Matthew 13

Wasec wike-wikele nangeng yowa

Mrk 4:1-9; Luk 8:4-8

Hadeng iwahac Yesu ye mackacni walu lifuc mecina hikelu ngiyewec. Ngiyeme habutowa sugucnebenangti yela hikebong ye wagewa felu ngiyeme ngic-ngigac habutowadi lifuc mecina domaibong. a  Domabong yedi nangeng yowa homacne edocebalu yanguc miwec, “Wasec wike-wike ngic monicti wasec wikenale bolewa hikewec. Hikelu wasec wikeme wasec gocnedi walu yefewa holeme nango yengi kwesilu nowackeibong. Nga gocnedi posa tolowa holeme iwa himong efecnemac fawecte yogo biyac kwodulu ofewec. Ailu wasec godocine homacne mi hauwecte ailu wenacti ofelu kweme ululuwelu homawec. Nga gocnedi kpinding kwelina holelu kwac kwodume kpindingti sugulelu wasec hole-homawec. Nga wasec gocnedi himong guwecineholecka holelu noine fikewec. Iwacni gocnedi 100 fikewec nga gocnedi 60 ailu gocnedi 30 fikewec. Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Nangeng yowa hole-holele fungine

Mrk 4:10-12; Luk 8:9-10

10 Aime mic-tengteng yengi yela hikelu uwacnoibong, “Ga wenucte yowa nangengngine milu edocebacaigic?”

11 Inguc uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi sugu ngageningte ngelewec, nga yenge monic mi yelewec. 12 Ngic monic ngage-ngage gocne facnogac, ye ngage-ngage homacne hatacmac lacnome balu gadaicte. Aime monic ye ngage-ngage mikac, yelacni ngage-ngage kpisicne balu gagac, yogo ewalinoga. b  13 Ngic-ngigac yenge donge hilalu mi nganigaing, nga hedec kwelu sifu wiyac monic mi ngage-motogaing. Ilec ailu nangeng yowa edocebacaigabac. 14 Aime siduc mimi Yesaiyadi yowa miwec, yogo yengela noine fikegac,

‘Ngic-ngigac hedecti ngagecaigaing, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte. Ailu dongedi nganicaigaing, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte. c 
15 Ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkecaigac, nga hedecnginengti yowa ngageningte hedecngineng fongkecaigac, ailu dongenginengti wiyac nganinogale kundung kwecaigac. Yenge dongenginengti wiyac monic nganidaingkale nga hedecnginengti ngagedaingkale ailu ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaingkale, ilec yogo yenge kwelengineng wenucka hefaliyeme bamadicebadaba.’ d 
16 Aime dongedi ngani-motolu hedecti ngage-motoc aicaigaing, ngenge kwele-angackolec gadaing. e  17 Foinac, Wapongte siduc mimi nga ngic aibabangineng dondonne homacnedi esecne gaibong, yenge wiyac ngengi nganicaigaing, yogo nganinogale angac ngagelu sifu mi nganiibong. Ailu ngenge wiyac hedecnginengti ngagecaigaing, yenge i hedecti ngageningte aiyelewec, yogo ingucyac mi ngageibong.”

Wasec wike-wikele fungine

Mrk 4:13-20; Luk 8:11-15

18 “Aime ngic wasec wikedaicte, yogolec nangeng yowale fungine mibe ngenge ngagening. 19 Wasec yefewa holewec, yogo ngic monicti ngani-damongte yowa hedecinedi ngagelu mi ngage-motome Kindololo fileinedi kwesilu yowa yogo wasec ingucne kweleina duweicne, i biyac baickedaicte. Yogo wit wasecne yefewa holewec, silic ingucne aigac. 20 Nga wasec posa tolowa holewec, yogo ngic monicti ngani-damongte yowa ngagelu angacka biyac sebiledaicte, ye ingucne. 21 Sebileme yogodi kweleina godoc mi balu dameng kpisicnemac fadaicte. Aime Wapongte yowale ailu doic me yuwenac aibaba yela fikeme ye wawedaicte. 22 Nga wasec kpindingka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu gadaicte, ye ingucne. Ye yowa ngagelu socte gagale ngageboc nga moneng-mafale lokwesac yogodi sugulelu yowa i hole-homame noine monic mi fikedaicte. f  23 Nga wasec himong guwecineholecka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu ngage-motodaicte, ye ingucne. Ngic ingucne yelacni gocnedi noine 100 nga gocnedi 60 nga gocnedi 30, inguc fikedaicte.”

