Luke 24

Yesu homackacni gboliye fangkewec

Mat 28:1-10; Mrk 16:1-8; Yoh 20:1-10

Sonda ubiyacte mac sae-saele ngigac yenge sanda hoine madicne baba-madic aiibong, yogo balu dongesiwa hikeibong. Hikelu nganibong posatowa dongesi yefeine hedickeicne yogo biyac balu igockeicne, aime dongesi nuine moc angkelu domame, ngigac yenge dongesi kwelina felu Sugucne Yesule kponggbong basackeibong. Ailu yenge oma wiyac fikegac milu ngage-bibiyelu domaebongka iwahac ngic yaeckang, ngakpinginec kwalacne benang angocineholec, yeki welelu dongenginang fikelu domaiboc. Domaboc ngigac yenge hangocebame ngosockelu haicngineng himongka heluluckelu ngiyeebongka, ngic yaeckang yeki yanguc edocebaiboc, “Ngenge ngic gagaineholec omale dongesiwa basackegaing? Ye hocne Wapongti homackacni biyac bagboliyeme fangkeyec, yawa mi fagac. Aime ye Galili hikeebongka yowa edocngebawec, yogo ngagesidaing. a  ‘Ngicte Madec ye bikic-baba yengele molewa lobong, yengi balu malicpongka webong homadaicte,’ yogo fikenale miwec. ‘Aime hadeng habackang aime, hatacmac gboliyelu fangkedacte.’” Mime ngigac yenge yedi yowa yogo biyac miwec, i ngagesiibong.

Ngagesilu dongesiwacni hatacmac hefaliye hikelu salecebaicne 11, nga agofocngineng aibaba sasawa fikewec, yogo edocebayackeibong. 10 Ngigac hikeibong, yenge wacngineng Maria Magadalen, nga Yoana ailu Maria Yakobos nenggacine, ailu ngigac gocne yenge momoc hikeibong, yenge siduc yogoyac salecebaicne edocebaibong. 11 Aime ngigac yenge yowa miibong, i yenge ngagebong sisifucine aime yowangineng mi ngagesingkeibong. 12 Inguc aime Pita ye sifu fangke gasackelu dongesiwa hikewec. Hikelu dongesiwa fakanelu nganime kpolucti sugu ngiyewec. Ye inguc nganilu ngage-ngage bole balu hatacmac hefaliye hikewec.

Ngic yaeckang yeke Emeus yefewa Yesu nganiiboc

Mrk 16:12-13

13 Aime hadeng iwahac ngic yaeckang Yesu balaibecaigaic, yeke mac monic wacine Emeus, iwa hikenogale hikeiboc. Mac, yogo Yerusalemkocni dalicneine 11 kilomita, ingucne ngiyewec. 14 Aime yeke aibaba sasawa fikewec, ilec mingagec ailu hikeiboc. 15 Yeke yowa ilec mingagec ailu ngage-ngage bole balu hikeebocka, Yesu yeicne hikelu yekela fikeyeteme yekeholec hikeibong. 16 Ailu donge basifuc aiyeteme yeke ye nalic mi ngani-motoiboc.

17 Inguc aime Yesudi uwayetelu miwec, “Ngeke yefewa oma wiyacte ngekilackac mingagec aigaic?”

Mime yeke kwele-sowac silic ailu waickelu domaiboc.
18 Domalu monic wacine Kleopas, yedi uwacnolu miwec, “Ga kwilic ngic moniyangti sugu Yerusalem gaebengka, Sonda yogolec kwelina iwa aibaba fikeyec yogo mi ngagegic, me?”

19 Mime yedi miwec, “Oma aibaba fikeyec?”

Inguc mime yeki edolu miiboc, “Yesu Nasaret-hocni yela aibaba fikeyec. Ye Wapongte sinaic mimi monic, ailu Wapong nga ngic yengele dongewa yowa miwec, nga aibaba sasawa bawec, yogo kucineholec benang aiwec.
20 Aime depec-baba ngic micne nga micnefocnonggeng, yengi ye homanale milu gamang yengele molewa lobong, yengi malicpongka webong homawec. 21 Aime nonge yanguc ngagelu gaibeng: Ye hocne Israel ngic-ngigac witickacni lukecnubadaicte. Ailubac aibaba fikewec, yogolec hadeng yakumac habackang aigac. b  22 Aime ngigac gocne nongele alingkacni, yenge yakumac ubiyacte benang dongesiwa hikelu kponggbongine basackegaing. Basackelu hefaliye welelu yanguc edocnubagaing, ‘Angelo yaeckang yeki fikenolelu yanguc migaic, “Yesu biyac gboliyelu fangkeyec gbolicne gagac!” ’ Inguc edocnubabong kwatackegabeleng. 24 Nongelacni ngic gocnedi dongesiwa hikelu ngigac yenge migaing inguc benang bafuwagaing, ailu yeicnebac mi nganigaing.” c 

