a6:1Yef 23:25
b6:2Yoh 5:10
c6:31Sm 21:1-6
d6:4Dep 24:5-9
g6:21Miye 7:16-17; Mige 126:5-6; Yes 61:3
h6:22Yoh 15:19; 16:2; 1Pi 4:14
l6:38Mrk 4:24

Luke 6

Yesudi Sabatle yowa miwec

Mat 12:1-8; Mrk 2:23-28

Yesu ye Sabat dameng monicka wit bolewa yefe leemewa mic-tengtengfocine yenge wit noine bamoctolu socine litolu nobong a  Farisaio gocnedi nganicebalu uwayeleibong, “Ngenge Sabat damengka aibaba mi aiaiine yogo omale aigaing?” b 

Uwayelebong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Dawidi nga agofocine nosingte homalu aibaba aiibong, yogo mi wafe-ngagec aicaigaing, me? c  Ye Wapongte Ibu-kulucka felu bret Wapongte ibu loicne, yogo balu yeicne nolu agofocine inguchac yelewec. Nga bret yogo depec-baba ngic yenge sugudi nalic nodaingte, nga gocnedibac miyac.” d 

Milu yanguc edocebawec, “Ngicte Madec ye Sabatle Sugucne.”

Yesu Sabat damengka ngic monic moleine homaicne bamadickewec.

Mat 12:9-14; Mrk 3:1-6

Aime Sabat dameng monicka Yesu ye kpakpaduc macka felu Wapongte yowa weduyelewec, iwa ngic monic mole-foleine homaicnedi yengeholec ngiyewec. Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, yenge Yesudi Sabat damengka huckolec baba-madic bole monic bame nganilu yowawa loningte dongenginengti nganilu domaibong. Aime Yesudi ngage-ngagengineng nganilu ngic yele yanguc miwec, “Ga fangke ofelu hewacnonggang domac!” Inguc mime ngic ye fangke felu hewacnginang domaemewa, Yesudi yanguc edocebawec, “Wiyac monic uwangelebe: Sabat damengka weni yogodi aiaine aigac? Aibaba madicne me aibaba sowacne aiyelenoga, ailu homanogale aigaing agofocngineng baficebanogale migac, me gocne basowalecebanogale migac?”

10 Inguc milu dongeine lengani-welengani ailu nganicebalu ngic yele miwec, “Ga molegone sungkec!” Inguc mime ye moleine sungkeme moleine madickeme 11 yenge aalic sugucne benang ngagelu yengungtiyac Yesu wenuc aicnoningte mingagec aiibong.

Yesudi mic-tengteng 12 bawosaecebawec

Mat 10:1-4; Mrk 3:13-19

12 Yesu ye dameng iwa milockenale kupicka felu debocka yeicnac Wapong milockelu gacgume 13 mac saeme mic-tengteng habutowa wacebame hikebong, yengele kwelinacni mic-tengteng 12 bawosaecebalu wacngineng salecebaicne wacebawec.
6:13Salecebaicne wac yogo yenge sugucnedi yeicne bole nga yowale kuc yelelu salecebame hikecaigaing. Yesu mic-tengtengfocine yenge salecebaicne.
Nga salecebaicne yengele wacngineng yanguc:
14 Simonte wacine monic Yesudi Pita wackewec, ailu yele gbaine Endru. Yakobos nga Yohane, nga Filip nga Batolomeu, 15 nga Mataio nga Tomas. Ailu Alfaiusle madec Yakobo nga Simon, ye Selot wackeibong.
6:15Selot aling yenge Israel Romale witickacni bamoctocebanoga.
16 Ailu Yakobos madecine Yudas, nga Yudas Iskariot, yedi gacgu Yesu kwesackelu mudockeme badaingte.

Yesudi ngic-ngigac homacne bamadicebawec

Mat 4:24-25; Mrk 3:7-12

17 Aime Yesu ye kupicka mic-tengtengfocine 12 yengeholec walu himong wenengngine monicka mic-tengteng alingfocine homacne yengeholec domawec. Aime ngic-ngigac homacnedi Yudeya himong neboc nga neboc, nga Yerusalemkocni ailu Tair nga Saidon kiwecnginacpec mac-himong falegac, iwacni kwesiibong. 18 Kwesilu Yesule yowa ngageningte, nga yedi hucngineng bamadicebanale kwesiibong. Ailu aleng wonongkolec ngic yenge inguchac momoc kwesilu madickeibong. 19 Aime yele kucti yengela falockeme ngic-ngigac sasawadi madickeibong, yogolec ailu yenge sasawadi ye oiyaningte ngageibong.

