b2:2Him 24:17
d(Mika 5:2)
e2:11Mige 72:10-15; Yes 60:6
i(Yeremaya 31:15)
j2:23Luk 2:39; Yes 11:1; 53:2; Yoh 1:45

Matthew 2

Yesu fikeme ngage-ngage ngic yenge ibu locnoibong

Yesu ye Betelehem taonka fikewec, Yudeya prowinswa, dameng iwa Herodedi ngictau gawec. Gacgume ngage-ngage ngic gocne himong wenac ofe-ofeinacni Yerusalem kwesiibong. Kwesilu yanguc miibong, “Yuda ngic
2:2Yuda ngic yenge Israel aling. Yenge Abraham madecine Aisaklacni fikesawec ofeibong. Yakobole madec monic baibong, ye wacine Yuda.
ngengele ngictau fikeyec, ye wenuwa fagac? Nonge wenac ofe-ofeina ngiyelu yele asocmeng ofeme nganilu ye alang bacnonangte kwesigabeleng.” b 

Inguc mibong ngictau Herodedi yowa i ngagelu kwele-umac bawec. Aime ngic-ngigac Yerusalem gaibong, yenge ingucyac aiibong. Aime yedi Yuda aling yengele depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale
2:4Mosesle yefe-yowa yogo hibi 5 molickelu baibong. Wacngineng yogo Fike-fike, Wahikeicne, Depec-babale bole, Himong kisiwa, nga Yefe-yowa.
wewedu ngicfocngineng sasawa kpaducebalu mi-uwac aiyelewec, “Mesia wenuwa fikenale miicne?”

Uwayeleme miibong, “Yogo Betelehem Yudeya prowinswa. Ilec ailu Wapongte siduc mimi ngicti yanguc biyachac kwelengkewec fagac,

‘Yuda himongka Betelehem habu-macka micne monic fikelu Israel ngic-ngigacfocine lama ingucne damongebadaicte, ilec ailu mac yogo Yuda alingte taon gocne, yengele wawaine miyac, Betelehem ye wac-bingecineholec.’” d 
Inguc edobong Herodedi wenac ofe-ofeinacni ngage-ngage ngic yenge sangke-sangke hefolecebalu asocmeng ma damengka fikeyec, yogolec dameng dondonne ngagenale mi-uwac aiyeleme edoibong. Edobong yedi yanguc milu salecebawec, “Ngenge Betelehem taonka hikelu kogoc wenuwa fagac, i basackegacgu bafuwalu kwesi edocnubong nanidiyac hikelu alang bacnodacte.”

Ngictau ye inguc mime yenge i ngagelu yefewa hikeibong. Hikelu asocmeng wenac ofe-ofeina nganiibong, ihac hatacmac fikeme nganilu kwele-madictowa ngagelu mibelic-belic homacne aiibong. Aime asocmengti molickeyeleme hikegacgu kogoc fawec, mac yogolec feina holelu ngiyewec. 11 Ngiyeme yenge macka felu kogoc nga nenggacine Maria nganicepaibong. Nganicepalu ketadi holelu ngosockelu afeeibong. Ailu hiyenginangkocni kwele-madicte, gol nga hasoc hole-holele nepa hoine madicne ailu tokic hoine madicne wacine mira, i lacnoibong. e  12 Ailu Herodela yefe mi hefaliye hikeningte Wapongti gungka aka-yowa milu edocebawec. Edocebame yenge yefe monic balaibelu himongnginang hefaliye hikeibong.

Herodele hangoc Yesu balu Aigita hikeiboc

13 Hefaliyelu hikebong Sugucnele angelo monicti Yosefe gungka fikecnolu yanguc edowec, “Ga fangkelu kogoc nenggacineholec bacepang hangoc Aigita
2:13Aigita wacine monic Isip.
himongka hikelu gadaing. Herode ye kogoc yogo bafuwalu wehomanale migacte ngenge hike gaebongka nani gacgu edocngebabe hatacmac kwesidaing.”
14 Inguc mime Yosefe ye deboc iwahac fangkelu kogoc nenggacineholec bacepame Aigita himongka hikeibong. 15 Hikelu iwa gacgubong Herode homawec. Aime esecne Sugucnedi yeicne siduc mimi ngic yele micka lolu yanguc miwec,

“Aigita himongkacni madecne wackebe kwesiwec.” g 
Dameng iwa yowa yogo noine fikewec.

Madec wecebayackewec

16 Aime ngage-ngage ngic yenge Herode kwesackelu yele yowa hegilebong, ye inguc ngagelu aalic sugucne ngagewec. Ngagelu Betelehem nga mac-himong yogolec emewa fayackewec, iwa hudu-baba ngic salecebame yengi hikelu ngic-ngigac mac iwacni yengele madecfocngineng hifangineng yaeckang ailu kogoc gbolicne fikeibong, yenge sasawa wecebabong homayackeibong. I ngage-ngage ngic yengelacni dameng ngagewecte, yogo aiyelewec. 17 Inguc aime siduc mimi Yeremiyadi yowa yanguc miwec, ilec noine fikewec.

18 “Rama habu-macka hisonggong nga kwele-sowac sugucne fikegac. Yogo Resel
2:18Resel ye Yakobole ngigac. Ye Israel yengele ngambo. Dameng iwa Israel ngigac yenge Resel ingucne hiyaibong.
kogocfocine homagaing, yengele hiyagac. Ye kogocfocine monic mi gagaing, ilec bakolockeningte mi aicnogac.” i 

Israel himongka hefaliye hikeibong

19 Aime Yosefe ye Aigita himongka ngiyeemewa Herode homame Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, 20 “Madec yogo wehomanogale miibong, ngic i yenge biyac homaibongte ga fangkelu madec nenggacineholec bacepaengka ngenge Israel himongka hatacmac hikening.”

21 Inguc mime Yosefe ye efeckelu fangke madec nenggacineholec bacepame Aigita himong hegilelu Israel himongka hefaliye hikeibong. 22 Hikelu ngageme, “Akelaosdi mamacine Herodele mac balu Yudeya prowins, yogolec ngictau aiwec.” Yosefe ye yowa-siduc i ngagelu iwa ganogale hangockewec. Ailu ye gungka sawang-yowa ngagewecte Galili prowins iwa hikeibong. 23 Hikelu taon monic wacine Nasaret, iwa gaibong. Aime esecne Wapongte siduc mimi ngic yengi yowa yanguc miibong, “Ye Nasaret ngic, inguc midaingte.” I noine fikenale inguc aiwec. j 

Copyright information for `MPP