Matthew 10

Yesu mic-tengtengfocine

Mrk 3:13-19; Luk 6:12-16

Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame kwesibong ngic-ngigac yengelacni aleng wonongkolec
10:1Ngic monic ye Wapongte dongewa socine wonongkolecte ailu ibu nalic mi lodaicte. Aleng gocne wonongkolec gagaingka, ngic monic yeholec gagacka, ngic ye momoc socine wonongkolec gadaicte.
yebicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelewec, ailu huc fungine fungine ailu ngic-ngigac tapilingineng waicne sasawa bamadicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelewec. b 
Ngic 12 yogo yenge Salecebaicne, yengele wacngineng yanguc,

 • molic-molic Saimon ailu wacine monic Pita,
 • nga ngic hae-gbaine Endru,
 • ailu Yakobos ye Sebedi madecine
 • ailu gbaine Yohane,
 • Filip,
 • Batolomeu,
 • Tomas ailu
 • Mataio ye takes-baba ngic.
 • Ailu Yakobos ye Alfaius madecine
 • ailu Tadeus
 • ailu Saimon ye ngic-habu gocne wacngineng Selot wackeibong; 10:4 Dameng iwa Roma aling yenge Israel aling damongebaibong. Israel alingte habu nebocine wacine Selot yenguctiyac damongnaguningte ailu gaibong. ailu Yudas Iskariot, doc-baba ngicti lobeina Yesu losi yengele molewa lowec.

  Bole-yowa milu yelewec

  Mrk 6:7-13; Luk 9:1-5

  Yesudi mic-tengtengfocine 12 yogo hocne salecebalu yowa yanguc milu edocebawec, “Ngenge hikelu Israel yengele alingkacni miyac, yengele himongka ailu Samaria ngic yengele taonka mi hikedaing, miyac. Israel habu yengela ngic-ngigac lama sangkeicne, ingucne gagaing, ngenge yengela hikedaing. c  Ngenge hikelu yanguc edocebalu weduyeledaing, ‘Honocmengte ngani-damong yogo biyac bangkalecnubagac.’ d  Ailu huckolec ngic-ngigac bamadicebadaing, ailu ngic-ngigac homaicne bagboliyecebadaing, ailu ngic-ngigac waic-sanangti bacebaicne yenge bamadicebadaing, ailu aleng yebicebadaing. Wiyac ameine mikac baibong i ameine mikacyac yeledaing.

  “Ngenge gol moneng nga siliwa ailu moneng sasacnedi baicne, yogo mi badabiyeng. Ailu wiyac ingucne anggbangnginang mi balu umengkedaing. 10 Ngenge bole balu gabong bole ilec ailu nosing nga wiyacngineng ngic-ngigac yengi bafuwadaingte, aibaba yogodi madickedaicte. Ilec ngenge yefe hikenogale, hiye me ngakpi yaeckang me hige-ebec me yasu monic mi balu hikedaing. e 

  11 “Ailu ngenge taon me mac-himong monicka hikedaingte, iwa ngic madicne monic bafuwabong yeholec ngiyeningte silic ingucne mime ngenge yeholec ngiye-fangkec aigacgubong motome taon hegilelu hikedaing. 12 Ngenge mac yogolec kwelina felu wenac-madic yowa kwele-mogungkolec midaing. f  13 Inguc mibong golowacfocngineng yenge kwele-mogung ngagelu mengocngebabongka, kwele-mogungti golowacfocngineng yengela fadaicte. Nga golowacfocngineng yenge kwele-mogung mi ngagegaingka kwele-mogung i ngengilang hatacmac hefaliyengeledaicte. 14 Nga monicti ago mi bacngebalu yowangineng mi ngagedaictewa, ngenge mac me taon i hegilelu higenginangkocni lube webong wame hikedaing. Taonte ngic-ngigac yenge inguc nganilu wowosaele sawang-yowa ngagedaingte. g  15 Foinac, gacgu wowosae damengka taon yogolec ngic-ngigac yengele umacti Sodom nga Gomora taon, yekele umac ewalidaicte, yogo noinebenang edocngebagabac. h 

  Umac kwesidaicte

  Mrk 13:9-13; Luk 21:12-17; 12:2-9

  16 “Ngagegaing, lama yenge kate-hoda yengele hewacka hikegacaigaing, na lama ingucne salecngebagabac. Ilec hema yenge ngage-ngage-motocnginengkolec ngabale hangoc hikecaigaing, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng, ailu tudiling nango yenge sowacnengineng mikac, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng. i  17 Ngenge ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge yowawa locngebadaingte, ailu kpakpaduc macnginang hududi homacneyac wecngebadaingte. j  18 Ailu ngic-ngigac yengi nale wacte ailu bacngeba hikelu gawana nga ngictau yengele dongewa locngebadaingte. Inguc aibong ngengi yenge nga Israel yengele alingkacni miyac, ngic yogo yenge momoc nale Siduc Madicne milu edocebadabiyeng. 19 Ailu ngic-ngigac yengele dongewa locngebabong yowawa domadaingte, iwa ngenge oma yowa minoga me wenuc minoga milu, ilec ngageboc monic mi aidabiyeng. Sugucnedi dameng iwahac yowa ngeleme ngenge yowa i midaing. 20 Ngenge dameng iwa ngengung-yowa mi midaingte, miyac. Mamacnginengte Asudi yowa micnginang lome yowa i midaingte. k 

  21 “Dameng iwa haeinedi gbaine ngaba yengele molewa lome yengi ye homacka lodaingte, nga mamac monicti aibaba ingucneyac madecinela aidaicte. Nga adu-madec yenge nenggac-mamacfocngineng misulec aiyelelu homacka locebadaingte. l  22 Aime nale wacte ailu ngic-ngigac sasawa yenge kweledi wikecngebadaingte. Aime ngic monic ye sanangne gaemewa damengtowa kwesidaicte, ye wasecne aidaicte. 23 Ngenge taon monicka gaebongka ngic-ngigac yengi weyebic aingelebong ngenge taon i hegilelu monicka hikedaing. Foinac, ngenge Israel himongka taon sasawa falegac, iwa bolene mi bayackeebongka Ngicte Madec kwesidaicte.

