a(Yefe-yowa8:3)
b(Yefe-yowa6:13)
c(Miti Gee 91:11-12)
e4:121Kor 10:9
f(Yefe-yowa6:16)
j(Yesaiya 61:1-2)
m4:24Yoh 4:44
n4:251Ngt 17:1,7
o4:261Ngt 17:8-16
q4:272Ngt 5:1-14

Luke 4

Aleng Sugucnenginengti Yesu lokwesac aicnowec

Mat 4:1-11; Mrk 1:12-13

Aime Tili Asudi Yesu kweleine bawakeme Yodan misawacni hefaliye ofeemewa yedi himong kisiwa mengockeme hikeiboc. Yesu ye iwa hikegacgume hadeng 40le kwelina Aleng Sugucnenginengti iwa lokwesacka lowec. Dameng iwa Yesu ye nosing mikac game hadeng 40 motome ye nosingte homawec.

Nosingte homame Aleng Sugucnenginengti yanguc edowec, “Ga Wapongte madec gagamecka, hoc yago miyengka nosing aina!”

Inguc mime Yesudi bafaliyecnolu yanguc miwec, “Hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ngicti nosingka sugu mi gadaicte.’” a 
Mime yedi Yesu himong hewac monicka mengocke felu himong sasawa gamangnginengkolec edaliwec, yogo folo-folo bapilackeme nganime miwec, “Himong yagolec wac feicne nga kuc sasawa damongkenogale esecne neleibong, nga monic me monic yogo lacnonogale kuc fanelegac. Ilec na ketadi holeneleengka yogo sasawa hegilebe gale aiyackenale angacnugac.”

Inguc mime Yesudi yanguc bafaliyecnowec. “Hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Sugucne Waponggone, ye moniyang sugu ketadi holecnolu kwelec kwecnodamec!’” b 
Mime yedi hatacmac mengockeme Yerusalem hikelu Ibu-kuluc witina sawawa benang wilini domawec, yogolec witina lome domame edowec, “Ga Wapongte Madec noine benang gagamecka gageuc yagowacni wintackelu himongka haunong! 10 Hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ye gale ailu angelofocine edocebame yengi ga damonggudaingte,’
11 Ailu

‘Yengele molengineng witina sesegubong posa monicti higegone mi helockedaicte.’” c 
12 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Yowa yanguc miicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone lokwesacka mi lonong!’”
4:12Entacka Yesudi Aleng Sugucnenginengte yowa balaibedec Yesu ye Wapong lokwesacka lodec.
,
e, f 
13 Mime Aleng Sugucnenginengti lokwesac sasawa aibibiyeme motome, hegile hikelu dameng monicte wangec gawec. g 

Nasaret yenge Yesule takicebawec

Mat 4:12-17; 13:53-58; Mrk 1:14-15; 6:1-6

14 Aime Tili Asudi Yesula wakelu fame, ye Galili prowinswa hatacmac hefaliye hikeme, mac-himong falegac sasawadi siducine ngageyackeibong. 15 Aime yedi kpakpaduc macnginang felu weduyeleme ngic-ngigac sasawadi ye mimadickeibong.
4:15Kpakpaduc mac yogo Israel yengele miti-mac. Yenge kpaducebalu Wapongte yowa wafe-ngagec ailu Wapong mitengkelu gaibong. Mac iwa depec mi lobelu gaibong.


16 Aime Yesu ye no-sugulec macine Nasaret, iwa hatac hikewec. Hikelu, kpakpaduc macka fecaigac, aibaba yogo balaibelu Sabatka iwa fewec.
4:16Wapong sasawa bayegengkeibong. Dameng iwa hadeng 7ka ye ngiye-ngagec aiwec. Hadeng 7 yogo Sabat wackeme ngic-ngigac ingucne aibabaine balaibeningte ngiye-ngagec ailu Wapongte hadeng ngagegaing. Israel aling yenge yanguc balaibegaing, Nenggabolele wenac haunale aiyemewa Sabat dameng aiwec. Sondabolele wenac haunale aiyemewa Sabat motogac.
Felu Wapongte hibi wafenale domame,
17 yengi Wapongte sinaic mimi Yesaiyale hibi-kpadidiweicne yogo lacnobong, bafilamelu hibiwa Mesiale yowa yanguc fawec, yogo bafuwawec.

18 “Waweweine yenge siduc madicne edocebanogale Sugucnedi bawosaecnume, yele Asudi naholec gagac. Ailu witicka gagaing, yenge witicngineng mikac aidaingte, nga donge-pisicti donge-hilac ainogale edocebanogale yedi salecnuwec. Salecnume kwesi umackolec gagaing, yenge umacngineng ewalicebalu baickedacte. 19 Ailu Sugucnelacni dameng madicne welengelegac, yogo inguchac mibe yegengkedaicte.” j 
20 Wafelu Yesudi hibi yogo hatacmac kpadidiwelu hibi-damong lacnolu wangiyeme, kpakpaduc macka ngic-ngigac ngiyeibong, yenge sasawadi dongengineng yela hilaibong. 21 Hilabong yedi yanguc edocebawec, “Wapongte hibiwa wafebe ngagegaing, yogolec noine yakumac fikengelegac.”

22 Aime yele mickacni yowa miwec yogodi kwele-efec nga yowa kucineholec aiwecte ngic-ngigac sasawadi yele ngagebong nalic aime mimedec ailu yele uwanaguibong, “Ngic yago ye Yosefele madecti inguc migac!” k 

23 Inguc mibong edocebalu miwec, “Yowa miicne monic fagac, ailu ngenge yogo biyac edocnunogale yanguc migaing, ‘Dota, gageuc bamadicnaguc!’ Ailu hatacmac yanguc edocnunogale aigaing, ‘Ga Kapeneam macka bole baengka siducgone ngagecaigabeleng, yogo yawa himonggona inguchac baengka nganinang!’”
4:23Yenge yanguc ngageibong, Yesule aibaba mac monicka aime nga Yesaiya kwelengkeme yagowa fikeme nganinogale yenge ngagedaingte, Yesu ye Mesia.


