a[Sai 25:22]

Isaiah 37

Hesekiago te profet Aisaiabolo aga sęgę yai po pusali

(2 King 19:1-7)

Hesekiago te Asiria dabego po odobo si da, teda aga haliga sęgę mu elama, te aga ugwa pįsawalio. Te agai homu dene ebo ugwa gudama, te Genuai Bidigo tempel be tomoba palio. Tama Hesekiago te Eliakim i wai, te kingo be tonalubo bidi dali, Sepna, te kingo kuskus bidi, te polalubo pris bidi dabe me i wai. Tama agai augwali tagala paliyu, te profet Aisaia sugi pomainu yali, te Amosgo ogwa dao. Te bidi dabego me te homu dene ebo ugwa gudasa pali. Augwali pela sabolama, Aisaiabolo te tiwai po wagi pali, “Kingo te po walio, megi te genuai haliga sęgę ebo sogo elalubao. Te Asiria dabego dabolo te da begela dolobo dwai posobo po hauwa waligo te da hale genuai elalubao. Da te haliga yai we me deli elalubo tiwai eyu, te wai ame nabo sogo pąde pedelalio. Tiali goli, te wego wai ame nabo te bomo me elalubeo. Te Asiria kingo aga ofisa tagala palama, te dago God Genuai Bidiba dwai po wagasomainu yalio, aga te sesemane sogo bidada pabo God dao. Dago homugo Genuai Bidigo te dwai posobo po dabe odama, tama agai te dwai po dabe pusagasali bidi dabeba te dwai dene ilaibao. Tama tiyu, dago homugo nago te Godiba gedu haluasa po weyu, te agai da dwasianu bidalubo hani bidi tau somainao,” po wali.

Te Aisaiago te Hesekiago po odobo si da, tialima agai te po sela asali bidi dabeba te tiwai po wali, “Dage te kingba ma begasa pelama, te Genuai Bidigo po agaba pusugi pao. Genuai Bidigo te po wai, ‘Nage wi eyu, tama homu hauwa te wali dwai pode elamuo, te Asiria king bidigo olo sę ebo bidi dabego enade te po wali dao. Magi baso meni, ena Genuai Bidi dao, eno te Asiria kingo homu kolesaga bega palama, agai te po me deli odobo sogo, te agai dage mu tagalama, te aga bulu kantriba geasa paibao. Tama aga te Asiriade bididubadi, eno aga te bidi mebago te moni hwągo ela mumainu yaibao,’” te po wai dao.

Te Asiria dabego Jerusalem dolaibao po ma wali

(2 King 19:8-19)

Te Asiria ami ofisa bidigo po odali, te king Senakeripgo te taun Lakis taga pali po odali. Tialima, te ami ofisago te Jerusalem taga peyu, ma begasa pelama, tama te king te taun Lipnade boi hwįdubadi suali, tama aga pelama, aga sugi palio. Te Asiria dabego boi hwįdubadi, te bidi meba aselama, te king Senakeripbolo te tiwai po wagasali, “Te King Tirhaka te bulu kantri Itiopia bidi, te aga ami bidi dabe dali, augwaligo te nageba boi hwįagasainu asobao,” wali. Senakeripgo te po odama, te agai bidi meba tagala paliyu, te agai pas te Juda dabego king bidi Hesekiaba selasa pomainu yali, magi baso meni, agai te Jerusalem sabo homu dąų weyu, bomo elaluai dao. 10 Te Senakeripgo pasde te tiwai po wali, “Eno koneani, nago konealubo homu te dąų wabo god, agai te po weyu, te agai eno dage aiyaba elaluama, te Jerusalem sogobeo po obao. Tiali goli, agai tibo po obao, tiyu nago agai poba dąų wabo homu me mugio. 11 Naga digi nago te da Asiria king dabego ebo kolesaga koneai dao, te dago gasa bulu kantri hauwa mu dolali. Nago homugo eno nago bulu kantriba te tama tegobe da homu eba, agawe? 12 Polobadu eno wąį dabego te taun Gosen, me taun Haran, me taun Resep dolama, te taun Telasarde bidali Beteden hani dabe ela muani. Te augwa god dabego te hani augwali tau sabo ususąbaso, te augwali bugagia me bidibeo. Mu menio. 13 Te taun Hamat, me Arpat, me Sefarvaim, me Hena, me Iva, te tama moni taun king dabe bidiba, agawe? Menio, dago te augwali tigidali ela silai dao,” wali.

