Luke 8

Ngigac homacnedi Yesu balaibeibong

Inguc aime Yesu ye taon nga mac alingka lolicke hikelu, Wapongte ngani-damongte siduc madicne edocebalu gawec. Aime mic-tengtengfocine 12, ailu ngigac gocne alengkolec nga hucnginengkolec bamadicebawec, yenge yeholec momoc hikeibong. Aime ngigac yenge monengngineng Yesu nga mic-tengtengfocine baficebalu gaibong. Ngigac homacnedi inguc aiibong, yengelacni monic wacine Maria, wacine monic Magadalen, yelacni aleng 7 yebiyecnowec. Nga monic Yoana, ngaweine Kusa, ye Herodele moneng-damong, ailu monic wacine Susana. a 

Huc-wasec wicke-wickele nangeng yowa

Mat 13:1-9; Mrk 4:1-9

Aime ngic-ngigac yenge taon ngiye-lewecsoc, iwacni Yesula welelu habu sugucne aibong, yedi nangeng yowa yanguc edocebawec, “Wasec wicke-wicke ngic monicti huc-wasec wickenale bolewa hikewec. Hikelu wasec wickeme wasec gocnedi gilolu yefewa holebong ngic yengi witina edeibong, aime nango yengi kwesilu nowackeibong. Nga gocnedi gilolu posa tolowa holelu kwac kwodubong himong misaine mikac aiwecte sokuwelu homaibong. Aime wasecne gocnedi gilolu kpinding kwelina holebong yenge momoc sockayac sugulebong kpindingti hole-homacebawec. Aime wasec gocnedibac gilolu himong madicna holelu kwacine kwodulu noine 100 sasawa fikeyackewec.”

Inguc milu sugucnehac yanguc wackelu edocebawec, “Monic ye hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Yesudi nangeng yowale fungine edocebawec

Mat 13:10-23; Mrk 4:10-20

Mime mic-tengtengfocine yenge nangeng yowale fungine, ilec uwacnobong 10 yanguc edocebawec, “Wapongte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi sugu ngage-motoningte biyac ngeleicne. Aime gocne yenge dongengineng hilacgu sifu mi nganidaingte, nga hedecnginengti ngagegacgu nalic mi ngage-motoningte nangeng yowa sugu yeleicne. b 

11 “Nangeng yowale fungine yogo yanguc: Huc-wasec yogo Wapongte yowa. 12 Aime wasec yefewa holewec, yogo gocne yenge yowaine ngagebong, Aleng Sugucnenginengti welelu yengi Sugucne ngagesingkenogale aibong, yedi wasecne mi ainingte yowa yogo kwelenginangkocni baickeyelegidaicte. 13 Wasec posa tolowa holewec, yogo ngic gocnedi Wapongte yowa ngagelu angacka biyac bacaigaing, nga kwelenginang godocine monic mi bawecte dameng kpisicnemac fame lokwesac dameng kwesime yenge hegiledaingte. 14 Aime wasec kpindingka holewec, yogo ngic gocnedi Wapongte yowa ngageibong, yenge gaganginengte ngageboc, nga hiye-monengnginengte lokwesacka ailu himongte gagawa ngani-angac ailu gaibong, idi yowa hole-homame noine sowacne ailu miyac aicaigac. 15 Aime wasec himong guwecineholecka holewec, yogodibac ngic gocne yenge Wapongte yowa ngagelu kwelenginang lolu yefe dondonne nga madicne bagacaigaing. Inguc bagacgu tatakic mikac noine bafuwacaigaing.

Hifa kwendangkelu mi someckenoga

Mrk 4:21-25

16 “Aime ngic monicti hifa kwendangkelu hebecti hemackelu mi heluluckedaicte, me mac fafa bageina lome mi ngiyedaicte. Yogo miyac, ye ngiye-ngiyeina lome ngiyeme ngic-ngigac macka ofedaingte, yenge hifa angocine yogo nganiyackedaingte. c  17 Aime wiyac sasawa sangkeicne fagac, yogo dondonne fikedaicte, nga wiyac someckeicne fagac, yogo gacgu hifa angocina yegengkedaicte. Yogo sangkeicne mi fagidaicte. d  18 Aime monic ye wiyac facnodaictewa, ye wiyac hatacmac lacnodaicte nga monic ye wiyac mi facnodaictewa, yelacni wiyac facnogac ingucne ngagesigac, yogo inguchac ewalidaicte. Ilec ailu ngenge yowa ngagegabiyeng, yogo ngagelu, ngage-motolu gadabiyeng.” e, f 