24 Milu hatacmac yanguc taockelu miwec, “Na noine edocngebagabac, Wapongte sinaic mimi monic, ye yeicne himongka hikeme ngic-ngigac yengi ye nalic mi sebiledaingte. m  25 Aime Elaiya gawec, dameng iwa Israel himongka ngigac-hosec homacnedi gaibong. Gacgubong Wapongti ngageme mac mi welewec, aime hifa habackang, nga tamacne 6 himong iwa loloc fikewec. n  26 Fikeme Wapongti Elaiya saleme Israel ngigac yengela mi hikewec. Aime Sarepat macka Saidon himongka ngigac-hosec monic gawec, yelabac salewec. o  27 Nga Wapongte sinaic mimi Elaisadi Israel himongka gawec, dameng iwa ngic-ngigac homacnedi waic-sanangkolec gaibong, yengelacni monicti mi madickewec. Aime Siriahocni ngic monic wacine Naman, yedi sugubac madickewec, yogo foinac benang.”
4:27Elaiya nga Elaisa damengnginec Israel aling yanguc ngageibong, yenge Wapongte aling. Aime sifu Wapongte yowa mi balaibeibong. Ilec ailu Wapong ye aling monicka baficepawec.
,
q 

28 Aime ngic-ngigac sasawa kpakpaduc macka ngiyeibong, yenge yogo ngagelu kwelengineng aalic 29 fangkeme Yesu igockelu baickelu taon lobeina hauibong. Haulu macngineng kupicka ngiyewecka dengge monic domawec, iwa hikelu wikebong haunale ngagelu mengocke hikeibong. 30 Hikebong, yebac ngic-ngigac hewacnginang kwegi-locebalu hikewec.

Yesudi aleng wonongkolec yebiyewec

Mrk 1:21-28

31 Yesu ye Galili prowinsle taon monic wacine Kapeneam, iwa haulu Sabat damengka ngic-ngigac Wapongte yowa weduyelewec. 32 Weduyeleme yele wewedudi bolele hibi bacaigaing, yengele silic ingucne kucineholec weduyeleme, ngic-ngigac yenge ngagebong, feicne aiwec. r 

33 Aime kpakpaduc macka ngic monic gawec. Aime aleng wonongkolecti kweleina ngiyeme gawec, yedi yowa kucineholec aukwelu miwec, 34 “Aa, Yesu Nasaret-hocni, nongela wiyac monic mi aidamec. Ga basowalecnubadamecte welegic, me? Na ngagegabac, ga Wapongte ngic gbagbacne.”

35 Inguc mime Yesu ye aleng yowa sanangne aicnolu yanguc edowec, “Ga waickelu ngickacni ofelu hikec!” Inguc mime aleng ye ngic wepackeme hewacnginang waweme, yelacni ofelu hikewec. Ailu ye ngic yogo monic mi basowalewec.

36 Aime ngic-ngigac sasawadi yogo nganilu mimedec ailu, mingagec ailu yanguc miibong, “Ye oma yowa balu gagac? Ngic yago ye kuc sasawa nga wac sugucneholec gagac, yedi aleng wonongkolec mic-yowainedi yebicebame ofelu hikegaing.” 37 Inguc fikeme Yesule siducti himong iwa macsoc neboc nga neboc hikeme ngageyackeibong.

Yesudi ngic-ngigac bamadicebawec

Mat 8:14-17; Mrk 1:29-34

38 Aime Yesu ye kpakpaduc mac hegilelu Simonte macka hikeme, Simon sefengngine soc-dac sugucne aicnome fawec. Fame Yesudi ye bamadickenale edoibong. 39 Edobong Yesu ye domalu ngigac fame nganilu, soc-dac yowa sanangne edolu kpatalacnome, soc-dac yogo ngigac i hegilelu hikewec. Hikeme ye dameng yogowahac fangkelu ngani-damong aiyelewec.

40 Aime wenac-dongeine haunale aiyemewa, ngic-ngigac sasawadi agofocngineng huc fungine fungine aiyeleicne, yenge bacebalu Yesula kwesiibong. Kwesibong, Yesudi moleine hucnginengkolec sasawa witinginang lolu bamadicebayackewec. 41 Bamadicebame aleng inguchac ngic-ngigac bocyac yengelacni ofelu yanguc wackeibong, “Ga Wapongte Madec.” Aime ye Mesia, yogo ngageibongte yenge yowa yogo mi miningte mimacebawec. s 

42 Aime mac saeme, Yesu ye mac yogo hegilelu himong monic ngic mikacka hikeme, ngic-ngigac yenge ye basackeibong. Basackelu bafuwabong, yengeholec galu mac monicka mi hikenale kpatalacnoibong. 43 Inguc mibongbac yanguc edocebawec, “Mac-himong gocne fagac, iwa inguchac hikelu Wapongte ngani-damongte siduc madicne mibe yegengkeyeledaicte.
4:43Ngani-damong fungine ye yanguc, monic ye ngic-ngigac mac monickacni nganilu damongebalu gawec. Ilec Wapongte ngani-damong ye ingucne, Wapong ye ngic-ngigacfocine damongebame gacaigaing.
Wapongti yogolec hocne salecnuwec.”
44 Inguc milu Yudeya himongka kpakpaduc macngineng falewec, iwa hikelu Wapongte yowa miweduc aiyelelu gawec. u 

Copyright information for `MPP