14 King Hesekiago te pas te Senakeripgo tagala palali bidi dabego nogode salio. Te pasde po agai nedama, tialima agai te Genuai Bidigo tempel be tomoba sela palio. Tama agai te pas te Genuai Bidi bidibo gesabidi badu pąde muani, te agai dinigilama, bugagia dodolama, muai. 15 Tama Hesekiago gedu haluasa po Genuai Bidiba weyu, te tiwai wali, 16 “Genuai Bidi, Tigidali Bomo Elalubo Bidi, nage da Israelgo God, nage te ensel mobo bidi daide ugwadu bidiyu, te naga king sia saide dugulalubao. Tiali goli, nage naga God mu da, tama nago te tigidali bulu tǫ habu tonalubao. Nago naga nago te tǫ me dagalu nigai dao. a  17 Genuai Bidi, eno homugo nago olo eno gedu haluasa po waboba bugagia munama, te eno gedu haluasa po odolama, tama nago daba te pedalubo dwai sę dabe bugagia suao. Tama eno homugo nago te tigidali dwai po wabo odomainu hagede ilali, Senakeripgo nageba te sę yai, God nage te sesemane sogo bidada pabo dao. 18 Genuai Bidi, dago koneanio, te Asiria king dabego te we bidi hani dabe hauwa dolama, te augwa bulu tǫ kantri dabe dali dolali. 19 Tama te king augwaligo te hani we bidi dabe augwa god dabe sela sąyu, te tigidali siaba ulali. Te god dabe dolali, magi baso meni, augwali te tibo god naga dao. Te bidi augwa digi te ni me masigi selama, augwa nogogo nigai dao. 20 Te Genuai Bidi, dena God, eno homugo te megi nago da tau somainu homu eyu, tama da te king Senakeripgo nogode ma dobola sao homu yai. Tama te tigidali tǫde we bidi hanigo te tiwai bugagia koneyu, nage naga nage te Genuai Bidi da waibao,” po wai.

Profet Aisaiago Godigo po te kingba mawai

(2 King 19:20-37)

21 Tialima, profet Aisaiago Hesekiaba te tiwai po ola tolali, “Genuai Bidi, da Israel dabego Godigo te po wai, nago agabolo hanalu, dage te Asiria king nogode ma sao po wali. 22 Tama tialima, megi da, agai te Senakerip dali po elalubao, te Asiria king dao. Genuai Bidigo te tiwai po wali,

‘Senakerip, te Saion bulu dude bidibo we bidigo nageba
gisugu mabo dwai mu eyu,
tama te Jerusalem bagego nageba posobo dwai weyu,
te nage begela dolobo dao.
23 Senakerip, nago posobo po weyu, te po dwai weyu,
te naga digi naga nogi ugwaba siyu,
hagoma po wali sogo,
nago homugo te nago de dali yali da homu yaliwe?
Nago ena dali tama yalio, te Israelgo God,
ena te Wiegi Yai Doloba Pai Kolesaga Ebo God dao.
24 Nago po te naga ami tobolu bidi ofisabolo mayu,
te augwaligo nago nogi ugwanu mu sali,
tama te enaba posobo po wali.
Te eno augwaligo pedauwalide
te tiwai po odali, nage Senakerip,
nage te naga karisde dolugulama,
te nage ugwanu mu igulama,
te Lebanon genuai bulu du dabeba
te nago tobolu usu nama,
nage te Lebanon genuai busi tomoba mu pali,
te bidi me pisąbo buluba pali,
tama nago te bobage bobage ni sida dabe,
me te wiegi wiegi yai ni pain dabe togwali.
25 Tama nage gasa biligi pabo sogo nage te wę sǫą
pabeo.
Te bulu tǫ tigidali wa pai madi,
te wę ulu dabe nago nigali,
te mu pągąna pelama, te nago hani bidigo tumainu
yali.
Te nage te Isip genuai wę elaluboba pobaso,
te nago sągągo te wę dabe wa pomainu yai dao.’”
26 “‘Senakerip, nago konebeo,
te polobadu digi eno te sę ebode homu kone palama,
tama nage te sę emainogo sa muyu dąį ilali.
Eno nageba bomo menama,
nago te bomai obo elalubo taun dolomainu yai.
Te nage peyu, nago te taun dabe alubaso,
te augwali degasa pelama,
te masigi pesage genuai holama,
tama te pobele bage hogomu genuai pesage igulali.
27 Te taunde we bidi dabe wi mu yali,
te augwa homu kolesaga umuna pelama, te augwa
bomo kimi menia pali.
Augwali te sasia pabo nosai tiwai elalu,
te posola pai wali asobo sogo dela pabo tiwai
elaluali.
Te be pedude holobo nosai dabe,
me te gasa madi holobo nosai dabe
te bomai wali pedalubo sogo te bugagia me
hologobeo.
28 Tialima, eno nage bugagia mu koneanio.
Eno nago homu kolesaga,
me te eno nago ebo kolesaga te nage pabo bulu
tigidali me konea pali.
Tama nago enade genuai haliga sębę elalubo me,
te eno koneai dao.
29 Eno te nago haliga sębę ebo po,
me te hagoma ebo po tigidali te tama kolesaga ebo
po odali,
te nago tama tiyu, naga digi naga nogi ugwaba sali.
Tiali goli, megi da, eno nagede bomai po elalubao.
Eno te huk te bisigi ebo nai selama,
te nago gunide munama,
te eno ain dage augwaligo te hos pedauwalide mubo
nai selama,
te nago pedauwalide muaibao.
Tama nosali eno nage te naga asali sunumidu ma kekasa
paibao,’ Genuai Bidigo te po wai.”
30 Tama Aisaiago te Hesekiaba po me deli mayu, te Hesekiago te Genuai Bidigo yaibao wabo sę tigidali te Senakeripba mu pedelaibao, Genuai Bidigo te wali po dąį ebo tiwai te Hesekiago sulama, konemainu te sę ola mawai. Aisaiago te po wai,

