a[Jo 1:18]

1 John 4

Dagego te Godigo Mobo dali, tibo mobo dali si dagala suiyąo

Abagi dedeo, tibo po ola mabo bidi dabe hauwa augwali tigidali tǫde bilalubao. Tama bidi hauwago te po obao, “Godigo Mobo Bidi agai enabolo mu po olama, tama eno te mu po pusubo dao.” Te po obaso, dagego homu te augwaligo ola mabo poba olo subigila dąų wagio. Dagego koneainogo, tigidali te po ola mabo bidi osola suao, te Godigo tagala palali Mobo Bidi augwali dali bidibawe, ma meniwe, te suainogo tama tiao. Dagego te bidi me deligo Godigo Mobo Bidi elalubowe naga tede dagego hania konemainogo e tiwai aga osola suao: Bidigo “Te Jisas aga Godigo sa muani bidi Krais dao, tama aga tǫba asama aga e tǫde bidigo tigi tiwai selama tama bidali bidi dao,” te po wabo bidi te Godigo Mobo Bidi aga dali bidibo dao. Tiali goli tigidali bidigo Jisas dali te po tiwai wasiąbaso da, te bidi dabe augwali te gasa dwai bidi nomago dagana sagasali, te Godigo Mobo Bidi menio. Te tobage bidi agai Krais dali boi bidi homu ebo dao, polobadu dagego po odali te tobage bidi aga asaibao wai. Tama megi aga aselama, tǫde bidibao.

Dage eno wai dabe o, dage Godigo we bidi hani, tama dagego te tibo po ola mabo bidi aiyaba elaluai dao. Magi baso meni. Te Mobo dage tomode bidibo Mobo Bidi agai bomogo te tǫde bidi dali tomode bidibo mobogo bomo aiyaba elalubo dao. Te tibo po ola mabo bidi dabe augwali tǫde bidiyu, tama tǫde elalubo kolesaga naga augwaligo wali pabo dao. Tama augwaligo po te tǫde elalubo naide po wabo dao. Tama tibaso, tǫde bidigo augwaligo po odobo dao. Da Godigo we bidi dao. God koneani bidi, te bidi agai dago po odobo dao. Tialima God konesiąwani bidi, agai dago po odali goli, te po wali pabo menio. Tede dago te mu po wabo Mobo dali, tibo po wabo dwai bidi noma elalubo bidi dabe dali dagalama, tama augwali si koneagameo.

God aga te dwagi yai homu eyu godolo mu ebo kolesaga page bidi mu dao

Abagi mu dede o, dena hasi dago we bidi dali dwagi yai homu eyu godolo mu inao. Magi baso meni. Te we bidi dali dwagi yai homu eyu augwali godolo mu ebo kolesaga page bidi te God dao. Bidigo dwagi yai homu mabo kolesaga wali pabo bidi, aga te Godigo wai dao, tama agai God mu konebo dao. Bidigo aga ama dali dwagi yai homu eyu godolo isąbo bidi, agai God konebeo. God agai homu kolesaga page da, te we bidi dali dwagi yai homu eyu augwali godolo mu ebo homu kolesaga dao. God agai Ogwa deli digi mu, tama agai te Ogwa e tǫba tagala palai, tama agai da aga yali sęde te bidibo ula somainogo tiwai. Tebogo da ola mani, God agai da dali dwagi yai homu eyu, da godolo ebo dao. 10 Dwagi yai homu mabo kolesaga te tama menio: hasia dago bolo God dali dwagi yai homu eyu godolo yai da, te homu egobeo. Te tama menio. Dwagi yai homu mabo kolesaga e tama tiwai: God agai bolo te dwagi yai homu mu da dali elama, tama aga Ogwa e tǫba tagala palama, tama agai aga tigi menama, tama dago dwai sę tigidali sela sąbo bidi bidimainogo tiwai dao.

11 Abagi mu dede o, God agai te tiwai da dali dwagi yai homu eyu godolo mu yaligo da, teda dago me dena hasi dwagi yai homu dago abagi dabe dali inao. 12 Bidi me deligo God munu me subeo. Dago dena hasi dwagi yai homu dago abagi dali eyu da, God aga da dali bidibo dao, tama aga dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga te da tomode sese wiegi yai mu pedalai dao. a 

13 God agai aga Mobo Bidi dabolo mawai. Tama tibaso, dago koneai, da God dali bidibo dao, tama aga da dali bidibo dao. 14 Tama Aya God aga Ogwa e tǫba tagala palama, tama agai da e tǫde we bidi tigidali ma dobola sabo bidi pedalomainogo yai. Dago te suai dao, tama dago te sę po gasa we bidi dabe augwalibolo pusubo dao. 15 Bidi me deligo te gasa we bidi gabidide po weyu, “Awe, te bidi Jisas aga te Godigo Ogwa dao,” obaso da, God aga te bidi dali bidibao, tama te bidi aga God dali bidibo dao. 16 Tama dago koneai dao, Godigo da dali dwagi yai homu eyu godolo mu ebo dao. Tama koneyu, tama da te kolesagaba dago homu tiąlubo dao, tede homu si ebo menio.

God agai homu kolesaga page da, te we bidi dali dwagi yai homu eyu augwali godolo mu ebo homu kolesaga dao. Tama bidi te kolesaga eyu bidibo bidi, aga God dali bidiyu, tama God aga te bidi dali bidiyu ebo dao.
17 Tama bidiyu, tama te dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga te da tomode sese wiegi yai mu pedalobo dao. Magi baso meni. Tama tiyu da, da e tǫde bidibo sogo te da Krais tiwai bidibo dao. Tama tibaso, te nosali te tǫ dagalu silibo side genuai po tų ebode da wi me egobeo. 18 Tama God agai da dali te dwagi yai homu eyu godolo mu ebo kolesaga te sese wiegi yai mu dao, sǫą pabeo. Tama tibaso, da wi menio, te agai da dali ebo kolesagago te wi ebo sela sąbo dao. Wi ebo page e tama: da dwai dene sabo homu ebo we bidi bidiyu da, teda da wi ebo dao. Tama tiyu da, dago koneaibao, te Godigo da dali dwagi yai homu ebo kolesaga page te dago kuna konebeo, da tede sǫą pabo.

19 Te dago God dali, dena hasi abagi dali te dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga page e dao: hasia bolo God agai da dali te godolo ebo kolesaga yali. 20 Bidi me deli agai te po weyu “Eno God dali dwagi yai homu eyu aga godolo ebo dao,” te po agai weyu, tiali goli te bidi agai aga ama dali dwai boi bidi homu eyu da, teda te bidi agai tibo po wabo dao. Magi baso meni. Te bidigo aga gedugo aga ama subo dao. Tiali goli agai aga dali dwagi yai homu eyu godolo ebo menio. Tama tibaso, agai te aga gedugo susiąbo God dali mena tama dwagi yai homu ebo kolesaga egowe? Mu menio, aga usu egobeo. 21 Tama te bomo yai po dago God agade sai, te po tama wai: niwai bidigo God dali te dwagi yai homu eyu godolo ebo bidi, agai aga ama dali me dwagi yai homu eyu godolo mu yao.

Copyright information for `MPS