Luke 3

Yohanedi boleine fungkewec

Mat 3:1-12; Mrk 1:2-8; Yoh 1:19-28

Ngictau Sisa Tiberio, ye hifa 15 dameng inguc biyac gawec. Dameng iwa ngic monic, wacine Pontius Pailat, yedi Yudeya himongte gawana gawec. Gaemewa Herode ye Galilile damong, nga gbaine, wacine Filip, yedi Ituraia nga Trakoniti himongte damong, nga Lisania ye Abilenele damong, inguchac gaibong. Inguc gaebongka Annas nga Kaifas yeke depec-baba ngic micne gaiboc. Dameng yogowahac Sekariyale madec Yohane ye himong kisiwa gacgume Wapongte yowadi yela kwesiwec. Kwesime Yohane ye Yodan misa neboc nga neboc himong falegac, iwa lolickelu misa lowaebongka kwelengineng hefaliyeme bikicngineng miyac ainale mime yegengkeyelewec. a  Yowa yogo Wapongte sinaic mimi Yesaiyadi miwec, yele hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Himong kisiwa wawac monic yanguc fikegac, ‘Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening.
Lumo sasawa someckeyackening, nga kupic-fegeng sasawa yogo hole-wenengkening, ailu yefe adec adec bamadickebong dondonne aidaic, nga yefe hauc-ofecineholec hemusungkening. Nga Wapongti aibaba yogo balu bikicnonggeng baickedaicte, yogo ngicne ngicnedi nganiyackedaingte.’” b 
Inguc aime ngic-ngigac homacnedi Yohanela hikelu misa lowayelenale edobong, Yohanedi yanguc miwec, “Hemale gbolifocine, ngenge Wapongtacni ameine kwesinale aigac, iwacni nalic hikeningte madi sawang-yowa edocngebawec? c  Ngenge, kwelengineng hefaliyeme ilec silicina noine bafuwadaingte. Aime ngenge yangucteyac ‘Abraham ye ngambononggeng,’ i mi ngagedabiyeng. Wapong ye hoc yago nalic mime Abraham ngambofocine fikeyackedaingte.
3:8Bocyac yengi yanguc ngagelu gaibong, “Abraham ye ngambononggeng yogolec gaga-sanang badabelengte.” Aime Yesudi edocebawec, ‘Yogo andoine mi aigac.”
,
e 
Aime naka monic ye biyac yoc fungina fagacte, yoc gocne noine madicne mi aidaingte, yoc yogo sasawa welu dacka wikecebadaingte.” f 

10 Inguc mime ngic-ngigac yengi uwacnoibong, “Inguc aime nonge wenuc aidabelengte?”

11 Mibong yowangineng yanguc bafaliyeyelewec, “Monicti ngakpiine yaeckang bagagac, ye monicine hemoctolu monic ye ngakpiine mikac gagac, ye bafickedaic. Nga monic ye noba-nosingkolec gagac, ye aibaba ihac aidaic.”

12 Mime takes-baba gocne yengi inguchac wele misa lowayelenale miibong, “Wewedu, nonge wenuc aidabelengte?” g 

13 Mibong yanguc edocebawec, “Ngenge moneng baningte mingeleicne, moneng silicina badaing, moneng ewalilu mi badaing.”

14 Mime hudu-baba ngic gocne yengi inguchac Yohane uwacnoibong, “Aime nonge wenuc aidabelengte?”

Mibong yanguc miwec, “Ngenge losi-aibaba me kwesacka ailu migbedicka monickacni moneng mi badaing. Ngenge bolenginengte fuli bacaigaing, yogo sugu ngagebong andoine aidaic.”

15 Aime ngic-ngigac yenge Mesiale wangec gaibongte ailu “Yohane ye hocne Mesia ngama.” Kwelenginang inguc ngageibong. 16 Inguc ngageibongte Yohanedi yowangineng yanguc bafaliyeyelewec, “Na misa lowangelegabac, ngic lobena weledaicte, yedibac Tili Asu nga dackolec lowangeledaicte. Ailu yeicne kucti nale kuc ewaligac, na ingucnedi yele hige-ebecte witicine lukebe nalic mi madickedaicte. h  17 Ye fokine sugucne molewa bawelelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame, yogo filalu baucepalu yafoine baickelu noine yogo bakpaduc ailu nosing-macina lolu yafoine pelengkelu dac hoba-hobaine mikac, iwa wikeme feme lobedaicte.” 18 Yohane ye yowa silicine ingucne bocyac milu ngic-ngigac mimiloc aiyelelu siduc madicne edocebalu gawec.

