a26:2Wah 12:1-27; Mat 20:18
c26:11Yef 15:11
d26:15Sek 11:12; Yoh 11:57
e26:17Wah 12; Yef 16:1-8
g26:23Mige 41:9
h26:28Wah 24:8; Yer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16
j(Sekariya 13:7)
k26:31Yoh 16:32
n26:38Yoh 12:27
o26:46Yoh 14:31
q26:51Yoh 18:26
r26:52Fike 9:6; Miye 13:10
t26:61Yoh 2:19-21
u26:63Yes 53:7; Mat 27:12
w(Miti gee 110:1; Daniel 7:13-14)
y26:66Dep 24:16; Yoh 19:7
z26:67Yes 50:6; 53:5

Matthew 26

Yesu wenogale mingagec aiibong

Mrk 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoh 11:45-53

Yesu ye yowa yogo sasawa miyackeme motome mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Hadeng yaeckang faemewa ewalicebaicnele dameng ilec hombang aime, iwahac ngic yenge Ngicte Madec malicpongka wehomanogale mipangkelu saledaingte.” a 

Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic yengele micnefocngineng, yengi Ibu-kulucte damong sugucne wacine Kaifas, yele macka felu Yesu akikic balu wehomanogale yowa milu hefelu yanguc miibong, “Ngic-ngigac yengele hewacka hudu-bigung fikedaickale ye hombang damengka mi badabeleng.”

Yesu sandadi lowacnowec

Mrk 14:3-9; Yoh 12:1-8

Aime Yesu ye Betani macka galu ngic monic esecne waic-sanangkolec gawec, wacine Saimon, yele macka nosing nolu ngiyewec. Nolu ngiyeme ngigac monicti Yesula hikelu, kilung monic alabastros posadi baicne, ilec kwelina sanda hoine madicnedi yele hodocka sotiyeme lowacnowec. b 

Lowacnome mic-tengteng yenge yogo nganilu sanda fuline sugucnedi baicnele ailu, yowa heesicne milu yanguc miibong, “Ye omale wiyac fuline feicne yogo sotiyeme lowacnogac? I salelu moneng sugucne balu ngic waweweine yeledecka idibac madickedec.”

10 Inguc mibong Yesudi i ngagelu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngigac inguc milu kwele-umac bafuwacnogaing? Ye aibaba madicne nala aime madickegac. 11 Ngic waweweine yenge damengsoc ngengeholec gadaingte, nga nani sugu ngengeholec damengsoc mi gadacte. c  12 Na homabe longnudaingte, ilec ailu ye nalic nale soc biyac bamadickelu lowanelegac. 13 Foinac, ngic yenge Siduc Madicne himongne himongne hikelu edocebalu weduyeledaingte, ilec ye inguc aiwec, ngigac yele siduc yogo momoc inguc milu ngagebong fadaicte.”

Yudasdi Yesu banogale mipangkewec

Mrk 14:10-11; Luk 22:3-6

14 Aime mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic Yudas Iskariot, yedi depec-baba ngic micne yengela hikelu 15 yanguc uwayelewec, “Na Yesu molenginang lobe ngenge moneng edomeng nelenogale ngagegaing?” Inguc uwayeleme yengi siliwa moneng 30 wafelu lacnoibong. d  16 Lacnobong, Yudas ye hikelu Yesu dameng monicka mudockelu banogale nganibiyelu gawec.

Wahikeicnele nosing

Mrk 14:12-21; Luk 22:7-14; 22:21-23; Yoh 13:21-30

17 Gacgu bret yis mikacte hombang, ilec molickelu ngiyenogale mic-tengteng yenge Yesula hikelu yanguc uwacnoibong, “Nonge mac wenuwa hikelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing bamockelu lobenangte ngagegic?” e,
26:17Dameng iwa yis mi fawec. Yenge flawa esecne misaineholecti hoineholec biyac aiicne, yogo flawa gbolicneholec lalickebong flawa sugulecaigac. Yogodi yis ingucne ailu gawec.


