b2:41Kor 10:24
c2:6Yoh 1:1-2; 17:5
d2:72Kor 8:9; Yoh 1:14
g2:10Rom 14:11
h2:11Rom 10:9
i2:15Dan 12:3; Filp 1:10; 2Tim 2:19
l2:212Tim 4:10

Philippians 2

Dongengineng Kristola hiladaing

Ngenge Kristola wetackeibong yogodi basanangngebame Kristole kwele-angacti bakolocngebalu gagac. Ailu Tili Asuholec kpatulecngebalu kwele-mogung aingelelu kwele-sowac ngagengelegac. Ilec ailu hewacnginang ngage-ngage moniyang nga kwele-moniyangka kweledi angac ngagenagudaing. Inguc aibong na beliyelu ngagebe motodaicte. Ngenge wac sugucne banogale mi aidaing, ailu soc bafefe mi gadabiyeng. Ngenge aibaba i hegilelu socngineng bawacnagulu, ngic-ngigac agofocngineng yengele wac bafangkelu ngengileng wac bawalu gadabiyeng. a  Ga geicne woc-wiyac sugu mi damongkedamec, agofocgone yengele woc-wiyac momochac baficebalu damongkedamec. b 

Kristo Yesule pasi nga ngage-ngage fagac, ngenge silicine yanguc ngagedabiyeng.

Kristo ye Waponghac gawec, ailu ye Wapongkolec angasosoc i ganogale mi ngagewec. c 
Ye yeicne gaga hegilelu kwelec kwekwe ngic aiwec. Ailu ye ngic soc balu ngic silic fikeme nganiibong. d 
Ye ngic fikelu yeuctihac socine bawalu Wapongte yowa balaibelu gacgu homawec. Homacine i malicpongka homawec. e 
Ilec ailu Wapongti ye bafangkelu wac feicnehac lacnolu gunungkewec, wac i wac sasawa ewaliyackegac. f 
10 Aime honocmengka gagaing, nga himongka gagaing, ailu wiyac sasawa gagaing, yenge Yesule wacka socngineng bawacnagulu ketadi holecnoyackeningte inguc aiwec. g 
11 Ailu ngic-ngigac sasawadi Yesu Kristo ye Sugucne, inguc mibong yegengkeme wac feicne yogodi Wapong Mamacte ainowagac. h 

Himongka angoc ingucne ganoga

12 Ilec agofocne ngengele angac ngagegabac, ngenge esecne damengsoc yowane balaibelu gaibong, ngengele emewa gabe yowane balaibeibong, ingucnehac yakumac dalicka gabe ngenge yowane balaibelu hangoc ailu dengdengngebame boletowa balu gacgubong damengngine kwesime wasecne aidaingte. 13 Wapong ye bole aling madicne fikenale kwelenginang bole balu gagac. Inguc balu game ngage-ngagenginengti ye balaibedaingte, ailu bole i baningte tapili ngelelu gagac.

14 Ilec bole sasawa badabiyengtewa ngenge tatakic yowa nga yowadi fec-wac mi ainagudabiyeng. 15 Inguc aidaingtewa yanguc edalidaingte, Wapongte adu-madec gagaing, ngenge sowacnengineng mikac galu gbagbacne nga dondonne domadabiyeng. Ngenge, ngic-ngigac sowacnebenang nga yefe lilolu gagaing, yengele hewacnginang domalu Wapongte yowa gagaineholec bagalu angoc ingucne himongtowawa kwebong angoledaicte. i  16 Ngenge inguc aibong, Kristole damengtowa kwesime, ilec ngengele ngagebe wiyac sugucne aidaicte, aime yanguc midacte, na moc mi gasackeiba, me bolene baiba i noine mikac monic mi aiwec. 17 Ngenge ngage-ngagesingnginengte bole i depecte hasoc ingucne balu gagaing, aime ngabafocne yengi wehomacnulu ilec feina nale sac sotiyedaingtewa, na sifu ilec angac ngagelu ngengeholec beliyegabac.
2:17Wapongti angac ngagenale, Yuda yenge depecngineng madicne feina yefe waing misa sotiyebong haucaigac. Polle sac silic iwa sotiyedaicte ilec beliyegac. Himong kisiwa 15:3-10 iwa wafedaing.
18 Aime ngenge yefe iwahac angac ngagelu naholec momoc beliyedabeleng. k 

Timoti nga Epafodaitus

19 Sugucne Yesudi ngageme nalic aime, dameng mi daliweme Timoti salebe fudaicte. Ailu ye hefaliyelu ngenge wenuc gagaing, ilec siduc edocnume kwelene madickedaicte. 20 I yangucte, ngic monic Timoti ingucne naholec mi gagac, miyac. Ye moniyangti sugu ngengele kweleinedi sugucnehac aicaigac. 21 Aime ngic-ngigac naholec gagaing, yenge yengileng wiyacte sugu ngagecaigaing, ailu Yesu Kristole wiyacte monic mi ngagecaigaing. l  22 Aime Timoti ye aibabaine madicne, ngenge i ngagegaing. Ye madecti mamacineholec bole balu gagac, silicine ingucnehac, naholec Siduc Madicnele bole baficnume balu gagabelec. 23 Aime nala yefe wenuc fikedaicte, i ngage-motolubac ye biyac salebe funale ngagesigabac. 24 Ailu Sugucne ngagepangkelu yanguc ngagegabac, naneuc dameng mi daliweme ngengela inguchac fudacte.

25 Aime ngengi Epafodaitus salebong salecebaicnengineng kwesi domalu kwesingnume, wiyac monicte mi kpungkegabac. Ye naholec bole balu gagac, ailu naholec galu Sugucnele hudu-baba ngic, ye gbane ingucne ailu gagac. Aime ye salebe ngengela hatacmac funale ngagebe fudaicte. m  26 Ye huc aicnome siducine ngageibong, ilec ailu ye ngengele ngageboc ailu kweleinedi ngengele aicnolu gagac. 27 Aime foinac, ye huc aicnome homanogale aiwec. Inguc homadaickale nala kwele-umac sugucne feina taockeme ngagedacka. Ailu ye sugu miyac, Wapongti na momoc kwele-sowac ngagenotelu baficnupawec. 28 Aime ngengi ye nganilu kwele-madic ngagecnodaingte, aime na kwele-sowac mikac ganogale ye salebe ngengela fudaicte, i sanangnehac ngagesigabac. 29 Aime ngenge Sugucnela wetackeningte ailu, ye kwelenginengti angac ngagecnolu mac holecnolu ye nga ngic ingucne gocne gagaing, yenge alang bayeledaing. 30 Ailu ngengi baficnuningte kpungkeebongka, yedi kwesilu baficnume Yesu Kristole bolele ailu socine basowalelu homanogale aiwec.

Copyright information for `MPP