a23:3Mal 2:7-8
e23:12Yop 22:29; Ynn 29:23; Luk 14:11; 18:14
h23:22Yes 66:1; Mat 5:34
i23:23Dep 27:30; Mika 6:8
j23:24Dep 11:1-2,4,20
k23:25Mrk 7:4
q23:381Ngt 9:7-8; Yer 22:5
r(Miti gee 118:26)

Matthew 23

Farisaio nga Sadyusi

Mrk 12:38-39; Luk 11:43; 11:46; 20:45-46

Yesudi ngic-ngigac habutowa nga mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge Mosesle mac balu ngiyecaigaing. Ilec yengi yowa edocngebagaing, ngenge yogo sasawa ngagelu balaibedaing. Aime yenge aibaba aicaigaing i, ngenge silic ingucnehac mi aidaing. Yenge yowa edocngebacaigaing, i yengileng mi balaibecaigaing. a  Yenge yefe-yowale mimi umacnebenang i dodockelu ngic ngengele elecka lobong umaledaicte. Ailu yengilengbac mimi yogo baefewelu baficngebanogale molenginengti bafangkeningte mi aiyelecaigac.

“Yenge ngicti aibabangineng sasawa nganicebaningte Wapongte yowa gocne kwelengkelu katapa gogocnginang lobong haume meinginang me molenginang bayegengkelu hefecaigaing. Ailu ngakpingineng dalicne dalimungineholec, aibaba yogo sugucnebenang ailu gaibong.
23:5Yuda ngic yenge katapa gogoc kpisicne sic socinedi baicne iwa Wapongte hibiwacni alingngine kwelengkeicne iwa emungkelu mesunginang me meinginang bakatackelu gaibong. Aibaba yogolec fungine Yefe-yowa 6:1-10 iwa kwelengkeicne fagac. Aime dalimunginele aibaba yogolec fungine Himong kisiwa 15:38-41, iwa kwelengkeicne fagac.
,
c 
Yenge noba-nosing nonole damengka nga kpakpaduc mac iwa molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale aiyelecaigac. Ailu maket sobengka ngic-ngigac yengi ‘O Sugucne, wenac-madic,’ nga ‘Wewedu,’ inguc milu wacebaningte homacnebenang aiyelecaigac.

“Aime ngenge wewedungineng moniyangti sugu gagac, nga ngenge sasawa ngic hae-gba aigaing. Ilec ngengele ngagelu monicti ‘Wewedu,’ inguc mi wacngebadaic. Mamacngineng moniyangti sugu honocmengka gagacte ailu ngenge himongka ngic monicte ‘Mamacnonggeng,’ inguc mi midaing. 10 Aime sugucnenonggeng Mesia moniyangti sugu gagacte ailu ngic monicti ‘Sugucnene,’ inguc mi wacngebadaic. 11 Aime sugucnenonggeng gagac, ye ngengele kwelec kwekwe gadaicte. d  12 Ngic monic ye yeicnele ngageme feicne aicaigac, ye wacine bawadaicte. Nga monic ye yeicnele ngageme wawaine aicaigac, ye wacine bafedaicte. e 

Aibaba sowacnele edocebawec

Mrk 12:40; Luk 11:39-52; 20:47

13 “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge honocmengte ngani-damongte nu yogo habu yengele dongewa holecaigaing. Ngenge iwa fenogale lilocaigaing, aime habu yengi fenogale aiyebongka aka inguchac holeyelecaigaing. Mee, ngenge kwesac-aibabangineng ingucne bagagaingte, ngenge ngagelu medecngebadaic. 14 [Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge ngigac-hosec yengele macngineng ewalicebabong moc gagaing. Ailu ngic-ngigac yengi ngage-madickengeleningte ngenge mimiloc dalicnehac milockecaigaing. Ngenge kwesac-aibaba ingucne aicaigabiyengte ameine umacnehac ngeledaicte.]
23:14Hibi esecne Mataio kwelengkewec, i nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocna 23:14 iwa mi fagac.


15 “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge ngic moniyang sugu mic-heloc yowa aicnoningte himongne himongne nga kiwec falockelu hikecaigaing. Aime ye ngengela wele taockeme baefewebong, ye ngengileng ingucne dac-sanangte adu-madec ailu ngenge ewalicngebalu haudaicte. Kwesac-aibabangineng ingucne bagagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic.

16 “Yefe baba ngic yenge donge-pisic aigaing, ngenge yenge ingucne. Ngenge yowangineng mibong sanangkenale yanguc micaigaing, ‘Ngic monicti Wapongte Ibu-kuluc wackecaigac, i yowa kpisicne micaigaing. Nga monicti Ibu-kuluc kwelina wiyac goldi baicne ngiyegac, i wackecaigac, ilec ye yowaine nalic mi hegiledaicte.’ Inguc micaigaing, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. g  17 Ibu-kulucka wiyac goldi baicne ngiyegacte gbagbacne aidaicte, i wiyac feicne, nga wiyac goldi baicne yeicnac yogo wiyac omane. Ngenge donge-pisic aime ngage-ngagengineng mi ileckeicne. 18 Ailu ngenge yowangineng mibong sanangkenale yanguc micaigaing, ‘Monic ye alata wackecaigac, i yowa kpisicne. Nga monicti ibu alata feina biyac loicne, yogo wackecaigac, ibac yowaine i nalic mi hegiledaicte.’ 19 Alatawa ibu ngiyegacte gbagbacne aidaicte hocne, yogodi wiyac feicne nga ibu yeicnac i wiyac omane. Ngenge donge-pisic aling.