18 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge taonka hikelu ngic monic biyac bawosaebac, ye nganilu yanguc edodabiyeng, ‘Wewedunonggengti gale yanguc migac, “Damengne bangkalegacte na nga mic-tengtengfocne nonge gaholec Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing nonogale ngagegabac.” ’” 19 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yowa edocebawec, i balaibelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeibong.

20 Aime mac deboleme Yesu ye mic-tengtengfocine 12 yengeholec nosing nolu ngiyelu 21 yanguc edocebawec, “Foinac, ngengelacni monicti ngaba yengele molewa locnudaicte.”

22 Inguc mime mic-tengteng yenge kwelengineng homacne sowaleme yengelacni moniyang moniyangti yanguc uwacnoibong, “Sugucne, i nani miyac, me?”

23 Uwacnobong yedi yanguc miwec, “Ngic naholec pelewa bret nogac, yedi hocne mudocnume bacnudaingte. g  24 Ngic yedi Ngicte Madec mudockeme badaingte, ye nenggacinele gobe kwelinacni mi fikedec idibac madickedec. Mee, ye inguc aidaicte, ye ngagelu medeckedaic. Aime Ngicte Madec nale ngagelu Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ye wehomadaingte hocne.”

25 Inguc mime Yudas ye Yesu mudockenale ngagewec, yedi inguchac yanguc uwacnowec, “Wewedu, i nani miyac, me?”

Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga geuc hocne mificnagugic.”

Debocka tiwa noibong

Mrk 14:22-26; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25

26 Aime yenge nosing nobong Yesudi bret monic balu Wapongte kwele-madic milu bauckelu mic-tengtengfocine yanguc milu yelewec, “Ngenge balu noning, yago soc-biucne.”

27 Inguc milu kap monic balu Wapongte kwele-madic micnolu milockelu yanguc milu yelewec, “Yago sacne, ngenge sasawadi balu noning. 28 Sacne yago dodofic gbolicnele mimipang, yogo ngic-ngigac homacne yengele bikic miyac aime madickedaingte. h  29 Na edocngebabe ngagening, waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa Mamacnele ngani-damongka nongileng momoc yefe gbolicnele alingka felu nodabelengte.”

30 Aime yenge kwele-madicka gee holelu mackacni walu Oliwa kupicka feibong. i 

Umacte yowa edocebawec

Mrk 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoh 13:36-38

31 Yefewa hikelu Yesudi yanguc edocebawec, “Deboc yagowa ngenge sasawadi na hegilecnudaingte. Aibaba ilec yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Na damongngineng webe lama habu yenge singsalolong kwedaingte.’ j, k 
32 Aime homackacni fangkelubac molickengelelu Galili prowinswa hikebe ngenge iwa kwesidaing.” l 

33 Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Gocne yenge sasawadi gale inguc milu hegilecgudaingte, nga nani sugubac nalic mi hegilecgudacte.”

34 Inguc mime yanguc edowec, “Na foinacbenang edocgube, deboc yagowa kokolec mi wackeemewa gagi bisocnung alecine habackang aidaicte.” m 

35 Inguc mime yedi miwec, “Ga wehomacgulu na ingucnehac wehomacnudaing, na nalic mi bisocgudacte.” Pita ye inguc mime mic-tengtengfocine yenge bafickelu yowa ihac miyackeibong.

Getsemane bolewa

Mrk 14:32-42; Luk 22:39-46

36 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec hikecgu bole himong monic wacine Getsemane, iwa hike sulumelu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngenge yawa ngiyeebongka na edi lelu milockedacte.” 37 Inguc milu Pita nga Sebedi madeckecine yaeckang bacebame leibong. Lelu Yesu ye kwele-umacbenang ngagelu dengdengkeme 38 yanguc edocebawec, “Kwelene umale-benangkeme homanogale ainelegac, ilec ailu ngenge naholec yawa gung-gboli ganang.” n 

39 Inguc milu lelu haic mesuine himongka helulucke ngiyelu yanguc milockewec, “Mamacne, ngageengka nalic aidaictewa ga kap umacineholec yago baickenong. Ailu nale angac miyac, i ga geicne angac nga ngage-ngage yogodi sanangkedaic.”