Ngaba-ngicti wiyac monic wikedaicte

24 Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo silicine yanguc, ngic monicti boleina hikelu wit hucine madicne wikedaicte. 25 Ngic ye wikeme fame macka hikeme ngic-ngigac sasawa yenge debocka gung fayackeebongka ngic yele ngabadi kwesilu kpinding sowacne inguchac wit bole hewacina wikelu hikedaicte. 26 Aime wit yogo kwodu ofelu noine fikeemewa kpinding sowacne inguchac kwodulu ofedaicte.

27 “Inguc aime kwelec kwekwe yengi kwesilu bole fileine yanguc edodaingte. ‘Sugucnenonggeng, ga bolewa wasec madicne wikeing, aime kpinding sowacne i wenuwacni ofegac?’

28 “Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Ngaba ngic monicti yogo aigac.’

“Inguc mime midaingte, ‘Nonge hikelu kpinding sowacne i fuluckelu wikedabelengte, nonge inguc ainangte ngagegic, me?’

29 “Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Miyac, ngenge kpinding fuluckegabeleng milu wit momochac fuluckedaingkale ailu hegilening. 30 Wit nga kpinding yekilec momochac suguleboc noine babale dameng kwesime noine welu babale ngicti yanguc edocebadacte, “Ngenge molickelu kpinding sowacne fuluckelu dodocebalu dacka wikebong lobedaic. Aime wit sugu bakpaduc ailu nosing-macna lobong ngiyedaic.” ’”

Mastet hucinele nangeng yowa

Mrk 4:30-32; Luk 13:18-19

31 Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo mastet hucine ingucne, ngic monicti hikelu boleina yogo duwedaicte. 32 Mastet hucine, yogo wasec sasawa yengele kpisicnengineng. Ailu ye sugulelu nosing bolewa mendang ewalicebalu yoc bangkacne ingucne ailu domame sawawa nango yengi kwesilu mangngina yafo holecaigaing.”

Nangeng yowa yiswa holelu miwec

Luk 13:20-21; Mrk 4:33-34

33 Aime Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo yis ingucne. Ngigac monicti flawa umacine 20 kilo balu yisholec lalickelu bame yisholec atang aiboc suguledaicte.”

34 Yesu ye yowa miwec, i nangeng yowawa sugu holelu ngic-ngigac habutowa edocebalu gawec, ye moc monic mi edocebalu gawec. 35 Wapongte siduc mimi monicti yowa yanguc miwec,

“Na nangeng yowa migabac, yogo micnacni wanale aigac, aime himong fikeemewa wiyac sangke-sangke fawec, ilec yowa midacte.” g 
Yowa yogo noine fikenale Yesudi nangeng yowawa sugu holelu yowa edocebalu gawec.

Kpindingte nangeng yowale fungine

36 Aime ye ngic-ngigac habutowa locebalu macka feme mic-tengtengfocine yenge yela felu miibong, “Ga nangeng yowawa kpinding sowacne bolewa ofedaicte migic, ilec fungine miyengka yegengkeme ngagenang.”

