a[Ais 40:10; Ped 22:12]

Isaiah 62

Jerusalem gesi nogi saibao

Jerusalem, nage tobade te eno po hanilama,
bomo elama weyu,
te Genuai Bidigo nageba wiegi yai sę yao po obao.
Te eno pedauwali me pania sogobeo. Mu menio.
Te eno Genuai Bidiba i udu,
te Genuai Bidigo te bugagia
wiegi yai doloba pai kolesaga nageba eyu,
te kigamu nanobo giliga ula tiwai eyu,
te hulide domanobo sole ula ebo
tiwai teba usu numainogo yaibao.
Tama te gasa tǫ kantri we bidi dabego
nago te doloba pai kolesaga ebo sulama,
te augwa king dabego te nago bomo
me genuai nogi elalubo sueibao.
Te augwa nage gesi noma nogi nogi yaibao,
te nogi Genuai Bidigo digi nageba mawaibao.
Nage te gasa sawi yai kingo madi
te Genuai Bidi aga nogode tolalubo tiwai yaibao.
Awe, nage te aga nogode tolalubo
wiegi yai au yabo nai tiwai yaibao.
Tama te bidi dabego nageba
te tiwai nogi ma nogisąyu,
“Genuai Bidigo aga tagalai da,” me wagobeo.
Te nago tǫ augwaligo te tiwai nogi me wagobeo,
“Hobede ya, te tǫ dolama, olo elalubao,”
wagobeo. Menio.
Te augwaligo nage gesi nogi te tiwai waibao,
“Eno wiegi yai homu pemene agaba ebo dao.”
Te nago tǫ augwaligo te tiwai nogi yaibao,
“We bidigo salio,” magi baso meni,
Genuai Bidigo bugai haliga eyu, wiegi yai pemene
umabo nageba ebao.
Te nago tǫ bugagia ma elalu, te we tiwai,
te bidigo aga ma sabo tiwai yaibao.
Te naga wai dabego nage selama,
te nage dali bugagia bidibo tiwai yaibao,
te gesi ogwa bidigo te gesi wegi selama,
te augwa si bugagia mu bidibo tiwai ebao.
Te Genuai Bidigo wiegi yai pemene nageba yaibao,
te gesi noma sogo bidigo we selama,
te aga weba wiegi yai homu pemene
ebo tiwai ebo dao.
O Jerusalem, te nago masigigo nigai genuai obo
ugwadu daide eno te tonalubo bidi muai,
tama augwaligo pedauwali te giligade hulide me
pania sogobeo.
Eno augwaliba te tiwai po wali,
“Dage te Genuai Bidiba i wabo bidi dabe,
dagego toma me nogobeo. Menio.
Dagego bomo elama, agaba i ola pidu,
agai te Jerusalem bomo ma iliboba usu nao,
tama Jerusalem te tigidali tǫde we bidi gedude
polalu mu pedelaibao,” eno te po wali.
Genuai Bidigo nogo guni sisu muyu,
bomai po dąų wali,
te aga genuai bomode agai te dąų wali po mu
pedelaibao.
Agai po te tiwai, “Ena Genuai Bidi, te eno te boi
bidi dabego nago we bidi dabego te sę dene elama,
bulubo wit dabe munu ma sagasomainu me iligobeo.
Tama eno te gasa tǫ kantri dabego te nago we bidigo
nigibo wain ąį sagasomainogo me egobeo. Menio.
Te nago we bidi augwa digi naga
te inayu tau yali wit selama, te bret nigilama
tueibao.
Te augwaligo ena Genuai Bidi,
te enaba genuai nogi mawaibao.
Te nago we bidi dabe augwa te inawani
wain du dabe selama,
te wain ąį nigaibao.
Tama augwa te eno be obo tomoba sela aselama,
te ąį augwa tuyu,
te wiegi yai pemene enaba yaibao,” te po wai.
10 Dage te megi Jerusalemde bidibo hani dabe,
dage tigidaligo taun tagaliąo.
Te taun tagalama, sunumi bogoba pelama,
te sunumi bugagia dodolao,
te duga we bidi dabe ma asobao.
Te augwa sunumi bugagia sisilao,
te sunumide elalubo masigi dabe sela sąyao.
Tama te tigidali tǫ kantride bidibo hani we bidigo
suabo plak me deli nide walao.
11 Nage Jerusalem, nago te tiwai koneao,
Genuai Bidigo te tigidali tǫde we bidiba weyu,
nageba te po pusumainogo yali, “Saion, suao.
Te nago we bidi dabe ma sabo bidi, aga asobao.
Suao.Te agai aga we bidi dabe odasa asu,
te aga te boi hwįnama,
te wiegi yai nai sali tiwai yali dao,” te po wao.
a 
12 Te augwaligo nago we bidi te tiwai nogi poaibao,
“Te Genuai Bidigo tedali gasagi yai we bidi dao,” me
“Te we bidi dabe te Genuai Bidigo ma salio.”
Te augwaligo nage nogi te tiwai waibao,
“Genuai Bidigo godolo mu ebo taun da,”
me, te “Genuai Bidi ma aselama, bidibo taun dao,”
waibao.
Copyright information for `MPS