g23:30Miye 6:16
j23:34Yes 53:12; Mige 22:18
k23:35Mige 22:7-8
m23:36Mige 69:21
o(Miti Gee 31:5)
t23:56Wah 20:10; Yef 5:14

Luke 23

Yesu Pailatla bahikeibong

Mat 27:1-2,11-14; Mrk 15:1-5; Yoh 18:28-38

Milu kpatulelu ngiyeyackeibong, yenge sasawa fangkelu Yesu balu Pailatla bahikelu
23:1Pailat ye Yudeya himongte gawana, ye Romale damong.
iwa yowawa lobong domame fungngineine miibong, “Ngic ya ye ngic-ngigacfocnonggeng yengela yefengineng basifuwelu takes Sisa lacnoningte kpatalayelelu yeicnele micaigac ‘Na Mesia, ngictau monic,’ inguc micaigac.”

Inguc mibong Pailatdi uwacnolu miwec, “Ga Yuda-ngic yengele ngictau, me?”

Mime bafaliyelu miwec, “Yogo hocne gageuc migic.”

Aime Pailatdi depec-baba ngic micne nga habu yengele miwec, “Ngic yagodi mimipang yowa monic mi ewaliwec, sowacneine basackegabac.”

Mime yengebac sanangkelu miibong, “Ye ngic-ngigac weduyeleme kwele fangke-fangke Galilihocniyac fungkelu aiyele kwesicgu Yudeya himongka sawelu iwa motogac.”

Yesu Herodela bahikeibong

Inguc mibong Pailat ye yogo ngagelu uwayelewec, “Ngic yago Galilihocni, me?” Ailu ye Yesule fungine ngagelu Herodedi himong damongkegac, ye iwacni, inguc ngagewec. Ngagelu Herodedi dameng iwahac Yerusalem inguchac gawecte Yesu saleme yela hikewec. b 

Aime Herode ye Yesule siduc biyac ngagewecte Yesudi aibaba kucineholec gocne bame nganinogale ngagelu gawec. Inguc ngagelu dameng dalicne Yesu basackelu gawecte ailu Yesu yela bahikebong kwele-madic benang ngagewec. Ngagelu Yesu uuwa homacne uwacnowec, aime yedibac uuwa ameine monic mi bafaliyecnome 10 depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi wele domalu yele fungine sanangneyac benang miibong. 11 Herode nga hudu-babale ngicfocine yenge ye lobeelu migoi aicnolu ngakpi monic hibiineholec holecnobong haume, Pailatla hatacmac salecebame bahikeibong. 12 Aime Herode nga Pailat yeke esecne ngaba-ngaba gaiboc hadeng iwahac ago-ago aiiboc.

Yesu homanale Pailatdi ye mimoctowec

Mat 27:15-26; Mrk 15:6-15; Yoh 18:38-19:16

13 Aime Pailat ye depec-baba ngic micne nga micne-baba ailu ngic-ngigac wacebame weleyackebong 14 yanguc milu edocebawec, “Ngic yago ye ngic-ngigacfocnonggeng kwelengineng bafangkecaigac, inguc milu bawelegabiyeng. Nga wiyac nganilu yowawa logaing, yogo nani ngengele dongewa uwacnobe miyac aigac. Aime sowacneine basackegabac. 15 Nga Herode ye inguchac ngagelu moc bafaliyeme balu welegaing. Inguc aime, ngic yagodi sowacne monic mi aiyecka nani homacka lodactelesoc mi aigac, yogo ngage-motodaing. 16 Inguc aime ye weboting gocne aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”

17 [Ailu ewalicebaicnele hombang damengka gawanadi ngic moniyang muc-mackacni lukecnoningte, aibaba i fawecte]
23:17Hibi esecne nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocne 17 mi fagac.
18 habutowa sasawadi yenge aukwelu miibong, “Ye wehomalu Barabas lukenolec!” 19 Barabas ye molic-molic taonka ngic-ngigac yenge kwele fangke-fangke aibaba ailu ngic wehomawecte, muc-macka loibong.

