c6:71Ngt 18:26-29
h6:13Luk 22:40; Yak 1:13; Yoh 17:15; 2Tes 3:3; 2Tim 4:18
i6:14Mrk 11:25-26
j6:16Yes 58:5-9
k6:19Yak 5:1-3
m6:25Filp 4:6; 1Tim 6:6-8; 1Pi 5:7
o6:291Ngt 10:4-7; 2Ngsi 9:3-6
q6:331Ngt 3:13-14; Mige 37:4,25; Rom 14:17

Matthew 6

Mole-bafic ainagunoga

“Ngenge ngic-ngigac yengi nganicngebalu mitengngebaningte yengele dongewa aibaba madicne mi ailu gadaing, miyac. Ngenge inguc ailubac honocmeng Mamacngineng yelacni pasi madicnele fuline monic mi badaingte. Inguc fikedaickale ngani-motolu gadabiyeng. a  Ngic kwesacine gocne yenge ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac yelenogale kpakpaduc macka me yefe sugucna kpekpeng uctowaineholecti fitobong ngic-ngigac yengi mitengebadaingte. Na foinac edocngebagabac, ngic ingucne yenge fulingineng bucbucyac biyac baibong. Ngenge inguc mi aidaing. Ga ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac monic yelenogale ngagegic, yogo ngic monicti mi ngagegeledaic. Ilec ailu ga kwele-madicte wiyac yeledamecte, i sangke-sangke faemewa Mamacgone wiyac sangke-sangke nganicaigac, yedi hocne fuline geledaicte.

Mimilocte yowa

Luk 11:2-4

“Aime ngic kwesacine yengi milockenogale milu aicaigaing, yenge kpakpaduc macka nga yefe kweyasicina milockelu domabong ngic yengi nganicebalu mitengebaningte angac ngagecaigaing. Foinac, yenge fulingineng bucbucyac biyac baibong, yogo inguc edocngebagabac. Ngenge yenge ingucne mi aidaing. b  Ga milockenogale milu, iwabac macgone kweline kpisicna felu nugone holelu Mamacgone mi nganiengka gagac, ye milockedamec. Inguc aiyengka Mamacgone aibaba sangke-sangke ngani-ngagec aicaigac, yedi fuline geledaicte.

“Ailu ngenge milockenogale milu, ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yengi milockecaigaing, ngenge yenge ingucne mi milockedaing, miyac. Yenge mimiloc dalicne ngage-wosaec mikac moc milockecaigaing. Ailu yowangineng homacne wafecaigaingte ailu ngagebong miloc-milocngineng noineholec aicaigac. c  Ilec ngenge yenge ingucne mi aidaing. Ngenge mi milockeebongka Mamacngineng ye ngenge oma wiyacte kpungkecaigaing, yogo ye biyac ngagecaigac. d 

“Inguc aime ngenge yanguc milu milockedaing,

‘Honocmeng Mamacnonggeng,
Ga wacgone gbagbacne fadaic.
10 Aime ngani-damonggone welenoledaic.
Honocmengka gale angac nga ngage-ngage balaibebong fagac, silicine ingucneyac himongka nongela fikedaic. e 
11 Ga yakumac nosing socnonggeng nolenong.
12 Aime nonge ngic yengele bikic hegilegabeleng, silicine ingucneyac ga nongele bikicte ameine hegilenolenong. f 
13 Ga lokwesacka mi locnubadamec,
Ailu kindololo fileine yelacni baicnubadamec.’
6:13Hibi esecne Mataio kwelengkewec, i nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocna yowa yanguc fagac, “Aime ngani-damong, nga tapili, ailu wac feicne gala fafeginowagac. I foinac.”
,
h 
14 “Ngenge ngic-ngigac kindololo aingelebong, ngenge yengele bikic hegiledaingtewa honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic ingucneyac hegiledaicte. i  15 Nga ngenge ngic yengele bikic mi hegiledaingtewa, ibac honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic ingucneyac mi hegiledaicte.

Nosing-sawe gaga

16 “Aime kwesac-ngic yengi nosing-sawe gacaigaing, dameng iwa ngicti nganicebaningte haic mesungineng sowalecaigac. Foinac, ngic ingucne yenge fulingineng bucbucyac biyac baibong, yogo noinebenang edocngebagabac. Ngenge yenge ingucne mi aidaing. j  17 Ga nosing-sawe galu hodocgona heloc lowacnolu haic mesugone suweyackedamec. 18 Inguc aiyengka ngic yenge ga nosing-sawe gagic, i mi ngage-motobong Mamacgone mi nganiengka gagac, yedi sugu ngagedaicte. Ailu Mamac aibabagone sangke-sangke nganicaigac, yedi sugu fuline geledaicte.

