a(Wahikeicne 20:12; 21:17; Depec-babale bole 20:9; Yefe-yowa 5:16)
b(Yesaiya 29:13)
h15:31Mrk 7:37

Matthew 15

Oma yowa balaibenoga?

Mrk 7:1-23

Aime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge Yerusalemkocni Yesula kwesilu miibong, “Mic-tengtengfocgone yenge omale fung-fungfocnonggeng nga ngesa-ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa hegilelu molengineng mi suwelu nosing banoc aicaigaing?”

Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge omale ngengileng yefe-yowangineng balaibelu Wapongte ung-yowa hegilecaigaing? Wapongti yanguc migac,

‘Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec.’ Aime ‘Monic ye nenggacine me mamacinele yowa milu suledaictewa, ye webong homadaic.’ a 
Ngengebac yanguc micaigaing, ‘Monicti nenggacine me mamacine edolu yanguc midaicte, “Na wiyac gocne ngetenogale ngagelu miiba, i biyac Wapongte ibule bingec migabac.” ’ Ye inguc milu nenggac-mamackecine alang mi bayetedaicte. Inguc ailu ngenge yefe-yowangineng balaibebong Wapongte yowa yogo someckeyackegac. Kwesac-ngic, ngengele hocne Asudi siduc mimi Yesaiya edome yowa noinebenang yanguc miwec,

‘Ngic-habu yago yenge micti sugu bacnugaing, nga kwelenginengtibac nala dalicnehac fagac. Aime yenge ngic-ngigac weduyelecaigaing, yogo ngicte yefe-yowa sugu edocebalu weduyelecaigaing, ailu moc afenubong nganibe noine mikac aicaigac.’” b 
10 Aime Yesudi ngic-ngigac wacebame kwesibong yowa yanguc milu edocebawec, “Ngenge hedec kwelu ngage-motodaing. 11 Micka yefe wiyac haugac, yogodi ngic kwelewa haume wonongkolec nalic mi aidaicte, miyac. Nga wiyac kwelenonggangkocni micka yefe ofecaigac, yogodi hocne ngic kwelewa haume wonongkolec aidaicte.” c 

12 Aime mic-tengtengfocine yengi yela kwesilu edolu miibong, “Farisaio yenge yowa i ngagelu yowa heesicne migaing, ga yogo ngagegic, me?”

13 Inguc edobong yedi Farisaiole yanguc miwec, “Honocmeng Mamacnedi woc-wiyac monic mi duwewec, i godocine fuluckedaicte. 14 Ilec ngenge hegilecebadaing. Yenge yengung donge-pisic ailu donge-pisic yengele feicne gagaing. Aime donge-pisic monicti donge-pisic agoine mengockeme yekilec bucnahac longka hehomacepadaicte.” d 

15 Mime Pitadi yanguc uwacnowec, “Yowa nangengngine holelu migic ilec fungine miyengka ngagenang.”

16 Inguc mime Yesudi yanguc milu edowec, “Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac ingucne gagaing, me? 17 Wiyac micka yefe haucaigac, i sasawadi gobenginang haulu ha ailu hamacka haudaicte. Ngenge yogo mi ngage-motogaing, me? 18 Nga wiyac micka yefe ofecaigac, i kwelewacni ofeme ngic kwele wonongkolec aidaicte. 19 Kwelewacni wiyac yangucnedi ofecaigac, ngage-ngage sowacne, nga ngic we-we, ailu kaiselo aibaba, nga kaiselo aibaba gocne fulune mi aiaiine, ailu hise aibaba, nga kwesac-yowawa loceba-loceba, ailu misulec aibaba. 20 Aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec aidaicte. Aime ngenge molengineng mi suwelu nosing moc nodaingte, aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec nalic mi aidaicte.”