“Nago te tiwai dąį ilama, pedalubo sueibao.
Te kibu bede, te nosali kibu bede me,
te dagego nai me bulugobeo.
Dagego gide te olo pedelai nai wit sela tueibao.
Tiali goli, te sela wabo kibu bede,
teda dagego te gide nai bulama,
sela tueibao wali.
Tama me, te dagego te ni wain bulama,
te wain du sela tueibao.
31 Te Juda we bidi dabe, te boi
bidi dabego augwali dolisąwani bage,
te augwali bugagia bidiyu, te hauwa pedelama,
te gide wit waigo pedali tǫ aba munama,
tama te nai ge hauwa walobo tiwai yaibao.
32 Te boi bidi dabego te Jerusalem
we bidi tigidali me dologobeo.
Menio. Te augwali dwasianu hani me bididuaibao.
Te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidi,
agai bomai homu kolesagade
te sę dabe pedalumainu yaibao.”
33 “Tama Genuai Bidigo po ma weyu, te tiwai po wai,
‘Te Asiria king aga ami bidi dabe dali te Jerusalem
tomoba me asogobeo,
tama te ene deli te taun tomoba me enegobeo.
Te ami bidi dabego te hwįbo sabele te taun pąba me
tolasa asogobeo.
Te taun pąde augwaligo te tǫdu me holama,
augwa tede dolalu, hwįainu me tegobeo. Mu menio.
34 Ena Genuai Bidi, eno te Asiria king te aga asali
sunumidu te begasa ma pomainu ilaibao.
Tama tibaso, aga te Jerusalem tomoba me asogobeo.
35 Eno tama tiaibao, magi baso meni,
eno ena genuai nogi homu kone palama,
te polobadu eno dąų wabo po ena sę bidi Devit dali
wali po koneyu, tama tiaibao,’ wali.”

36 Tialima, te sogo hulide naga, te Genuai Bidigo ensel mobo bidi me deli te Asiria dabe bidalubo pesageba pelama, te umabo bidi sese hauwa 185,000 ami bidi ela muai. Te kigamu mu Senakerip hodaluama, te ami bidi dabe isai tigi munalua pabo sualio. 37 Tialima, aga dali te meba bidibo ami bidi dali, augwali hogodama, te Asiria pabo sunumidu begasa wali palio. Tama Senakerip te moni hanu Niniveba pelama, bidigi pai dao. 38 Me sogo side deli sogo aga te aga tibo godigo lotu beba pelama, te aga god Nisrokba lotu udubo sę yali. Te aga ogwa sigo digi, te Adramelek me Sareser sigo, te bainat hwą selama, te lotu be tomoba pelama, te aga ela muanio. Te nosali augwa si wi pelama, te bulu tǫ kantri Araratba bidigi pai. Tialima, aga gasa ogwa me, aga nogi te Esarhadongo, te aga aya pesage hasegelama, te Asiria king pedelai dao.

Copyright information for `MPS