b4:2Wah 34:28
c(Yefe-yowa 8:3)
e(Miti gee 91:11-12)
f(Yefe-yowa 6:16)
g(Yefe-yowa 6:13)
i(Yesaiya 9:1-2)
l4:24Mrk 6:55
m4:25Mrk 3:7-8

Matthew 4

Yesu lokwesacka lowec

Mrk 1:12-13; Luk 4:1-13

Aime Aleng Sugucnenginengti Yesu lokwesacka lonale Asudi mengockeme himong kisiwa hikewec. a  Hikeme Yesu ye iwa deboc hadeng 40 nosing-sawe galu nosingte homawec. b  Inguc aime lokwesac-ngicti yela kwesilu miwec, “Ga Wapongte Madec noine gagicka posa yago miyengka bafaliyelu bret aina.”

Inguc mime Yesudi yowa ameine bafaliyecnolu yanguc edowec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ngicti nosingka sugu mi ganoga, miyac. Ye Wapongte mickacni yowa ofecaigac, yogo sasawa balu ganoga.’” c 
Inguc mime Aleng Sugucnenginengti Yesu mengockeme taon gbagbacna
4:5Ibu-kuluc Yerusalem iwa domawecte taon gbagbacne wackeibong.
hikelu Ibu-kuluc feina wilinibenang, iwa lome domame edolu miwec,
“Ga Wapongte Madec noine gagicka ga geuctiyac yawacni wintackelu haunong. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ye gale ailu angelofocine bole-yowa yeleme yengi molengineng feina sesegubong posa monicti higegone nalic mi helockedaicte.’” e 
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ailu hatacmac yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone lokwesacka mi lonong.’” f 
Inguc mime Aleng Sugucnenginengti Yesu hatacmac mengockeme kupic sugucne monicka felu himongtowa himong gamangnginengkolec nga tapili hibi-angoctowaine fungine fungine, i edalilu miwec, “Ngagegic, ga ngosockelu ketadi holenelelu alang baneleengka wiyac yago sasawa geledacte.”

10 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Aleng Sugucnengineng, ga baickenong. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone, ye moniyang sugu alang bacnolu kwelec kwecnodamec.’” g 
11 Inguc mime Aleng Sugucnengineng ye hegilelu hikeme angelo yengi kwesilu Yesu ngani-damong aicnoibong.

Yesu boleine molickelu bawec

Mrk 1:14-15; Luk 4:14-15

12 Ngic yenge yowa yogo miibong, “Yengi Yohane muc-macka lobong ngiyegac.” Yesu ye i ngagelu Galili prowinswa Nasaret taonka hefaliye hikewec. h  13 Hikelu Nasaret hegilelu Sebulun nga Nafatali yekele himong Galili lifuc mecina, Kapeneam taonka hikelu gawec. 14 Aime Wapongte siduc mimi Yesaiyadi yanguc miwec, ilec noine fikewec,

15 “Yodan misa nebocina yefe lifucka hikegac, Sebulun nga Nafatali himong iwa Israel yengele alingkacni miyac, yengi Galili prowinswa gagaing. 16 Ngic-ngigac yogo yenge kundungka gagaing, yenge angoc sugucne nganiibong, aime ngic-ngigac himongka homacte bagewa gaibong, yengele hewacka angocine fikewec.” i 
Yowa i noine ainale ye Kapeneam taonka ngiye-fac ailu gawec.
17 Dameng iwa Yesudi ngic-ngigac yowa yanguc edocebalu weduyelelu gawec, “Honocmengte ngani-damongti biyac bangkalegacte ngenge kwelengineng hefaliyena.” j 

Mic-tengteng wacebawec

Mrk 1:16-20; Luk 5:1-11

18 Hadeng monicka Yesu ye Galili lifuc mecina haulu dingong balaibelu hike hae-gba yaeckang nganicepame uficnginec lifucka wikelu domaiboc. I Saimon, wacine monic Pita wackelu gaibong nga gbaine Endru. Yeke misa-sic baba ngic gaiboc. 19 Yeke nganicepalu yanguc edocepawec, “Ngeke wele na balaibecnunic. Ngeke kiwec-sic bagabiyec silicine ingucneyac ngic bacebanogale wedungetebe.” 20 Inguc mime yeke uficnginec iwahac hegilelu ye balaibeiboc.

21 Aime iwacni hikelu hatacmac hae-gba yaeckang, Sebedi madeckecine, Yakobos nga gbaine Yohane nganicepawec. Nganicepame yeke mamacnginec Sebediholec wagewa uficngineng bamadickelu gaebongka wacepawec. 22 Wacepame yeke dameng iwahac mamacnginec nga wage hegilelu ye balaibeiboc.

Siduc Madicne edocebawec

Luk 6:17-19

23 Yesu ye Galili iwa himongsoc lolickelu kpakpaduc macnginang wewedu bole balu ngani-damongte Siduc Madicne edocebalu weduyelelu gawec. Ailu ye ngic-ngigac huc haic fungine funginedi bacebame tapilingineng waicne yenge sasawa bamadicebayackewec. k  24 Inguc aime yele siducti hikelu Siria prowins sasawa saweyackewec. Saweme ngic-ngigac madicne yenge huc fungine funginedi ngic-ngigac basowalecebaicne nga doic ngagecaigaing, ailu ngic alengkolec nga gocne homa-gbolic aicaigaing, ailu ngic-ngigac hige-molengineng homaicne, yenge sasawa Yesula bacebalu hikeyackebong yedi bamadicebawec. l  25 Aime Galili prowinswacni nga Dekapolis, iwacni ailu Yerusalem taonkacni nga Yudeya prowins ailu Yodan nebocinacni ngic-ngigac habutowadi ye balaibeibong. m 

Copyright information for `MPP