c(Yesaiya 40:3)
g3:9Yoh 8:33,39; Rom 4:12
i3:11Yoh 1:26-27,33; Sale 1:5
j3:16Yoh 1:32
k3:17Mige 2:7; Yes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35

Matthew 3

Yohane boleine fungkewec

Mrk 1:2-8; Luk 3:1-18; Yoh 1:19-28

Dameng iwa Yohane misa-lowacti Yudeya himong kisiwa hikelu ngic-ngigac Wapongte yowa edocebalu weduyelelu miwec, “Honocmengte ngani-damongti
3:2Israel aling yenge Wapongte wac alang bacnolu mi wackeibong. Ilec ailu Mataiodi Wapong inguc ngagelu ‘Honocmeng’ kwelengkewec. Ilec ‘Wapongte ngani-damong’ nga ‘Honocmengte ngani-damong’ yekele fungine yogo wiyac moniyang aigabiyec.
biyac bangkalegacte ngenge kwelengineng hefaliyening.” b 
Aime Wapongte siduc mimi Yesaiyadi Yohanele yanguc kwelengkewec,

“Himong kisiwa wawac monic yanguc fikegac, ‘Ngenge Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening.’” c 
Aime ye ngakpiine kamelle kandangnginedi baicne, i holelu umbikaine monic sic socinedi baicne, yogodi hewacina hefelu gawec. Ailu ye ipowa nga begecte mac misaine nolu gawec.
3:4Ngakpiine nga umbikaine yogo Elaiyale ngakpi nga umbika ingucne. Siducine 2 Ngictau 1:8 fagac.


Aime Yerusalem ngic-ngigac nga Yudeya prowins iwacni ailu Yodan misa emeina himong falewecka, iwacni yenge sasawadi macnono yela hikeibong. Hikelu bikicngineng mifickeyackebong Yodan iwa misa lowayelewec. Aime Farisaio nga Sadyusi
3:7Farisaio yenge Israel aling yengele micne gocne domaibong. Yenge Mosesle yefe-yowa nga yefe-yowa gocne taockelu aibabangineng sasawa dondonnebenang balaibeibong.

Sadyusi yenge Israel alingkacni habu monic. Sadyusi bocyac yenge depec-baba ngic. Ilec ailu ngic-ngigac yengele dongewa Farisaio nga Sadyusi yenge ngic madicnebenang gaibong. yenge homacnedi misa lowanogale hikebong Yohanedi nganicebalu yanguc edocebawec, “Hema gbolifocine, madi ung-yowa yanguc edocngebawec, ngenge Wapongti aalicine badungelenale aidaicte, ilec hangoc hikedaingte? 3:7 Mat 12:34 ; 23:33 Ilec ngenge kwele-hefaliyecte silicka pasi noine bafuwadabiyeng. Ailu ga geicnele yanguc mi ngagedamec, ‘Abraham ye ngambone aigacte wasecne aidacte.’
3:9Abraham ngambofocine sasawadi gaga-sanang badaingte inguc ngagesiibong.
Wapong ye posa yago nalic mime Abraham ngambofocine fikedaingte, yogo noinebenang edocngebagabac. g 

10 “Naka yoc fungina biyac loicne fagac. Aime yoc gocne noine madicne mi aicaigaing, i sasawa weyackelu dacka wikedaingte. h  11 Na kwele-hefaliyecte misa lowangelegabac. Nga ngic lobena kwesilu gagac, yedibac Tili Asu nga dac lowangeledaicte. Ailu yele tapilidi nale tapili ewaligac. Na ngic waweweine ingucnedi yele hige-ebec hemoctocnobe nalic mi madickedaicte. i  12 Ye moleina yafole fok balu welelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame i filalu yafoine baickedaicte. Baickelu noine bakpaduc ailu nosing-macina lolu yafoine pelengkelu dac pisic-pisicine mikac, iwa wikeme lobedaicte.”

Yohanedi Yesu misa lowacnowec

Mrk 1:9-11; Luk 3:21-22

13 Dameng iwa Yesu ye Galili prowinswacni Yodan misawa hikelu Yohanedi misa lowacnonale edowec. 14 Edome Yohane ye i ngageme nalic mi aime yanguc miwec, “Gagi na nalic lowaneleengka madickedaicte, aime ga nala kwesilu nani lowagelebele migic.”

15 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga yowa i hegileng, pasi dondonne sasawa noine fikenale yakumac edocgugabac, inguc aiyengka madickedaicte.” Inguc mime nalic milu yowaine balaibewec.

16 Aime Yesu ye misa lowalu misawacni ofeemewa honocmeng angkewec. Angkeme Wapongte Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu yela wame nganiwec. j  17 Wame honocmengkacni malac monicti yanguc fikewec, “Yogo angac-madecne, ye ngani-angac aicnogabac.” k 

Copyright information for `MPP