c22:15Mrk 3:6
d22:21Rom 13:7
f(Yefe-yowa25:5-6)
g(Wahikeicne 3:6)
i(Yefe-yowa 6:4-5)
k(Depec-babale bole 19:18)
l22:40Rom 13:10; Gal 5:14
m22:42Yoh 7:42
o(Miti gee 110:1)

Matthew 22

Ngictau madecinele baba-tumang

Luk 14:16-24

Yesudi nangeng yowa monic taockelu holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong i ngictau monic ingucne, ye madecinele baba-tumang damengka nosing sugucne lobelu bamockedaicte. Ailu ngictau ye kwelec kwekwefocine salecebame yenge ngic-ngigac baba-tumangte ailu molic-molic biyachac wacebawec, yogo yengi kwesiningte kwelec salecebame hikedaingte. Hikebong ngic-ngigac yenge takicebame hegiledaingte.

“Hegilebong ngictau ye kwelec kwekwefocine gocne hatacmac yanguc milu salecebadaicte, ‘Ngenge biyac hikelu ngic nganicebalu edocebaning, “Ngagegaing, bulumakane ngicne ailu sic helocineholec i biyac welobec ailu nosing sugucne bamockegabac. Na wiyac sasawane biyac bamockegabac, ilec ailu ngenge biyac kwesining.” ’

“Inguc mime hikelu edocebabong, yenge yowa i hatacmac hikeme ngagelu takicebame hegilelu lec-welec aidaingte. Monic ye boleina hikedaicte, nga monic ye moneng-mafa boleina hikedaicte. Nga ngic-ngigac nebocine yenge ngictaule kwelec kwekwefocine ngaba aiyelelu wehomacebadaingte. a  Inguc aibong ngictau ye i ngagelu aalickeme hudu-baba ngicfocine salecebame hikelu ngic yogo wehomacebalu taonngineng hifaebong lobedaicte.

“Ailu kwelec kwekwefocine yanguc edocebadaicte, ‘Baba-tumangte nosing yogo biyac bamockeicne, nga ngic wacebaicne yenge aling sowacne ingucnedi nala kwesidaingtesoc mi aigac. Ilec ngenge yefe sosocka hike domalu ngic-ngigac nganicebalu yenge edocebabong baba-tumangte macka kwesidaing.’ 10 Inguc mime kwelec kwekwe ngic yenge yefewa hikelu ngic madicne nga sowacne nganicebalu yenge momoc mengocebalu kwesibong baba-tumangte nosing-mac i wakedaingte.

11 “Aime ngic-ngigac yenge kwesilu ngiyebong ngictaudi nganicebanale welelu ngic monic nganime baba-tumangte ngakpi mi holelu ngiyedaicte, 12 ye nganilu yanguc edodaicte, ‘Agone, ga wenuc baba-tumangte ngakpi mi holelu ofe-ngiyegic?’

“Inguc mime ngic ye yowaine mikac waickelu ngiyeme
13 ngictaudi kwelec kwekwefocine yengele yanguc midaicte, ‘Ngenge hige-moleine dodockelu lobeina kundungka wikebong hauna. Iwa haulu hiyalu micine hisalangkelu gadaicte.’ b 

14 “Ngic-ngigac wacebaicne, yenge homacne, nga bawosaecebaicne, yengibac efecnemac.”

Takesle uwacnoibong

Mrk 12:13-17; Luk 20:20-26

15 Aime Farisaio yenge hikelu yowa wenuc milu Yesu kwesackebeng yowa gocne lilome banang milu ilec mingagec aiibong. c  16 Inguc ailu mic-tengtengfocngineng nga Herodele aling yenge Yesula salecebabong hikelu yanguc miibong, “Wewedu, ga yowa noine milu gagic, yogo ngagegabeleng. Ailu Wapongte yefe dondonna ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagic. Ailu ngic monicte sugu angac mi ngagecaigic, feicne waicne sockahac aiyelecaigic. 17 Ilec wenuc ngagegic, ngage-ngage weni yogodi nalic aigac, nonge takes ngictau Sisa nalic lacnodabelengte me miyac?”

18 Inguc mibong Yesu ye ngabawa-silic miibong, i biyac ngagelu yanguc edocebawec, “Kwesac-ngic, ngenge omale lokwesacka locnugaing? 19 Ngenge takes locaigaing, iwacni moneng monic bawelebong nganibe.” Inguc mime yenge moneng monic balelu edaliibong. 20 Edalibong ye yogo nganilu yanguc uwayelewec, “Iluc nga hibi yago male?”

