Matthew 25

Adu neleweng 10

“Honocmengte ngani-damong yogo adu neleweng 10 ingucne. Yenge hifangineng balu baba-tumangte ngic yeholec yefewa bafuwacnagunogale hikedaingte. a  Yengelacni adu 5 yenge ngage-ngagengineng mi ileckeicne, nga 5 yenge ngage-ngagenginengkolec. Adu neleweng ngage-ngagengineng mikac yenge hifangineng balu kilung misaineholec monic mi badaingte. Nga ngage-ngagenginengkolec, yenge hifangineng balu misangineng kilungka kwebong haume badaingte. Aime baba-tumangte ngic yedi biyac mi kwesime, adu yenge sasawadi dongengineng gungte aime gung fadaingte.

“Faebongka deboc hewacina wawac monic yanguc fikedaicte, ‘Ngagegaing, baba-tumangte ngic yogo welegac, ngenge hikelu ye bafuwalu mengockelu kwesining.’

“Inguc fikeme adu 10 yenge gungkacni gboliye fangkelu hifangineng bamadickedaingte, ailu adu ngage-ngagengineng mikac yengi ngage-ngageholec yengele midaingte, ‘Hifanonggeng pisickenogale aigacte ngengi misa monic kwenolebong hauna.’

“Inguc mibong adu ngage-ngageholec, yengi bafaliyeyelelu yanguc edocebadaingte, ‘Misa yagodi nongilengsoc mi aidaicte. Ilec ngenge misa salecaigaing, yengela hikelu fuli baning.’

10 “Inguc mibong, yenge misa fuli banogale hikeebongka baba-tumangte ngic yogo kwesidaicte. Kwesime adu biyac efeckeicne, yengi yeholec baba-tumangte macka fedaingte. Felu nu wikebong holeme iwa noba-nosing no-angac ailu ngiyedaingte.

11 “Ngiyeebongka lobeina ngigac agofocngineng nebecine yenge kwesilu yanguc midaingte, ‘Sugucne, Sugucne, nu witiyenoleengka funang.’ b 

12 “Inguc mibong, yedi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, na haic lulungngebagabac.’ c 

13 “Ngenge nale kwesi-kwesi dameng nga hadeng mi ngagegaing, ilec ailu ngenge hikelu gung-gboli gadabiyeng. d 

Moneng-damong habackang

Luk 19:11-27

14 “Aime Honocmengte ngani-damong yogo ngic monicti himong monicka hikedaicte, yogo ingucne. Ye hikenale kwelec kwekwefocine wacebalu moneng-mafaine yengele molewa lolu hikenale ngagedaicte. 15 Ye moneng damongkedaingte, ilec tapili nga aibabanginengte silicka yanguc heuckelu yeledaicte. Ngic monic ye talant 5 nga monic ye talant yaeckang, nga monic ye talant moniyang,
25:15Grik yowawa moneng yogo wacine talant. Moneng moniyang yogo hifa 15te bole-fuli.
moneng inguc yelelu hikedaicte. f 
16 Hikeme ngic talant 5 bawec, ye iwahac galu moneng bole balu talant 5 hatacmac taockelu bafuwadaicte. 17 Aime ngic talant yaeckang badaicte, ye inguchac galu talant bole balu yaeckang hatacmac taockelu bafuwadaicte. 18 Nga ngic talant moniyang badaicte, yedibac gacgu sugucneine moneng lacnodaicte, i balu himong falilu longka longkelu sangkedaicte.

19 “Aime sugucnengineng dameng dalicne gacgu hatacmac hefaliye kwesilu moneng yeledaicte, ilec ameine banogale wacebadaicte. 20 Wacebame ngic talant 5 badaicte, ye talant 5 monic momoc taockelu bahikelu midaicte, ‘Sugucnene, ga talant 5 neleing aime na moneng bole balu 5 hatacmac taockelu bafuwaiba.’

“Inguc mime
21 sugucnedi yanguc edodaicte, ‘Kwelec kwekwe ngic madicnebenang, ga aibabagone dondonne ailu yowa balaibeing. Aime ga yowa balaibelu wiyac kpisicnemac yogo madicne damongkeingte ailu wiyac homacnebenang damongkecte locgudacte. Weleengka naholec angacka gadabelecte.’ g 

22 “Aime ngic talant yaeckang badaicte, ye inguchac kwesilu midaicte, ‘Sugucnene, ga talant yaeckang neleing, aime na moneng bole balu talant yaeckang hatacmac taockelu bafuwaiba.’

“Inguc mime
23 sugucneinedi yanguc edodaicte, ‘Kwelec kwekwe ngic madicnebenang. Ga aibabagone dondonne ailu yowa ngage-ngagegone madicne. Aime ga yowa balaibelu wiyac kpisicnemac yogo madicne damongkeingte wiyac homacnebenang damongkecte locgudacte. Weleengka naholec angacka gadabelecte.’

