a11:5Yes 35:5-6; 61:1
b11:7Yak 1:6
c(Malakai 3:1)
h11:21Yes 23; Esek 26:1-28:26; Yol 3:4-8; Amo 1:9-10; Sek 9:2-4
i11:23Yes 14:13-15; Fike 19:24-28
l11:251Kor 1:26-29
m11:27Mat 28:18; Yoh 3:35; 17:2; Filp 2:9; Yoh 1:18; 10:15
n11:28Yer 31:25
o11:301Yoh 5:3

Matthew 11

Yesu ye mic-tengtengfocine 12 yowa inguc weduyeleme motome mac-aling yogo hegile hikewec. Hikelu mac-himong yogo yengele taonnginangsoc Siduc Madicne edocebalu weduyelenale hikelu gawec.

Yohane misa-lowacte mic-tengtengfocine

Luk 7:18-35

Aime Yohane ye muc-macka ngiyelu Kristodi bole bawec, ilec siduc ngagelu mic-tengtengfocine Yesula salecebame hikelu uwacnoibong, “Ngic kwesinolenogale miicne, i ga, me nonge monicte wangec gadabelengte?”

Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngenge hikelu wiyac ngani-ngagec aigaing, ilec siduc Yohane edodabiyeng. Ngic-ngigac donge-pisic yenge dongengineng hilagaing, nga hige-sowac yenge yefe hikegaing, ailu ngic-ngigac waic-sanangkolec yenge socngineng madickeme gagaing. Hedec-fong yenge yowa ngagelu gagaing, nga homaicne yenge gboliye fangkelu gagaing, ailu ngic waweweine yenge Siduc Madicne ngagelu gagaing. a  Aime ngic monic ye nale ngagelu kweleine mi wadaicte, ye kwele-angackolec gadaic.”

Yohane misa-lowacte fungine

Aime Yohanele mic-tengtengfocine yenge hikeebongka Yesudi Yohanele fungine milu habu sugucne yanguc edocebawec, “Ngenge himong kisiwa oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic komba ingucne gbelongti weme lec-welec aiwec, ngenge i nganinogale hikeibong, me? b  Yogo miyac. Aime ngenge oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic wambacine hibiineholec, me? I miyac. Ngagegaing, ngic wambacngineng hibine madicne holecaigaing, yenge ngictau yengele macka sugu gacaigaing. Ngenge siduc mimi monic nganinogale hikeibong, me? Ye hocne siduc mimi gocne sasawa ewalicebagac, inguc migabac. 10 Yohanele hocne yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ngagegic, na mic-yowa mimine salebe yedi molickegelelu yefegone bamadickegeledaicte.’ c, d 
11 Foinac, ngic-ngigackacni fikeibong, yengelacni monicti Yohane misa-lowac monic mi ewaliwec, miyac. Nga honocmengte ngani-damongte kwelina waweweine gagac, yedi Yohanele feicne. 12 Aime Yohane misa-lowacte bole molickeweckacni ofegacgu yakumac aigac, ngic-ngigac yenge honocmengte ngani-damong banogale bole sanangne bacaigaing. e  13 Wapongte siduc mimi sasawa nga Mosesle yefe-yowa, yogo yenge siduc yowa milu ofecgubong Yohanela kwesiwec. 14 Aime ngenge yowa yago balu sebilenogale ngagegaingka yanguc migabac, Elaiya kwesinale miibong, i ye hocne. f  15 Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.

16 “Aime ngic-ngigac yangucteyac gagaing, yenge aibabangineng yanguc, adu-madec yengi sobengka ngiyelu agofocngineng yanguc wacebacaigaing, 17 ‘Nonge kpeng fitobeng ngenge gee mi weibong, nga kwele-sowac gee holebeng, ngenge monic mi hiyaibong.’ 18 Yohanedi kwesilu nosing nga waing misa mi nome yenge i nganilu yanguc miibong, ‘Ye alengineholec.’ 19 Nga Ngicte Madecti kwesilu nosing nga waing misa nomebac ngenge ye nganilu yanguc micaigaing, ‘Nganigaing, ye nosing nga waing misa efecne mi nocaigac, ailu ye takes-baba ngic nga bikic-baba ngic yengele agongineng.’ Aime yele boledibac Wapongte ngage-ngage-motoc i noine fikegac aidaicte.” g 

Kwele mi hefaliyegaingte yowa

Luk 10:13-15

20 Yesudi mac-aling gocna pasi tapiliineholec homacne bame ngic-ngigac homacnedi nganilu kwele-hefaliyec mi aidaingkale ye misofoc aiyelelu yanguc edocebawec, 21 “Korasin nga Besaida ngic-ngigac, mee, ngenge ngagelu medecngebame gadaing. Ngengela pasi tapiliineholec homacne biyac fikewec, pasi ingucne Tair nga Saidon taonka fikedec midec, ngic-ngigac yenge bikicnginengte ailu kwele-sowacte ngakpi wambac biyac holelu wele defe lowalu kwele-hefaliyec aidabong. h  22 Na yanguc edocngebabe, wowosae damengka Wapongti Tair nga Saidon aling yengele kwele-sowac ngagelu ameine efecnemac yeledaicte, nga ngenge sugubac ameine umacneyac ngeledaicte. 23 Nga Kapeneam ngic-ngigac, ngenge honocmengka fedaingte inguc ngagecaigabiyeng, i miyacbenang. Ngenge dacka bawikecngebame haudaingte. Pasi tapiliineholec ngengela fikewec, yogodi Sodom taonka fikedec midec, Sodom ye dameng yangucteyac fadecyac. i  24 Na yanguc edocngebabe ngagening, ameine wowosae damengka Sodomte aling yenge ameine efecnemac yeledaicte, nga ngenge sugubac ameine umacneyac ngeledaicte.”
11:24Korasin nga Besaida ailu Kapeneam taon, yenge Israel aling yengele mac. Tair nga Saidon ailu Sodom taon, yenge Israel yengele alingkacni miyac.
,
k 

Mamac nga Madec ngagecepanoga

Luk 10:21-22

25 Dameng iwa Yesudi yanguc miwec, “Mamac, ga honocmeng nga himong fileine. Ngic-ngigac aling ngage-ngage-motocnginengkolec gacaigaing, gagi yenge wiyacgone sasawa yago mi nganiningte balu sangkeing. Ailu adu-madec-gogoc kpisicne ingucne, yenge sugu wiyac yogo baengka yegengkeyelewec, ilec mitenggugabac. l  26 Oc Mamac, ga i ngagelu kwelegone madickegac. 27 Mamacnedi wiyac sasawa neleme na i balu gagabac. Aime ngic monicti Madec nalic mi ngagegac, Mamacti sugu ngagegac. Ingucneyac ngic monicti Mamac nalic mi ngagegac, Madecti sugu ye ngagegac. Ailu Madecti ngic-ngigac bawosaecebalu edalicebagac, yenge sugudi Mamac ngagegaing. m 

Ngiye-ngagec banoga

28 “Ngic-ngigac boletowa balu tapilingineng waicne gacaigaing, nga umac homacne balu gacaigaing, ngenge nala weleyackebong nani ngiye-ngagec ngeledacte. n  29 Ngenge kwesilu nale bole yogo teng ingucne bafangke tengkelu ngage-ngage nalacni baning. Na kwele-mogung ailu bawacnagulu gagabac. Inguc ailu kwele-ilucnginengti ngiye-ngagec bafuwadaicte. 30 Nale teng i nalic tengkenoga, aime teng bageina wiyac hefeicne yogo efecne.” o 

Copyright information for `MPP