25 Miboc Yesudi edocepawec, “Ngeke ngage-ngagenginec mikac, nga kwelenginec bengone benang, aime Wapongte sinaic mimi yenge biyachac yowa sasawa miibong, yogo biyac mi ngagesingkecaigaic. 26 I yanguc fikenale miibong, ‘Mesia ye doic ngageme motome wac-bingec feicne nalic badaicte.’” d  27 Aime yeicne siduc Wapongte hibiwa kwelengkeicne fayackegac, i Mosesle hibiwacni molickelu hikecgu Wapongte sinaic mimi sasawa yengi yele siduc kwelengkeibong, ilec fungine mime yegengkeyetewec.
24:27Mosesle hibi yenge Wapongte hibi molic-molic 5: Fike-fike, Wahikeicne, Depec-babale bole, Himong kisiwa, nga Yefe-yowa.
,
f 

28 Aime mac hikenogale hikeiboc, yogo bangkalelu Yesu ye mochac hikenogale silic ingucne aime, 29 yeki kpatalacnolu miiboc, “Mac aweleme kundung kwenale aigac, ga nokeholec hikenang!” Inguc miboc yekeholec macka felu ngiyeibong.

30 Yesu ye yekeholec ngiyelu nosing nonogale bret balu yambung-yowa milu bauckelu yeteme, 31 dongenginec lokeme Yesu ngani-motoebocka, ye iwahac mime aockeme 32 yekilackac mingagec ailu miiboc, “Noine benang, yefewa Wapongte hibile fungine edocnupalu wedunotelu mime yegengkeme kwelenonggecti fangke-benangkegac.”

33 Aime yeke iwahac fangkelu hefaliye hatacmac Yerusalem hikelu salecebaicne 11, agofocnginengkolec kpatulelu ngiyeebongka bafuwacebaiboc. 34 Bafuwacebaboc yengi edocepalu yanguc miibong, “Sugucne ye noine homackacni gboliyelu fangkegac, ye Simon fikecnogacyac!” g  35 Mibong yeki yefewa yekela aibaba fikewec, nga Yesudi bret bauckeme ngani-motoiboc, ilec siduc aiyeleiboc.

Yesudi alingfocine fikeyelewec

Mat 28:16-20; Mrk 16:14-18; Yoh 20:19-23

36 Aiyeleboc yenge yowa i ngagelu ngiyeebongka, Yesu yeicne hewacnginang domalu miwec, “Kwele-efec ngengela fadaic.”

37 Inguc mime yenge kwatackelu hangocebame ngageibong, “Ngic ilucine nganigabeleng.” h 

38 Inguc ngagebong miwec, “Ngenge omale mimedec ailu ngageboc aigaing? 39 Ibac naneuc gagabac, ngenge hige-molene nganining. Iluc yengebac luwe-biuc mikac ilec wele oiyacnulu ngagening, nabac luwe-biuckolec.”

40 Inguc milu hige-moleine edalicebame 41 yenge kwatackeibong, ailu kwele-madictowa ngagelu sifu mi ngagesingkeibong, aime yedi uwayelelu miwec, “Ngenge nosing monic lobong ngiyegac, me?” 42 Mime yenge misa-sic lobeicnele nebocine lacnobong 43 balu dongenginang nowec.

44 Nolu yanguc edocebawec, “Ngengeholec gaibawa yanguc biyac edocngebaiba: Wiyac sasawa nale ngagelu Mosesle yefe-yowale hibiwa, nga Wapongte sinaic mimi yengele hibiwa, ailu Miti geewa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa noine fikedaic.” i 

45 Inguc milu yedi iwayac ngage-ngagengineng mime yegengkeyeleme Wapongte hibi ngage-motobong 46 yanguc taockelu miwec, “Ilec ailu yanguc kwelengkeicne fagac: Mesia ye doicka webong homame hadeng habackangka hatacmac gboliyelu fangkedaicte. 47 Aime yenge yele wacka kwelengineng hefaliyebong, bikic hegileyelenale yefe yogo Yerusalem mackacni fungkelu himongne himongne yowa mibong yegengkelu hikedaicte. 48 Aime ngengela aibaba i hocne dongenginang fikegac, yogo mibong yegengkedaic. j  49 Ailu Mamacnedi mipangkelu miwec, nani yogo salengelebe badaing. Ailu ngenge taon yago mi hegileebongka wilengkacni kuc ngeledaicte, i noine.” k 

Yesu honocmengka fewec

Mrk 16:19-20; Sale 1:9-12

50 Aime Yesu ye molickeyeleme taon hegilelu lobeina Betani mac-kpisicna hikelu iwa moleine bafangkelu yambungebalu 51 gaemewa, Wapongti bame honocmengka fewec. 52 Feme yenge afeelu angac sugucne ngagelu Yerusalem hatacmac hefaliye hikelu 53 damengsoc Ibu-kulucka galu Wapong mimadickelu gaibong.

Copyright information for `MPP