d27:9-10Sek 11:12-13
e27:12Yes 53:7
f27:18Yoh 11:47-48; 12:19
g27:24Yef 21:6-9
j27:30Yes 50:6
k27:34Mige 69:21
l27:35Mige 22:18
m27:38Yes 53:12
n27:39Mige 22:7; 109:25
p27:43Mige 22:8
q(Miti gee 22:1)
s27:48Mige 69:21
t27:51Wah 26:31-33; Hib 10:19-20
v27:58Yef 21:22-23
x27:60Yes 53:9

Matthew 27

Yesu Pailatla bahikeibong

Mrk 15:1; Luk 23:1-2; Yoh 18:28-32

Mac saeme depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge kwele-moniyang ailu Yesu homanale mipangkeibong. Mipangkelu Yesu moleine dodockelu Yudeya himongte gawana Pailat, yela bahikelu yele molewa loibong.

Yudas mucnaguwec

Sale 1:18-19

Aime Yesu homanale mimoctobong, Yudas mudoc ngic ye yogo nganilu miwec, “Na omale aibaba inguc aibac?” Inguc milu kweleine hefaliyeme siliwa moneng 30 lacnoibong, i depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge hatacmac yelenale bahikelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nani bikic balu kwesac aibe ngic sowacneine mikac, yogo webong homadaicte.”
27:4Yefe-yowa 27:25 iwa yanguc migac, ngic monicti moneng bame, monic webong homame sacine hetingkedaicte, ye sawecineholec aidaicte.


Inguc mime yengi yanguc miibong, “I nongele umac miyac, i gale umac.”

Yenge inguc milu moneng i hegilebong, ye bahikelu Ibu-kulucka wikeme feme hegile hikelu mucnagulu homawec. b 

Aime depec-baba ngic micne yengi siliwa moneng i kpaduckelu miibong, “Moneng yagodi sac fuli bawec. Ilec ailu moneng yago ibu-kulucte katapawa mi lonoga, ilec yefe monic mi fagac.” Inguc milu yenge yowa hefelu moneng yogodi kwilic-ngic yengele dongesi fikenale hebec kudi-baba ngic, yengele bole himong monic fuli baibong. Aime himong ilec wacine Sac-himong molickelu wackeibong, aime i yakumac fagachac. Siduc mimi Yeremiyadi yowa yanguc miwec, i noineholec aiwec, “Aibaba yanguc fikenale Sugucnedi edocnuwec, ‘Israel madecfocine yenge ngic yele fuli loibong, “i siliwa moneng 30 ilecsoc.” Inguc miibong. Aime yenge moneng i balu yogodi hebec kudi-baba ngic yengele bole himong monic fuli baibong.’”
27:9-10Mataiodi Yeremaya 32:6-9 nga Sekariya 11:12-13 kpatulecepalu migac.
,
d 

Yesu homanale mipangkewec

Mrk 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Yoh 18:33; 19:16

11 Aime yenge Yesu bahikelu gawanale haicka lobong domame yedi yanguc uwacnowec, “Ga Yuda ngic yengele ngictau, me?”

Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne ga geuc migic.”

12 Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yengi domalu yele sowacne miibong, yowa ilec ameine monic mi bafaliyeme e  13 Pailatdi yanguc uwacnowec, “Yenge yowawa locgulu yowa homacnebenang migaing, ga i mi ngagegic, me?” 14 Mime ye yowa monic mi bafaliyeme gawana ye kwatacke-benangkewec.

15 Aime gawana ye Ewalicebaicnele dameng ilec hombangsoc yanguc ailu gawec, Yuda ngic-habu yenge muc-mackacni ngic monicte wacine wackebong, ye ngic i lukecnome muc-mackacni walu gawec. 16 Dameng iwa kindololo ngic monic muc-macka ngiyewec, wacine Barabas, yenge aibabaine ngagecnogaing. 17 Aime ngic-ngigac kpaduckeyackelu domaebongka Pailatdi yanguc uwayelewec, “Ma ngic lukengelebele ngagegaing, Barabas, me Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing?” 18 Aime Yuda ngic micne yenge Yesu moc hasowac aicnolu yele molewa loibong, i ngageyelelu inguc miwec. f 

19 Aime Pailat ye mimocto-mimoctole damengka mac ngiye-ngiyeina ngiyeemewa ngigacinedi yela yowa yanguc lome hikewec, “Ga ngic dondonne yele yowa monic mi midamec, ga hegiledamec. Na debocka falu gungka nganilu yele ailu kwele-umac sugucne bagabac.”

20 Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge ngic-ngigac habu kpafengebabong yenge Barabas lukeyelenale miibong, nga Yesubac wehomanogale miibong.

21 Aime gawanadi yanguc uwayelewec, “Ngic yaeckang domagabiyec, yekelacni ma ngic lukecnobele ngagegaing?”

Inguc mime yenge yogo ngagelu yanguc miibong, “Barabas!”