21 Mime yengi miibong, “Yogo Sisale.”

Inguc miibong yedi yanguc edocebawec, “Ilec ngenge Sisale wiyac yogo Sisa yeicne lacnodaing, nga Wapongte wiyac i Wapong sugu lacnodaing.” d 

22 Inguc mime yenge kwatackelu hegilelu hikeibong.

Homackacni fangke-fangke

Mrk 12:18-27; Luk 20:27-40

23 Sadyusi aling yenge homackacni fangke-fangkele yefe i monic mi fagac, inguc micaigaing, yengelacni ngic gocnedi hadeng iwahac Yesula kwesilu yanguc uwacnoibong, e  24 “Wewedu, Mosesdi yanguc miwec,

‘Ngic monicti ngigac badaicte ailu ye gboliine mikac gacgu homame gbainedi haeinele hosec balu gboli kwefickeme haele wac-bingec bafangkelu gadaicte.’ f 
25 Hae-gba 7 yenge nongeholec gaibong, yengelacni haengineng molic-molicti ngigac balu gboliine mikac moc gacgu homame gbainedi yele hosec hatac bawec. 26 Bame ingucnehac homame gbaine yogo nga yele bagewa gbafocine 5 gaibong, yengela aibaba ingucnehac fikeme yenge sasawadi homayackeibong. 27 Homayackebong ngigac ye inguchac gacgu homawec. 28 Aime ngic 7 yenge sasawadi ngigac yele ngawefocine aiibong. Aime homackacni fangke-fangke damengka ngigac yogo ye male ngigacbenang aidaicte?”

29 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge Wapongte hibiwa nga Wapongte tapili mi ngage-motogaingte yowa mibong sifuwegac. 30 Fangke-fangke damengka ngic-ngigac yenge ngawe-ngigac hatacmac mi aidaingte, ailu mamac monicti yanguc mi midaicte, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Dameng iwa ngic-ngigac yengebac honocmengte angelo yenge ingucne aidaingte. 31 Aime homackacni fangke-fangkele milu Wapongti yanguc biyachac Mosesle yefe-yowawa edowec,

32 ‘Na Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong gagabachac.’ g 
Ngenge yowa yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Ailu ye ngic homaicne yengele Wapong miyac. Ye ngic gbolicne gagaing, yengele Wapong.” h 

33 Aime ngic-ngigac habutowa yenge yowa weduyelewec, ilec kwatackeibong.

Wapongte ung-yowa

Mrk 12:28-31; Luk 10:25-28

34 Aime Farisaio yenge yowa yanguc ngageibong, “Yesudi Sadyusi yengele yowa bafaliyeme yowangineng mikac aime moc domaibong.”

Yenge yowa i ngagelu kpaduckelu domaibong.
35 Domabong yengileng hewackacni Wapongte yefele ngage-ngage ngic monicti Yesu lokwesacka lolu yanguc uwacnowec, 36 “Wewedu, yefe-yowale kwelina ung-yowa weni yogodi feicnebenang aigac?”

37 Inguc uwacnome yanguc edowec,

“‘Ga kwelegone nga ilucgone ailu ngage-ngagegone bucbuchac Sugucne Waponggonele angac ngagelu gadamec.’ i 
38 Yogodi ung-yowale molic-molic yowa nga yowa sugucne aigac. 39 Aime monic yanguc fagac,

‘Ga geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac gaholec emegona gagaing, yengele kwelegonedi angac ngageyeledamec.’ j, k 
40 Yefe-yowale hibi nga siduc yowale hibi sasawa yengele fungine, ung-yowa yaeckang yago yeki aigaic.” l 

Yesudi Mesiale uwayelewec

Mrk 12:35-37; Luk 20:41-44

41 Aime Farisaio yenge kpaduckelu ngiyeebongka Yesudi yanguc uwayelewec, 42 “Ngenge Mesiale fungine wenuc ngagegaing, ye male fikesaweckacni?”

Uwayeleme bafaliyelu yanguc edoibong, “Ye Dawidile fikesaweckacni.” m 

43 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Inguc aime Tili Asudi wenucte Dawidile micka yowa lome Mesiale miwec, ‘Nale Sugucne,’ milu yanguc miwec,

44 ‘Sugucnedi nale Sugucne
22:44Miti Gee Hibru yowawa Sugucnele yowa yaeckang fagac. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo ‘Yawe’ fagac, nga lobeina yogo ‘Sugucne’ ingucne fagac. Grik yowawa bafaliyeicne Mataio iwa Sugucnele yowa moniyang sugu fagac.
edowec, “Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone higegonele bagewa locebabe gadaingte.” ’ o 
Inguc miwec. p 
45 Ailu Dawidi yeuctihac Mesiale wac yanguc wackewec, ‘Nale Sugucne.’ Aime Mesia ye wenucka Dawidile fikesaweckacni aigac? Ye Dawidile Sugucne.” 46 Inguc mime yenge Yesule yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong. Aime gaibong, dameng iwa yele hangocebame monicti hatacmac mi uwacnowec.

Copyright information for `MPP