Matthew 14

Yohane misa-lowac weibong

Mrk 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9

Dameng iwa Yesule siducti ngictau Herode, yele hedecka haume ye ngagelu bole-ngicfocine edocebawec, “Yogo Yohane misa-lowac. Yedi homackacni gboliyelu fangkegacte pasi tapiliineholec banale tapili facnogac.”

I yangucte, Herodedi Yesule siduc mi ngagelu esecne gbaine Filipte ngigac Herodias hise bawec. Bame Yohanedi yanguc edowec, “Ga ngigac i balu yeholec gagamec, yogo yefe monic mi fagac.” Inguc miwecte Herodedi Yohane balu hige-moleine dodockelu muc-macka lolu a  wehomanogale ngagesiwec. Aime ngic-ngigac yenge ye Wapongte siduc mimi, inguc ngageibongte ailu hangocebawec. b 

Aime Herodele fike-fike dameng kwesime ngic-ngigac yenge yela tumannelu ngiyeebongka Herodias aduinedi yengele hewacka fangkelu gee wewec. Weme Herodedi ngani-angac aicnolu yowa sanangne milu yanguc mipangkewec, aduine ye wiyac monicte aicnome yogo nalic lacnodaicte. Mipangkeme adu ye nenggacinedi ngage-ngage lacnome Herode edowec, “Ga Yohane misa-lowacte hodoc welockebong pelewa lolu bawelelu neledamec. Aime ngagedabelengte, ye homagac.” Inguc mime ngictaudi ngagelu kwele-umac ngagewec. Ailu ye ngic-ngigac ngiyeibong yengele dongewa yowa sanangne mipangkelu miwec, i ngagesiwec, ilec aduinele yowa ngagewec, Yohanele hodoc yogo lacnonale mipangkelu 10 hudu-baba ngic monic saleme lelu Yohane muc-macka ngiyewec, ye ubeine welockewec. 11 Welockelu hodocine pelewa lolu bawelelu aduine lacnome adudi nenggacinela balewec. 12 Aime Yohane mic-tengtengfocine yenge hikelu kponggbongine bahikelu longkeibong. Longkebong motome hikelu Yesu siduc yogo edoibong.

Nosing gumecebawec

Mrk 6:31-44; Luk 9:10-17; Yoh 6:1-13

13 Edobong Yesu ye siduc i ngagelu mac-himong yogo hegilelu wagewa felu mic-tengtengfocine yengeholec mac-himong monic ngic mikacka, iwa ye yeicnac ganale hikewec. Aime ngic-ngigac habutowadi yenge yogo biyac ngagelu taonngineng hegilelu hige-yefe balaibelu hikeibong. 14 Hikebong Yesu ye wagewacni walu ngic-ngigac habu sugucne inguc nganicebalu kweleine sowaleme ngic-ngigac hucnginengkolec bamadicebawec.

15 Bamadicebalu gacgume mac aweleme mic-tengtengfocine yengi yela lelu miibong, “Himong yago ngic mikac, aime dameng biyac miyac aigac, ngic-ngigac habutowa yago salecebang mac-himong gocna hikening. Yenge hikelu yengung nosing fuli banoc aining.”

16 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Yenge hike-hikelesoc mi aigaing, ngenge ngengung nosing gumecebadabiyeng.”

17 Inguc mime yengi miibong, “Nonge bret 5 nga misa-sic yaeckang sugu bagagabeleng.”

18 Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngenge nosing yogo nala bawelening.” 19 Yesu ye inguc milu ngic-ngigac habutowa kpindingka wangiyeningte edocebawec. Edocebalu bret 5 ailu misa-sic yaeckang, yogo balu dongeine hilame honocmengka feme kwele-madic milu milockewec. Milockelu bret i badulu mic-tengtengfocine yeleme yengi balu ngic-ngigac habutowa yelebong noibong. c  20 Aime yenge sasawadi nogebec ailu nosing tofaine notiwa aibong ngiyewec, i kpaduckebong haulu damba 12 wakewec. 21 Ngic-ngigac nosing noibong, yogo yengelacni ngic yengele dzalengineng i 5 taosen ingucne. Nga ngigac adu-madec noibong yengele dzalengineng i monic mi wafeibong.

Lifuc feina hikewec

Mrk 6:45-52; Yoh 6:16-21

22 Damba wakeme Yesu ye mic-tengtengfocine yoingebalu salecebame yenge wagewa felu lifuc nebocina molickelu hikeibong. Hikebong ye yeicnac galu ngic-ngigac habutowa locebame hikeyackeibong. 23 Hikeebongka ye milockenale kupicka feme mac deboleme yeicnac ngiyewec. d  24 Ngiyeme yenge wagewa biyac lifuc hewacina hikeebongka gbelong sugucnedi yenge hikedaingtewa yefe kwesilu dibongti wage welu bafangkeme fec-wac aiwec.

25 Inguc aime mac biyac saenogale aiyemewa Yesu ye lifuc feina edela edela mic-tengtengfocine yengela hikewec. 26 Ye lifuc feina edelu hikeme mic-tengtengfocine yenge nganilu yanguc miibong, “Ilucti welegac.” Inguc milu hangocebame aukweibong. e 

27 Aukwebong Yesudi ngagelu iwahac yanguc edocebawec, “Nani welegabac.
14:27Grik yowawa yogolec fungine “Na gagabachac.” Yogo Wapongte wac monic, Wapongte angelodi Moses edowec.
Ilec ngenge mi hangocngebana, kwelengineng fangkegac, i wana.”

Pita misa feina hikewec

28 Inguc mime Pitadi hefaliyelu miwec, “Sugucne, ga geicne welegic ingucnehac, na misa feina edela edela gala fubele minelec.”

29 Inguc mime Yesudi miwec, “Ga welec.”

Inguc mime Pita ye wagewacni walu misa feina edela edela Yesula lewec.
30 Leemewa dibong gbelong sugucne weme nganilu hangockewec. Inguc aime misawa haunogale ailu hangockeme aukwelu miwec, “Sugucne, ga baficnunong.”

31 Inguc mime Yesu ye moleine biyac sungkelu Pitale mole balu bafangkelu yanguc edowec, “Ga ngage-ngagesinggone kpisicnemac, ga omale ngageboc aigic?” Inguc micnowec. g 

32 Micnolu yeke wagewa feebocka iwahac gbelong miyac aiwec. 33 Aime wagewa ngiyeibong, yenge Yesu afeelu yanguc miibong, “Foinac, ga Wapongte Madec.”

Ngic-ngigac hucnginengkolec

Mrk 6:53-56

34 Aime yenge lifuc falockelu Genesaret himongka hike sulumeibong. 35 Iwa hikebong himong yogolec ngic yengi Yesu biyac ngani-motolu yowa lobong hikeyackeme yenge ngic-ngigac hucnginengkolec yela bacebalu kwesiibong. 36 Kwesilu hucnginengkolec yenge ngakpi daleinele muc susucine sugu oiyaningte dogbac ailu micnoibong. Dogbac ailu oiyaibong, yenge sasawadi madickeyackeibong. h 

Copyright information for `MPP