20 Nga Pailat yedibac Yesu lukecnome hikenale ngagelu ngic-ngigac yengela hatacmac sanangkelu miwec. 21 Mime yenge aukwelu miibong, “Ye malicpongka weng homana, ye malicpongka weng homana!”
23:21Roma gamang yenge kindololo ngic sowacne benang wehomanogale yenge malicpongka wecebacaigaing. Malicpongka homacaigaing yenge doic sugucneholec nga gameholec aicaigaing.


22 Aukwebong dameng habackang aime, Pailatdi edocebalu miwec, “Ngic yago ye oma sowacne benang bafuwawec? Na sowacneine monic mi bafuwalu homacka lodactelesoc mi aigac. Inguc aime weboting aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”

23 Mime yenge malicpongka homanale sanangkelu dacineholec aukwelu Pailatle yowa ewalilu hendolong bafuwaibong. Inguc aibong 24 Pailat ye yengele yowa ngageyelelu Yesu mimoctowec. 25 Ailu ngic yogo kwele fangke-fangke aibaba aigacgu ngic wehomame muc-macka lobong ngiyewec, ye lukecnoningte miibong, ye lukecnolu Yesubac molenginang lome ngage-ngagengineng balaibeningte hegileyelewec.

Yesu malicpongka weibong

Mat 27:32-44; Mrk 15:21-32; Yoh 19:17-27

26 Hegileyeleme hudu-baba ngic yengi Yesu bahikelu nganibong ngic monic Sairini taonkacni, wacine Simon, ye nosing bolewacni weleme yefewa bafuwalu yedi Yesule malicpong tengkenale aicnobong tengkelu Yesu balaibewec.
23:26Ngic ye malicpongka wehomadaicte ye malicpongine tengkelu wehomaningte mac iwa hikedaicte. Yesu kuc mikac aime Simonti bafickenale aicnobong tengkewec.
27 Aime ngic-ngigac habu sugucnedi balaibeibong, yengele hewackacni ngigac homacne yenge yele mihiyac ailu kwele-sowac sugucne aiibong. 28 Inguc aibong Yesudi hefaliyelu yanguc edocebawec, “Dameng monic weleme, iwa ngic-ngigac yenge yanguc midaingte, ‘Ngigac hufing nga kogoc mi baibong, ailu amuc mi gumecebaibong, yenge kwele-angackolec.’ f 

‘Dameng iwa ngic-ngigac yenge kupicte midaingte, “Witinonggang walu famacnubac!” Nga fegengte yanguc midaingte, “Fouckelu somecnubac!” ’ g, h 
Ilec ailu Yerusalemkocni ngigac-adu, ngenge nale mi hiyaning! Ngenge ngengileng nga adu-madecfocngineng, yengele ailubac hiyaning!
31 Yoc sabaineholec domaemewa yela aibaba ingucne aigaing. Aime yoc ye biyac homaicne, ibac sowale-benangkedaicte.”
23:31Ngic gocne yanguc ngagegaing, Yoc sabaineholec ye Yesu ingucne, nga yoc homaicne, ye Israel aling ingucne. Lobeina yengele umacti Yesule umac ewalidaicte.


32 Aime kindololo ngic yaeckang yeke Yesuholec wecepaningte inguchac bacepalu hike 33 himong monic wacine Hodoc-luwe, iwa hikelu Yesu malicpongka weibong ailu kindololo ngic monic folewapec nga monic kanawapec, inguc wecepaibong. 34 Wecebabong Yesudi miwec, “Mamac, bole bagaing, yogo mi ngage-motolu aigaingte ailu ga bikicngineng hegilenong!” Ailu yenge ngakpi-kpolucine loling monic ailu bauckelu lanaguibong. j 

35 Ngic-ngigac yenge wiyac fikewec, i ngani domaebongka Yuda-ngic micnefocnginengkolec yenge inguchac misulec aicnolu miibong, “Ye Wapongte Mesia bawosaecine aigacka, ye ngic-ngigac gocne baficebawec, ingucneyac yeicne baficnaguna.” k 

36 Aime hudu-baba ngic yenge inguchac midelec aicnolu yele emewa welelu waing hobecineholec yela sungkecnolu
23:36Bole-madec nga hudu-baba ngic yengi waing hobecineholec yogo nocaigaing. Ngictau yenge waing ingucne mi nocaigaing.
,
m 
37 yanguc miibong, “Ga Yuda-ngic yengele ngictau gagickabac geicne baficnaguc!”