  Ngage-wosaec ainoga

  24 “Ngage-ngage madec monicti weweduinele feicne mi aidaicte, nga kwelec kwekwe ngic monic ye sugucneinele feicne mi aidaicte, miyac. m  25 Ngage-ngage madec ye weweduinele silic ingucneyac aidaic, nga kwelec kwekwe ngic ye sugucneinele silic ingucneyac aidaic, yogodi nalic aidaicte. Aime mac fileine nale wac Belsebul
  10:25Belsebul yogo Aleng Sugucnengineng wacine monic.
  wackeibong, ilec ailu golowacfocne ngengela wac sowacne ingucne homacneyac wacngebadaingte. o 

  26 “Wiyac monic ebecineholec fagac, i gacgu yegena fikenowagac, nga wiyac sangke-sangke fagac, yogo ngagenowagaing. Ilec ngenge yengele mi hangocngebadaic. p  27 Na kundungka yowa edocngebagabac, ngengi yowa yogo angocina domalu midaing. Ailu yowa sangicka hedecnginang mimiine i, ngengi mac feina domalu yogo sugucnehac edocebabong ngageyackedaing. 28 Ngic-ngigac yengi socngineng wehomalu ilucngineng nalic mi wehomadaingte, ngenge yengele mi hangocngebadaic. Wapongti soc nga iluc yeke momochac dac-sanangka wicepadaicte, ngenge yele sugu hangocngebadaic. q  29 Ngic-ngigac yengi nango hakic yaeckang lobong peni sasacne moniyangti fuli bacaigaing. Aime nango yengelacni monicti himongka waweme ngengele Mamacti yogo biyac ngagedaicte. 30 Nga ngengele hodoc-kandangngineng edomeng, yogo ingucyac wafelu ngagegac. 31 Ngengi Wapongte dongewa nango gogoc yengele feicne aigaing, ilec ailu ngenge mi hangocngebadaic. r 

  32 “Monic ye ngic yengele dongewa nale midaicte, ‘Na yele aling.’ Aime nani yele inguchac Mamacne honocmengka gagac, yele dongewa yanguc midacte, ‘Ye nale ngic.’ 33 Nga monic ye ngic yengele dongewa nale wac bisockedaicte, nani Mamacne honocmengka gagac, yele dongewa ngic yele wac inguchac bisockedacte. s 

  Kwele-mogung bafuwanale mi wawec

  Luk 12:51-53; 14:26-27; Mrk 9:41

  34 “‘Na himongka kwele-mogung bafuwanogale waiba,’ Ngenge nale inguc mi ngagedaing, miyac. Na kwele-mogung bafuwanogale mi waiba, na hudule waiba.

  35 ‘Madec ye mamackolec ngaba ainagudabiyecte, nga adu ye nenggacineholec ngaba ainagudabiyecte, nga ngigac ye yengauineholec ngaba ainagudabiyecte, inguc fikenale waiba. 36 Ngic monic ye macinabenang ngic-ngigac alingfocine gagaing, yengi hocne ngaba aicnodaingte.’ t 
  37 “Ngic monic ye nenggac-mamackecine kweledi angac ngageyetelu nale angac efecnemac ngagecaigac, ye nale alingka gagalesoc mi aidaicte. Nga monic ye madecine me aduine kweledi angac ngageyetelu nale angac efecnemac ngagecaigac, ye nale alingka gagalesoc mi aidaicte. 38 Ngic monic ye malicpongine
  10:38Roma gamang yenge kindololo ngic mimoctocebabong yengileng malicpong tengkelu hikebong malicpongka wehomacebacaigaing. Ilec ailu ‘malicponggone tengke-tengke’ yowa yogo ine bole doicineholec inguc ngagelu micaigaing.
  tengkelu na mi balaibecnudaicte, ye nale alingka gagale silic mi aidaicte. v 
  39 Monic ye yeuctiyac gagaine bafuwalu sebiledaicte, ye gagaine miyac aidaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte, ye gagaine bafuwadaicte.

  40 “Ngic monicti sebilecngebadaicte, ye na inguchac sebilecnudaicte. Ailu na sebilecnudaicte, ye Wapong salecnuwec, ye inguchac sebiledaicte. w  41 Nga ngic monic ye Wapongte siduc mimi monic nganilu ngic yogo ye Wapongte siduc mimi gagac, inguc ngagelu ye sebiledaicte, ye Wapongte siduc mimile fuli ingucnehac badaicte. Ailu monicti ngic ye dondonne gagacte ailu ngic yogo sebiledaicte, ye ngic-ngigac dondonne yengele fuli ingucnehac badaicte. 42 Ailu monicti madec kpisicne monic nganilu nale mic-tengteng aigac inguc ngagelu misa mogung kapka kwecnome nodaicte, ye gacgu fulinele mi kpungkedaicte, yogo foinacbenang.”

  Copyright information for `MPP