hosec waweweine yagodi moneng lome ngic sasawa ibu logabiyeng, yogo ewalicebalu logac, yogo noine benang edocngebagabac. a  Yogo yanguc, yenge mafatowangineng wakelu fagac, iwacni nebocine ibungineng logabiyeng, nga ngigac yebac facnowec yogo sasawa loyackegac.”

Ibu-kuluc sowaledaicte

Mat 24:1-2; Mrk 13:1-2

Aime gocne yenge Ibu-kulucte hibine madicnedi baicne aime ibu nga wiyac haic fungine funginedi Ibu-kulucka Wapong kwele-madicka lacnolu gaibong, yogodi Ibu-kuluc hibineholec ainale lesoine lolu gaibong, yogo nganilu siduc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Mac yogo ngani-angac homacne aigaing. Dameng monic weleme, iwa sasawa hembalackedaingte. Ailu posa monicti monicte feiwa hegilebong mi ngiyedaicte.” b 

Yesu kwesinale yowa

Mat 24:3-14; Mrk 13:3-13

Inguc mime yenge uwacnoibong, “Wewedu, aibaba migic, yogo ma damengka fikedaicte, nga dameng iwa oma aibaba fikeme nganilubac dameng bangkalegac inguc ngagedabelengte, ilec edocnubac.”

Inguc mibong Yesudi miwec, “Monicti kwesacka mengocngebadaickale, ngage-homalu gadaing. Homacnedi welelu nale wac wackelu midaingte, ‘Na Mesia,’ ailu ‘Dameng biyac bangkalegac.’ Inguc mibong mi balaibecebadaing! Nga yuwenactowa ailu ube-kwekwe uctowaineholec fikeme ngagelu ilec medecngebame hangoc mi aidaing! Omale, wiyac ingucne molickelu fikedaicte, nga damengbac iwayac mi miyac aidaicte, miyac.”

10 Ailu hatacmac taockelu miwec, “Himong gocne yenge himong gocne yengeholec yuwenac ainagudaingte, nga ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. 11 Ailu memeyatowa sugucne badaicte, nga loloc-dameng fikeme huc sugucne himong monicka nga monicka inguchac fike-hikedaicte. Nga sawawa aibaba silicine fungine fungine, hangoc-hangocine fikeme nganidaingte.

12 “Aibaba ingucne mi fikeemewayac yenge nale wacte ailu weyebic aingelelu bacngebalu kpakpaduc macte damong yengele molewa locngebadaingte. Aime yenge muc-macka locngebabong ngictau nga gawana yengela bacngebalu hikedaingte. 13 Nga ngenge dameng iwayac nale mimi-yegeng yowa edocebaningte yefe fikengelenale, 14 nani ngage-ngage-motoc ngelelu yowa micnginang lodacte. Inguc aibe ngabafocngineng yengele hewackacni yowa ngeledacte, yogo monicti nalic mi bawadaicte, me wedaicte. Ilec ailu ngenge yengele dongewa yowa minang milu mibamoc mi aidaing. c  16 Aime nenggac-mamac nga hae-gbafocngineng ailu sac-tofa nga agofocngineng yengi mudocngebalu ngaba yengele molewa locngebabong, ngengelacni gocne wehomacebadaingte. d  17 Aime nale wacte ailu sasawadi kweledi wicngebabong 18 ngengele hodocnginengte hodoc-docngineng monictibac nalic mi sifuwedaicte.
21:18Hodoc-doc ye gagangineng ingucne, aime mi miyac aidaingte.
19 Ngenge sanangneyac domadaingtewa ngengileng gaganginengte gaga-sanang badaingte.

