b8:4Dep 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14
f(Yesaiya 53:4)
g8:202Kor 8:9
h8:211Ngt 19:20
i8:24Mige 4:8
j8:26Mat 14:31; Mige 89:9
k8:29Mrk 1:24; Luk 4:41

Matthew 8

Ngic waic-sanangkolec

Mrk 1:40-44; Luk 5:12-14

Yesu kupic hegilelu wame ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti ye balaibeibong. Balaibelu wabong ngic monic waic-sanangkolecti kwesilu ketadi holecnolu miwec, “Sugucne, ga ngageng nalic aime na bamadicnung gbagbackedacka, me?”
8:2Monic waic-sanangkolec, ye socine wonongkolec milu gaibong. Wonongkolec yenge depec nalic mi lobedaingte. Ngic homacnedi huc ingucne gacgu badaingkale, waic-sanangkolec yenge taon lobeina gaibong. Yogo Mosesle yefe-yowawa kwelengkeicne fagac.


Inguc mime Yesudi moleine sungkelu ngic bauwalu yanguc edowec, “Ga madickecte ngagegabac.” Inguc mime iwahac socine madickeme hucine miyac aiwec. Aime Yesudi yanguc edolu mimackewec, “Ga socgona pasi fikegac, ilec ngic monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone edalidamec. Edaliengka Mosesdi depecte miwec, i balaibelu yogolec silicina loengka yenge depecgone i nganilu ngage-motodaingte.” b 

Hudu-baba ngic micne

Luk 7:1-10

Aime Yesu Kapeneam taonka feme Roma yengele hudu-baba ngic micne monicti kwesilu Yesudi bafickenale dogbac aicnolu yanguc miwec,
8:5Hudu-baba ngic micne yogo yele bagewa hudu-baba ngic 100 ingucne gaibong. Yenge Roma himongkacni kwesiibong.
“Sugucnene, bole-madecne ye hige-moleine homaicne ailu ye macka doic ngagelu falu gagac.”

Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Na nalic fulu bamadickedacte.”

Inguc mime hudu-baba ngic micnedi yowa bafaliyelu yanguc micnowec, “Sugucnene, na oma madicnele macne kwelina fudamecte. Ga yowadi sugu miyengka bole-madecne madickena. I yangucte, na ngic tapilinginengkolec yengele bagewa gagabac. Aime nale bagewa hudu-baba ngicfocne gagabiyeng. Yengelacni monicte ‘hikec’ mibe ye hikedaicte. Nga yengelacni monicte ‘welec’ mibe ye weledaicte. Nga kwelec kwekwe ngicte ‘bole i banong’ mibe ye yogo badaicte. Na ngagegabac, ga tapiligoneholec gagic.”

10 Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec, ailu ngic-ngigac balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Foinac, Israel himongka ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng sanangne yangucne monic mi nganiibawa, ngic yago yele nganigabac. 11 Ilec yanguc edocngebabe, ngic homacnedi wenac ofe-ofeinacni nga wenac hau-hauinacni kwesilu Abraham nga Aisak ailu Yakobo yengeholec honocmengte ngani-damongka yenge momoc ngiyelu noba-nosing nodaingte. d  12 Aime Wapongti molic-molic yeicne ngani-damongte aling yogo Israel aling yengele miwec, yengebac lobewa dacka wikecebabong haudaingte. Haulu iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.” e 

13 Inguc milu hudu-baba ngic micne yanguc edowec, “Ga hikenong, ngagesingkegic, i noine fikegeledaicte.” Aime hadeng dameng iwahac bole-madecine hige-moleine homaicne madickewec.

Pita sefengngine

Mrk 1:29-31; Luk 4:38-39

14 Aime Yesu ye Pitale macka felu Pita sefengngine soc-dac aicnome fame nganiwec. 15 Nganilu moleina balu oiyame sefengngine hucine miyac aime fangkelu ngani-damong aiyelewec.

