a1:11Ngsi 17:11; Fike 22:18
b1:3Fike 38:29-30; Rut 4:18-22
d1:112Ngt 24:14-15; 2Ngsi 36:10; Yer 27:20
i(Yesaiya 7:14)

Matthew 1

Yesule ngesa-ngambofocine

Luk 3:23-38

Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile alingkacni, Dawidi ye Abrahamte alingkacni. a 

Abraham ye Aisakle mamac,

 • Aisak ye Yakobole mamac nga
 • Yakobolacni Yuda nga ngic hae-gbafocine.
 • Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama.
 • Aime Peres ye Hesorongte mamac nga
 • Hesorong ye Ramte mamac. b 
 • Ramti Aminadapte mamac,
 • Aminadapti Nasonte mamac nga
 • Nasonti Salmonte mamac.
 • Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap.
 • Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti.
 • Aime Obede ye Yesile mamac. c 
 • Yesidi ngictau Dawidile mamac, Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac 1:6 Uriale ngigac, yele wac Batseba. bawec. Balu madecine Solomon bafuwawec.
  • Solomon ye Rehoboamte mamac,
  • Rehoboam ye Abiyale mamac nga
  • Abiya ye Asale mamac.
 • Asa ye Yehosafatte mamac,
 • Yehosafat ye Yehoramte mamac nga
 • Yehoram ye Usiale mamac.
 • Usia ye Yotamte mamac,
 • Yotam ye Ahasile mamac nga
 • Ahasi ye Hesekiale mamac.
 • 10 
 • Hesekia ye Manasele mamac,
 • Manase ye Amonte mamac nga
 • Amon ye Yosiale mamac.
 • 11 
 • Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong. Babilon yengi Israel aling witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong. d 
 • 12 Babilon hikebong lobeina

  • Yekonia yelacni Sialtiel fikewec.
  • Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac.
  13 
 • Serubabel ye Abiutte mamac,
 • Abiut ye Eliakimte mamac nga
 • Eliakim ye Asorle mamac.
 • 14 
 • Asor ye Sadokte mamac,
 • Sadok ye Akimte mamac nga
 • Akim ye Eliutte mamac.
 • 15 
 • Eliut ye Eleasale mamac,
 • Eleasa ye Matante mamac nga
 • Matan ye Yakobole mamac.
 • 16 
 • Yakobo ye Yosefele mamac. Aime Yosefe ye Mariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia
  1:16Mesia ye fungine yanguc, Wapongti ngic-ngigac hatac bacnubanale ngic bawosaewec.
  wackeibong.
 • 17 Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec.

  Yesu fikewec

  Luk 2:1-7

  18 Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc, nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebocka Tili Asulacni madec gobeewec. f  19 Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele dongewa ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale ngageme nalic mi aime bucine akikic lome hikenale ngagewec.

  20 Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gacgume Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, i Tili Asulacni. 21 Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocine bikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu
  1:21Yesu wacine fungine yanguc, bikickacni Sugucnedi bamoctocebame wasecne aidaingte.
  wackedamec.” h 

  22 Aime esecne Sugucnedi yowa i Wapongte siduc mimi yela lome miwec, i hocne fikenale inguc fikewec.

  23 “Ngagegaing, ngigac-adu ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” Wac ilec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac. i 
  24 Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, i balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25 Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec i wacine Yesu wackewec. j 

  Copyright information for `MPP