38 Aime yele hodoc feina yowa yanguc kwelengkeicne domawec, “Yago Yuda-ngic yengele ngictau.”

Kindololo ngic yaeckang Yesuholec wecepaibong

39 Nga kindololo ngic yaeckang yekelacni monic domawec, yedi Yesu mimi-soling aicnolu miwec, “Ga Mesia aigicka geicne baficnagulu noke inguchac baficnupac!”

40 Inguc mime agoinedi kpatalacnolu yowa aicnolu miwec, “Ga ye ameine bagac ingucneyac bagamec, Wapongte mi hangocgugac, me? 41 Nokilec kindololononggecte ameine aibaba dondonne inguc ainotegaing nga ngic yago yedibac sowacne monic mi bafuwawec.” 42 Inguc milu Yesule miwec, “Yesu, ga ngani-damonggona hike sulumelu ngictaule bole balu na ngagesicnudamec!”

43 Mime Yesudi miwec, “Yakumac hocne naholec honocmengka gadabelecte, yogo foinac benang edocgugabac.”

Yesu homawec

Mat 27:45-56; Mrk 15:33-41; Yoh 19:28-30

44 Aime wenacka dameng 12 kilok aime iwahac mac kundung kwelu himong sockelu falu game 3 kilok aiwec. 45 Aime wenac-dongeine kundung kwewec, dameng iwahac Ibu-kulucka kpoluctowa kuluc-kweline gbagbacne benang nuina domacaigac, yogo fouckeme yaeckang aiwec. n  46 Aime Yesudi malac sugucneyac wackelu miwec,

“Mamac, ilucne molegona logabac!” o 
Inguc mime asuine kwedickewec.

47 Aime hudu-baba ngic yengele damongti inguc nganilu Wapong mimadickelu miwec, “Ngic yago ye sowacneine mikac, i noine.” 48 Aime ngic-ngigac sasawa yenge aibaba fikewec, yogo ngani-ngagec ainogale kwesiibong, yenge aibaba yogo fikeme nganilu mondacngineng welu hiyalu macnginang hikeibong.
23:48Israel aling yenge kwele-sowac ailu mondac wecaigaing.
49 Nga Yesule alingfocine sasawa nga ngigac gocne Yesu balaibelu Galilihocni kwesiibong, yengebac welelu dalicka domalu aibaba fikewec, yogo nganiibong.

Yesu henebewa lobong fawec

Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Yoh 19:38-42

50 Aime Yuda himongka taon monic Arimatea iwacni ngic monic gawec wacine Yosefe. Ye Yuda-ngic yengele tutumangtowale memba monic. Ye
23:50-51Tutumang iwa yowa hefelu Yesu wehomaibong.
ngic ulucne nga aibabaine dondonne ailu Wapongte ngani-damongte wangec gawec. Aime ye agofocinedi yowa miibong nga aibaba aiibong, ilec ngageme mi madickewec.
52 Mi madickeme ye Pailatla hikelu Yesule kponggbong banale uwacnowec. 53 Uwacnome ngagecnome ye Yesule kponggbong bamoctolu lineng-kpoluc yogodi ebeckelu bahikelu dongesi monic gbolicne, iwa loibong.
23:53Lineng yogo kpinding monic balale agoine, yogodi kpoluc madicne benang baibong. Israel aling kponggbong aibaba ingucne aiyelelu gaibong.
Nga dongesi yogo posa yefina gufulu bamadickeicne. Aime i gbolicne, ngic monic iwa mi longkeicne.
54 Aime hadeng yogo Sabatle efec-tafec dameng aime, Sabat dameng fungkenogale aiwec.

55 Aime Galili prowinswacni ngigac gocne Yesu balaibelu gaibong, yenge Yosefe balaibelu dongesiwa hikelu Yesule kponggbong loibong, yogo ngani-ngagec ailu 56 hatacmac hefaliyelu macnginang hikelu kponggbong ilec sanda hoine madicne baba-madic aiibong, ailu Sabatle yefe fagac, i balaibelu bole mikac ngiye-ngageibong.
23:56Nenggabole awelilicte wenac haume Sabat fungkelu gaibong. Sondabole awelilicte wenac haume Sabat miyac ailu gawec.
,
t 

Copyright information for `MPP