Yesudi ngic kwele-sowackolec yengele miwec

Mat 5:1-12

20 Inguc aibong Yesu ye dongeine mic-tengtengfocine yengela hilalu miwec, “Waweweine gagaing, ngenge kwele-angackolec, Wapongte ngani-damong yogo ngengele. 21 Nga yakumac nosingte homagaing, ngenge kwele-angackolec, ngenge gacgu nosing nolu gebecngebadaicte. Ailu hii kwele-sowackolec yakumac gagaing, ngenge kwele-angackolec, ngenge gacgu gouwedaingte. g  22 Nga Ngicte Madeckolec gagaingte ailu kweledi wikecngebalu misowalecngebadaingte. Ailu lobina locngebalu wac sowacne wacngebadaingte, yogo ngenge kwele-angackolec. h 

23 “Dameng iwa kwele-madic ngagelu wintacke fec-wac ailu beliyedaing. Ngenge honocmengka fulingineng sugucne wangecngineng fagac. Aime yengele ngambofocngineng yengi esecne Wapongte sinaic mimi yengela aibaba ihac aiyeleibong.

Yesudi moneng-mafaholec gagaing yengele miwec.

24 “Nga moneng-mafaholec gagabiyeng, ngenge umacnginengkolec, ngenge wiyac angacineholec ngengilangkac biyac babong motowec. 25 Nosing nogebec yakumac aicaigaing, ngenge umacnginengkolec, ngenge gacgu nosingte homadaingte. Nga yakumac gouwelu gagabiyeng, ngenge umacnginengkolec, ngenge gacgu kwele-sowac ngagelu hiyadaingte. 26 Ailu ngic-ngigac yengi mimadicngebalu gagaing, ngenge umacnginengkolec, yengele ngambofocngineng esecne sinaic mimi kwesacine inguchac mimadicebalu gaibong.

Ngabafocgone yengele angac ngagedamec

Mat 5:38-48

27 “Ailu yowanele hedec kwecaigaing, ngengebac yanguc edocngebagabac, Ngenge ngabafocngineng yenge ago aiyelelu angacka gadaing ailu kweledi wikecngebacaigaing, yenge aibaba madicne aiyelelu gadaing. 28 Ailu sawec-yowa sowacne edocngebacaigaing, yenge yambungebalu gadabiyeng, ailu basowalecngebacaigaing, yengele ailu milockelu gadabiyeng. 29 Aime monicti munggunggone neboc wedaicte ingucne, ga nebocgone inguchac hegiledamec,
6:29Israel aling yenge munggung webong gameebalu gawec.
nga monicti ngakpigone witina badaicte ingucne, ga ngakpigone kwelina inguchac hegileng badaic.
30 Aime gala wiyac monicte milocgudaingte, yenge wiyac yogo yeledamec, ailu monicti geicne wiyac ewalicgulu bame, hatacmac bafaliyegelenale mi micnodamec. 31 Ngic yenge hocne aibaba i aiyeleningte ngagesicaigaing, ngenge aibaba silicine yogoyac aingeledaing. j 

32 “Nga yenge ago aingelelu angac ngagecaigaing, ilec ngenge inguchac ago aiyelelu angac ngagedaingtewa, ngengela kwele-madic-yowa homacne mi minoga. Bikic-baba aling yenge wenuc ago aiyelelu angac ngagecaigaing, ngenge inguchac yenge ago aiyelelu angac ngageyeledaing. 33 Nga aibaba madicne aingelecaigaing, yenge aibaba madicne aiyeledaingtewa, ngengele kwele-madic-yowa mi minoga. Bikic-baba aling yenge yogo inguchac aicaigaing. 34 Ailu yanguc ngagening, ngengelacni tofa aibong ameine badaingtewa, ngengele kwele-madic-yowa mi minoga. Ngic bikicnginengkolec yenge inguchac bikickolec agofocngineng wiyacngineng ameineholec yelecaigaing. 35 Ailu ngenge ngabafocngineng yengele angac ngagelu aibaba madicne aiyeledaing. Ailu amengineng hegilebong, yengela fadaic, badungeleningte mi ngagesidaing. Inguc aidaingtewa aibaba madicnele fulingineng sugucne fadaicte, aime Mamacngineng Wapong Feicnetowanonggeng yele adu-madecfocine aidaingte. Ye ngic-ngigac kpaomaine nga wac sowacneholec ailu ngic kindololoholec aibaba madicne aiyelecaigac. 36 Ngenge Mamacnginengti kwele-sowac aingelecaigac, silicine ingucneyac ngengi yenge kwele-sowac aiyelegadaing.