22 Inguc mibong yanguc uwayelewec, “Inguc aime Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing, yele wenuc aidacte?”

Inguc uwayeleme yenge sasawadi yanguc miibong, “Ye malicpongka weng homana!”

23 Inguc mibong, yedi yanguc uwayelewec, “I omale, ailu ye oma sowacne aiwecte?”

Inguc mime yenge sanangnehac wackelu miibong, “Ye malicpongka weng homana!”

24 Inguc milu domabong Pailat ye nganilu yowa dondonne minogale kpungkewec. Aime yenge sanangnehac wackelu domabong hendolong sugucne fikeme ye misa balu ngic-ngigac habutowa yengele dongewa domalu moleine suwelu yanguc miwec, “Ngic yagolec sacte bikic, i nala mi fadaicte, yogo ngengela fadaic.” g 

25 Inguc mime ngic-ngigac yenge sasawadi yowaine bafaliyelu yanguc miibong, “Yele sacte bikic i nonge nga adu-madecfocnonggeng nongela fadaicte.” h 

26 Aime Pailat ye Barabas lukecnolu Yesubac hududi welu malicpongka wenogale hudu-baba ngic yengele molewa lowec.

Aibaba sowacne aicnoibong

Mrk 15:16-20; Yoh 19:2-3

27 Aime gawanale hudu-baba ngicfocine yengi Yesu gawana nga hudu-baba ngic yengele macte oda kwelina baleibong. Lebong hudu-baba ngic nga yengele damongfocngineng yenge sasawadi kpaduckeibong. 28 Kpaduckeyackelu Yesu yeicne ngakpiine hemoctocnolu ngictaule ngakpi sasacne monic hibiineholec ingucne holecnobong haume i  29 somang patiyebong ngictaule duu ingucne aime hodocina holecnobong hauwec. Haume ngictaule yasu ingucne monic lacnobong mole-foleinedi balu domawec. Inguc ailu haicina ketadi holecnolu midelec aicnolu yanguc miibong, “Ohec, Yuda ngic yengele ngictau.” 30 Ailu yenge sofockelu yasu ewalilu yasu yogodihac hodocina weibong. j  31 Welu misulec aicnoyackebong motome yengileng ngakpi hemoctocnolu yeicne ngakpiine hatacmac holecnobong haume malicpongka wenogale mengockelu hikeibong.

Yesu malicpongka weibong

Mrk 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoh 19:17-27

32 Bahikelu yefewa ngic monic bafuwaibong, wacine Saimon, ye Sairini taonkacni, yedi Yesule malicpong tengkenale aicnobong tengkeme hikeibong. 33 Hikegacgu himong bulilicine monic, wacine Goligata, wacine monic Hodoc-luwe wackelu gaibong, iwa hike sulumeibong. 34 Hike sulumelu waing misa wiyac monic hobecineholecti lalickeicne, i doic tapiliine bawanale gumebong ye wiyac yogo nongagec ailu hegilewec. k  35 Aime yenge ye malicpongka bilingti webong domame gic-ngakpiine loling monic ailu lanac-ganac aiibong. l 

36 Inguc ailu damong ngiyeibong. 37 Aime ye domame sowacneine kwelengkeicne malicpong hodocina loibong, i yanguc kwelengkelu loibong, “Yago Yesu, Yuda ngic yengele ngictau.”

38 Ailu yenge kindololo ngic yaeckang hadeng iwahac yeholec momoc malicpongka bilingti wecepaibong, monic folewapec, nga monic kanawapec, inguc locepaibong. m  39 Aime ngic iwahac lec-welec aiibong, yengi Yesu sogewa libe-libe aicnolu hodocngineng dudalingkelu n  40 yanguc miibong, “Ga Ibu-kuluc hembalackelu hadeng habackangte kwelina bayackenogale miing, biyac ga geicne baficnaguc. Ailu Wapongte madec gagickabac malicpongkacni bamoctocnagulu wanong.” o 

41 Aime depec-baba ngic micnefocngineng, nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic ailu Yuda ngic micnefocngineng yengi inguchac misulec aicnoibong. 42 Ailu yanguc micnoibong, “Ye omale ngic gocnebac baficebacaigac, nga yeicnebac nalic mi baficnagudaicte? Ye Israel ngic nongileng ngictau gagacka malicpongkacni bamoctocnagulu wame ye ngagesingkedabelengte! 43 Ye yanguc milu Wapong ngagesingkecaigac, ‘Na Wapongte madec,’ inguc micaigac, ilec Wapongti yele angackecaigackabac yakuc malicpongkacni bamoctona.” p  44 Aime kindololo ngic yeholec momoc wecepaibong, yeki yowa silicine ingucnehac yowa kwekwe aicnoiboc.

