Matthew 16

Pasile Yesu uwacnoibong

Mrk 8:11-13; Luk 12:54-56

Farisaio nga Sadyusi yenge Yesula hikelu yeicne tapiliine esoickeningte ngageibong. Inguc ngagelu yedi pasi fulune monic honocmengkacni bame fikeme edalicebanale uwacnoibong.

Uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Mac aweleme ngenge yanguc micaigaing, ‘Mac-himong sasacne aigacte saeme dameng madicne aidaicte.’ Aime ubiyacte fangkelu micaigaing, ‘Mac-himong sasacne ailu kundung kwegacte mac-gbelong kwesidaicte.’ Ngenge sawawa pasi fikecaigac, i madicne hocne wosaecaigaing, aime pasi yawa fikecaigac ngenge yogo nganilu sifu mi ngage-motocaigaing. Ngic-ngigac aling yago ngenge bikickolec nga selo aibaba ingucne ailu ngenge pasi monic nganinogale uwalu gagaing. Ilec ngenge pasi tapiliineholec monic mi ngeleicne. Yonala pasi fikewec, ngenge pasi ingucne sugu nganidaingte.” Inguc milu hegilecebalu hikewec. a 

Farisaio yengele yis

Mrk 8:14-21

Yesu mic-tengtengfocine yengeholec lifuc nebocina hikeibong. Hikenogale bret ngigecebame moc hikeibong. Hike sulumelu Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yisle ngani-motolu gadabiyeng.” b 

Mime mic-tengtengfocine yenge yengungtihac mingagec ailu miibong, “Nongileng bret mi balu kwesigabeleng, ilec hocne inguc minolegac.”

Inguc mibong ye kwelenginang biyac ngage-motolu yanguc miwec, “Ngic ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac, ngenge omale ngengileng bret mi balu kwesigaingte mingagec aigaing? Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac. Bret 5 sugudi ngic 5 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, ngenge i ngigecngebagac, me? c  10 Ailu bret 7 sugudi ngic 4 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, pasi yogo ingucne ngagesidaing. d  11 Omale ngenge mi ngage-motogaing? Na bretbenangte mi migabac. Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yis, yogolec ngani-motolu ganingte migabac.” 12 Inguc edocebame yenge bretle yis ilec mi miwec, i biyac ngage-motoibong. Yenge Farisaio nga Sadyusi yengele wewedu-yowa, ilec ngani-motolu ganingte miwec.

Yesule fungine mime yegengkewec

Mrk 8:27-30; Luk 9:18-21

13 Yesu ye Filipai himongka Sesarea taon bangkalelu mic-tengtengfocine yanguc uwayelewec, “Ngic-ngigac yenge Ngicte Madec yele ma micaigaing?”

14 Inguc mime yengi miibong, “Ngic gocnedi Yohane misa-lowac micaigaing nga gocnedi Elaiya micaigaing nga gocne yengibac Yeremaya me Wapongte siduc mimi monic micaigaing.” e 

15 Inguc mibong yanguc miwec, “Aime ngenge ngengungbac nale ma micaigaing?”

16 Uwayeleme Saimon Pitadi miwec, “Ga Mesia, Wapong gagaineholec yele Madec.” f 

17 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Saimon, Yonale madec, yowa yogo ngic mimiwacni mi migic, ilec ga kwele-angackolec gadamec. Mamacne honocmengka gagac, yedi hocne yogo bayegengkelu edocguwecte migic. g  18 Aime na inguchac edocgube ngagenong, ga Pita. Aime posa yagolec feiwa
16:18Pita wac yogo Grik yowawa fungine yogo posa kpisicne monic. Yesu ye yeicnele ngagelu “posa yagolec” inguc miwec. “Posa yagolec” yogo Grik yowawa fungine yogo posa lapane sugucne.
na habune locebabe basuguledaicte. Aime i sanangnehac domame homac tapili idi tapiliine nalic mi bawadaicte. i 

19 “Na honocmengte ngani-damongte tapili yogo ki ingucne gelebe gagi himongka wiyac sasawa hefedamecte, i honocmengka inguchac hefedaicte. Nga ga wiyac himongka lukedamecte, yogo honocmengka inguchac lukedaicte.” j  20 Inguc milu mic-tengtengfocine yenge Yesu ye yeicne Mesia, ilec ngic monic mi edocebaningte milu mimacebawec.

Homackacni fangkedaicte

Mrk 8:31-9:1; Luk 9:22-27

21 Dameng iwa molickelu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Na Yerusalem hikebe Yuda ngic micnefocngineng nga depec-baba ngic micne ailu Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yengi doicka locnulu wehomacnudaingte. Aime hadeng habackang aiyemewa hatacmac gboliyelu fangkedacte.” Aibaba inguc fikenale miwec.

22 Inguc edocebame Pitadi Yesu lobina tembuc mengocke lelu domalu mikpatalac aicnolu miwec, “Wapongti baficgume wiyac yogo gala nalic mi fikedaicte.”

23 Inguc mime Yesudi hefaliyelu Pita yanguc edowec, “Aleng Sugucnengineng, ga baickelu hikenong, ga muc ingucne kwopocnuengka hehomacnunale ngagelu migic. Ga wiyac ngagesigic, i Wapongtacni miyac, yogo ngic ngage-ngagewacni aigac.”

Yesu balaibenogale yefe

24 Inguc milu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagelu ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic. k  25 Ngic monic ye gagaine sebilenale ngagelu boleine balu gagacka, ye gaga-sanangte gaga yogo nalic mi badaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte me wehomadaicte, ye gaga-sanangte gaga yogo badaicte. l  26 Ilec ailu ngic monic ye himongtowa himong yagolec mafa sasawa bafuwalu yeicne ilucine wikeme sifuwedaicte, wiyac yogodi gaga-sanang nalic mi badaicte. Ailu monic ye ilucine gaga-sanangkolec hatacmac banogale ngagesigac, ye yogo fuli mikacte ailu ngage-lilickegac. m  27 Aime Ngicte Madecti Mamactacni tapili nga hulili-kwelengngineholecti angelofocine yengeholec kwesilu ngic-ngigac sasawa aibabangineng aicaigaing, ilec silicina ameine baduyeledaicte. n  28 Foinac, ngic yago domagaing, ngengelacni gocne mi homaebongkahac, Ngicte Madec ye ngani-damongineholec kwesime dongenginengti nganidaingte.”

Copyright information for `MPP