Herodedi Yohane muc-macka lowec

19 Aime ngictau Herodedibac gbainele ngigac, wacine Herodias, hise balu aibaba sowacne gocne bocyac aicnolu gawec, aime Yohanedi aibaba sowacne yogolec sawang-yowa Herode edoyackewec. i  20 Edome Herodedi aibaba sowacne hatacmac taockelu, Yohane ngaba aicnolu muc-macka lowec.

Yohane ye muc-macka mi feluyac Yesu misa lowacnowec

Mat 3:13-17; Mrk 1:9-11

21 Aime ngic-ngigac sasawadi misa lowaebongka, Yesu ye inguchac misa lowawec. Lowalu Wapong milockelu domaemewa honocmeng angkeme 22 Tili Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu Yesula wame, honocmengkacni mic-yowa monic yanguc fikewec, “Ga nale angac-madecne, na ga ngani-angac aigelecaigabac.” j 

Yesu ngesa-ngambofocine yengele wac-aling

Mat 1:1-17

23 Yesu ye hifaine 30 aiyemewa boleine fungkewec. Aime ngic-ngigac yenge yanguc ngageibong: Ye Yosefele madec.

 • Nga Yosefe ye Helile madec k 
24 
 • nga Heli ye Matat-le madec.
 • Matat ye Liwaile madec
 • nga Liwai ye Melkile madec.
 • Melki ye Yanaile madec
 • nga Yanai ye Yosefele madec.
 • 25 
 • Yosefe ye Matatiale madec
 • nga Matatia ye Amosile madec.
 • Amosi ye Nahumte madec
 • nga Nahum ye Esilile madec.
 • Esili ye Nagaile madec
 • 26 
 • nga Nagai ye Mahatale madec.
 • Mahata ye Matatiale madec
 • nga Matatia ye Semengte madec.
 • Semeng ye Yosekle madec
 • nga Yosek ye Yodale madec.
 • 27 
 • Yoda ye Yonangte madec
 • nga Yonang ye Resale madec.
 • Resa ye Serubabelle madec
 • nga Serubabel ye Sialtielle madec.
 • Sialtiel ye Nerile madec
 • 28 
 • nga Neri ye Melkile madec.
 • Melki ye Adile madec
 • nga Adi ye Kosamte madec.
 • Kosam ye Elimadamte madec
 • nga Elimadam ye Erile madec.
 • 29 
 • Eri ye Yosuwale madec
 • nga Yosuwa ye Eliesale madec.
 • Eliesa ye Yorimte madec
 • nga Yorim ye Matatale madec.
 • Matata ye Liwaile madec
 • 30 
 • nga Liwai ye Simeonte madec.
 • Simeon ye Yudale madec
 • nga Yuda ye Yosefele madec.
 • Yosefe ye Yonamte madec
 • nga Yonam ye Eliakimte madec.
 • 31 
 • Eliakim ye Meleale madec
 • nga Melea ye Menale madec.
 • Mena ye Matatale madec
 • nga Matata ye Natante madec.
 • Natan ye Dawidile madec
 • 32 
 • nga Dawidi ye Yesile madec.
 • Yesi ye Obedele madec
 • nga Obede ye Boasle madec.
 • Boas ye Salmonte madec
 • nga Salmon ye Nasongte madec. l 
 • 33 
 • Nasong ye Aminadapte madec
 • nga Aminadap ye Adaminte madec.
 • Adamin ye Ramte madec
 • nga Ram ye Hesorongte madec.
 • Hesorong ye Peresle madec
 • nga Peres ye Yudale madec.
 • 34 
 • Yuda ye Yakobole madec
 • nga Yakobo ye Aisakle madec.
 • Aisak ye Abrahamte madec
 • nga Abraham ye Terale madec.
 • Tera ye Nahorle madec
 • 35 
 • nga Nahor ye Serukle madec.
 • Seruk ye Reule madec
 • nga Reu ye Pelekle madec.
 • Pelek ye Eberile madec
 • nga Eberi ye Selale madec.
 • 36 
 • Sela ye Kainante madec
 • nga Kainan ye Arpaksatle madec.
 • Arpaksat ye Siemte madec
 • nga Siem ye Noale madec.
 • Noa ye Lamekte madec, m 
 • 37 
 • nga Lamek ye Metuselale madec.
 • Metusela ye Enokte madec
 • nga Enok ye Yaretle madec.
 • Yaret ye Mahalalelle madec
 • nga Mahalalel ye Kenante madec.
 • 38  Kenan ye Enosile madec nga Enosi ye Setle madec. Setdi Adamte madec nga Adamti Wapongte madec. 3:38 Fike 4:25-26
  Copyright information for `MPP