a[Tpi 16:19-24; 17:1-9]
b[Tpi 17:5]
c[Tpi 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12]

1 Thessalonians 2

Polgo Tesalonaika bulude sę yali po

Dago abagi dabe, polobadu da dage bidibo digi aselama, tama dago yali sę te nai walosiąwai sę menio, te dagego koneai dao. Hasia da dage bidibo digi asisąbadi, da Filipai bulude bidibadi, da dene siyu, tama augwaligo dago tigi doloyu, nogi posobo po weyu yai, te me dagego koneai dao. Tiali goli, da dage bidibo digi aselama, tama God agai da homu kolesaga dąų waliyu, tama dago boi bidi sulama, wi eyu didibili homu yai menio. Dago bomo elama, Godigo po dagebolo pusa mawai. a  Dago dage dali po ola mobadi, te dago te po doloyu, dwai sę yabo po dali, ili po wabo kolesaga dali, dago te tobage po wabo menio. Te menio. God agai da osola sulama, tama da usu ebaso, tama agai dabolo agai dwagi yai po pusumainogo dabolo te sę mawai. Tama tibaso, dago te po hania hanilama te po pusubo dao. Dago te sę ebo tǫde we bidi augwali da dali homu dwagi yai emainogo te sę ebo menio. God agai deligo naga dago te sę ebo godolo emainogo te sę ebo dao. Tama God aga digi dago homu kolesaga tomode osola subo dao. Dagego koneai, dago te wabo pode dage homu bega somainogo dago te po wabeo. Dago te Godigo po dage dali obadi, dagego nai sainogo dago tibo po dage dali weyu menio. Tama God agai me te sę ebo gedugo suai dao, te po mu po dao waibao. Tama dago te sę ebo te tǫde bidigo dago nogi ugwaba somainogo te sę ebeo, te dage me te gasa bidi me tomode te dago te sę ebeo. Te Jisas Krais aga digi da tagala palali agai sę bidi da bidibadi goli, dago bomo elama, tama dagego dabolo te genuai nogi momainogo dago te sę ebeo. Te menio. Tialima, da dage dali bidali sogo, da homu nagame yai kolesaga eyu bidali, wego aga wai dabe bugagia tonaluyu negebo tiwai eyu bidai dao. Tama dago dage godolo mu yai, tama dago Godigo dwagi yai po dagebolo te pusa mawainogo yai. Tama te sę naga menio. Dago dage tau siyu isabo te sisi eyu, te homu me dago yai dao. Magi basowe? Dago dage godolo mu eyu, te homu yai dao. Dago abagi dabe, da dage tomode bidibadi, dago sę dene ebo te tigidali dagego koneai dao. Tama dago dagebolo Godigo dwagi yai po pusubadi, tama dago te masigi sabo gasagi yai sę yai dao, te siade me hulide me yai dao. Te yali sę dagego koneai dao. Dago te sę magi baso yaliwe? Te dago dagebolo sęgę maidali weyu, dago te sę yai dao. 10 Tama da dage Jisas wali pabo we bidi tomode bidali sogo, dago te gasagi yai mu kolesaga yali. God agai gedude dago yali kolesaga te dwagi yai mu yali. Tama we bidigo gedude dago yali kolesaga te doloba pai mu yali, tama te sę ebadi, magi dwai sę me yai menio. Tama te yali kolesaga dagego sulama, koneai dao. Tama God me agai te dago yali kolesaga sulama, koneai dao. 11 Tama dagego koneai, ayago aga wai dabe dali ebo kolesaga tiwai dago me dage deli deli dali yai dao. 12 Tama dage tulaluidali weyu, dago dagego homu kolesaga tomode hodoloyu, tama dagego homu kolesaga dąų waliyu yai. Tama dago bomo elama, dagebolo po mobo maidu geai, te po wai, “God agai dage dali dwagi yai homu emainogo, agai dwagi yai kolesaga mu wali pao. God agai dage i wali, tama dage aga obo tomode bidiyu, agai genuai ula yai bomo sumainogo agai dage i wai dao,” dago dage dali te po wai.

Augwaligo konealubo po dąų weyu, bomo elama, sęgę dali tolai

13 Tama tibaso, sesemane sogo dago Godibolo gedu haluasa po weyu, dago nage usu dao po wabo dao. Magi basowe? Polobadu Godigo po dago pedauwalide wabo po dagego odai. Tama te po odama, tama te olo bidigo po dao homu eyu, dagego te po sai menio. Te meni. Te po Godigo po mu dao. Tama dagego te po odoyu, dagego te homu yai, awe, te Godigo po mu dao. Tama te pogo te Godibolo konealubo po dąų wabo bidigo homu kolesagade sę bomo mu ebo dao. Te Judia tǫde bidibo we bidi meba augwali Godigo we bidi hani mu dao. Augwali te Jisas Kraisde homu dąų wali we bidi dao. 14 Dago ama dabe, dage augwali tiwai dao. Augwali te Jisasde homu dąų obaso, te Juda bage mebago hagela ebaso, augwali dene mawai. Tama te tiwai dage me duga hanigo nogode dene sai dao. b  15 Tama te dwai sę yali Juda bage augwaligo Godigo po pusa mani profet bidi elama isai, tama augwaligo Genuai Bidi Jisas me eleyu yai. Tama tiyu, augwaligo da me ela guduluyu sela sąwai dao. Tama augwaligo ebo sęde te Godigo dwagi yai homu isiąwai sę dao. Tama augwaligo tigidali bidi dali boi bidi mu ebo dao. c  16 Tama boi bidi mu bidiyu, augwaligo dago sę yabo tų pania sabo sę ebo dao. Tama te Juda hani isiąwai we bidi Godigo augwali ma somainogo, dago Godigo po augwalibolo pusainogo ebadi, te Juda bage augwaligo da dali “Te po wagio,” wabo dao. Tama tiyu, augwaligo dwai sę yali te hauwa mu yai dao, te genagi naigo pągąwai tiwai. Tialima, God agai moni sębę ebo augwali pąba mu bidagasai elalubao.

Pol agai Tesalonaika we bidi augwali ma suabo homu yai

17 Dago abagi dabe, Juda bage augwaligo da dage dali bidibadi ela gudulai dao. Tama tiyu, da aya ida meni yai wai bidibo tiwai yai dao, osogo. Dago dage gesabi subeo. Tialima, dago homu dage dali bidibao. Tama dago dage gesabi suainogo asabo tų gegebo sę bomo mu yai. Dago dage suainogo dago homu bomo mu yai dao. 18 Tama da dage pageba asainogo yai. Ena Pol dao, tama hauwa sogo ena dage bidibo digi asainogo usu sai, te usu menio. Magi baso menio. Te dwai mobo bidi Satan agai da asabo tų dąų walio.

19 Tama nosali dago Genuai Bidi Jisas e tǫba ma asobo sogo te da tǫde we bidi aga gesabidide da dolaluaibao. Tama aga asobo sogo da dwagi yai homu eyu tonalubo dao. Tama aga asobo sogo dago te dwagi yai nai dali te dwagi yai au yabo nai dali te si waibao. Dago dwagi yai nai dali au yabo nai dali te si de dawe? Te dage tama dao. 20 Awe, duga digi te dago dwagi yai au yabo nai dao. Dagede te dago dwagi yai homu mu ilibo nai dao.

Copyright information for `MPS