40 Ye inguc milockelu mic-tengteng yengela hefaliye lelu nganicebame gung faibong. Gung fabong nganicebalu Pita yeuckelu yanguc edowec, “Ngenge omale dameng bangkacne yagowa naholec gung-gboli nalic mi gagaing? 41 Ngenge lokwesacka fedaingkale gung-gboli galu milockening! Foinac, ilucnginengti efeckegac, nga himong socnginengtibac umalegac.”

42 Ailu ye hatacmac lelu yanguc milockewec, “Mamacne, yefe monic mi fagacte kap yago nobele miingte, nalic i nobe gale yowa sanangkedaic.”

43 Inguc milockelu hatac wele nganime mic-tengtengfocine yenge dongengineng gungte aime faibong. Faebongka nganicebalu 44 hatacmac hegilecebalu lelu milockeme alecine habackang aime yowa molickelu miwec, ingucnehac milu milockewec.

45 Milockelu mic-tengteng yengela hefaliye welelu yanguc edocebawec, “Ngenge gunghac falu gagaing, me? Dameng bangkalegac, ngic yenge Ngicte Madec mudockelu bikic-baba ngic yengele molewa lodaingte. 46 Mudoc ngic welegacte ailu ngenge fangkebong hikenang.” o 

Yesu baibong

Mrk 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoh 18:3-12

47 Yudas, ye mudoc ngic, yedi molickelu aibaba ainogale depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng mimiloc yowa milu yanguc biyac edocebawec, “Ngic balu muduckedacte, ngenge ngic yogo hocne hobalu badabiyeng.” Aime yengi ngic-habu i salecebabong hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec hikeibong.

Yesu ye inguc milu domaemewa mic-tengteng 12 yengelacni agongineng Yudas, ye ngic-habutowa sugucne mengocebalu molickeyeleme kwesiibong.
49 Kwesilu ye iwahac Yesula lelu, “Ohec, wewedu.” Inguc milu balu munggungina muduckewec.
26:49Yuda ngic yenge yefewa agongineng bafuwalu munggungka muducnagucaigaing, yogo Yuda ngic yengele aibaba.


50 Inguc aicnome Yesudi yanguc edowec, “Agone, ga kwesilu bole banogale ngagegic, i banong.”

Mime yenge welelu Yesu moleine neboc nga neboc sanangnehac baibong.
51 Aime ngic Yesuholec gaibong, yengelacni monicti hudu-babale fitec fuluckelu kwelec kwekwe ngic monic hedecine neboc wekwackewec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic. q 

52 Wekwackeme wame Yesudi yanguc edowec, “Ngic monic ye fitecti hudu badaicte, ye ameine homalu badaicte, gacgu i fikedaickale hudu-babale fitecgone macina hatacmac loengka hauna. r  53 Nale babaficte yefe monic mi fagac, yogo ngagelu inguc aidabong. Aime na Mamacne yakumachac milockedaba ingucne, ye angelo habutowa, 72 taosen inguc, nalic salecebame walu baficnudabong. 54 Aime baficnudaingtewa ingucne, Wapongte hibiwa aibaba yago fikenale kwelengkeicne fagac, i noine mi fikedaicte.”

55 Inguc milu ngic-habu yanguc edocebawec, “Ngenge kindololo ngic monic bacaigaing ingucne hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec kwesilu na bacnugaing. Aime na hadengsoc hadengsoc Wapongte Ibu-kulucka yowa edocngebalu wedungelelu gacaigabac, ngenge iwa hocne nalic bacnudabong. s  56 Aime yabac siduc mimi yengi Wapongte hibiwa yowa kwelengkeibong fagac, ilec noine sasawa fikenale wiyac yogo fikeyackegac.”

Inguc mime mic-tengtengfocine sasawadi Yesu hegilelu hikeyackeibong.

