a7:1Rom 2:1; 1Kor 4:5; Yak 4:11-12
b7:2Mrk 4:24
c7:7Mrk 11:24; Yoh 14:13; 15:7; 16:23-24
d7:81Yoh 3:22; 5:14-15
e7:11Yak 1:17
l7:23Mige 6:8; 2Tim 2:19

Matthew 7

Ngenge ngage-wosaec mi aiyeledaing

Luk 6:37-38; 6:41-42

“Ngenge ngic yengele aibaba wosaelu mi mimoctocebadaing. Inguc aidaingtewa, Wapongti ngengele aibaba wosaelu mimoctocngebadaicte. a  I yangucte, ngenge ngic ngage-wosaec aiyelelu yowangineng mimoctodaingte, silicine ingucneyac Wapongti ngengele yowa wosaelu mimoctodaicte. Ailu ngenge wiyac umacine wosaelu ngic-ngigac yelecaigaing. Aime umacine silicine ingucneyac wosaelu ameine ngeledaicte. b 

“Ga agogonele dongewa gochakic kpisicne ngiyegac, yogo nganicaigic ailu geicne dongewabac yoc hewacine sugucnedi fagac, i mi ngani-motogic, aibaba ingucne yogodi mi madickegac. Ga geicne dongewa yoc hewacine faemewa agogonele yanguc milu gagic, ‘Ga nalic ngageengka dongegona goc ngiyegac, i baickebe.’ Kwesac-ngic, ga geicne dongewa yoc hewacine fagac, i baickelubac agogonele dongewa gochakic ngiyegac, yogo nalic ngani-motolu baickedamecte.

“Ngenge Wapongte wiyac monic gbagbacne yogo ngic-ngigac wonongkolec aibabangineng hoda ingucne mi yeledaing. Inguc yelebong yenge hefaliyelu hicngebadaingte. Ailu kwanangngineng i bec yengela mi wikedaing. Inguc aibong yenge inguchac gacgu yogo higenginengti edesockedaingte.

Ngenge milockelu gadabiyeng

Luk 11:9-13

“Ngenge ameine fikengeleme banogale milockelu gadabiyeng, ailu wiyac bafuwanogale basackelu gadabiyeng. Ailu nu witiyengelenale nuwa holelu gadabiyeng. c  Ngic monic ye milockelu gagac yedi wiyac badaicte, nga monic ye basackelu gagac yedi wiyac bafuwadaicte, ailu nuwa holelu gagac, ye nu witiyecnodaingte. d 

“Ngengelacni ngic monicte madecti nosingte mamacine uwacnome ye posa nalic mi lacnodaicte. 10 Me kiwec-sicte uwacnome hema sowacne nalic mi lacnodaicte. 11 Ngenge ngic aibabangineng sowacneholec gacaigaing. Ailu sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yelenogale ngage-motogaing. Ilec ngenge yanguc ngagedaing, Honocmeng Mamacnginengte aibabadi ngengele aibaba madicne yogo ewaliyackegac. Ngenge yela wiyac monicte uwacnobong yedi wiyac madicne taockelu ngeledaicte. e 

12 “Ngic-ngigac yengi oma aibaba aingelenogale ngagesicaigabiyeng, wiyac ngagesicaigabiyeng, i ngengi aiyeledabiyeng. Yogodi hocne Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimile yowa fungine aigac. f 

Yefe yaeckang

Luk 13:24

13 “Ngenge nu kpisicna felu hikedaing. I yangucte, sowacnele yefe yogo nuine sugucne, ailu yefe i sugucne, aime ngic-ngigac homacnedi yefe i balaibe hikecgu kpasoliyelu sowaledaingte. 14 Nga gagale yefe yogolec nuine kpisicne ailu yefe i doicineholec, aime ngic-ngigac efecnemacti iwa hikecgu gaga noine bafuwadaingte.

Siduc mimi kwesacine

Luk 6:43-44; 13:25-27

15 “Siduc mimi kwesacine yengi basowalecngebadaingkale ngenge yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge socnginengti lama soc nga kwelenginengtibac kate-hoda, ailu yenge kindololo aingelelu basowalecngebaningte kwesidaingte. g  16 Aime noine fikeme, ngenge i nganilu ngagecebadaingte. Ngic yogo yenge muc somangineholec ingucne, iwacni waing noine nalic mi badaingte. Ailu okolo nga tambong-tambongkacni fik noine nalic mi badaingte, yogo ngagedaing. h  17 Aime yoc madicne sasawa, yengelacni noine madicne fikedaicte, nga yoc sowacne iwacni noine sowacne fikedaicte. 18 Aime yoc madicne iwacni noine sowacne nalic mi fikedaicte, nga yoc sowacne iwacni noine madicne nalic mi fikedaicte. 19 Yoc monic noine madicne mi fikedaictewa i welockelu dacka wikedaingte. i  20 Inguc ailu ngenge siduc mimi kwesacine yengele aibaba nalic nganilu ngage-motocebadaingte. j 

21 “Ngic-ngigac yenge ‘Sugucnene, Sugucnene,’ inguc micaigaing, yengelacni gocnedi honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte. Mamacne honocmengka gagac, ngic-ngigac yele angac nga ngage-ngage balaibelu gacaigaing, yengi sugu iwa fedaingte. k  22 Aime dameng iwa ngic-ngigac homacnedi yanguc edocnudaingte, ‘Sugucne, Sugucne, nonge gale wacka siduc yowa miibeng ailu aleng yebicebaibeng ailu pasi tapiliineholec homacne baibeng, ilec ga ngagenolec.’ 23 Inguc mibong yangucbenang edocebadacte, ‘Na ngenge mi ngagecngebagabac. Yefe-yowa wewe ngic, ngenge nale dongewa baickening.’ l 

Mac-baba ngic

Luk 6:47-49

24 “Ngic monic ye yowane yago ngagelu balaibecaigac, ye ngic fiticne, ye ngic macine fapacladeng feina bawec, ye ingucne. 25 Ye macinele fungine fapacladeng feina sanangne domame mac-gbelongkolec kweme lumongti kwesilu mac i nalic mi kwelu wembalackedaicte. 26 Aime monic ye yowane yago ngagelu mi balaibedaicte, ye ngic ngage-ngageine mikac ailu ngic macine dingong feina bawec, ye ingucne. 27 Mac kweme lumong nga gbelong sugucnedi kwesilu mac i wembalackeme fuwangkelu wawedaicte.”

28 Yesu ye yowa yogo mime motowec. Ye Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yengi micaigaing ingucne mi miwec, miyac. Ye ngic ngage-ngageholecti bolele hibi balu gacaigaing, yengele silic ingucne wewedu bole tapiliineholec bawec. Ilec ailu ngic-ngigac habutowa yenge yowa weduyeleme ngagelu kwatackeibong. m 

Copyright information for `MPP