Ngic-ngigac homacne bamadicebawec

Mrk 1:32-34; Luk 4:40-41

16 Aweleme iwahac ngic-ngigac alengkolec homacne Yesula bacebalu kwesiibong. Kwesibong, yedi yowa milu aleng yebicebalu huckolec sasawa bamadicebawec. 17 Siduc mimi Yesaiyadi esecne yanguc miwec,

“Yedi nongileng huc sasawa baickeme madickeibeng.” f 
Iwa noine fikewec.

Yesu balaibenoga

Luk 9:57-60

18 Ngic-ngigac habutowadi Yesu hewalingkelu domabong ye yogo nganicebalu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” 19 Inguc miyemewa Mosesle yefe-yowale wewedu ngic monicti kwesilu yanguc edowec, “Wewedu, ga iwa me iwa hikedamectesoc na balaibecgulu gaholec hikenogale ngagegabac.”

20 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Kate-hoda yenge himong kwelina mac fafanginengkolec, nga sawawa nango yenge selengnginengkolec, nga Ngicte Madec ye mac fafaine mikac, inguc gacaigac.” g 

21 Mime mic-tengtengfocine yengelacni monicti yanguc miwec, “Sugucne, ngageneleengka hikelu mamacne homame longkelubac ga balaibecgudacte.” h 

22 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga homaicne hegilecebaengka yenge yengungtiyac longnaguning. Nga ga wele na balaibecnuc.”

Gbelongti yowa ngagewec

Mrk 4:36-41; Luk 8:22-25

23 Yesu wagewa feme mic-tengtengfocine yenge momoc wagewa felu hikeibong. 24 Hikeebongka gbelong tapiliineholec weme dibongti wage kwelina haunogale aiwec, aime dameng iwa Yesu ye gung fawec. i  25 Fame mic-tengtengfocine yenge Yesula lelu yeuckelu miibong, “Sugucne, nonge haulu homadabelengkale baficnubac!”

26 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge hangoc mi aining.” Inguc milu gbelong nga lifuc yowa miyeteme gbelong miyac aime lifuc ye kalong kwelu moc fawec. j 

27 Fame ngic yenge kwatackelu uwanaguibong, “Ye oma ngic, aime gbelong nga misa lifuc yeke yele yowa ngagegabiyec?”

Ngic yaeckang yekele aleng

Mrk 5:1-17; Luk 8:26-37

28 Aime yenge lifuc nebocina Gadara ngic, yengele himongka hike sulumebong ngic yaeckang alengngineckolec dongesiwacni kwesiiboc. Yeke odolecaigaic, ilec ailu ngic-ngigac yenge inguc yefe mi hikelu gaibong. 29 Aime yeke iwa domalu aukwelu yanguc miiboc, “Wapongte Madec, nongela oma wiyac ainogale kwesigic? Damengnonggeng mi weleemewa ga doicka mi locnubadamec.” k 

30 Aime ediyec neboc bec-habu sugucne monic yenge sulukwelu gaebongka 31 aleng yengi yanguc milu Yesu dogbac aicnolu miibong, “Ga yebicnubanogale milu, bec-habu yengela salecnubang hikedabeleng.”

32 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge baickelu iwa hikening.” Mime yenge baicke ofelu bec-habu yengela hauibong. Haubong bec yenge sasawadi fegengkacni gasackelu lifucka haulu misa nolu homayackeibong. 33 Homabong bec-damong yenge i nganilu hangoc hike taonka galu pasi fikewec ilec siduc sasawa milu edocebaibong. Ailu ngic alengkolec yekela pasi fikewec, ilec siduc momocyac edocebaibong. 34 Edocebabong taon yogolec ngic-ngigac sasawadi Yesu nganinogale hike nganilu foloineholec edolu miibong, “Ga nongele mac-himong yago hegilelu biyac hikec.”

Copyright information for `MPP