24 “Aime ngic talant moniyang badaicte, ye inguchac kwesilu midaicte, ‘Sugucnene, ga ngic dacine, inguc ngagegabac. Ailu bolewa ngic gocne wiyac hole-duwec aibong ga noine kpaduckecaigic, ailu gocne wasecne wikebong ga sifu noine bacaigic. 25 Ilec ailu gale hangocnume hikelu talantgone himongka longkebe fawec, i hatacmac bafaliyegabac.’

26 “Inguc mime sugucneinedi yowaine ameine yanguc bafaliyecnodaicte, ‘Ga kwelec kwekwe ngic sowacne ailu oyongngine. Na bolewa hole-duwec mi ailu noine kpaduckecaigabac, ailu wasecne mi wikelu sifu noine bacaigabac, ga yogo biyac ngagegic. 27 Ga inguc ngagelu talantne bengka loengka ngiyedec. Ngiyeme na hefaliyelu talantne i nebocineholec badaba.

28 “‘Ilec ngenge talant yelacni ewalilu ngic talant 10 balu gagac, ye lacnoning. 29 Ngic monic ye wiyac gocne balu gagacka, ye hatacmac lacnobong homacne aidaicte. Nga monic ye wiyac mi balu gagacka, yelacni wiyac balu gagac, yogo inguchac ewalidaicte. h  30 Kwelec kwekwe ngic boleine sowacne yogo, ngenge ye balu lobeina kundungka wikebong haudaicte. Ye iwa haulu yengeholec iwa galu hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.’ i 

Wowosae dameng

31 “Gacgu Ngicte Madec ye tapili nga hulili-kwelengngineholecti angelo sasawa yengeholec kwesidaingte, dameng iwa ye ngictau ngiye-ngiyewa wacine feicneholecti iwa felu ngiyedaicte. j  32 Ailu ye himongne himongnele ngic-ngigac sasawa mime kwesilu yele dongewa kpaduckedaingte. Kpaduckebong damongti lama nga noning baucebacaigac, ye dameng iwa ingucnehac baucebadaicte, k  33 lama yenge folewapec locebadaicte, nga noningtibac kanawapec locebadaicte.

34 “Inguc ailu ngictaudi ngic-ngigac folewapec yanguc edocebadaicte, ‘Ngic-ngigac Mamacnele yambungkolec, ngenge yawa welening. Ngenge yele mole-damoc nga mac-himongngineng baning, i biyachac himong molickelu fikeweckacni ofegac, iwa ngengele ngagelu loicne. 35 Na nosingte homabe ngenge nosing neleibong, nga misale aineleme misa nelebong noiba. Ailu kwilic kwesilu gabe, ngengi ngani-damong aineleibong. l  36 Na ngakpi-kpolucte basackelu kpungkelu gabe, ngengi ngakpi-kpoluc neleibong. Ailu huc fabe ngengi kwesilu damongnuibong. Ailu muc-macka ngiyebe ngengi yugucnulu nganicnuibong.’

37 “Inguc mime ngic-ngigac dondonne yengi yowa bafaliyelu yanguc edodaingte, ‘Sugucne, ga ma damengka nosingte homalu gaengka nganicgulu gumecguibeng, me ma damengka misale aigeleme gumecguibeng? 38 Me ma damengka kwilic kwesilu gaengka ngani-damong aigeleibeng, me ngakpi-kpolucte basackelu kpungkeengka geleibeng? 39 Me ma damengka hucka me muc-macka ngiyeengka yugucgulu nganicguibeng?’

40 “Inguc mibong ngictaudi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, ngenge gbafocne kpisicne yengelacni moniyang sugu kwele-madicka aicnoibong, i na hocne aineleibong. Yogo noinebenang edocngebagabac.’ m 

41 “Inguc milu kanawapec domadaingte, yenge yowa yanguc edocebadaicte, ‘Ngic-ngigac ngenge Wapongte kwele-dacte bagewa gagaing, ngenge hegilecnulu dac-sanang moto-motoine mikac, iwa hikelu gadabiyeng. Yogo Aleng Sugucnengineng ye nga angelofocine, yengele ailu dac-sanang lowec i lobelu fagac. n  42 Na nosingte homabe ngenge nosing monic mi neleibong, nga misale aineleme ngenge misa monic mi nelebong noiba. 43 Ailu na kwilic kwesilu gabe ngenge ngani-damong monic mi aineleibong, ailu ngakpi-kpoluc mikac gabe monic mi neleibong. Na huc aineleme nga muc-macka ngiyebe ngenge mi yugucnulu nganicnuibong.’

44 “Inguc edocebame yengi yanguc midaingte, ‘Sugucne, ga ma damengka nosing misagone mikac me ngakpi-kpoluc mikac me kwilic kwesilu gaengka nonge nganicgulu kpaoma aiibeng? Me wenuwa huc-macka me muc-macka ngiyeengka nganicgulu kpaoma aigeleibeng?’

45 “Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, ngenge gbafocne kpisicne yengelacni moniyang sugu kwele-madicka mi aicnoibong, i na aineleibong ingucne aigac, yogo noinebenang edocngebagabac.’

46 “Aime yenge bikicte ameine baningte doic dameng moto-motoine mikac iwa hikedaingte. Aime aling dondonne yenge gaga-sanangka fedaingte.” o 

Copyright information for `MPP