Matthew 9

Ngic hige-moleine homaicne

Mrk 2:1-12; Luk 5:17-26

Yesu ye wagewa felu lifuc falockelu yeicnac taonka hikewec. a  Hikeme yenge ngic monic hige-moleine homaicne dembengka lolu tengkelu kwesiibong. Kwesibong Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu ngic yanguc edowec, “Madecne, ga kwelegone madickena, bikicgone yogo biyac hegilegelegabac.”

Inguc mime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic gocne yengungtiyac yanguc ngagesiibong, “Ngic yago ye Wapong fecnogac.”

Inguc ngagebong Yesudi ngage-ngagengineng nganilu yanguc miwec, “Omale kwelenginang ngage-ngage sowacne ngagesigaing? b  Na yowa weni yogo mibe tapilineholec aidaicte, ‘Bikicgone yogo biyac hegilegelegabac’ midacte me ‘Ga fangkelu hikec’ midacte? Ngicte Madec ye himongka bikic hegile-hegilele bole-yowa nga tapili facnogac. Aime ngengi nale bole yago ngageningte ailu yowa yogo migabac.” Inguc milu ngic hige-moleine homaicne yanguc edowec, “Ga fangkelu dembenggone tengkelu macgona hikec.” c  Inguc mime ngic ye fangkelu macina hikewec. Hikeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge i nganilu kwatackelu hangocebawec. Wapongti bikic hegile-hegilele bole-yowa tapiliineholec ingucne ngic-ngigac yeleme, yenge i nganilu Wapong mitengkeibong.

Yesudi Mataio wackewec

Mrk 2:13-17; Luk 5:27-32

Yesu ye iwacni falocke hikelu takes-baba ngic
9:9Takes funginele siduc Mataio 5:46 yowa bageina iwa fagac.
monic wacine Mataio, ye takes-baba macka ngiyeme nganilu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc.” Inguc mime fangkelu balaibelu hikewec.

10 Aime Yesu ye Mataiole macka felu nosing nolu ngiyeemewa takes-baba ailu bikickolec ngic homacnedi kwesilu Yesu nga mic-tengtengfocine yengeholec ngiyelu nosing momoc noibong. 11 Nolu ngiyebong Farisaio yenge i nganilu Yesu mic-tengtengfocine yanguc uwayeleibong, “Wewedungineng ye omale takes-baba ngic nga ngic bikickolec yengeholec ngiyelu nosing nogac?” e 

12 Inguc mibong Yesudi yogo ngagelu yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac huc-doicngineng mikac gagaing, yenge dotala mi hikecaigaing. Hucnginengkolec, yengi sugu dotala hikecaigaing. 13 Ngenge hikelu yowa yanguc fagac, yogolec ngage-ngage baning,

‘Na depec bacaigaing, ilec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, ilec ainelegac.’ f 
I yangucte, na ngic dondonne wacebanogale mi waiba, miyac. Na ngic-ngigac bikicnginengkolec wacebanogale waiba.” g 

Nosing-sawe gaga

Mrk 2:18-22; Luk 5:33-39

14 Dameng iwa Yohanele mic-tengtengfocine yengi kwesilu uwacnoibong, “Nonge nga Farisaio, dameng homacne nosing-sawe aicaigabeleng, nga gale mic-tengtengfocgone yenge omale nosing-sawe mi aicaigaing?” h 

15 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac baba-tumang aiyelecaigac. Aime ngic ye agofocine yengeholec gaemewa yenge kwele-sowac nalic mi aidaingte, miyac. Gacgu dameng monic fikeme baba-tumangte ngic ye agofocine yengelacni baickelu hikedaicte, dameng iwabac nosing-sawe aidaingte.

16 “Ngigac monic ye ngakpi esecna kpoluc susucine gbolicne monic lolu mi gbododaicte, miyac. Ye gbolicne inguc lodaictewa gbolicnedi esecne kwesulackeme yefine fikedaicte. 17 Ailu ngic monicti waing gbolicne bokong esecne sic socinedi baicne iwa mi kweme haudaicte, miyac. Inguc aidaictewa waing gbolicnedi bokong esecne yogo kwouckeme sowalelu misaine wadaicte.
9:17Bokong sic socinedi baiicne esecne ye umec sucine ingucne nosing hatac lobebeng sulumedaicte. Yowa yanguc yegengkegac, Ngic-ngigac yenge Yesule yowa gbolicne balaibenogale yefe-yowa esecneholec hatac atang mi bacepadabiyeng.
Ilec waing gbolicne kwebong bokong gbolicne monicka sic socinedi baicne iwa haume yeke momoc nalic ngiyedabiyecte.”