37 Inguc mibong yedi ameine bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngicte Madecti wasec madicne wikelu gagac. 38 Aime nosing bole yogo himongtowa himong falegac, nga hucine madicne i Wapongte ngani-damongte adu-madecfocine. Nga kpinding sowacne yogo Kindololo fileinele adu-madecfocine. 39 Aime ngaba-ngicti wasec bolewa wikedaicte, yogo Aleng Sugucnengineng. Nga noine babale dameng, yogo dameng moto-motoine, ilec dameng. Bole-ngic yogo angelo. 40 Yengi kpinding sowacne fuluckelu dacka wikebong lobedaicte, dameng moto-motoina ingucne fikedaicte. h  41 Dameng iwa Ngicte Madecti angelofocine salecebame yengi yele ngani-damongkacni wiyac sowacne bafuwacaigaing ailu yefe-yowa wewe ngic, yogo sasawa kpaducebayackelu i  42 dac sugucna wicebabong haudaingte. Iwa haulu ngic-ngigac yenge hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte. j  43 Aime ngic-ngigac dondonne yenge Mamacnginengte ngani-damongka wenac-dongeine ingucne angolelu gadaingte. Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.” k 

Moneng nga kwanang yekele nangeng yowa

44 Yesudi hatacmac taockelu yanguc miwec, “Honocmengte ngani-damong yogo moneng-mafa ingucne. Ngic yengi moneng-mafa bolewa sangkedaingte. Sangkebong ngic monicti iwa hikelu yogo bafuwalu hatacmac balu iwahac sangkedaicte. Sangkelu kwele-madic sugucne ngagelu hikelu wiyacine sasawa salelu moneng balu hikelu bole i fuli badaicte.

45 “Ailu hatacmac yanguc, honocmengte ngani-damong yogo kwanang madicne ingucne. Ngic monicti kwanang basackelu gadaicte. 46 Basackegacgu kwanang monic fuline sugucnebenang nganidaicte. Nganilu hike woc-wiyacine sasawa salelu moneng badaicte. Balu kwesi yogodi kwanang i fuli badaicte.

Nangeng yowa uficka holelu miwec

47 “Na hatacmac mibe ngagening, honocmengte ngani-damong yogo ufic ingucne. Ngic yenge ufic lifucka wikebong haulu kiwec-sic silicine fungine fungine bacebadaicte. 48 Wikebong lifucte sicti ufic wakelu ofowalu mecina fame fuluckebong ofedaicte. Ofeme ngic yenge sic nonoine yogo wosaelu duwacka lodaingte, nga mi nonoine, i wikedaingte. 49 Dameng moto-motoine iwa pasi ingucnehac fikedaicte. Angelo yengi gacgu ngic-ngigac aling bikickolec gagaing, yenge inguchac ngic-ngigac dondonne yengele hewackacni baicebalu 50 dac sugucna wicebabong haudaingte. Haulu yenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.” l 

51 Yesudi inguc milu uwayelewec, “Ngenge yowa yogo sasawa ngage-motogaing, me?”

Inguc mime miibong, “Oc, ngaegabeleng.”

52 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Ilec Mosesle yefe-yowale wewedu ngic monic ye honocmengte ngani-damongte mic-tengteng aigac, ye hocne mac monicte fileine aigac. Yedi luwangkacni woc-wiyac madicne esecne nga gbolicne balu wadaicte.”

Yesu lobe-yowa aicnoibong

Mrk 6:1-6; Luk 4:16-30

53 Yesu ye nangeng yowa yogo milu mac-himong i hegilelu 54 yeicne mac-himongka hikewec. Hikelu kpakpaduc macnginang felu yowa edocebalu weduyeleme ngic-ngigac yenge yogo ngagelu kwatackelu miibong, “Ngic yago ye ngage-ngage motoc nga tapili-pasi i wenuwacni baweckacni balu gagac? m  55 Ye mac-baba ngic yele madec hocne. Nga nenggacine wacine Maria ailu ye Yakobos nga Yosefe nga Saimon ailu Yudas yengele haengineng. n  56 Ailu sengfocine sasawa yenge nongilengkolec gagaing. Aime ye ngage-ngage i wenuwacni bawec?” 57 Yenge inguc milu Yesu yowaine nga boleinele yowa heesicne milu hegileibong.

Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Siduc mimi yenge wacnginengkolec, aime yengileng mac-alingnginang nga mac-himongnginang, iwa sugu wacngineng mikac gacaigaing.” o 
58 Aime ngic-ngigac yenge mi ngagesingkedaingkale ailu yedi iwa pasi tapiliineholec homacne mi bawec.

Copyright information for `MPP