Yesu homawec

Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoh 19:28-30

45 Aime wenac hewac-hewac 12 kilok aiyemewa iwa mac kundung kweme kundungti himong andoelu falu game 3 kilok awelewec. 46 Aime 3 kilok aiyemewa Yesudi malac sugucnehac aukwelu yanguc miwec,

“Eli, Eli lema sabaktani.” Ilec fungine yanguc, Wapongne Wapongne, ga omale hegilecnugic? q 
47 Aime ngic domaibong, yengelacni gocnedi yowa i ngagelu yanguc miibong, “Ye Elaiya wacke-wasic aicnogac.”

48 Inguc wackeme ngic monicti ngagelu dacineholec gasacke hikelu spans
27:48Spans yogo materes ingucne misa kpomuluckecaigaing.
monic balu waing hobecineholec bokongka kweme haume kpingka lolu Yesu gumewec. s 
49 Aime gocnedibac misulec ailu yanguc miibong, “Ngenge yogo hegilebong, Elaiya foinac kwesilu bafickeme nganinang.”

50 Aime Yesu ye hatacmac malac sugucnehac wackeme asuine ofeme homawec.

51 Homame iwahac Wapongte Ibu-kulucka kpoluctowa Ibu-kuluc kweline Gbagbacnebenang nuina domacaigac, i wilengkacni hewac-hewac fouckelu wame yaeckang aiwec. Ailu memeya sugucne bame fegengka posa sugucne sugucne siyeckeibong. t  52 Aime dongesi fayackewec, yogo angkeme ngic-ngigac gbagbacne esecne homaibong, yengelacni homacnedi sockolec gboliyelu fangkeibong. 53 (Fangkelu wangec ailu gabong, Yesu ye dongesiwacni gboliyelu fangkeme, yenge yele lobewa dongesi hegilelu taon gbagbacne, iwa hikelu ngic homacne fikeyeleibong.)

54 Aime hudu-baba ngic micne nga hudu-baba ngicfocine Yesule damong domaibong, yenge memeya nga wiyac fikewec, i nganilu damuebame weleckelu yanguc miibong, “Foinac, ngic yago ye Wapongte madec hocne.”

55 Aime ngigac homacnedi Galili prowinswacni Yesu kwelec kwecnoningte balaibelu kwesiibong. Ailu Yesu weibong, yenge iwa kwesi dadalisuc domalu wiyac ngani-ngagec aiibong. u  56 Yengelacni ngigac gocne wacngineng yanguc, Maria wacine monic Magadalen, ailu Maria monic, ye Yakobos nga Yosefe yekele nenggacnginec, ailu Sebedi madeckecine yekele nenggacnginec, yenge ngigac habu yengeholec domaibong.

Yesu longkeibong

Mrk 15:42-47; Luk 23:50-55; Yoh 19:38-42

57 Aime Arimatea taonkacni ngic monic monengtowaineholec gawec, wacine Yosefe, ye Yesule mic-tengteng gawec. Ye mac aweleme 58 Pailatla hikelu Yesule kponggbong banogale uwacnowec. Uwacnome Pailatdi kponggbong lacnonale micnowec. v  59 Lome Yosefe ye Yesule kponggbong i balu lineng-kpoluc monic gbagbacne, yogodi wabungkelu bahikewec.
27:59Lineng yogo kpinding monic bala ingucne, yogodi kpoluc baicne.
60 Bahikelu yeicne dongesi gbolicne monic posa henebewa baicne fawec, iwa Yesule kponggbong lolu posa sugucne monic kpalundungkeme dongesi nuine yogodi hedickeme domame hikewec. x  61 Aime Maria Magadalen nga Maria agoine yeki dongesi nuine yegena iwahaic nganilu ngiyeiboc.

Dongesi damongkeibong

62 Saeme Sabat aime depec-baba ngic micne nga Farisaio yenge kpaduckelu Pailatla hikelu 63 yanguc miibong, “Sugucnenonggeng, kwesac-ngic yogodi gbolicne gawecka, yowa monic miwec, nonge i ngagesigabeleng, i edocgubeng ngagenong, ‘Na homalu fabe hadeng habackang aiyemewa, Wapongti homackacni hatacmac bagboliyecnume fangkedacte.’ y  64 Gacgu mic-tengtengfocine yengi kwesilu kponggbongine hise bahikelu, yanguc midaingka, ‘Ye homackacni fangkeyec,’ ilec ga dongesi damongkeningte edocebaengka yenge hikelu hadeng habackang damongkedabiyeng. Esecne kwesac monic aiwec, i faemewa lobeina kwesac hatacmac aime suguledaickale ilec edocgugabeleng.”

65 Inguc mibong Pailatdi yanguc edocebawec, “Nalic, na hudu-baba ngic milu edocebabe ngenge momoc hikedaing. Yenge dongesi damongkeningte tapili balu gagaing, ilec silicina damongkedabiyengte.” 66 Inguc mime yenge hikelu dongesi nuine posadi baicne i mi baickeningte feina aka lobong fawec. Ailu hudu-baba ngic yengi damong domaningte edocebaibong.

Copyright information for `MPP