Adu monic bagboliyewec ailu ngigac monic bamadickewec

Mrk 5:22-43; Luk 8:41-56

18 Yesu ye yowa i edocebalu ngiyeme ngic micne monicti yela kwesilu ketadi holelu alang bacnolu miwec, “Na adune yakumac homayec. Gagi welelu molegone feina loengka gboliyena.” 19 Inguc mime Yesu ye fangkelu yeholec hikeme mic-tengtengfocine ingucyac fangkelu ye balaibelu hikeibong.

20 Hikeebongka ngigac monic lobenginang balaibecebalu hikewec. Ye hifa 12 sac-dale gawecte ailu kwesilu yanguc ngagewec, “Na Yesule ngakpi sugu oiyalu madickedacte.” Inguc ngagelu ngakpi daleinele muc susucine oiyawec. j 

22 Oiyame Yesu ye hefaliye nganilu yanguc edowec, “Ngigac, ga kwelegone madickena. Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.” Inguc miyemewa ngigac ye iwahac madickewec.

23 Aime Yesu ye gacgu ngic micne yele macka hike feme hisonggong gee holebong ngic-ngigac habutowa hendolongngine ngagelu 24 yanguc edocebawec, “Ngenge yagowacni baickening. Adu ye mi homagac, ye gung fagac.” Inguc mime yenge yowa kwekwe aicnolu gouwecnoibong. 25 Gouwecnolu baickelu waibong, Yesu ye adu fawec, iwa felu adu moleina bame gboliye fangkewec. 26 Aime siduc yogodi himong i saweyackewec.

Ngic yaeckang dongenginec pisickeicne

27 Yesu ye mac yogo hegilelu hikeemewa ngic yaeckang dongenginec pisickeicnedi Yesu balaibelu aukwelu wackelu yanguc miiboc, “Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena!”
9:272 Samuel 7:12-16 Wapongti Dawidiholec yowa yanguc milu hefewec. Ngic monic gale alingkacnidi dameng moto-motoine mikac gale mac ngiye-ngiyewa ngiyedaicte. Yogolec yenge Yesu Dawidile ngambo miibong.
,
l 

28 Ye macka feme donge-pisic yaeckang yeke yela leboc yedi yanguc uwayetewec, “Na bamadicngepanogale aigabac, ngeke i ngagesingnugabiyec, me?”

Inguc mime yeki miiboc, “Oc Sugucne, noke ngagesinggugabelec.”

29 Inguc miboc dongenginec bauwalu yanguc miwec, “Ngage-ngagesingnginecte noine fikengetena.” 30 Inguc mime dongenginec hilaiboc. Aime wiyac fikeyetewec, i ngic monic mi edonicte mimacepawec. m  31 Aime yeke hikelu siducine i miboc suguleme macsoc ngageyackeibong.

Ngic yowaine mikac

32 Aime yeke hikeebocka ngic-ngigac yenge ngic monic yowaine mikac ailu alengkolec Yesula balu kwesiibong. 33 Kwesibong Yesudi aleng yebiyeme ngic ye yowa miwec. Mime ngic-ngigac habutowadi i nganilu kwatackelu yanguc miibong, “Israel himongka pasi ingucne esecne monic mi fikeme nganiibeng.” n 

34 Inguc mibong Farisaio yengi miibong, “Ye aleng yengele micnele tapiliwa aleng yebicebalu gagac.” o 

Lama-damongngine mikac

35 Yesu ye taon nga mac-gogoc sasawa lolickelu kpakpaduc macnginang felu weduyelelu edocebalu ngani-damongte Siduc Madicne edocebalu miwec. Ailu ngic-ngigac huc fungine funginedi bacebame tapilingineng waicne yenge sasawa bamadicebayackewec. p  36 Aime ngic-ngigac habutowa yenge mimedec nga tapili-wawa ailu lama-damongngineng mikac, ingucne gaibong. Ilec ailu Yesudi nganicebalu kweleine sowaleme q  37 mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yenge nosing noine ingucne homacnedi houwelu fagaing. Aime bole-ngicti sugu efecnemac gagaing. r  38 Ilec ailu ngenge Sugucne, nosing fileine milockelu yanguc edodabiyeng, ‘Ga bole-madec salecebang yengi hikelu nosing noine bakpaduc aidabiyeng.’”

Copyright information for `MPP