Yesudi ngage-wosaecte yowa miwec

Mat 7:1-5

37 “Ga ngic-ngigac mi sulecebadamec, inguc aidamectewa ye inguchac mi sulecgudaicte. Ailu ga ngic-ngigac ngage-wosaec aiyelelu umacngineng mi mimoctodamec, inguc aidamectewa ye ga inguchac wosaecgulu umacgone mi mimoctodaicte. Ga sowacnengineng hegiledamec, aime ye inguchac gale sowacne hegiledaicte. k  38 Ngenge wiyacngineng balu ngic-ngigac yeledaing, inguc aidaingtewa, Sugucnedi wiyacngineng ameine kweme haume kpendaelu kpung kwedaicte. Ailu hatacmac kweme wakelu sotingkelu nebocine tabunginang wame badaingte. Yogo yangucte, ngenge ngic wiyacngineng umacine wosaelu yelecaigaing, umacine silicine ingucneyac yengi ameine wosaelu ngeledaingte.” l 

39 Aime Yesudi hatacmac nangeng yowa yanguc edocebawec, “donge-pisic monicti donge-pisic agoine monic nalic mi mengockedaicte, yeke momocyac longka haudabiyecte. m  40 Nga hibi-mac madec monicti weweduine yele feicne mi aidaicte. Wewedu ye madecfocine weduyeleyackeme motome yele silic ingucneyac aiyackedaingte. n 

41 “Aime ga wenucte agogonele dongewa gochakic fagac, yogo nganilu geicne dongewa yoc kebangine fagac, yogo mi ngagesigic? 42 Inguc ailu agogonele nalic yanguc mi midamecte, ‘Ago, ngageengka dongegona gochakic fagac baickenogale ngagegabac.’ Kwesac ngic, ga geicne dongewa yoc kebangngine sugucne fagac yogo mi nganilu i nalic mi baickedamecte. Geicne dongewacni yoc kebangngine sugucne baickelubac, agogonele dongewa gochakic fagac, yogo nalic ngani-motolu baickedamecte.

Yesudi ngic nongileng fungine yocka soc holelu miwec

Mat 7:16-20; 12:33-35

43 “Yoc monic madicna noine sowacne nalic mi fikedaicte, me yoc sowacna noine madicne nalic mi fikedaicte. 44 Aime yoc sasawa yenge noinenginengti funginengineng bayegengkecaigac. Ga muc somangineholec iwacni fik noine nalic mi bamoctodamecte, ailu waing noine yogo tambong-tambongkacni nalic mi bamoctodamecte. 45 Ngic madicne yele kwelewacni wiyac madicne ofedaicte. Nga ngic kindololoholec, yele kwelewacni wiyac sowacne ofedaicte. Yogo yangucte: Wiyac kwele-ngage-ngageina wakelu fagac, yogo hocne micti mime yegengkedaicte.

Yesudi ngage-ngagesingte yowa miwec

Mat 7:24-27

46 “Ngenge omale Sugucne wacnuc-aigaing, ailu sifu yowane hegilelu mi balaibecnucaigaing? o  47 Aime monicti welelu yowane ngagelu i balaibelu boleine inguchac badaictewa, ye ngic weningucne, yogo edalicngebadacte. 48 Aime ngic monic ye mac banale milu himong falime fapacladeng fikeme yogolec kwelina bosingngine wikeme hauwec, ngic yogo ye ingucne. Ye mac sanangne bawecte mac lumongtowa kwesilu mac nalic mi basowaledaicte. 49 Aime ngic-ngigac gocne yowane ngagelu boleine mi bacaigaing, yenge ngic monic ye mac banale milu bosingngine himong pelecne iwa falime haudaicte, ye ingucne. Aime mac kweme misa sugulelu mac yogo biyac fuwangke walu kwososockedaicte.”

Copyright information for `MPP