Yerusalem sowaledaicte

Mat 24:15-21; Mrk 13:14-19

20 “Aime hudu-baba ngic habu yenge Yerusalem hewalingkedaingte, dameng iwa yanguc biyac ngagedaingte, taon sowalenale dameng biyac welegac. 21 Dameng yogo ame badu-badu dameng, aime yowa sasawa kwelengkeicne fagac, ilec noine fikedaicte. Ilec ailu Yudeya himongka gagaing, yenge dameng iwa hikelu kupicka fedaing, nga Yerusalem kwelina gagaing, yenge hikelu lobina haudaing, ailu lobina gagaing, yenge Yerusalem kwelina mi fedaing! f  23 Himong yagowa umac sugucne fikeme ngic-ngigac ngaba aiyeledaingte. Ilec ailu dameng iwa ngigac gobeholec gagaing, nga nenggac kogoc amuc gumecebacaigaing, yenge umacnginengkolec. 24 Aime ngaba yenge hudule fitecti ngic gocne wehomacebalu gocne witicebalu himongne himongne baceba hikelu locebadaingte. Aime Israel yengele alingkacni miyac yengi kwesilu Yerusalem higenginengti edesockelu gaebongka damengngineng yogo motome hikedaingte. g 

Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte

Mat 24:29-31; Mrk 13:24-27

25 “Dameng iwa wenac nga tamacne ailu asocmeng yengela sowi fikedaicte. Aime himongne himongne yenge kwele-umac balu dingongka domalu kiwec dibongte uc ngagelu ngageboc ailu kauc badaingte. h  26 Ailu sawawa wiyac kucineholec sasawa yenge sulingkedaingte, ilec ngic-ngigac yenge umac yogodi himongka fikenale ngagelu ngageboc nga hangoc ailu homa-gbolic aidaingte. 27 Aime ngagedaingte dameng iwa yenge Ngicte Madec ye kuc nga hulili-kwelengngineholecti kaguwa kwelina kwesime nganidaingte. i  28 Aibaba yogo fikenale aiyemewa umackacni bamoctocngebabong feningte dameng bangkalegacte ailu fangkelu hodocngineng bafangkelu nganilu domadaing.”

Yesudi damengte yocka nangeng yowa holelu miwec

Mat 24:32-35; Mrk 13:28-31

29 Aime Yesu ye yowa nangengngine yanguc edocebawec, “Ngenge fik yoc nga yoc sasawa nganilu ngagedaing.
21:29Yoc gocne ingucne aigaing, yenge sabung, kpong, fudeng, nga yomingsac.
30 Yoc yenge hekengngineng fosedaingtewa, wenac dameng bangkalegac, inguc ngengung biyac ngagedaingte! 31 Ngenge wiyac sasawa migabac yogo fikeme nganilu yanguc ngagedaing, Wapongte ngani-damong biyac bangkalecnubagac.

32 “Foinac, aling yago, yenge mi homaebongkahac wiyac yogo fikeyackedaicte. 33 Aime himong nga honocmeng, yeke miyac aidabiyecte, nga nale yowa idibac nalic mi miyac aidaicte, yogo noine benang.

34 “Aime kwele-sifuc nga misa-nonole ailu himongte ngageboc yogodi baumalecngebadaickale, ngenge damongngineng banagudaing! Hadeng yogodi biyac fikengeledaic ilec. 35 Yogo yangucte, hadeng yogodi himongne himongne subadi sic wecaigac, ingucnehac ngic-ngigac sasawa yengela fikedaicte, 36 ilec ngenge damengsoc damongnagulu mimiloc bole bagadaing. Bagacgu wiyac sasawa yogo fikenoga aigac, yogo ewalilu kuc balu Ngicte Madec, yele dongewa sanangkelu domadaingte.”

37 Aime dameng iwayac Yesu ye hadengsoc Ibu-kulucka wewedu bole balu gawec. Balu gacgume mac aweleme kupic monic wacine Oliwa, iwa hikeme deboleme ngiyelu gawec. 38 Game mac saeme ngic-ngigac sasawa yenge Ibu-kulucka yele yowa hatacmac ngageningte hikelu gaibong.

Copyright information for `MPP