a[Sai 7:11]
b[Tpi 13: 14-52; 14:1-7; 8-20]

2 Timothy 3

Te tǫ de dagalu si silibo sogo te bidi dabe augwaligo dwai kolesaga hauwa pedalaibao

Timoti, nago te tiwai tama koneao: te tǫ de dagalu si silibo sogo te pąba yagasobo si te dwai sę ebo bidi dabe augwaligo dwai sę hauwa ebaso, te Godigo po odobo we bidiba te dwai sęgo kekainu sinabo sogo pedelaibao. Te bidi dabe augwa digi te augwa naga godolo elama, tama augwaligo te mone ge godolo mu yaibao. Te augwa digi augwa nogi ugwaba siyu, tama subigila hagoma eyu, tama posobo po waibao. Te meba augwaligo aya idago po sela sąwaibao. Te augwaligo buba hwi po te Godibolo me, te gasa we bidibolo me wagobeo. Augwaligo Godigo kolesaga tudiba muaibao. Te augwa deli kanemede ame nani ama dede dabe dali digi te deliba wasia sogobeo. Gasa bidigo augwali dali yali dwai sę te augwaligo sela sąbo homu munu me egobeo, te homu dene me egobeo. Te geme dualama posobo po subigila waibao. Te meba augwaligo augwa tigigo homu me tonalugobeo. Te augwali sębę eyu subigila bidi dabe dolaibao. Tama augwaligo te tigidali dwagi yai kolesaga dali boi bidi nigaibao. Te augwaligo augwa abagi dabe te boi bidi nogoba muaibao. Te augwaligo augwa ebo kolesaga osola susuąyu tama bomo elama, tama augwa homu naga polo wali paibao. Te augwa homugo digi te augwali genuai bidi da homu yaibao. Te augwaligo te tigigo te haniani godolo ebo homude te wiegi yai homu pemene eyu, tama augwaligo God godolo homu me egobeo. Te augwaligo te Godigo po odobo we bidi mu tiwai me sogo bilaibao. Tiali goli augwa homu ugwadu daidu naga tama tiyu, tama Godigo augwaligo kolesaga hasegelabo bomo te augwa tudiba mubo dao. Te tama kolesaga ebo bidi dabe augwalide te nage ibaba kisa selama bidamuo. Te tama tobage bidi dabe meba te augwali dua digi biliyu, tama te wiegi yai homu kolesaga meni yai we dabego be tomoba pelama, tama augwaligo augwali homu te kalabus ilibo dao. Te tobage we dabe augwali te dwai sę hauwa elalu, te augwali homude sęgę elalubao. Tama augwaligo homu te haniani naide hodolama, tama augwa homu subigila hogwaiabo homu eyu, tama tebogo augwali te haniani kolesagaba kegebo dao. Te we dabe augwaligo sesemane sogo augwaligo te ola mabo po odobo sę ebadi, tiali goli augwaligo te Godigo mu po page koneainu ebo usu egobeo. Polobadu Janes de Jambres te bidi sigo Moses dali boi bidi yali, tama tiwai yali gilama te megi elalubo bidi dabe augwaligo me te Godigo mu po dali boi bidi ebo dao. Te augwaligo homu kolesaga te dolalio, tama augwaligo Kraisde konealubo po dąų wali te tibo naga ebaso, Godigo augwali buluba sąwai dao. a  Tiali goli augwaligo te Godigo mu po dali boi bidi ebo kolesaga te we bidi tomode genuai mu me pedalugobeo. Menio. Te tigidali bidigo augwaligo kolesaga te esela pabo bidi dabego ebo kolesaga tiwai ebo sueibao, te tiwai te polobadu te bidi dabego te bidi Janes de Jambres sigo te esela pabo bidigo ebo kolesaga suali tiwai gilama yaibao.

Nago Godigo po dąų ola sao

10 Te gasa bidi dabe augwaligo te tobage dwai sę eyu bidaibao. Tiali goli nage da, nage ena dali biliyu, tama eno te we bidi dabebolo ola mani po te nago koneai. Tama eno kolesaga page tigidali te me nago koneai. Ena e tǫde bidibo sogo eno bomo elama, tama Godigo sę yabo homu ebo me te nago koneai. Nago ena me koneani, eno konealubo po Godiba dąų olama, tama sesemane sogo eno te gasa we bidi dali sębę polo ebeo, te eno sę augwali dali dua yali dao. Eno augwali dali dwagi yai homu eyu, godolo mu ebo kolesaga eyu, tama augwaligo enabolo mani sęgę menama, tama eno bomo elama bididu te sęgę eno bugagia tolobo dao, te me nago koneai. Eno ebo kolesaga tigidali nago koneama, nago wali pabo dao. 11 Te bidi dabego dwai kolesaga ena dali ebo tigidali te nago koneani, tama tigidali dene ena te bulu Antiokde me, Aikoniamde me, te Listrade me sai. Te tigidali sęgę augwaligo enabolo menama tama eno te sęgę tolobo nago koneanio. Tiali goli Genuai Bidigo ena tau siyu, tama te sęgę tigidali agai sila palali. b  12 Te mu po dao, tigidali bidi te Krais Jisas dali kęą selama, tama Godigo kolesaga wali pabo bidi, teda te boi bidi dabego dwai sę eyu, sęgę augwalibolo me mawaibao. 13 Tiali goli te dwai bidi dabego me, te tibo po ola mabo bidi dabego me, te bidi dabe augwaligo ebo dwai sę dwasianu gagalama tama genuai pedalaibao. Tama tiyu, augwaligo te tibo po te gasa we bidibolo ola mobadi, te Satango me augwali tibo po ola maduaibao. Tama augwaligo kolesaga te dwai mu pedaluaibao. 14 Tiali goli, Timoti, nago da, nago te Godigo mu po odama tama bomo elama nago “Te po mu po dao,” te homu te pode yali dao. Tama megi nago te kolesaga me eyu bididuao. Dago nage te mu po ola mani we bidi nago da bugagia konebo dao. 15 Tama e me nago koneani, polobadu nage te dwasianu wai bǫų elalubadi tama nago te tedali gasagi yai wiegi yai bukude po konebo sę gagalama sai. Te tedali bukude pogo te dwagi yai homu kolesaga nagebolo mabo usu yali. Tama nago te dwagi yai homu kolesagago eyu, tama konealubo po Krais Jisasba dąų obaso da, teda Godigo nage ma saibao. 16 Te Godigo Mobo Bidigo digi te tigidali wiegi yai po bukude asęani bidi dabe tau selama, tama augwaligo te po te bukude asęai dao. Tama te dwagi yai kolesaga dabolo ola mabo sę me, tama dena dwai sę denabolo ola mabo sę me, tama da bilibo kolesaga ma dodolobo sę me, tama dabolo te doloba pai kolesaga ola mabo sę me, te sę tigidali ebode te Godigo bukude asęani po usu dao. 17 Tama tibaso, da Godigo sę ebo bidi tigidali dago te bukude asęani pode te sę yabo bomo dali, te homu kolesaga dali si selama, tama dago tigidali haniani dwagi yai sę yabo usu elama sisi ilimainu ebo dao.

Copyright information for `MPS