Yesule nenggac gbafocine

Mat 12:46-50; Mrk 3:31-35

19 Aime Yesule nenggac nga gbafocine yenge yela hikebong ngic-ngigac homacnedi hedickeibongte ailu nalic mi nganiibong. 20 Inguc aibong gocne yengi Yesula yanguc mibong fewec, “Nenggac gbafocgone yenge kwesilu nganicguningte lobina domagaing.”

21 Mibong Yesudi miwec, “Wapongte yowa ngagelu balaibecaigaing, yengi nenggac gbafocne aigaing.”

Dibong gbelong yeki Yesule yowa ngageiboc

Mat 8:23-27; Mrk 4:35-41

22 Dameng monicka Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec wagewa felu yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” Inguc mime iwa hikeebongka, 23 Yesu ye gung fame gbelong sugucne welelu misa lifucka weme misa siwinelu wage bamungkenogale aime yenge haunogale aiibong, 24 ailu mic-tengtengfocine yenge Yesula lelu yeuckelu miibong, “Sugucne, Sugucne, nongileng misawa haunogale aigabeleng!”

Mibong Yesudi fangkelu gbelong nga dibong mikpatalac aiyeteme gbelong miyac aime lifuc ye kalong kwelu fawec.
25 Fame mic-tengtengfocine yengele miwec, “Ngenge ngage-ngagesingngineng mikac mecne.”

Aime mic-tengteng yenge hangocebame kwatackeibong ailu yengungtiyac ngani-welec ailu miibong, “Ye oma ngic? Ye gbelong nga dibong yowa edocepame yowaine ngagegabiyec.”

Yesudi ngic monictacni aleng yebicebawec

Mat 8:28-34; Mrk 5:1-20

26 Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge lifuc falockelu Gerasa ngic yengele himongka hikeibong.
8:26Gerasa yenge Israel aling miyac.
Himong yogo Galili lifuc nebocina.
27 Hike sulumebong, Yesu ye wagewacni walu taon yogowacni ngic monic alengfocineholec bafuwawec. Ngic yogo ye dameng dalicne biyachac senggang gacgu macka aneng mi ngiyelu dongesiwa gacaigac. 28 Yedi Yesu nganilu dacineholec aukwelu Yesule emewa wafalu yanguc wackewec, “Yesu, Wapong Feicnetowale Madec, nala wiyac monic mi aidamec. Na yowa milu wasicgugabac, ga doicka mi locnudamec!” 29 Aime Yesudi ngic yelacni aleng yebiyeme ofelu hikenale biyac edowec, ilec inguc miwec. Aleng wonongkolec yogodi dameng dalicne aicnome ngic yengi balu senti hige-moleine hefelu damongkebong ngiyelu ye sen welockeme alengti mengockelu himong kisiwa hikelu gawec.

30 Aime Yesudi uwacnowec, “Ga wacgone ma?”

Uwacnome miwec, “Na wacne Habu sugucne.” Aleng homacnedi yele kwelewa haulu gaibongte ailu yedi wacine inguc miwec.
31 Aime yenge Yesu yanguc miwasic aicnoibong, “Ga long sugucnebenang iwa salecnubang mi haunang!”

32 Nga himong iwa bec-habu sugucnedi fegengka sulukwelu gaibong aleng yenge yebicebame becka hauningte Yesu miwasic aicnobong yedi inguc ainingte ngageyelewec. 33 Ailu yenge yebicebame ngickacni ofe-walu bec-habu yengela haubong bec yenge fegengkacni gasackelu lifuc kwelina haulu misa kpokpocne nolu homayackeibong.