Honocmengte wiyac madicne

Luk 12:33-34

19 “Himongka une-kwadacdangti wiyacngineng madicne hilockecaigac nga hufengti wiyacngineng bacaigac, ailu hise ngic yengi mac heuckelu wiyacngineng bacaigaing. Ilec ngenge himongka wiyacngineng madicne bakpaduc mi aidaing. k  20 Ngenge wiyacngineng madicne honocmengka bakpaduc aidaing. Iwa une-kwadacdangti wiyacngineng mi hilockedaingte, nga wiyacngineng hufengti mi badaicte, ailu hise ngic yengi iwa nalic mi heuckelu wiyac badaingte. l  21 Ga wiyacgone madicne bakpaduc aicaigic, iwa kwele-angacgone ingucneyac fadaicte.

Socnonggengte angoc

Luk 11:34-36

22 “Dongegone i socgonele angoc, aime dongegonedi madicne fadaictewa socgone sasawa bame angoleyackedaicte. 23 Aime ga donge-heloc me donge-sowac me dongegonedi sowaledaictewa socgone sasawa kundung kwedaicte. Ailu angoc gala fagac, yogodi kundung weme kundung sugucnebenang fikegeledaicte.

Wapong me moneng-mafa

Luk 16:13

24 “Ngic monicti ngic sugucne yaeckang yekele kwelec nalic mi kwelu gadaicte, miyac. Ye monicte angac ngagelu monic lobeedaicte, me monicta wetackelu monic hegiledaicte. Ngenge Wapong nga moneng-mafa yekele kwelec momocyac nalic mi kwedaingte.

Ngageboc nga mimedec

Luk 12:22-31

25 “Ilec ailu yanguc edocngebagabac, ngenge noba-nosingte milu gaganginengte mi medecngebadaic, ‘Nonge oma nosing nolu ganoga?’ Me socnginengte ngagelu, ‘Oma ngakpi-kpoluc holelu ganoga?’ Ngagegaing, gagadi nosing ewaligac, ailu socti ngakpi-kpoluc ewaligac. m  26 Ngenge sawawa nango nganicebaning. Yenge hole-duwenoc me noluwang monic mi ailu gabong Mamacngineng honocmengka gagac, yedi nosing moc yelecaigac. Ailu ngenge wosaelu ngagedaing, ngengi Wapongte dongewa nango yengele feicne aigaing. n  27 Aime ngengelacni monicti mimedec ailu game yogodi gaga-damengngine kpisicnemac hatacmac nalic mi badaliwedaicte, miyac.

28 “Aime ngenge omale medecngebame yanguc micaigaing, ‘Nongileng ngakpi-kpoluc wenuwacni balu ganoga?’ Ngenge daling mac-sobengka moc siyeckecaigaing nganicebaning. Yenge muc mi yumulu boletowa mi balu sifu sugulecaigaing. 29 Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi daling yengele hibi keleng angacine mi ewaliwec, yogo noinebenang edocngebagabac. o  30 Aime daling aliine sobengka moc siyeckecaigaing, i yakucte sugu fikegaing, i yenge saeme homadaingte. Aime Wapongti ngenge dalingbenang ingucne ngakpi holeyeledaictewa ye ingucneyac ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge ngakpi-kpolucngineng taockelu ngeledaicte.

31 “Ilec ailu ngenge yogo milu mi medecngebadaic, ‘Nongileng nosing misa wenuwacni nodabelengte me ngakpi-kpoluc wenuwacni holenoga?’ 32 Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge socte wiyac sasawadi baningte ngage-ngagengineng iwa lobong fadaicte. Aime Honocmeng Mamacnginengti ngenge socte wiyac kpungkecaigaing, i biyac ngagedaicte. p  33 Ilec ngenge molic-molicbenang Wapongte ngani-damong nga yele pasi dondonne bafuwanogale bole sugucnehac badabiyeng. Ngenge inguc aibong yedi socte wiyac yogo hocne ingucneyac taockelu ngeledaicte. q  34 Inguc ailu ngenge saemele milu mi medecngebadaic. Saeme yeuctiyac damongkedaicte. Deboc hadengsoc ye yeuctiyac umacinele silicina umacine badaicte, yogodibac andoine aidaicte.”

Copyright information for `MPP