20 “Ngic monic ye alata wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ye alata nga ibu alata feina fayackegac, i momochac wackeme yowainedi bayackedaicte. 21 Nga monic ye Ibu-kuluc wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ibac Ibu-kuluc yeicne ailu Wapong iwa gagac, ye momochac wackeme yowainedi bayackedaicte. 22 Aime monic ye honocmeng wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ye Wapongte ngiye-ngiye nga Wapong yeicne iwa ngiyegac, ye momochac wackeme yowainedi bayackedaicte. h 

23 “Mee, Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge kwesac-aibabangineng ingucne aicaigaing. Ngenge yefe-yowa feicne hegilelu yefe-yowa kpisicne sugu balaibecaigaing. Ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogowacni 10kacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing, yogo yefe-yowa kpisicne aicaigaing. Ailu aibaba dondonne nga kwele-sowac ailu ngage-ngagesingngineng bucbuchac balu gaga, yogobac kpaoma ailu hegilegaing. Ngenge aibabangineng madicne i nalic balaibegabiyeng, ailu tofaine migabac, yogo inguchac mi hegiledaing. i  24 Ngenge ngic-ngigac yefe edalicebaningte bole yogo bacaigaing, ngenge donge-pisic ingucne aicaigaing. Aime hulungnginang gisic hakic kpisicne, yogobac nganilu baickecaigaing, nga kamelbac hulungka fame mi nganilu gbokecaigaing. j 

25 “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge kwesac-aibabangineng yangucne balu gagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge pele nga kapngineng lobine sugu suwecaigaing nga ngengileng kwelengineng kwelina donge-heloc nga bonec nono homacne fagac, i ngengung mi damongkecaigaing. k  26 Ga pele nga kap kweline suweengkabac lobeine ingucnehac kwalackedaicte. Farisaio, ngenge donge-pisic.

27 “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge kwesac-ngic! Mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge yanguc ngagegaing, dongesi yogo homaicne wonongkolec aime luwedi wakeicne fagac, i hibineholec ainale ngenge dongesi penti lowacnocaigaing. Aime ngenge kwelenginang nga socnginang silicngineng ingucne ailu gagaing. l  28 Ngenge socnginengti ngic haicka dondonne ingucne aigac. Nga kwelenginang, ibac kwesacti wakeyackeicne ailu kwesac-aibabangineng ingucne balu gagaingte ngenge yefe-yowa wecaigaing. m 

Ameine banoga

29 “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge soc-baba ailu kwesac-aibabangineng bagagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge Wapongte siduc mimi yengele dongesiwa simengngineng bayelelu ngic dondonne yengele simeng hibineholec ainale hatacmac hole-gboliyelu bamadickecaigaing. 30 Bamadickelu yanguc micaigaing, ‘Nonge ngambofocnonggeng yengele damengka gadabeng midec, Wapongte siduc mimi nalic mi wehomacebadabeng. Ailu sacngineng wanale aibaba ingucne yengeholec mi aidabeng.’ 31 Ngenge ingucne bagalu funginengineng mibong yegengkegac, ‘Ngic Wapongte siduc mimi wehomacebaibong, nongileng ngic i yengele madecfocngineng.’ n  32 Ngenge inguc milu ngambofocngineng yengele bikic basugulelu gagaing.

33 “Ngenge ngengung hema ailu hemale gbolifocine, ngenge yowawa ameine mimoctolu dac-sanangka haudaingkale wenuc aidaingte? o  34 Nani Wapongte siduc mimi nga ngage-ngage ngic ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic salecebabe kwesidaingte. Aime ngenge galu yengelacni gocne wehomacebadaingte, nga gocne malicpongka wecebadaingte, ailu gocne kpakpaduc macnginang hududi wecebalu ngaba aiyelelu taon monickacni yebicebabong monicka hikedaingte. 35 Ngenge inguc bagacgu ngic dondonne wecebayackebong sacngineng himongka wayackewec, ilec ameine bucbuchac ngengela fadaicte. I Abel yele sackacni molickelu ofegacgu Berekiale madec Sekariya, yele sacka ofegac. Ngenge ye Wapongte Ibu-kuluc nga alata hewacnginac wehomaibong.
23:35Kein ye molickelu gbaine Abel wehomawec, siducine Fike-fike 4:1-10 iwa fagac. Ngictau Yowasi, yedi siduc mimi Sekariya wehomawec, siducine 2 Ngictau siduc 24:17-27 iwa fagac 2 Ngictau siduc yogo Yuda yengele Wapongte hibi moto-motoina fagac. Yogolec Yesudi yanguc miwec, “Abel yele sackacni molickelu ofegacgu Berekiale madec Sekariya, yele sacka ofegac.”
36 Foinac, aibaba sasawa ilec ameine, i aling yanguctiyac ngengela fikedaicte, yogo noinebenang edocngebagabac.

Yerusalemte yowa

Luk 13:34-35; 19:41-44

37 “O, Yerusalem, Yerusalem, ga siduc mimi wehomacebayackeing nga ngic gala salecebaicne, yenge posadi holecebaing. Kokolec nenggacinedi adu-madecfocine kwegecine bageina ekongebacaigac, na dameng homacne ingucnehac adu-madecfocgone kpaducebanogale ngagebe ngengibac ilec takicngebawec. 38 Ngagegaing, ngengileng mac fale yogo ngic mikac ailu mac kisi kwedaicte. q  39 Na yanguc edocngebabe ngagening, yanguctiyac molickelu ngenge hatacmac mi nganicnudaingte. Aime gafecgu yanguc midaingte,

‘Sugucnele wacka ngic welegac, ye yambungineholec.’ r 
Inguc midaingte, dameng iwa ngenge hatacmac nganicnudaingte.”

Copyright information for `MPP