Kenan ngigac monic

Mrk 7:24-30

21 Yesu ye Genesaret himong hegilelu Tair nga Saidon himong, iwa hikewec. 22 Hikeemewa iwacni Kenan yengele alingkacni
15:22Kenan aling yenge Israel yengele alingkacni miyac.
ngigac monicti kwesilu Yesu wacke-wasic aicnolu micnowec, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena, alengti adune basowalecaigac.”

23 Mime Yesudi yele yowa ameine monic mi bafaliyecnome mic-tengtengfocine yengi kwesilu kpafengkelu yanguc miibong, “Ngigac ye lobenonggang homacnehac wackegacte saleengka hikena.”

24 Inguc micnobong yedi yowa yanguc bafaliyewec, “Na Israel alingkacni lama sangkeicne gagaing, yengele ailu salecnume waiba.” f 

25 Aime ngigac i kwesilu Yesu ketadi holecnolu miwec, “Sugucne, ga baficnunong.”

26 Inguc mime yanguc edowec, “Adu-madec yengele nosing ewalicebalu hoda yengela wikenoga,
15:26Adu-madec yenge Israel aling ingucne, nga Israel aling yenge Israel alingkacni miyac yengele hoda ingucne wacebaibong.
i mi madickedaicte.”

27 Inguc mime ngigac yedi sanangnehac miwec, “Sugucnene, i nalic migic, aime hoda yengebac filefocngineng yengi nosing nobong kapucine tebo bageina wame i sugu nocaigaing.”

28 Inguc mime Yesudi bafaliyelu ngigac i yanguc edowec, “Ngigac, ngage-ngagesinggone yogo feicnebenang. Ngage-ngagegona ngagesigic, i hocne fikegelena.” Inguc mime dameng iwahac aduine madickewec.

Ngic-ngigac homacne bamadicebawec

29 Aime Yesu ye mac-himong, i hegilelu Galili lifuc mecina hikelu kupicka felu iwa ngiyewec. 30 Ngiyeme ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti kwesilu huckolec ngic-ngigac, hige-sowac nga pulingine ailu donge-pisic nga yowangineng mikac ailu ngic-ngigac homacne yela ingucnehac bacebalu kwesiibong. Kwesilu Yesule emewa locebabong yedi bamadicebawec. 31 Bamadicebame ngic-ngigac yowangineng mikac, yenge yowa miibong nga pulingine yenge madickeibong, ailu hige-sowac yenge lec-welec aiibong nga donge-pisic yenge donge hilaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yenge i nganilu kwatackelu Israel yengele Wapong afeeibong. h 

Ngic 4 taosen nosing gumecebaibong

Mrk 8:1-10

32 Aime Yesudi mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac habutowa yago yenge nosingngineng mikac hadeng habackang biyac naholec gaebongka yengele kwelene sowalegac. Yenge yefe hikegacgu nosingte homalu donge lolic aiyeledaickale nalic mi salecebadacte.” i 

33 Inguc mime mic-tengtengfocine yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Nongileng mac yago himong kisiwa gagabeleng, gacgu nosing wenuwacni baebengka ngic-ngigac habutowa sugucne yago andongineng aidaicte, me?”

34 Inguc mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngenge bret edomeng balu gagaing?”

Uwayeleme miibong, “Bret 7 nga misa-sic gogoc kpisicne gocne.”

35 Mibong Yesudi ngic-ngigac habutowa himongka wangiyeningte milu edocebawec. 36 Edocebame walu ngiyebong ye bret nga misa-sic balu Wapongta kwele-madic milu badulu mic-tengtengfocine yeleme yengi botoc balu ngic-ngigac habutowa yelebong noibong. 37 Yenge i nolu andoebame nogebec aiyackebong nosing tofaine notiwa aibong ngiyewec, i balu kpaduckebong haulu damba 7 wakewec. 38 Aime nosing noibong, ngic yogo yengele dzalengineng 4 taosen, nga ngigac adu-madec noibong yengele dzalengineng i mi wafeibong. 39 Aime Yesu ye ngic-ngigac habutowa salecebame hikebong ye wagewa felu Magadan himongka hikewec.

Copyright information for `MPP