34 Aime bec-damong yenge aibaba fikewec, yogo nganilu hangoc hikelu siduc misugulebong taonka nga macka hikeme 35 ngic-ngigac yenge yogo ngagelu aibaba fikewec, yogo nganiningte Yesula kwesiibong. Kwesilu ngic alengkolec gawec, ye nganibong, yedi ngage-motolu ngakpi holelu Yesule higewa ngiyewec. Inguc ngiyeme yenge nganilu hangocebawec. 36 Ailu ngic alengfocineholec gawecti wenucka madickeyec, yogo dongenginengti aibaba fikeme nganiibong, yengi siduc aiyeleibong. 37 Aiyelebong Gerasa ngic yengele himong, filefocine sasawadi homacne benang hangocebawec. Ilec ailu Yesu ye himong, yogo hegilenale edoibong. Edobong Yesudi hefaliyelu hikenale wagewa feme 38 ngic aleng yebiyecnowec, yedi Yesuholec hikenale uwacnome Yesudi salelu yanguc edowec, 39 “Ga macgona hefaliye hikelu Wapongti pasi sugucne aigelegac, yogo miyengka yegengkena.” Inguc mime ngic ye hikelu Yesudi yela pasitowa bawec, yogo taonka ngic-ngigac sasawa mime yegengkeyeleyackewec.

Yesudi ngigac yaeckang bamadicepawec

Mat 9:18-26; Mrk 5:21-43

40 Yesu ye lifuc nebocinacni kwesiyemewa ngic-ngigac yenge yele wangec gaibongte ailu ye hefoleibong. 41 Aime kpakpaduc macte damong monic wacine Yairus, ye welewec. Ye aduine moniyang sugu, hifaine 12 aiyemewa homanogale aiwecte ailu ngic ye welelu Yesule higewa wafalu macina lenogale dogbac aicnowec. Aicnome yenge leebongka, ngic-ngigac habu sugucnedi hewalingkelu feine feine leibong.

43 Aime ngigac monic ye sac-dale ailu gacgume hifaine 12 aime monicti ye bamadickenale yefe mi bafuwawec. 44 Ye habu yengele kebangka Yesule lobewa yefe lelu ngakpi daleinele witic susucine oiyame sacine biyac kelengkeme 45 Yesudi uwawec, “Madi oiyacnugac?”

Mime yenge “mi ngagegabeleng.”

Mibong Pitadi edowec, “Sugucne, ngic-ngigac homacnedi wabunggulu hedicgugaing!”

46 Mime Yesudi yanguc miwec, “Monicti oiyacnume kuc monicta leme ngagegabac.”

47 Inguc mime ngigac ye biyac ngagewec, “Na bafuwacnugac hocne,” inguc ngagelu sangke-sangke hikenogale aibibiyelu dengdeng kweme welelu Yesule higewa wawewec. Ailu Yesu oiyawec nga wenucka madic-madic biyac benang fikecnowec, yogo ngic-ngigac yengele dongewa mifickeyackewec. 48 Miyackeme Yesudi yele yanguc miwec, “Adune, ngage-ngagesinggonedi bamadicgugacte ga kwele-efeckolec hikenong!” h 

49 Aime Yesu ye yowa midomaemewayac kpakpaduc macte damong, yele mackacni ngic monic yowa yanguc bawelewec, “Adugone biyac homayec, ga wewedu hatacmac umac mi lacnoc!”

50 Mibong Yesudi yogo ngagelu Yairus edolu miwec, “Ga hangoc mi ainong! Ngage-ngagesinggone sugu loengka ye gagaine hatacmac kwesidaicte.”

51 Inguc milu macka lekwesilu monicti macka mi feningte kpatalalu Pita nga Yohane ailu Yakobos nga adu nenggac-mamackecine, yengi sugu feningte miwec. 52 Nga ngic-ngigac nebecine yenge adule hisonggong aibong Yesudi edocebawec, “Ngenge hii hegilening, adu ye mi homayec, ye gung fagac.”

53 Inguc mime yenge adu ye biyac homayec, inguc ngageibongte ailu kucine bawalu migoi aicnoibong. 54 Aime Yesudibac adule molewa balu wackelu miwec, “Adu, ga fangkec!” 55 Inguc mime ilucine hatacmac hefaliye-weleme iwayac fangkelu ngiyeme Yesudi nosing lacnoningte edocebawec. 56 Nga nenggac-mamackecine yeke kwatackelu ngani-angac aiiboc. Yesudi ngic monic mi edonicte kpatalayetewec.

Copyright information for `MPP