Yesu tutumangka bahikeibong

Mrk 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24

57 Aime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Yuda ngic micnefocngineng yenge depec-baba ngic yengele damong sugucne Kaifas, yele macka biyac kpaduckelu ngiyeibong, iwa Yesu mengockelu hikeibong. 58 Aime Pita ye lobenginang dadalisuchac Yesu balaibelu hikewec. Hike sulumelu, Yesule yowa mimoctodaingte, yogo ngagenale depec-baba ngic yengele damong sugucnele mac, ilec oda kwelina haulu mac-damong yengele hewacka ngiyewec.

59 Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic yengele tutumangtowale memba yenge sasawadi ngiyelu Yesu homacka lonogale ailu micka lolo aicnolu yowa gocne kpolickeningte ngage-wosaec ailu mingagec aiibong. 60 Inguc aibong ngic homacnedi kwesilu kwesackelu kpokpolic yowa gocne mibong, yogodi Yesu homacka lololesoc mi aime basackelu gabong gacgu ngic yaeckang yeki fikelu kpolickelu yanguc miiboc, 61 “Yesudi yanguc miwec, ‘Na Wapongte Ibu-kuluc hembalackelu hadeng habackang aiyemewa hatacmac badacte, na tapiline ilecsoc fagac.’” t 

62 Inguc miboc depec-baba ngic yengele damong sugucnedi fangkelu Yesu yanguc uwacnowec, “Ga yowa migaic, ilec nebocine monic mi midamecte, me?” 63 Inguc mime Yesu ye waickelu domawec.

Domame depec-baba ngic yengele damong sugucnedi hatac edowec, “Wapong gaga fileine, yele dongewa uwagelebe ga yowa noine minong, ga Mesia Wapongte madec me miyac, yogo edocnubac.” u 

64 Inguc mime yedi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne ga geuc migic. Aime yanguc edocngebabe ngagening, yakumac nga galu fenowagaing iwa,

Ngicte Madec ye Tapilitowa Fileinele foleinapec ngiyedaicte. Ailu ye honocmengte kaguwa feina kwesime ngenge yogo nganidaingte.” v, w 
65 Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi yowa i ngage-sowalelu ngakpiine basulackelu yanguc miwec, “Ngenge yowaine sowacne ngagegaing, ye Wapong fecnogacte, ngic monic hatac mi babeng sowacneine wideckedaicte. x  66 Ngenge yowa yogo ngagelu wenuc migaing?”

Mime yengi bafaliyelu yanguc miibong, “Ye homadaicte hocne.” y 

67 Inguc milu yenge Yesu haic mesuina sofockelu moledi wepatangkeibong, aime gocne yengi moledi holelu z  68 miibong, “Madi wecgugac? Ga Mesia aigicka, ilec ngic i wacine wackec.”

Yesu bisockewec

Mrk 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27

69 Inguc ailu gabong Pita ye oda kwelina mac-sobengka ngiyewec. Ngiyeme kwelec-adu monicti yela lelu miwec, “Ga Galili ngic hocne Yesuholec gacaigic.”

70 Mime ye ngic sasawa ngiyeibong, yengele dongewa bisockelu miwec, “Ga yowa migic, i mi ngagegabac.”

71 Inguc milu odale nuwa leemewa kwelec-adu monicti nganilu ngic-ngigac iwa domaibong, yenge yanguc edocebawec, “Ngic yogo ye Yesu Nasaret-hocni, yeholec hocne gacaigac.”

72 Edocebame Pita ye Wapongte wacka hatacmac bisockelu yanguc miwec, “Na ngic yogo mi ngagegabac.”

73 Inguc milu domaemewa ngic yenge Pitala lelu miibong, “Nonge malacgone ngagegabeleng, ga foinac yengele alingkacni.”

74 Edobong ye misulec ailu yanguc miwec, “Na ngic yogo mi ngagegabac. Kwesac aigabacka Wapongti nalic wecnudaicte.”

Mime iwahac kokolec ngicne hiyawec.
75 Aime Yesudi yowa yanguc biyachac edowec, “Kokolec mi hiyaemewa, ga na mi ngagecnugic, inguc milu bisocnung alecine habackang aidaicte.” Pita ye yowa i ngagesilu oda lobina haulu kwele-sowac sugucne ngagelu hii sugucnehac hiyawec. aa 

Copyright information for `MPP