a[Tpi 19:29; Ro 16:23; 1 Ko 1:14]

3 John 1

Ena monu dabe bidiyu tama ena Jisasgo sę ebo tobolu bidi, eno e po Gaius nagebolo asęna tolobao. Nage eno abagi mu dao, eno homu mu eyu nage dali godolo mu ebo dao. a 

Copyright information for `MPS